Thema Totaal 3D/T3D begrippen

T3D Begrippen[bewerken]

De T3D begrippen zijn grotendeels gebaseerd op het model van de Samenhangende Objectenregistratie (zie ook: https://docs.geostandaarden.nl/disgeo/emso/#geometrie). Dit model is weliswaar nog in ontwikkeling, maar biedt wel een goede uitgangsbasis. In relatie tot de MIM standaard betreft het een beschrijving op niveau 1. Op basis van deze begrippen kan een conceptueel informatiemodel worden opgesteld. Deze begrippen zijn ten behoeve van het T3D model aangevuld met enkele andere begrippen.

Binnen T3D zijn op dit moment een beperkt aantal begrippen meegenomen.

Begrippen met definities, eigenschappen en hun onderlinge relaties vormen een ontologie. Dit geldt dus ook voor de hier getoonde begrippen.

Er zijn diverse ontologiëen met overeenkomstige begrippen binnen zowel basisregistraties als binnen standaarden zoals BRT, NEN3610, CityGML, INSPIRE, etc. Er is een apart traject opgesteld om een analyse te doen naar de definities voor vergelijkbare begrippen in de verschillende ontologiëen en om op basis hiervan een definitieve keuze te maken. Zie hiervoor: https://data.gwsw.nl/1.6/t3d/index.html

Grouping Registratieve ruimten Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. (herkomst definitie: Artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen) (BusinessObject) Nummeraanduiding In één of meer lagen aangelegd materiaal, welke zijn gelegd over een ondergrond of onderliggende constructie, aangelegd om een oppervlakte geschikt te maken voor het beoogde gebruik, door te egaliseren, te verstevigen en/of te verruwen. (herkomst definitie: Voorstel NEN3610) (Grouping) Functionele objecttypen Verharding In één of meer lagen aangelegd materiaal, welke zijn gelegd over een ondergrond of onderliggende constructie, aangelegd om een oppervlakte geschikt te maken voor het beoogde gebruik, door te egaliseren, te verstevigen en/of te verruwen. (herkomst definitie: Voorstel NEN3610) (Grouping) Reële objecttypen Verharding Oppervlak, dat door egaliseren, verstevigen en/of verruwen voor het beoogde gebruik geschikt gemaakt is, bestaande uit in één of meer lagen over een ondergrond of onderliggende constructie aangelegd materiaal. (BusinessObject) Verharding Op basis van type begroeiing, beplanting, natuurlijk voorkomen of morfologische aspecten getypeerd stuk aardoppervlak (herkomst definitie: Voorstel NEN3610) (Grouping) Functionele objecttypen Groen Op basis van type begroeiing, beplanting, natuurlijk voorkomen of morfologische aspecten getypeerd stuk aardoppervlak (herkomst definitie: Voorstel NEN3610) (Grouping) Reële objecttypen Groen Grouping Functionele objecttypen Bebouwing Het grootst mogelijke gedeelte van een bouwwerk dat in zijn geheel is gelegen op een bouwlaag en binnen de afbakening van een gebouw en een verblijfsobject, waaraan eenduidig een bouwjaar kan worden toegekend, en dat qua constructie en gebruiksmogelijkheden voldoende uniform is. (herkomst eerste globale aanzet van een definitie: eindrapport werkgroep bouwwerken) (BusinessObject) Gebouwzone De kleinste binnen een of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. (herkomst definitie: Artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen) (BusinessObject) Verblijfsobject Grouping Reële objecttypen Bebouwing Is: Verzameling van ruimten die zijn gelegen op hetzelfde niveau binnen een gebouw Was: De verzameling Ruimten op hetzelfde niveau binnen een Gebouw. (herkomst eerste globale aanzet van een definitie: eindrapport werkgroep bouwwerken) (BusinessObject) Bouwlaag Deur of andere voorziening die vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte toegang geeft tot een object. (BusinessObject) Toegangsdeur Afzonderlijk staande overdekking rustend op een constructie met kolommen met één of meerdere open gevels bedoeld voor het beschutten of stallen van mensen, dieren, objecten en/of voer- en vaartuigen. (BusinessObject) Open bouwwerk Overdekte en geheel of grotendeels met wanden omsloten constructief zelfstandige eenheid bedoeld voor het in een afgeschermde omgeving onderbrengen van mensen, dieren of voorwerpen of voor de productie van goederen. (BusinessObject) Gebouw Voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, dat ten minste aan de onderzijde en/of de bovenzijde wordt begrensd door een scheidingsconstructie en dat een netto-hoogte heeft van tenminste 1,5 m. (BusinessObject) Ruimte BusinessObject Overige constructie (14) Component aan de buitenzijde van een gebouw, die het aanzicht van het gebouw mede bepaalt. (BusinessObject) Gebouwcomponent Grondoppervlak permanent of periodiek bedekt met water. (herkomst definitie: Voorstel NEN3610) (Grouping) Functionele objecttypen Water Grondoppervlak permanent of periodiek bedekt met water. (herkomst definitie: Voorstel NEN3610) (Grouping) Reële objecttypen Water Grouping Geografische ruimten AssociationRelationship Deze svg is op 10-06-2024 23:30:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-06-2024 23:30:40 CEST

SOR begrippen[bewerken]

Uiteindelijk zal op termijn de volledige inhoud van het conceptueel model van de SOR in samenhang moeten worden beschreven met de hier beschreven T3D begrippen. Het gaat daarbij om de volgende begrippen zoals deze momenteel in het conceptueel model van de SOR zijn beschreven:

Grouping Registratieve ruimten Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente. (herkomst definitie: Artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen) (BusinessObject) Woonplaats Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. (herkomst definitie: Artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen) (BusinessObject) Openbare ruimte Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig afgebakend gebied, aangewezen en van naam voorzien, dat geldt als eenheid van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering en een cluster is van buurten (eerste versie van definitie voor SOR) (BusinessObject) Wijk Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig afgebakend gebied, aangewezen en van naam voorzien, dat als kleinste eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering. (eerste versie van definitie voor SOR) (BusinessObject) Buurt Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. (herkomst definitie: Artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen) (BusinessObject) Nummeraanduiding Door het bevoegde gemeentelijk orgaan als zodanig aangewezen delen van een terrein en/of water waarvan het belang is daaraan een adres toe te kennen en dat bedoeld is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden object, het permanent afmeren van een drijvend object of het permanent aanwezig zijn van publiek toegankelijke technische voorzieningen. (herkomst definitie: Gebaseerd op artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen). (BusinessObject) Benoemde plaats Het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden inclusief de daarbij behorende territoriale wateren (eerste versie van definitie voor SOR) (BusinessObject) Rijk Een door het parlement als provincie in een wet benoemd gedeelte van het Nederlands grondgebied (eerste versie van definitie voor SOR) (BusinessObject) Provincie Een door het parlement als gemeente in een wet benoemd gedeelte van het Nederlands grondgebied (eerste versie van definitie voor SOR) (BusinessObject) Gemeente Een door het bevoegde provinciale orgaan als zodanig afgebakend gebied, aangewezen en van naam voorzien, dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid voor beheer van het water en de waterstaatszorg. (eerste versie van definitie voor SOR) (BusinessObject) Waterschap Afgebakend gedeelte van het grondgebied van Nederland, onder zeggenschap van een openbaar lichaam met diverse bestuurlijke taken, ingesteld op basis van artikel 9 van de Wet Veiligheidsregio’s. (BusinessObject) Veiligheidsregio BusinessObject Bestuurlijk gebied op zee (4) In één of meer lagen aangelegd materiaal, welke zijn gelegd over een ondergrond of onderliggende constructie, aangelegd om een oppervlakte geschikt te maken voor het beoogde gebruik, door te egaliseren, te verstevigen en/of te verruwen. (herkomst definitie: Voorstel NEN3610) (Grouping) Functionele objecttypen Verharding BusinessObject Weg Wegverkeerruimte die een begin-, eind- of keuzepunt is voor de weggebruiker/voertuig. (BusinessObject) Wegknoop BusinessObject Spoorweg Spoorverkeerruimte die een begin-, eind- of keuzepunt voor de spoorgebruiker is. (BusinessObject) Spoorwegknoop Functionele ruimte die een verkeerskundige functie kent. (BusinessObject) Verkeerskundig functionele zone Functionele ruimte die in gebruik is voor weginrichting (BusinessObject) Wegzone Functionele ruimte die in gebruik is voor spoorwegen (BusinessObject) Spoorzone Functionele ruimte die in gebruik is voor luchtvaart. (BusinessObject) Luchtvaartzone Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen (BusinessObject) Wegverbinding Spoorverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een spoor tussen twee knopen betreft. (BusinessObject) Spoorverbinding In één of meer lagen aangelegd materiaal, welke zijn gelegd over een ondergrond of onderliggende constructie, aangelegd om een oppervlakte geschikt te maken voor het beoogde gebruik, door te egaliseren, te verstevigen en/of te verruwen. (herkomst definitie: Voorstel NEN3610) (Grouping) Reële objecttypen Verharding Fysiek begrensd en zichtbaar terrein dat bij een gebouw hoort, dat niet verder wordt gedetailleerd in andere reële objecten en dat bestaat uit een mengvorm van verharding, water, begroeiing en/of constructies. (BusinessObject) Onbepaald terrein Oppervlak, dat door egaliseren, verstevigen en/of verruwen voor het beoogde gebruik geschikt gemaakt is, bestaande uit in één of meer lagen over een ondergrond of onderliggende constructie aangelegd materiaal. (BusinessObject) Verharding Op basis van type begroeiing, beplanting, natuurlijk voorkomen of morfologische aspecten getypeerd stuk aardoppervlak (herkomst definitie: Voorstel NEN3610) (Grouping) Functionele objecttypen Groen Functionele ruimte die in gebruik is voor openlucht recreatie. (BusinessObject) Recreatiezone Besloten gebied waar lichamen van overleden personen worden begraven. Ook worden op begraafplaatsen urnen met as van gecremeerde lichamen bewaard. (BusinessObject) Begraafplaats Op basis van type begroeiing, beplanting, natuurlijk voorkomen of morfologische aspecten getypeerd stuk aardoppervlak (herkomst definitie: Voorstel NEN3610) (Grouping) Reële objecttypen Groen Oppervlakte die niet bedekt is met enige vorm van begroeiing, water, verharding, gebouwen of andere constructies. (BusinessObject) Onbegroeide grond Gestapelde grasplaggen op de scheiding tussen twee percelen. (BusinessObject) Tuunwal Terrein in gebruik als akker, met gewassen die in een teelt-roulatieschema zijn opgenomen. (BusinessObject) Akkerland Begroeiing die een dusdanige aantal bomen betreft dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen. (BusinessObject) Bos Terrein met moerasvegetatie in stilstaand water van geringe diepte zonder merkbare toe- of afvloeiing. (BusinessObject) Moeras Begroeiing die het kweken van meerjarige siergewassen en bomen betreft ten behoeve van een later gebruik elders of voor het kweken van fruit. (BusinessObject) Fruit- of kweekbomen Terrein overwegend begroeid met rietvegetatie. (BusinessObject) Rietland Opgaande rijvormige begroeiing van bomen (enkelvoudige/meervoudige stammen) mét ondergroei van struiken. (BusinessObject) Houtsingel Terrein begroeid met heide en heideachtige vegetaties. (BusinessObject) Heide Opgaande rijvormige begroeiing van bomen zonder ondergroei van struiken. (BusinessObject) Bomenrij Begroeiing die een laagblijvende, aaneengesloten gras- en/of kruidachtige vegetatie betreft. (BusinessObject) Gras- en kruidachtigen Een overblijvende plant met verhoute stam en kroon. (BusinessObject) Boom Begroeiing van bodembedekkers en/of houtachtige en/of meerstammige overblijvende planten. (BusinessObject) Struiken Grouping Functionele objecttypen Bebouwing Het grootst mogelijke gedeelte van een bouwwerk dat in zijn geheel is gelegen op een bouwlaag en binnen de afbakening van een gebouw en een verblijfsobject, waaraan eenduidig een bouwjaar kan worden toegekend, en dat qua constructie en gebruiksmogelijkheden voldoende uniform is. (herkomst eerste globale aanzet van een definitie: eindrapport werkgroep bouwwerken) (BusinessObject) Gebouwzone De kleinste binnen een of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. (herkomst definitie: Artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen) (BusinessObject) Verblijfsobject Functionele ruimte die een voorziening betreft om terrein af te scheiden. (BusinessObject) Afscheiding Voorziening om bepaalde effecten van omgevingsfactoren te verminderen. (BusinessObject) Reducering Voorziening met een kerende functie. (BusinessObject) Kering Grouping Reële objecttypen Bebouwing Is: Verzameling van ruimten die zijn gelegen op hetzelfde niveau binnen een gebouw Was: De verzameling Ruimten op hetzelfde niveau binnen een Gebouw. (herkomst eerste globale aanzet van een definitie: eindrapport werkgroep bouwwerken) (BusinessObject) Bouwlaag Onderdeel van een civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. (BusinessObject) Kunstwerkdeel Ondergrondse of onder water gelegen verbinding tussen twee punten, aan beide einden voorzien van een open bakconstructie. (BusinessObject) Ondertunneling Kunstwerk voor de beheersing van het oppervlaktewater en alles wat daarin voorkomt. (BusinessObject) Waterstaatkundig kunstwerk Deur of andere voorziening die vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte toegang geeft tot een object. (BusinessObject) Toegangsdeur Component aan de buitenzijde van een gebouw, die het aanzicht van het gebouw mede bepaalt. (BusinessObject) Gebouwcomponent Afzonderlijk staande overdekking rustend op een constructie met kolommen met één of meerdere open gevels bedoeld voor het beschutten of stallen van mensen, dieren, objecten en/of voer- en vaartuigen. (BusinessObject) Open bouwwerk Overdekte en geheel of grotendeels met wanden omsloten constructief zelfstandige eenheid bedoeld voor het in een afgeschermde omgeving onderbrengen van mensen, dieren of voorwerpen of voor de productie van goederen. (BusinessObject) Gebouw Voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, dat ten minste aan de onderzijde en/of de bovenzijde wordt begrensd door een scheidingsconstructie en dat een netto-hoogte heeft van tenminste 1,5 m. (BusinessObject) Ruimte Kunstwerk dat een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten betreft, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, bestaande uit een brugdek/-bak met landhoofden en veelal gesteund door pijlers. (BusinessObject) Overbrugging BusinessObject Overige constructie (14) Grondoppervlak permanent of periodiek bedekt met water. (herkomst definitie: Voorstel NEN3610) (Grouping) Functionele objecttypen Water Gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen. (BusinessObject) Waterbergings- gebied Begrensd oppervlaktewatergebied dat een bepaald gebruik kent. (BusinessObject) Gebruikszone oppervlaktewater Samenhangende ruimte gevormd door bodem en oevers, waar oppervlaktewater, met de daarin aanwezige stoffen, doorheen kan stromen. (BusinessObject) Oppervlaktewater lichaam Gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt, lopend van waterpeil tot insteek. (BusinessObject) Oeverzone Grondoppervlak permanent of periodiek bedekt met water. (herkomst definitie: Voorstel NEN3610) (Grouping) Reële objecttypen Water Een niet langgerekte verlaging in het aardoppervlak van natuurlijke of kunstmatige oorsprong, die permanent of periodiek water bevat. (BusinessObject) Watervlakte Langgerekte verlaging in het aardoppervlak van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek water bevat. (BusinessObject) Watergang Grondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. (BusinessObject) Bron Geheel of gedeeltelijk droogvallende gronden die buitendijks gelegen zijn. (BusinessObject) Getijdengebied Grouping Geografische ruimten Geografische ruimte met een culturele samenhang die vanuit de historie of in de volksmond bekend staat onder een bepaalde naam. (BusinessObject) Streek Geografische ruimte die een hoogteverschil in het landschap aanduidt. (BusinessObject) Relief zone Geografische ruimte die een fysisch-geografische samenhang vertoont (BusinessObject) Landschappelijk gebied Geografische ruimte die gekenmerkt wordt door een concentratie van gebouwen en die vanuit besluitvorming, historie of in de volksmond bekend staat onder een bepaalde naam. (BusinessObject) Bebouwingskern Functionele ruimte die een verzameling van één of meer gebouwen, constructies, verharding, water en begroeiing betreft die samen een eenheid vormen (BusinessObject) Complex Het gebied vanaf de laagwaterlijn tot 12 zeemijl uit de kust dat behoort bij het Rijk. (BusinessObject) Nederlandse territoriale zee Het gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee dat zich niet verder uitstrekt dan 24 zeemijlen vanaf de laagwaterlijn. (BusinessObject) Nederlandse aansluitende zone Het gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee dat zich niet verder uitstrekt dan tweehonderd zeemijlen vanaf de laagwaterlijn. (BusinessObject) Nederlandse exclusieve economische zone Het onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, waarop het Koninkrijk soevereine rechten heeft, en gelegen is buiten en grenzend aan de territoriale zee. (BusinessObject) Nederlands continentaal plat AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 10-06-2024 21:08:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-06-2024 21:08:37 CEST

Overzicht SOR begrippen[bewerken]


Element Beschrijving
Afscheiding Functionele ruimte die een voorziening betreft om terrein af te scheiden.
Akkerland Terrein in gebruik als akker, met gewassen die in een teelt-roulatieschema zijn opgenomen.
Bebouwingskern Geografische ruimte die gekenmerkt wordt door een concentratie van gebouwen en die vanuit besluitvorming, historie of in de volksmond bekend staat onder een bepaalde naam.
Begraafplaats Besloten gebied waar lichamen van overleden personen worden begraven. Ook worden op begraafplaatsen urnen met as van gecremeerde lichamen bewaard.
Benoemde plaats Door het bevoegde gemeentelijk orgaan als zodanig aangewezen delen van een terrein en/of water waarvan het belang is daaraan een adres toe te kennen en dat bedoeld is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden object, het permanent afmeren van een drijvend object of het permanent aanwezig zijn van publiek toegankelijke technische voorzieningen. (herkomst definitie: Gebaseerd op artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen).
Bestuurlijk gebied op zee (4) <geen>
Bomenrij Opgaande rijvormige begroeiing van bomen zonder ondergroei van struiken.
Boom Een overblijvende plant met verhoute stam en kroon.
Bos Begroeiing die een dusdanige aantal bomen betreft dat deze een min of meer gesloten geheel vormen of, na volgroeiing van de bomen, zullen vormen.
Bouwlaag Is: Verzameling van ruimten die zijn gelegen op hetzelfde niveau binnen een gebouw

Was: De verzameling Ruimten op hetzelfde niveau binnen een Gebouw. (herkomst eerste globale aanzet van een definitie: eindrapport werkgroep bouwwerken)

Bron Grondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.
Buurt Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig afgebakend gebied, aangewezen en van naam voorzien, dat als kleinste eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering. (eerste versie van definitie voor SOR)
Complex Functionele ruimte die een verzameling van één of meer gebouwen, constructies, verharding, water en begroeiing betreft die samen een eenheid vormen
Fruit- of kweekbomen Begroeiing die het kweken van meerjarige siergewassen en bomen betreft ten behoeve van een later gebruik elders of voor het kweken van fruit.
Gebouw Overdekte en geheel of grotendeels met wanden omsloten constructief zelfstandige eenheid bedoeld voor het in een afgeschermde omgeving onderbrengen van mensen, dieren of voorwerpen of voor de productie van goederen.
Gebouwcomponent Component aan de buitenzijde van een gebouw, die het aanzicht van het gebouw mede bepaalt.
Gebouwzone Het grootst mogelijke gedeelte van een bouwwerk dat in zijn geheel is gelegen op een bouwlaag en binnen de afbakening van een gebouw en een verblijfsobject, waaraan eenduidig een bouwjaar kan worden toegekend, en dat qua constructie en gebruiksmogelijkheden voldoende uniform is. (herkomst eerste globale aanzet van een definitie: eindrapport werkgroep bouwwerken)
Gebruikszone oppervlaktewater Begrensd oppervlaktewatergebied dat een bepaald gebruik kent.
Gemeente Een door het parlement als gemeente in een wet benoemd gedeelte van het Nederlands grondgebied (eerste versie van definitie voor SOR)
Getijdengebied Geheel of gedeeltelijk droogvallende gronden die buitendijks gelegen zijn.
Gras- en kruidachtigen Begroeiing die een laagblijvende, aaneengesloten gras- en/of kruidachtige vegetatie betreft.
Heide Terrein begroeid met heide en heideachtige vegetaties.
Houtsingel Opgaande rijvormige begroeiing van bomen (enkelvoudige/meervoudige stammen) mét ondergroei van struiken.
Kering Voorziening met een kerende functie.
Kunstwerkdeel Onderdeel van een civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.
Landschappelijk gebied Geografische ruimte die een fysisch-geografische samenhang vertoont
Luchtvaartzone Functionele ruimte die in gebruik is voor luchtvaart.
Moeras Terrein met moerasvegetatie in stilstaand water van geringe diepte zonder merkbare toe- of afvloeiing.
Nederlands continentaal plat Het onder de Noordzee gelegen deel van de zeebodem en de ondergrond daarvan, waarop het Koninkrijk soevereine rechten heeft, en gelegen is buiten en grenzend aan de territoriale zee.
Nederlandse aansluitende zone Het gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee dat zich niet verder uitstrekt dan 24 zeemijlen vanaf de laagwaterlijn.
Nederlandse exclusieve economische zone Het gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee dat zich niet verder uitstrekt dan tweehonderd zeemijlen vanaf de laagwaterlijn.
Nederlandse territoriale zee Het gebied vanaf de laagwaterlijn tot 12 zeemijl uit de kust dat behoort bij het Rijk.
Nummeraanduiding Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. (herkomst definitie: Artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen)
Oeverzone Gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt, lopend van waterpeil tot insteek.
Onbegroeide grond Oppervlakte die niet bedekt is met enige vorm van begroeiing, water, verharding, gebouwen of andere constructies.
Onbepaald terrein Fysiek begrensd en zichtbaar terrein dat bij een gebouw hoort, dat niet verder wordt gedetailleerd in andere reële objecten en dat bestaat uit een mengvorm van verharding, water, begroeiing en/of constructies.
Ondertunneling Ondergrondse of onder water gelegen verbinding tussen twee punten, aan beide einden voorzien van een open bakconstructie.
Open bouwwerk Afzonderlijk staande overdekking rustend op een constructie met kolommen met één of meerdere open gevels bedoeld voor het beschutten of stallen van mensen, dieren, objecten en/of voer- en vaartuigen.
Openbare ruimte Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. (herkomst definitie: Artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen)
Oppervlaktewater lichaam Samenhangende ruimte gevormd door bodem en oevers, waar oppervlaktewater, met de daarin aanwezige stoffen, doorheen kan stromen.
Overbrugging Kunstwerk dat een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten betreft, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, bestaande uit een brugdek/-bak met landhoofden en veelal gesteund door pijlers.
Overige constructie (14) <geen>
Provincie Een door het parlement als provincie in een wet benoemd gedeelte van het Nederlands grondgebied (eerste versie van definitie voor SOR)
Recreatiezone Functionele ruimte die in gebruik is voor openlucht recreatie.
Reducering Voorziening om bepaalde effecten van omgevingsfactoren te verminderen.
Relief zone Geografische ruimte die een hoogteverschil in het landschap aanduidt.
Rietland Terrein overwegend begroeid met rietvegetatie.
Rijk Het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden inclusief de daarbij behorende territoriale wateren (eerste versie van definitie voor SOR)
Ruimte Voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, dat ten minste aan de onderzijde en/of de bovenzijde wordt begrensd door een scheidingsconstructie en dat een netto-hoogte heeft van tenminste 1,5 m.
Spoorverbinding Spoorverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een spoor tussen twee knopen betreft.
Spoorweg <geen>
Spoorwegknoop Spoorverkeerruimte die een begin-, eind- of keuzepunt voor de spoorgebruiker is.
Spoorzone Functionele ruimte die in gebruik is voor spoorwegen
Streek Geografische ruimte met een culturele samenhang die vanuit de historie of in de volksmond bekend staat onder een bepaalde naam.
Struiken Begroeiing van bodembedekkers en/of houtachtige en/of meerstammige overblijvende planten.
Toegangsdeur Deur of andere voorziening die vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte toegang geeft tot een object.
Tuunwal Gestapelde grasplaggen op de scheiding tussen twee percelen.
Veiligheidsregio Afgebakend gedeelte van het grondgebied van Nederland, onder zeggenschap van een openbaar lichaam met diverse bestuurlijke taken, ingesteld op basis van artikel 9 van de Wet Veiligheidsregio’s.
Verblijfsobject De kleinste binnen een of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. (herkomst definitie: Artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen)
Verharding Oppervlak, dat door egaliseren, verstevigen en/of verruwen voor het beoogde gebruik geschikt gemaakt is, bestaande uit in één of meer lagen over een ondergrond of onderliggende constructie aangelegd materiaal.
Verkeerskundig functionele zone Functionele ruimte die een verkeerskundige functie kent.
Waterbergings-gebied Gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen.
Watergang Langgerekte verlaging in het aardoppervlak van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek water bevat.
Waterschap Een door het bevoegde provinciale orgaan als zodanig afgebakend gebied, aangewezen en van naam voorzien, dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid voor beheer van het water en de waterstaatszorg. (eerste versie van definitie voor SOR)
Waterstaatkundig kunstwerk Kunstwerk voor de beheersing van het oppervlaktewater en alles wat daarin voorkomt.
Watervlakte Een niet langgerekte verlaging in het aardoppervlak van natuurlijke of kunstmatige oorsprong, die permanent of periodiek water bevat.
Weg <geen>
Wegknoop Wegverkeerruimte die een begin-, eind- of keuzepunt is voor de weggebruiker/voertuig.
Wegverbinding Wegverkeerruimte die de verkeerskundige inrichting van een weg beschrijft tussen twee knopen
Wegzone Functionele ruimte die in gebruik is voor weginrichting
Wijk Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig afgebakend gebied, aangewezen en van naam voorzien, dat geldt als eenheid van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering en een cluster is van buurten (eerste versie van definitie voor SOR)
Woonplaats Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente. (herkomst definitie: Artikel 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:30.