Wat is de basisarchitectuur


GEMMA onderdelen Basisarchitectuur, Thema-architecturen, Algemene producten

De GEMMA bestaat uit een verzameling samenhangende architectuurproducten.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

 • GEMMA Basisarchitectuur: de kern van de GEMMA met daarin o.a. architectuurprincipes en de GEMMA Bedrijfs-, Informatie- en Technische architectuur.
 • Thema-architecturen: architectuurbeschrijvingen voor een bepaald thema, zoals 'Beveiliging en Privacy' en 'Zaakgericht werken'.
 • Algemene producten: producten met een meer ondersteunend karakter die op meer plaatsen binnen de GEMMA worden gebruikt, zoals het GEMMA Begrippenkader en het GEMMA Kennismodel.

GEMMA Basisarchitectuur[bewerken]

GEMMA basisarchitectuur.png

De Basisarchitectuur vormt de stabiele kern van de GEMMA, met voor gemeenten breed toepasbare architectuurproducten:

 • De architectuurvisie beschrijft wat kenmerkend is voor de GEMMA is en welke keuzes er voor de GEMMA zijn gemaakt.
 • Strategie en motivatie beschrijft belangrijke uitgangspunten op verschillende niveaus; de bekendste zijn de 'GEMMA architectuurprincipes'
 • De Bedrijfsarchitectuur beschrijft de bedrijfsfuncties, bedrijfsobjecten en bedrijfsprocessen die binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering van belang zijn.
 • De Informatiearchitectuur beschrijft voor gemeenten relevante applicaties en data (samen 'informatievoorziening') en de manier waarop ze gebruikt kunnen worden.
 • Technische architectuur beschrijft technologische componenten en diensten en het gebruik daarvan.

De architectuurproducten binnen de basisarchitectuur zijn generiek van aard omdat ze zoveel mogelijk bruikbaar moeten zijn voor alle Nederlandse gemeenten. De meeste producten zijn ook vrij stabiel, omdat verantwoordelijkheden en taken van gemeenten niet dagelijks wijzigen.

Architectuurvisie[bewerken]

De GEMMA Architectuurvisie is een hoog-over beschrijving van wat de GEMMA is en welke fundamentele keuzes zijn gemaakt bij de ontwikkeling ervan. Daarbij is gebruik gemaakt van wereldwijde best-practices, beleid en architectuur zoals die binnen Europa en Nederland bestaan en met de specifieke kenmerken en eigenschappen van gemeenten.

Strategie en motivatie[bewerken]

De groep 'Strategie en motivatie' beschrijft voor de langere termijn geldende uitgangspunten. Het betreft fundamentele keuzes die antwoord geven op 'waarom' en 'wat' vragen en geven daarmee richting voor GEMMA-producten die meer op het 'hoe' zijn gericht.

 • Kernwaarden: fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen.
 • Kwaliteitsdoelen: de gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven.
 • Architectuurprincipes: richtinggevende uitgangspunten voor architectuur en ontwikkeling.

De GEMMA kernwaarden, kwaliteitsdoelen en architectuurprincipes zijn gebaseerd op de betreffende onderdelen in de NORA.

Bedrijfsarchitectuur[bewerken]

De Bedrijfsarchitectuur beschrijft de producten en diensten die gemeenten aan burgers en bedrijven leveren, de functies en objecten die daarbij een rol spelen en de manier waarop processen worden uitgevoerd. De bedrijfsarchitectuur stelt eisen aan de informatiearchitectuur, maar vernieuwingen in de informatiearchitectuur kunnen ook leiden tot aanpassing van de bedrijfsarchitectuur.

 • Bedrijfsfuncties: functies waarbinnen gemeentelijke activiteiten zijn gegroepeerd omdat vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn. Bedrijfsfuncties beschrijven wat er nodig is, niet hoe dit moet worden uitgevoerd.
 • Bedrijfsobjecten: binnen gemeenten betekenisvolle en gebruikte begrippen, waarover gegevens worden vastgelegd.
 • Procesarchitectuur: de principes en afspraken voor het inrichten van gemeentelijke bedrijfsprocessen.

Informatie-architectuur[bewerken]

De Informatie-architectuur beschrijft de inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening. Beschreven wordt welke applicaties en registraties gemeenten kennen en hoe die zijn in te richten. Standaarden spelen een belangrijke rol binnen de informatiearchitectuur om te zorgen voor, zowel binnen- als buitengemeentelijke, afstemming. Bijvoorbeeld voor de steeds intensiever plaatsvindende uitwisseling van data tussen applicaties.

Technische architectuur[bewerken]

De technische architectuur beschrijft de belangrijkste technologiecomponenten en door hen geleverde services. De GEMMA kent vanaf 2024 een apart product 'technische architectuur'. Redenen daarvoor zijn dat binnen GEMMA thema-architecturen steeds vaker (ook) technische architectuuraspecten aan de orde kwamen en omdat er een toenemende vraag is vanuit gemeenten om ook op dit vlak een referentie te hebben. Onder andere vanuit het programma Common Ground en vanuit de behoefte bij veel gemeenten om gericht lokale infrastructuur te gaan vervangen door Cloud-voorzieningen.

 • Technologische componenten: infrastructurele componenten, zoals webservers, opslagsystemen en firewalls (in ontwikkeling).
 • Technologische services: door technologische componenten geleverde services waar applicatiecomponenten gebruik van kunnen maken, zoals webhosting, databaseopslag en netwerktoegang (in ontwikkeling).
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 jun 2024 om 02:01.