Thema Totaal 3D/T3D proces

Het onderstaande processchema geeft in hoofdlijnen het proces weer voor het inwinnen, registeren en gebruiken van een 3D objectenregistratie.

Het hier beschreven proces is specifiek gericht op het beheren van 3D objecten. Er zijn gerelateerde processen die gebruik maken van beheerde 3D objecten maar ook processen die kunnen leiden tot nieuwe en gewijzigde 3D objecten. Hetzelfde gerelateerde proces kan bovendien zowel gebruiker als inwinner zijn. Het verlenen van een vergunning kan bijvoorbeeld tot nieuwe/aanvullende informatie leiden rondom een 3D object, die vanuit een inwinbestand (zoals een BIM model) wordt toegevoegd aan een 3D objectenregistratie. Dit processchema komt in grote lijnen overeen met het processchema dat in het kader van de samenhangende objectenregistratie (SOR) is opgesteld. De in het kader van het beheren van 3D objecten toegevoegde processtappen kunnen daarbij worden gezien als een verdere verrijking van het SOR processchema.

De genoemde T3D rollen kunnen bij verschillende organisaties/afdelingen/functionarissen worden belegd, maar ook bij dezelfde.

Het door waarneming vanuit de werkelijkheid of uitvraag aan burgers en bedrijven vanuit werkprocessen beschikbaar maken van gegevens over objecten en/of eigenschappen daarvan in een gegevensbron. (BusinessProcess) Inwinnen Het duurzaam beschikbaar houden van de gegevens over objecten en/of eigenschappen daarvan in de registratie. (BusinessProcess) Bewaren Het zodanig transformeren van in de registratie opgenomen gegevens dat een op afnemersbehoeften afgestemd gegevensproduct ontstaat. (BusinessProcess) Verrijken Het doorgeven van een mogelijk onjuist in de registratie opgenomen gegeven aan de bronhouder met daarbij een voldoende onderbouwing van de mogelijke onjuistheid om een onderzoek mogelijk te maken. (BusinessProcess) Terugmelden Het ophalen van de beschikbaar gestelde gegevens en de toepassing daarvan binnen de werkprocessen waarvoor de gegevens zijn benodigd. (BusinessProcess) Gebruiken Het analyseren van een mogelijk onjuist gegeven in de registratie naar aanleiding van een terugmelding. Na het verzamelen van aanvullende gegevens kan het al dan niet nodig zijn gegevens in de registratie aan te passen. (BusinessProcess) Onderzoeken Het ten behoeve van registratie aanleveren van de samengestelde gegevens. (BusinessProcess) Leveren samengestelde data Een afnemer (ook wel ‘gebruiker’) is een overheidsorganisatie of private partij die gegevens afneemt van een basisregistratie voor gebruik in de eigen processen. Voor bestuursorganen met een publiekrechtelijke taak (zoals gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen) is het afnemen en gebruiken van relevante authentieke gegevens verplicht. (BusinessRole) Afnemer Het afvoeren van gegevens vanuit de registratie van een gebruiker als deze voor het proces waarvoor de gegevens zijn verzameld niet langer noodzakelijk zijn. (BusinessProcess) Vernietigen Er is een grote verscheidenheid aan triggers voor het starten van de inwinning van 3D objectgegevens. Voorbeelden: - vanuit een opdracht door de bronhouder, - vanuit een aanvraagproces voor een vergunning, - vanuit een toezichtsproces waarbij een verandering in de openbare ruimte is geconstateerd (BusinessEvent) Trigger Een bronhouder is verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van de authentieke en niet-authentieke gegevens in een basisregistratie en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens (onder meer naar aanleiding van ontvangen terugmeldingen). Een basisregistratie heeft één of meer bronhouders. (BusinessRole) Bronhouder Degene die het inwinnen en bewerken van ruwe data tot een bruikbaar formaat coordineert. (BusinessRole) Inwinner Degene die de vulling en het beheer van de registratie verzorgt. (BusinessRole) Beheerder registratie Het valideren en vastleggen van objectgegevens in de registratie (BusinessProcess) Registreren Het combineren van objectgegevens tot een samenhangende beschrijving conform hetgeen daarover is bepaald in inhoudelijke criteria en kwaliteitseisen aan de objectenregistratie. (BusinessProcess) Samenstellen De verstrekker is verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevens aan afnemers. De verstrekker is ook verantwoordelijk voor het faciliteren van het gebruik (zoals het leveren van kennis en ondersteuning aan afnemers voor het aansluiten op landelijke voorzieningen). (BusinessRole) Verstrekker Het beschikbaar stellen van de in de registratie opgenomen gegevens op een zodanige wijze dat deze als gegevens eenvoudig kunnen worden benaderd. (BusinessProcess) Ontsluiten registratie Het beschikbaar stellen van al dan niet verrijkte gegevens in een zodanige vorm dat deze voor afnemers eenvoudig te gebruiken zijn. (BusinessProcess) Ontsluiten informatieproduct FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Routeren terugmelding FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 10-06-2024 23:37:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-06-2024 23:37:05 CEST


Overzicht processtappen[bewerken]

Rollen[bewerken]


Element Beschrijving
Afnemer Een afnemer (ook wel ‘gebruiker’) is een overheidsorganisatie of private partij die gegevens afneemt van een basisregistratie voor gebruik in de eigen processen. Voor bestuursorganen met een publiekrechtelijke taak (zoals gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen) is het afnemen en gebruiken van relevante authentieke gegevens verplicht.
Beheerder registratie Degene die de vulling en het beheer van de registratie verzorgt.
Bronhouder Een bronhouder is verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van de authentieke en niet-authentieke gegevens in een basisregistratie en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens (onder meer naar aanleiding van ontvangen terugmeldingen). Een basisregistratie heeft één of meer bronhouders.
Inwinner Degene die het inwinnen en bewerken van ruwe data tot een bruikbaar formaat coordineert.
Verstrekker De verstrekker is verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevens aan afnemers. De verstrekker is ook verantwoordelijk voor het faciliteren van het gebruik (zoals het leveren van kennis en ondersteuning aan afnemers voor het aansluiten op landelijke voorzieningen).

processtappen[bewerken]


Element Beschrijving
Bewaren Het duurzaam beschikbaar houden van de gegevens over objecten en/of eigenschappen daarvan in de registratie.
Gebruiken Het ophalen van de beschikbaar gestelde gegevens en de toepassing daarvan binnen de werkprocessen waarvoor de gegevens zijn benodigd.
Inwinnen Het door waarneming vanuit de werkelijkheid of uitvraag aan burgers en bedrijven vanuit werkprocessen beschikbaar maken van gegevens over objecten en/of eigenschappen daarvan in een gegevensbron.
Leveren samengestelde data Het ten behoeve van registratie aanleveren van de samengestelde gegevens.
Onderzoeken Het analyseren van een mogelijk onjuist gegeven in de registratie naar aanleiding van een terugmelding. Na het verzamelen van aanvullende gegevens kan het al dan niet nodig zijn gegevens in de registratie aan te passen.
Ontsluiten informatieproduct Het beschikbaar stellen van al dan niet verrijkte gegevens in een zodanige vorm dat deze voor afnemers eenvoudig te gebruiken zijn.
Ontsluiten registratie Het beschikbaar stellen van de in de registratie opgenomen gegevens op een zodanige wijze dat deze als gegevens eenvoudig kunnen worden benaderd.
Registreren Het valideren en vastleggen van objectgegevens in de registratie
Samenstellen Het combineren van objectgegevens tot een samenhangende beschrijving conform hetgeen daarover is bepaald in inhoudelijke criteria en kwaliteitseisen aan de objectenregistratie.
Terugmelden Het doorgeven van een mogelijk onjuist in de registratie opgenomen gegeven aan de bronhouder met daarbij een voldoende onderbouwing van de mogelijke onjuistheid om een onderzoek mogelijk te maken.
Vernietigen Het afvoeren van gegevens vanuit de registratie van een gebruiker als deze voor het proces waarvoor de gegevens zijn verzameld niet langer noodzakelijk zijn.
Verrijken Het zodanig transformeren van in de registratie opgenomen gegevens dat een op afnemersbehoeften afgestemd gegevensproduct ontstaat.
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 10 jun 2024 om 14:01.