Technologiecomponenten en -services

De GEMMA technische architectuur beschrijft de technologieservices en technologiecomponenten die worden gebruikt door gemeentelijke applicaties (beschreven in de GEMMA Informatiearchitectuur). Zij vormen de systeemomgeving waarbinnen gemeentelijke applicaties kunnen werken en data kan worden opgeslagen.

Voor onderstaand architectuurmodel geldt:

  • Er zijn 2 types architectuurelementen uitgewerkt. Technologieservices die technische functionaliteit leveren aan applicaties. Bijvoorbeeld voor verwerking, opslag, netwerk en beveiliging. Technologiecomponenten die de technologieservices realiseren. Bijvoorbeeld een webserver, databasemanagementsysteem, firewall en een Intrusion Detection component.
  • Bij het groeperen en benoemen van technologieservices is aangesloten bij wat op dit gebied gebruikelijk is. Bijvoorbeeld door rekening te houden met hoe Cloud-providers door hen aangeboden services indelen en noemen.
  • Het model beschrijft de technologieservices en -componenten die binnen de context van de huidige GEMMA het belangrijkst zijn. Om die reden zijn bijvoorbeeld niet opgenomen: op eindgebruikers gerichte services (bijvoorbeeld mail, print, telefonie en samenwerking) en op softwareontwikkelaars gerichte services (bijvoorbeeld voor ontwerp, bouw, test, deployment en versiebeheer).
  • Vanwege het ontbreken van een technische architectuur zijn eerder een aantal technologiecomponenten in de GEMMA gemodelleerd als referentiecomponent. De pagina GEMMA mapping op technologiecomponenten toont hoe die worden/zijn omgezet naar technologiecomponenten.
Groepering van services die het uitwisselen van informatie tussen systemen, applicaties of gebruikers mogelijk maken. (Grouping) Gegevensuitwisselingsservices Technologieservice voor het beheer en de uitvoering van API-aanroepen en -verzoeken, inclusief beveiliging, monitoring en schaalbaarheid. (TechnologyService) API uitvoering Technologiecomponent voor het bemiddelen tussen client-applicaties en een verzameling backend-services die API-aanroepen beheert en beveiligings-, logica- en beleidsregels afdwingt. Bijvoorbeeld KONG, NGINX, Tyk. (SystemSoftware) API gateway Technologiecomponent voor het beheren van de creatie, publicatie, beveiliging, monitoring en analyse van API's gedurende hun hele levenscyclus. (SystemSoftware) API management component Technologiecomponent voor het dynamisch bijhouden van services die beschikbaar zijn en hun locatie (IP-adres en poort). De directory bevat beschrijvingen, documentatie, en metadata. (SystemSoftware) Serviceregister en -directory Technologieservice voor het overdragen van bestanden tussen systemen. (TechnologyService) Bestanduitwisseling Technologiecomponent voor het uitwisselen van bestanden tussen computers via het File Transfer Protocol. (SystemSoftware) FTP-component Technologieservice voor het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen en het integreren ervan in een samenhangend geheel voor analyse en gebruik. (TechnologyService) Gegevensverzameling en integratie Technologiecomponent voor het extraheren, transformeren naar een gewenst formaat en laden in een doelopslagplaats gegevens uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld voor data warehousing. (SystemSoftware) ETL-component Technologieservice voor het in 1 registratie opslaan van actuele en historische data afkomstig uit meerdere basis- en kernregistraties. (TechnologyService) Kopie dataopslag Technologiecomponent voor het met hoge beschikbaarheid en snel verstrekken van actuele operationele gegevens voor dagelijkse bedrijfsactiviteiten. (SystemSoftware) Operational datastore Technologiecomponent voor het verzamelen, opslaan, en beheren van grote hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen met als belangrijkste doel het ondersteunen van besluitvorming door middel van data-analyse en rapportage. (SystemSoftware) Datawarehouse Technologieservice voor het verzenden en ontvangen van berichten tussen systemen of applicaties. (TechnologyService) Berichtuitwisseling Technologiecomponent voor het veilig, efficiënt en betrouwbaar uitwisselen van berichten tussen systemen. (SystemSoftware) Message broker Technologiecomponent voor gebruik van wachtrijen zodat systemen asynchroon berichten met elkaar kunnen uitwisselen. (SystemSoftware) Message queue Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (SystemSoftware) Notificatierouteringcomponent Groepering van services die de uitvoering en het beheer van applicaties en processen mogelijk maken. (Grouping) Verwerkingsservices Technologieservice voor het installeren en gebruiken van applicaties en websites. (TechnologyService) Applicatie- en webhosting Technologiecomponent voor hosting van webpagina's en webtoepassingen en het leveren van diensten aan clients via HTTP/HTTPS. Bijvoorbeeld Apache HTTP Server en Nginx. (SystemSoftware) Webserver Technologieservice voor het gebruik van containers voor het isoleren en uitvoeren van applicaties in een consistente en reproduceerbare omgeving, onafhankelijk van de onderliggende infrastructuur. (TechnologyService) Container gebruik Technologiecomponent voor het beheren, implementeren en schalen van applicatiecontainers die applicaties en hun afhankelijkheden in een geïsoleerde omgeving uitvoeren. (SystemSoftware) Container platform Technologieservice voor het aansturen van computerhardware en software. (TechnologyService) Systeembesturing Technologiecomponent voor het beheren en leveren van basisdiensten van computerhardware, zoals Windows en Linux. (SystemSoftware) Besturingssysteem Technologieservice voor het maken van virtuele versies van fysieke IT-bronnen, zoals servers, opslagapparaten en netwerken. (TechnologyService) Virtualisatie Technologiecomponent voor het beheren van meerdere virtuele machines op een enkele fysieke host. (SystemSoftware) Hypervisor Groepering van services die de controle en beveiliging van gebruikersidentiteiten en toegangsrechten binnen een netwerk of systeem regelen (Grouping) Identiteit- en toegangsbeheerservices Technologieservice voor het verifiëren van de identiteit van een gebruiker of systeem om toegang tot middelen te verlenen. (TechnologyService) Authenticatie Technologiecomponent voor het beheren, authenticeren en autoriseren van identiteiten. Bijvoorbeeld van gebruikers en applicaties. (SystemSoftware) Identiteitbeheercomponent Technologieservice voor het controleren van toegangsrechten en privileges van gebruikers of systemen om bepaalde bronnen of informatie te benaderen. (TechnologyService) Autorisatie Technologiecomponent voor het beheren van gebruikersrechten en toegang tot systemen en gegevensbronnen. (SystemSoftware) Toegangsbeheercomponent Technologieservice voor uitvoeren van regels om het gebruik van data en IT-bronnen te reguleren. (TechnologyService) Policy uitvoering Technologiecomponent voor het creëren en beheren van beleidsregels voor systeembeveiliging, netwerkbeheer en toegangscontrole. (SystemSoftware) Policy editor Technologiecomponent voor het beslissen over toegangsverzoeken op basis van vastgestelde policy's. (SystemSoftware) Policy decision point Groepering van services die het toezicht, de administratie en het onderhoud van IT-infrastructuren en -systemen ondersteunen. (Grouping) Beheerservices Technologieservice voor het maken van kopieën van gegevens om deze te beschermen tegen verlies, en het bieden van methoden voor het herstellen van gegevens na verlies of corruptie. (TechnologyService) Backup en herstel Technologiecomponent voor het maken van periodieke back-ups van gegevens en systemen maakt en het bieden van herstelopties bij gegevensverlies of systeemuitval. (SystemSoftware) Backup- en herstelcomponent Technologieservice voor het instellen en onderhouden van instellingen en parameters van hardware- en technologiecomponenten om te zorgen dat ze correct en efficiënt werken. (TechnologyService) Configuratie Technologiecomponent voor het configureren van systemen. Bijvoorbeeld gebruikt voor automatisering en consistentie. (SystemSoftware) Configuratiebeheercomponent Technologiecomponent voor het configureren, monitoren en optimaliseren van netwerken. (SystemSoftware) Netwerkbeheercomponent Technologieservice voor het instellen en onderhouden van instellingen en parameters van hardware- en technologiecomponenten om te zorgen dat ze correct en efficiënt werken. (TechnologyService) Mobiele apparaten beheer Technologiecomponent voor het beheren, beveiligen en ondersteunen van mobiele apparaten binnen een organisatie. (SystemSoftware) Mobile device management component Technologieservice voor het voortdurend controleren van technologie om de gezondheid en prestaties te bewaken en het genereren van waarschuwingen bij afwijkingen. (TechnologyService) Monitoring en signalering Technologiecomponent voor het bewaken en waarschuwen bij problemen rondom de prestaties, beschikbaarheid en gezondheid van systemen. (SystemSoftware) Monitorcomponent Technologieservice voor het langdurig opslaan van gegevens die niet regelmatig worden gebruikt, maar die bewaard moeten blijven voor wettelijke, administratieve of historische doeleinden. Vaak in een vorm waarop ze niet meer wijzigbaar zijn. (TechnologyService) Technische archivering Technologiecomponent voor het één keer opslaan en meerdere keren lezen van gegevens zonder ze te wijzigen. Bijvoorbeeld voor archivering en compliance. (SystemSoftware) WORM component Technologieservice voor het registreren van gedetailleerde logboeken van systeemactiviteiten, fouten en gebeurtenissen voor analyse en foutopsporing. (TechnologyService) Technische logging Technologiecomponent voor het registreren van technologie gerelateerde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: de ELK-stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). (SystemSoftware) Technische logging component Groepering van services die opslagruimte en gerelateerde beheerfunctionaliteiten bieden voor het opslaan, beheren en ophalen van data (Grouping) Opslagservices Technologieservice voor het opslaan van digitale bestanden op fysieke of cloud-gebaseerde opslagmedia. (TechnologyService) Bestandsopslag Technologiecomponent voor het opslaan en beheren van bestanden op een schijf of in een netwerk. (SystemSoftware) Bestandsopslagcomponent Technologieservice voor het opslaan en beheren van data in een gestructureerde vorm. (TechnologyService) Databaseopslag Technologiecomponent voor het niet-relationeel opslaan van gegevens met ondersteuning van flexibele schema's. (SystemSoftware) NoSQL DBMS Technologiecomponent voor het opslaan en beheren van gegevens in relationele tabellen met SQL. Bijvoorbeeld: MySQL, PostgreSQL en Oracle. (SystemSoftware) Relationeel DBMS Technologiecomponent voor het opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens. Bijvoorbeeld: afbeeldingen, video's en documenten. (SystemSoftware) Blob-opslagcomponent Groepering van services die de bescherming van netwerken, systemen en gegevens tegen ongeoorloofde toegang, aanvallen en andere bedreigingen bieden. (Grouping) Beveiligingsservices Technologieservice voor het identificeren en voorkomen van onveilig of ongepast delen, overdragen of gebruiken van gevoelige gegevens. (TechnologyService) Dataverlies preventie Technologiecomponent voor het detecteren, voorkomen en verwijderen van schadelijke programma's en virussen om computers en gegevens te beschermen. (SystemSoftware) Dataverlies preventiecomponent Technologieservice voor het monitoren van netwerk- of systeemactiviteiten op kwaadaardige activiteiten en proberen deze te detecteren en te voorkomen. (TechnologyService) Inbraakdetectie en preventie Technologiecomponent voor het detecteren en rapporteren van verdachte activiteiten en mogelijke inbreuken op een netwerk of systeem. (SystemSoftware) Intrusion Detection component Technologiecomponent voor het verzamelen en analyseren van loggegevens uit verschillende bronnen voor beveiliging en naleven van regelgeving. (SystemSoftware) SIEM-component Technologiecomponent voor het detecteren en blokkeren van (Distributed) Denial-of-Service aanvallen (SystemSoftware) Anti-DDOS component Technologieservice voor het identificeren van kwetsbaarheden in software, systemen of netwerken. (TechnologyService) Kwetsbaarheid detectie Technologiecomponent voor het detecteren, voorkomen en verwijderen van schadelijke programma's en virussen om computers en gegevens te beschermen. (SystemSoftware) Vulnerability detection component Technologieservice voor het beschermen van systemen tegen schadelijke software. Bijvoorbeeld: virussen, wormen, trojans, ransomware, spyware, adware, rootkits. (TechnologyService) Malware preventie en detectie Technologiecomponent voor het opsporen, blokkeren en verwijderen van malware, zoals spyware, adware, trojans en ransomware. (SystemSoftware) Anti-malware component Technologiecomponent voor het detecteren en tegenhouden van ongewenste mail (SystemSoftware) Anti-spam component Technologiecomponent voor het beschermen van computers tegen virussen en andere schadelijke software door bedreigingen te detecteren, te blokkeren en te verwijderen. (SystemSoftware) Anti-virus component Technologieservice voor het coderen van gegevens om deze te beschermen tegen onbevoegde toegang en om de gegevensintegriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen. (TechnologyService) Versleuteling Technologiecomponent voor het genereren, opslaan en distribueren van cryptografische sleutels. (SystemSoftware) Sleutelbeheercomponent Technologieservice voor het creëren van een veilige, versleutelde verbinding over een minder veilige netwerkverbinding, zoals het internet. (TechnologyService) Virtual Private Networking Technologiecomponent voor het maken van veilige, versleutelde verbindingen over een openbaar netwerk. (SystemSoftware) VPN-component Groepering van services die worden geleverd via een netwerk om de communicatie en gegevensuitwisseling tussen apparaten, applicaties of gebruikers te vergemakkelijken. (Grouping) Netwerkservices Technologieservice voor het vertalen van domeinnamen naar IP-adressen. (TechnologyService) Domeinnaam services Technologiecomponent voor het omzetten van domeinnamen in IP-adressen. (SystemSoftware) DNS-component Technologieservice voor het bepalen welk inkomend- en uitgaand netwerkverkeer wordt toegestaan of geblokkeerd op basis van een gedefinieerde set regels. (TechnologyService) Firewalling Technologiecomponent voor het controleren en filteren van netwerkverkeer. (SystemSoftware) Firewall Technologieservice voor het verdelen van netwerk- of applicatieverkeer over meerdere servers om betrouwbaarheid en prestaties te optimaliseren. (TechnologyService) Load balancing Technologiecomponent voor het verdelen van netwerk- of toepassingsverkeer over meerdere servers om efficiëntie en betrouwbaarheid te vergroten. (SystemSoftware) Load balancer Technologieservice voor het selecteren van paden in netwerken waarlangs datapakketten hun bestemming bereiken. (TechnologyService) Netwerkroutering Technologiecomponent voor het beheren van dataverkeer binnen computernetwerken. (SystemSoftware) Router Technologieservice voor het uitwisselen van data tussen apparaten binnen of tussen netwerken. (TechnologyService) Netwerkcommunicatie Technologiecomponent voor het implementeren van netwerkprotocollen voor communicatie binnen een netwerk. (SystemSoftware) Netwerkprotocolsoftware Deze svg is op 04-07-2024 16:16:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 04-07-2024 16:16:10 CEST


Element Beschrijving Elementtype
API gateway Technologiecomponent voor het bemiddelen tussen client-applicaties en een verzameling backend-services die API-aanroepen beheert en beveiligings-, logica- en beleidsregels afdwingt. Bijvoorbeeld KONG, NGINX, Tyk. SystemSoftware
API management component Technologiecomponent voor het beheren van de creatie, publicatie, beveiliging, monitoring en analyse van API's gedurende hun hele levenscyclus. SystemSoftware
API uitvoering Technologieservice voor het beheer en de uitvoering van API-aanroepen en -verzoeken, inclusief beveiliging, monitoring en schaalbaarheid. TechnologyService
Anti-DDOS component Technologiecomponent voor het detecteren en blokkeren van (Distributed) Denial-of-Service aanvallen SystemSoftware
Anti-malware component Technologiecomponent voor het opsporen, blokkeren en verwijderen van malware, zoals spyware, adware, trojans en ransomware. SystemSoftware
Anti-spam component Technologiecomponent voor het detecteren en tegenhouden van ongewenste mail SystemSoftware
Anti-virus component Technologiecomponent voor het beschermen van computers tegen virussen en andere schadelijke software door bedreigingen te detecteren, te blokkeren en te verwijderen. SystemSoftware
Applicatie- en webhosting Technologieservice voor het installeren en gebruiken van applicaties en websites. TechnologyService
Authenticatie Technologieservice voor het verifiëren van de identiteit van een gebruiker of systeem om toegang tot middelen te verlenen. TechnologyService
Autorisatie Technologieservice voor het controleren van toegangsrechten en privileges van gebruikers of systemen om bepaalde bronnen of informatie te benaderen. TechnologyService
Backup en herstel Technologieservice voor het maken van kopieën van gegevens om deze te beschermen tegen verlies, en het bieden van methoden voor het herstellen van gegevens na verlies of corruptie. TechnologyService
Backup- en herstelcomponent Technologiecomponent voor het maken van periodieke back-ups van gegevens en systemen maakt en het bieden van herstelopties bij gegevensverlies of systeemuitval. SystemSoftware
Beheerservices Groepering van services die het toezicht, de administratie en het onderhoud van IT-infrastructuren en -systemen ondersteunen. Grouping
Berichtuitwisseling Technologieservice voor het verzenden en ontvangen van berichten tussen systemen of applicaties. TechnologyService
Bestandsopslag Technologieservice voor het opslaan van digitale bestanden op fysieke of cloud-gebaseerde opslagmedia. TechnologyService
Bestandsopslagcomponent Technologiecomponent voor het opslaan en beheren van bestanden op een schijf of in een netwerk. SystemSoftware
Bestanduitwisseling Technologieservice voor het overdragen van bestanden tussen systemen. TechnologyService
Besturingssysteem Technologiecomponent voor het beheren en leveren van basisdiensten van computerhardware, zoals Windows en Linux. SystemSoftware
Beveiligingsservices Groepering van services die de bescherming van netwerken, systemen en gegevens tegen ongeoorloofde toegang, aanvallen en andere bedreigingen bieden. Grouping
Blob-opslagcomponent Technologiecomponent voor het opslaan van grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens. Bijvoorbeeld: afbeeldingen, video's en documenten. SystemSoftware
Configuratie Technologieservice voor het instellen en onderhouden van instellingen en parameters van hardware- en technologiecomponenten om te zorgen dat ze correct en efficiënt werken. TechnologyService
Configuratiebeheercomponent Technologiecomponent voor het configureren van systemen. Bijvoorbeeld gebruikt voor automatisering en consistentie. SystemSoftware
Container gebruik Technologieservice voor het gebruik van containers voor het isoleren en uitvoeren van applicaties in een consistente en reproduceerbare omgeving, onafhankelijk van de onderliggende infrastructuur. TechnologyService
Container platform Technologiecomponent voor het beheren, implementeren en schalen van applicatiecontainers die applicaties en hun afhankelijkheden in een geïsoleerde omgeving uitvoeren. SystemSoftware
DNS-component Technologiecomponent voor het omzetten van domeinnamen in IP-adressen. SystemSoftware
Databaseopslag Technologieservice voor het opslaan en beheren van data in een gestructureerde vorm. TechnologyService
Dataverlies preventie Technologieservice voor het identificeren en voorkomen van onveilig of ongepast delen, overdragen of gebruiken van gevoelige gegevens. TechnologyService
Dataverlies preventiecomponent Technologiecomponent voor het detecteren, voorkomen en verwijderen van schadelijke programma's en virussen om computers en gegevens te beschermen. SystemSoftware
Datawarehouse Technologiecomponent voor het verzamelen, opslaan, en beheren van grote hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen met als belangrijkste doel het ondersteunen van besluitvorming door middel van data-analyse en rapportage. SystemSoftware
Domeinnaam services Technologieservice voor het vertalen van domeinnamen naar IP-adressen. TechnologyService
ETL-component Technologiecomponent voor het extraheren, transformeren naar een gewenst formaat en laden in een doelopslagplaats gegevens uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld voor data warehousing. SystemSoftware
FTP-component Technologiecomponent voor het uitwisselen van bestanden tussen computers via het File Transfer Protocol. SystemSoftware
Firewall Technologiecomponent voor het controleren en filteren van netwerkverkeer. SystemSoftware
Firewalling Technologieservice voor het bepalen welk inkomend- en uitgaand netwerkverkeer wordt toegestaan of geblokkeerd op basis van een gedefinieerde set regels. TechnologyService
Gegevensuitwisselingsservices Groepering van services die het uitwisselen van informatie tussen systemen, applicaties of gebruikers mogelijk maken. Grouping
Gegevensverzameling en integratie Technologieservice voor het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen en het integreren ervan in een samenhangend geheel voor analyse en gebruik. TechnologyService
Hypervisor Technologiecomponent voor het beheren van meerdere virtuele machines op een enkele fysieke host. SystemSoftware
Identiteit- en toegangsbeheerservices Groepering van services die de controle en beveiliging van gebruikersidentiteiten en toegangsrechten binnen een netwerk of systeem regelen Grouping
Identiteitbeheercomponent Technologiecomponent voor het beheren, authenticeren en autoriseren van identiteiten. Bijvoorbeeld van gebruikers en applicaties. SystemSoftware
Inbraakdetectie en preventie Technologieservice voor het monitoren van netwerk- of systeemactiviteiten op kwaadaardige activiteiten en proberen deze te detecteren en te voorkomen. TechnologyService
Intrusion Detection component Technologiecomponent voor het detecteren en rapporteren van verdachte activiteiten en mogelijke inbreuken op een netwerk of systeem. SystemSoftware
Kopie dataopslag Technologieservice voor het in 1 registratie opslaan van actuele en historische data afkomstig uit meerdere basis- en kernregistraties. TechnologyService
Kwetsbaarheid detectie Technologieservice voor het identificeren van kwetsbaarheden in software, systemen of netwerken. TechnologyService
Load balancer Technologiecomponent voor het verdelen van netwerk- of toepassingsverkeer over meerdere servers om efficiëntie en betrouwbaarheid te vergroten. SystemSoftware
Load balancing Technologieservice voor het verdelen van netwerk- of applicatieverkeer over meerdere servers om betrouwbaarheid en prestaties te optimaliseren. TechnologyService
Malware preventie en detectie Technologieservice voor het beschermen van systemen tegen schadelijke software. Bijvoorbeeld: virussen, wormen, trojans, ransomware, spyware, adware, rootkits. TechnologyService
Message broker Technologiecomponent voor het veilig, efficiënt en betrouwbaar uitwisselen van berichten tussen systemen. SystemSoftware
Message queue Technologiecomponent voor gebruik van wachtrijen zodat systemen asynchroon berichten met elkaar kunnen uitwisselen. SystemSoftware
Mobiele apparaten beheer Technologieservice voor het instellen en onderhouden van instellingen en parameters van hardware- en technologiecomponenten om te zorgen dat ze correct en efficiënt werken. TechnologyService
Mobile device management component Technologiecomponent voor het beheren, beveiligen en ondersteunen van mobiele apparaten binnen een organisatie. SystemSoftware
Monitorcomponent Technologiecomponent voor het bewaken en waarschuwen bij problemen rondom de prestaties, beschikbaarheid en gezondheid van systemen. SystemSoftware
Monitoring en signalering Technologieservice voor het voortdurend controleren van technologie om de gezondheid en prestaties te bewaken en het genereren van waarschuwingen bij afwijkingen. TechnologyService
Netwerkbeheercomponent Technologiecomponent voor het configureren, monitoren en optimaliseren van netwerken. SystemSoftware
Netwerkcommunicatie Technologieservice voor het uitwisselen van data tussen apparaten binnen of tussen netwerken. TechnologyService
Netwerkprotocolsoftware Technologiecomponent voor het implementeren van netwerkprotocollen voor communicatie binnen een netwerk. SystemSoftware
Netwerkroutering Technologieservice voor het selecteren van paden in netwerken waarlangs datapakketten hun bestemming bereiken. TechnologyService
Netwerkservices Groepering van services die worden geleverd via een netwerk om de communicatie en gegevensuitwisseling tussen apparaten, applicaties of gebruikers te vergemakkelijken. Grouping
NoSQL DBMS Technologiecomponent voor het niet-relationeel opslaan van gegevens met ondersteuning van flexibele schema's. SystemSoftware
Notificatierouteringcomponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. SystemSoftware
Operational datastore Technologiecomponent voor het met hoge beschikbaarheid en snel verstrekken van actuele operationele gegevens voor dagelijkse bedrijfsactiviteiten. SystemSoftware
Opslagservices Groepering van services die opslagruimte en gerelateerde beheerfunctionaliteiten bieden voor het opslaan, beheren en ophalen van data Grouping
Policy decision point Technologiecomponent voor het beslissen over toegangsverzoeken op basis van vastgestelde policy's. SystemSoftware
Policy editor Technologiecomponent voor het creëren en beheren van beleidsregels voor systeembeveiliging, netwerkbeheer en toegangscontrole. SystemSoftware
Policy uitvoering Technologieservice voor uitvoeren van regels om het gebruik van data en IT-bronnen te reguleren. TechnologyService
Relationeel DBMS Technologiecomponent voor het opslaan en beheren van gegevens in relationele tabellen met SQL. Bijvoorbeeld: MySQL, PostgreSQL en Oracle. SystemSoftware
Router Technologiecomponent voor het beheren van dataverkeer binnen computernetwerken. SystemSoftware
SIEM-component Technologiecomponent voor het verzamelen en analyseren van loggegevens uit verschillende bronnen voor beveiliging en naleven van regelgeving. SystemSoftware
Serviceregister en -directory Technologiecomponent voor het dynamisch bijhouden van services die beschikbaar zijn en hun locatie (IP-adres en poort). De directory bevat beschrijvingen, documentatie, en metadata. SystemSoftware
Sleutelbeheercomponent Technologiecomponent voor het genereren, opslaan en distribueren van cryptografische sleutels. SystemSoftware
Systeembesturing Technologieservice voor het aansturen van computerhardware en software. TechnologyService
Technische archivering Technologieservice voor het langdurig opslaan van gegevens die niet regelmatig worden gebruikt, maar die bewaard moeten blijven voor wettelijke, administratieve of historische doeleinden. Vaak in een vorm waarop ze niet meer wijzigbaar zijn. TechnologyService
Technische logging Technologieservice voor het registreren van gedetailleerde logboeken van systeemactiviteiten, fouten en gebeurtenissen voor analyse en foutopsporing. TechnologyService
Technische logging component Technologiecomponent voor het registreren van technologie gerelateerde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: de ELK-stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). SystemSoftware
Toegangsbeheercomponent Technologiecomponent voor het beheren van gebruikersrechten en toegang tot systemen en gegevensbronnen. SystemSoftware
VPN-component Technologiecomponent voor het maken van veilige, versleutelde verbindingen over een openbaar netwerk. SystemSoftware
Versleuteling Technologieservice voor het coderen van gegevens om deze te beschermen tegen onbevoegde toegang en om de gegevensintegriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen. TechnologyService
Verwerkingsservices Groepering van services die de uitvoering en het beheer van applicaties en processen mogelijk maken. Grouping
Virtual Private Networking Technologieservice voor het creëren van een veilige, versleutelde verbinding over een minder veilige netwerkverbinding, zoals het internet. TechnologyService
Virtualisatie Technologieservice voor het maken van virtuele versies van fysieke IT-bronnen, zoals servers, opslagapparaten en netwerken. TechnologyService
Vulnerability detection component Technologiecomponent voor het detecteren, voorkomen en verwijderen van schadelijke programma's en virussen om computers en gegevens te beschermen. SystemSoftware
WORM component Technologiecomponent voor het één keer opslaan en meerdere keren lezen van gegevens zonder ze te wijzigen. Bijvoorbeeld voor archivering en compliance. SystemSoftware
Webserver Technologiecomponent voor hosting van webpagina's en webtoepassingen en het leveren van diensten aan clients via HTTP/HTTPS. Bijvoorbeeld Apache HTTP Server en Nginx. SystemSoftware
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 jul 2024 om 14:00.