Toelichtingen op GEMMA Online

10 juni 2024De GEMMA kent sinds kort 'toelichtingen' voor onderwerpen waarbij het nuttig is om te beschrijven wat de betekenis ervan is binnen de GEMMA. De reden voor een toelichting kan bijvoorbeeld zijn dat er vaker misverstanden of vragen over zijn.

Voor bepaalde vaker terugkomende onderwerpen is het wenselijk dat helder wordt beschreven wat er binnen de context van de GEMMA onder wordt verstaan.

Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn:

  • Bepaalde onderwerpen komen op verschillende plaatsen binnen de GEMMA aan bod. Om te zorgen dat zo'n onderwerp op verschillende plaatsen in dezelfde betekenis wordt gebruikt, wordt zo'n onderwerp op een eigen pagina meer in detail toegelicht. Er kan dan vanuit meerdere GEMMA-producten naar worden verwezen.
  • De GEMMA richt zich op breed toepasbare architectuur, maar schrijft niet voor welke keuzes gemeenten en leveranciers moeten maken bij ontwerp en realisatie van oplossingen. Bij sommige onderwerpen is de scheidslijn tussen architectuur en ontwerp niet altlijd helder. In zo'n geval is het wenselijk dat gebruikers kunnen lezen wat wel en niet tot de doelen en ambitie van de GEMMA behoort.
  • Zowel op landelijk als gemeentelijk niveau worden programma's en projecten uitgevoerd die raakvlakken hebben met wat in de GEMMA wordt beschreven. Omdat programma's en projecten eigen doelen en uitgangspunten kunnen hebben, kunnen ze over bepaalde onderwerpen anders denken dan nu in de GEMMA is beschreven. Het is nuttig dan duidelijk te maken de GEMMA tegen zo'n onderwerp aankijkt.
  • Als vanuit gemeenten en/of leveranciers vaker vragen komen over een inhoudelijk onderwerp, is het wenselijk dat het beter wordt uitgewerkt. Een aparte pagina met een toelichting van zo'n onderwerp kan een middel zijn om dit te doen. Het betreft dan een 'veelgestelde vraag' en zal om die reden (ook) worden opgenomen in een nieuwe pagina op GEMMA Online met 'veelgestelde vragen'.

Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt kunnen de redenen voor en de aard van toelichtingen divers zijn. Op dit moment, juni 2024, zijn de eerste pagina's met daarop een toelichting:

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 10 jun 2024 om 14:01.