B6ffd8e1-1160-49c4-921d-3813cb0e4d88

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 015-01 Intake vergunningaanvraag > Vormen > B6ffd8e1-1160-49c4-921d-3813cb0e4d88
ArchiMate-vorm B6ffd8e1-1160-49c4-921d-3813cb0e4d88
Vorm-id  : Omgevingswet/1.5/id-b6ffd8e1-1160-49c4-921d-3813cb0e4d88
ArchiMate-model  : Omgevingswet
ArchiMate-view  : 015-01 Intake vergunningaanvraag
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : Id-1066d1e0-fd95-4070-9459-df4a48bc79e3
ArchiMate-element  : Adviseren vergunningplicht (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 984
Y-coördinaat  : 636
Z-coördinaat  : 40
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #4f4f4f64
Vulkleur  : #00ffff64
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Original ID  : b6ffd8e1-1160-49c4-921d-3813cb0e4d88
Semanticsearch  : b6ffd8e1-1160-49c4-921d-3813cb0e4d88
Deze pagina is het laatst bewerkt op 7 jun 2021 om 16:34.