Referentiecomponenten en bedrijfsfuncties

De referentiecomponenten zijn verbonden met de applicatieservices. De applicatieservices worden vervolgens weer gebruikt door de bedrijfsfuncties. In het GEMMA ArchiMate-model zijn deze relaties expliciet uitgemodelleerd, zoals wordt weergegeven in GEMMA modellering bedrijfsfunctie.

Van het bedrijfsfunctiemodel zijn per domein views gemaakt waarop de door een bedrijfsfunctie gebruikte referentiecomponenten getoond worden. Om redenen van overzichtelijkheid zijn in de views de tussenliggende applicatieservices weggelaten.

Hieronder de view voor het Sociaal domein.

Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponent Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein o.a. bijzondere bijstand, subsidies, kredieten, stadspas en andere minimaregelingen (BusinessFunction) Voorzieningenverstrekking Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcomponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO-component Het verstrekken van kredieten. (BusinessFunction) Kredietverstrekking Component voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten (ApplicationComponent) Kredietverstrekkingcomponent Preventie en nazorg na schuldbemiddeling (BusinessFunction) Budgetbeheer Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent Schuldhulpverlening minnelijke regeling Schuldhulpverlening WSNP (BusinessFunction) Schuldhulpverlening Component om de schulden van personen te kunnen administreren. (ApplicationComponent) Schuldenadministratiecomponent Het ondersteunen van zelfredzaamheidsontwikkeling bij inwoners, waarbij zelfredzaamheid gezien wordt als: "Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maakt." (WMO) (BusinessFunction) Zelfredzaamheidontwikkeling Component ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers (ApplicationComponent) Zelfredzaamheidontwikkelcompon- ent BusinessFunction Leerlingenvervoer Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenvervoercomponent BusinessFunction Leerlingenadministratie Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeheercomponent voorzieningen die er zijn voor de jeugd die problemen heeft en specifieke zorg nodig heeft. Die zorg kan op een breed spectrum betrekking hebben, van op jeugdigen toegesneden psychische hulp tot schuldhulpverlening. (BusinessFunction) Jeugdzorg Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcomponent Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES-component (voorheen CORV) Bestaat uit: * Registratie aanmelding werkinstrument GSD * Behandeling uitvoering werkinstrument GSD * Bepaling loonwaarde op vacature * Besluitvorming uitvoering werkinstrument GSD * Oplevering uitvoering werkinstrument GSD (BusinessFunction) Uitvoering instrumenten Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent De sociale werkvoorziening is een overheidsvoorziening in Nederland op grond van de Wet sociale werkvoorziening en biedt mensen met een arbeidshandicap een passende werkplek in een zo regulier mogelijke, aan de arbeidshandicap aangepaste, werkomgeving. (BusinessFunction) Beheer sociale werkvoorziening Component voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationComponent) Sociale werkvoorzieningcomponent * Vaststelling Voorliggende Voorziening, Het bepalen of er sprake is van een voorliggende voorziening welke de aanvrager te gelde moet maken. De voorliggende voorziening is van invloed op het recht of de hoogte en mogelijk de duur van de uitkering Levensonderhoud. * Vaststelling Relatie, Het bepalen van de voor de duur en hoogte van het recht op of verhaalbaarheid van een uitkering levensonderhoud relevante relaties die een persoon heeft. * Vaststelling Vermogen, Het bepalen van de som van bezittingen en schulden. * Vaststelling Bijstandsvorm, Het bepalen van de vorm (geldlening, krediethypotheek, voorschot, gift) waarin de bijstand wordt verleend. Er wordt altijd een tegenprestatie verlangd voor de Levensonderhoud uitkering, deze hoeft echter niet van financiële aard te zijn. * Validering Adres, Het vergelijken van de door een persoon opgegeven adresgegevens versus het GBA(V). Geldt ook voor woonadreshistorie. * Vaststelling Uitsluitingsgronden, Het bepalen of de wettelijke uitsluitingsgronden op de aanvrager van de levensonderhoud-uitkering van toepassing zijn. Uitsluitingsgronden als genoemd in Artikel 13 * Vaststelling Woonsituatie en leefsituatie, Het bepalen of er sprake is van zelfstandige bewoning, een huurvorm of een eigendomsvorm om vast te stellen of er sprake is van kostendelers. Als er sprake is van eigendom, dan start het onderzoek naar vestiging van een krediethypotheek. De opgegeven adresgegevens inclusief inwonenden worden afgezet tegen de gegevens uit het GBA(-V) en een tabel met adressen van woon-zorgcomplexen, bejaardentehuizen e.d. * Vaststelling Risicoprofiel, Het vergelijken van de aanvraag gegevens met bepaalde risicometrieken en -profielen om het risico op fraude of onjuiste dienstverlening te bepalen. * Bepaling Individuele Verplichtingen/Ontheffingen, Het onderzoeken en bepalen van individuele verplichtingen of ontheffingen van de algemeen geldende verplichtingen voor het verkrijgen en behouden van een uitkering voor levensonderhoud. * Beslissing Levensonderhoud, Het nemen van een besluit over het recht, de hoogte en duur inzake een aanvraag of wijziging van een bijstandsuitkering, inclusief motivering en berekening. * Vaststelling Verblijfstitel, Het vaststellen van de verblijfstitel van de voor het bepalen van het recht op uitkering relevante persoon op basis van de gegevens op de aanvraag, de verblijfstitel (GBA) en indien nodig verblijfsdocumenten. * Vaststelling Inkomen, Het onderzoeken en bepalen van individuele verplichtingen of ontheffingen van de algemeen geldende verplichtingen voor het verkrijgen en behouden van een uitkering voor levensonderhoud. * Vaststelling Norm, Het bepalen van de geldende norm (recht en hoogte) van de uitkering levensonderhoud afgaande op de vastgestelde situatie van de aanvrager * Vaststelling aanvangsdatum uitkeringsrecht, Het op basis van de aanvraag gegevens en bronnenonderzoek (GBA, SUWI,...) bepalen van de ingangsdatum van het recht op een uitkering levensonderhoud. Deze kan in de toekomst liggen, maar ligt in principe niet voor de datum waarop de aanvraag is gedaan. Indien van dit laatste wordt afgeweken, wordt dit gemotiveerd. * Beschikking Levensonderhoud, Het samenstellen van de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van een document met een voor beroep vatbare beslissing over de aanvraag/wijziging levensonderhoud. (BusinessFunction) Besluitvorming levensonderhoud Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent * Matchen WZ naar Vacature * Dealmaking, * Drempel verlagend aanbod vanuit de gemeente aan werkgever. * Stimulering om werkzoekende in dienst te nemen. * Jobhunting * Monitoring voortgang individuele sollicitatie * Matching op relevante ondernemingsprofielen (BusinessFunction) Arbeidsmarktbemiddeling Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekendencomponent Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers. (ApplicationComponent) Vacaturematchingcomponent (Gemeentelijke) inkomensondersteunende regelingen die tot taakgebied van gemeente behoren en bijzondere bijstand. (BusinessFunction) Inkomensondersteuning Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent * Registeren informatieverzoek beslaglegger * Informatieverstrekking aan beslaglegger * Registreren beslaglegging derden * Berekenen beslagvrije voet * Bepaling effectuering beslaglegging (BusinessFunction) Inkomensbeslaglegging derden Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent Het eisen van teruggave van een (deel van een) bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. (BusinessFunction) Vordering sociaal domein Het verhalen van kosten voor het levensonderhoud op derden. (BusinessFunction) Verhaal Het invorderen van teveel uitbetaalde uitkeringssommen. (BusinessFunction) Invordering uitkering Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein Het opleggen van een maatregel in het kader van toezicht en handhaving. (BusinessFunction) Handhaving Het uitvoeren van toezicht. (BusinessFunction) Toezicht Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievoering sociaal domein Vorming van een beeld van de situatie van de klant(en) inclusief behoeften en mogelijkheden. (BusinessFunction) Casus Beoordeling Creatie en tussentijdse bijstelling van een plan van aanpak. (BusinessFunction) Casus Planvorming Toekenning van deelplannen en taken aan betrokkenen op basis van het opgestelde plan. (BusinessFunction) Casus Toekenning BusinessFunction Casus Coordinatie Monitoring van deelplannen uitvoering op voortgang en resultaten. (BusinessFunction) Casus Monitoring Evaluatie van resultaten, tussentijds en bij beëindiging. (BusinessFunction) Casus Evaluatie Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponent Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Deze svg is op 05-06-2024 22:30:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 22:30:57 CEST
Bedrijfsfunctiemodel sociaal domein met referentiecomponenten (open view in nieuw venster)

Uitwerking in domeinarchitecturen[bewerken]

Naast de generieke gemeentelijke applicatiearchitectuur, beschreven op deze pagina, zijn ook diverse domeinarchitecturen uitgewerkt. In deze domeinarchitecturen zijn per domein een bedrijfsfunctiemodel, een applicatieservice-model en een referentiecomponentenmodel uitgewerkt.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:35.