Overzicht alle referentiecomponenten


In dit overzicht worden alle referentiecomponenten getoond die gedefinieerd zijn in de GEMMA. Bij de doorontwikkeling van de GEMMA worden toevoegingen en wijzigingen van referentiecomponenten getoetst op basis van de definitie en beoordelingscriteria.

De kolom 'GEMMA status' geeft weer of een referentiecomponenten nog in ontwikkeling is, in gebruik is of is teruggetrokken. Alleen referentiecomponenten met de status 'In gebruik' kunnen in de Softwarecatalogus door leveranciers en gemeenten geselecteerd worden bij het registreren van een softwarepakket.

Het overzicht referentiecomponenten is ook beschikbaar als download in csv-formaat.

ReferentiecomponentBeschrijvingServicesGEMMA status
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponentComponent waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.

Toelichting:
Hierbij kan bijv. gebruik worden gemaakt van persoonsgebonden toegangsmiddelen zoals pasjes.
In gebruik
AccommodatiebeheercomponentComponent voor het beheren van accommodaties.

Toelichting:
De component ondersteunt het registeren van huurders, incidentele verhuren, planningen voor seizoenen, tarieven, prijsafspraken en factureren. Het component biedt ook mogelijkheden om bijvoorbeeld bezettingsoverzichten en omzetlijsten te genereren voor management doeleinden.
In gebruik
AfsprakenbeheercomponentComponent voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.

Toelichting:
Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de gemeentelijke website zelf afspraken maken.
In gebruik
AfvalbeheercomponentComponent voor het beheren van afvalopslag en verwerking.

Toelichting:
De component ondersteunt het beheren van de afvalopslag en verwerking.
In gebruik
AfvalinzamelingcomponentComponent voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiële inzamelpunten en containers.

Toelichting:
In gebruik
Agressieregistratie-componentComponent voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak.

Toelichting:
In gebruik
Anti-DDOS-componentComponent voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen

Toelichting:
In gebruik
Anti-Malware-componentComponent voor bescherming tegen kwaadaardige software

Toelichting:
In gebruik
Anti-spamcomponentComponent voor bescherming tegen spam

Toelichting:
In gebruik
ArcheologiecomponentComponent voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen.

Toelichting:
De component ondersteunt het registereren van archeologische vondsten (wat en waar).
In gebruik
ArchiefbeheercomponentComponent voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.

Toelichting:
De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".
In gebruik
ArchiefportaalcomponentComponent om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek.

Toelichting:
Bijvoorbeeld functionaliteit om via een openbare webpagina door een catalogus te bladeren, te zoeken op kenmerken en (digitale) kopieën van archiefstukken op te vragen of te bestellen.
In gebruik
ArchiefregistratiecomponentComponent dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten

Toelichting:
De component ondersteunt het zorgvuldig omgaan met informatieobjecten zodat deze duurzaam toegankelijk blijven en te zijner tijd vernietigd worden als dit gewenst is. Informatieobjecten zijn zelfstandige eenheden van informatie die kunnen worden verwerkt en bewerkt (bijv. bestanden, documenten, databasegegevens en de daarbij behorende metagegevens). Het borgen van duurzame toegankelijkheid vereist soms speciale maatregelen zoals het eenmalig of vaker converteren van gegevens naar een duurza(a)m(er) opslagformaat. Het gaat hier om blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten. Denk aan naturalisatiebesluiten (110 jaar voor BCG-vaccinatiegegevens, 40 jaar voor de gegevens van personeel dat in aanraking is geweest met gevaarlijke stoffen, etc. ). In die langdurige periode spelen dezelfde problemen m.b.t. digitale duurzaamheid als bij blijvend te bewaren informatieobjecten.
In gebruik
ArchitectuurcomponentComponent voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d..

Toelichting:
De component ondersteunt bij het gestructureerd vastleggen van verschillende soorten architectuurproducten. Producten kunnen op verschillende domeinen betrekking hebben zoals: bedrijfsvoering (bijv. bedrijfsfuncties, organisatie, processen), gegevens, applicaties en technologie. Het component omvat ook gespecialiseerde applicaties ten behoeve van applicatieportfolio management.
In gebruik
BAG-beheercomponentComponent voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen.

Toelichting:
In gebruik
BGT-beheercomponentComponent voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).

Toelichting:
In gebruik
BOR-componentComponent voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer:* riolen * waterinstallaties* gebouwen* openbare verlichting* wegen* groenvoorziening* ondergrondse objecten

Toelichting:
De component ondersteunt de registratie van objecten in de openbare ruimte waarvoor de gemeente het beheer uitvoert. De opgeslagen gegevens dienen als uitgangspunt bij het opstellen van planningen en begrotingen voor het onderhoud.
In gebruik
BPM-engine-componentComponent voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen.

Toelichting:
De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren (via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)).
In gebruik
BRO-beheercomponentComponent voor beheren en verwerken van gegevens richting het landelijke register basisregistratie ondergrond. Dit omvat de onderzoeksgegevens met betrekking tot bodem en ondergrond, onder meer:- waterkwaliteit watervoerende pakketten- sonderingen en boorprofielen

Toelichting:
In gebruik
BaliecomponentComponent voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie.

Toelichting:
In gebruik
BedrijfscontinuïteitsbeheercomponentComponent voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer

Toelichting:
Maken en beheren van bedrijfscontinuïteitsplannen en -strategiën en -procedures
In gebruik
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen.

Toelichting:
De component ondersteunt bij het inrichten en (laten) uitvoeren van werkzaamheden binnen gedefinieerde bedrijfsprocessen. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door actoren of applicaties. Een bij elkaar behorende verzameling processtappen wordt soms aangeduid met de term "workflow".
In gebruik
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponentComponent voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA

Toelichting:
In gebruik
BelastingencomponentComponent voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.

Toelichting:
De component ondersteunt het verzorgen van gemeentelijke belastingen zoals onroerende-zaakbelasting en hondenbelasting.
In gebruik
BestekkencomponentComponent voor het maken van bestekken in de openbare ruimte

Toelichting:
In gebruik
Bestuur- en RaadsinformatiecomponentComponent voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.

Toelichting:
De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten. De component ondersteunt o.a.: * ambtenaren bij het ambtelijke voorbereidingsproces * collegeleden bij het bestuurlijke besluitvormingsproces * gemeenteraadsleden bij het raadsbesluitvormingsproces * geinteresseerden om op de hoogte te kunnen zijn van bestuurlijke en raadsinformatie.
In gebruik
Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponentComponent voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten.

Toelichting:
Bijv. voor het vastleggen van alle moties, afspraken en toezeggingen vanuit de gemeenteraad zodat voortgang en deadlines van acties bewaakt kunnen worden.
In gebruik
Beveiliging- en privacycomponentComponent voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen.

Toelichting:
Bijv. voor het bewaken en uitvoeren van een informatiebeveiligingsplan aan de hand van een "Control Framework" met de complete set van benodigde maatregelen, processen en procedures incl. acties voor de betreffende medewerkers.
In gebruik
Bezwaar- en beroepcomponentComponent voor het afhandelen van bezwaren en beroepen.

Toelichting:
Bijv. door het kunnen doorlopen van alle benodigde stappen binnen het afhandelproces en het in samenhang kunnen vastleggen van gegevens over betrokkenen, correspondentie, etc.
In gebruik
BodembeheercomponentComponent voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).

Toelichting:
In gebruik
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponentComponent voor budgetadvies en schuldhulpverlening.

Toelichting:
In gebruik
BurgerzakencomponentSysteem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.

Toelichting:
In gebruik
BuurtmarktplaatscomponentComponent om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven.

Toelichting:
Informatie kan als een lijst worden weergegeven maar is via een kaart van de gemeente of buurt.
In gebruik
CRIB-componentComponent voor slachtofferregistratie bij een ramp.

Toelichting:
De component ondersteunt de volledige keten van slachtofferregistratie bij een ramp. CRIB staat voor: Centrale Registratie en Informatie Bureau.
In gebruik
CallcentercomponentComponent voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer

Toelichting:
Hiervoor wordt ook de term "Automatic Call Distribution" (ACD) gebruikt.
In gebruik
CameratoezichtcomponentComponent voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's

Toelichting:
In gebruik
CocreatiecomponentComponent voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.

Toelichting:
De component maakt digitale dialoog en interactie tussen ambtenaren en niet-ambtenaren mogelijk via bijvoorbeeld forumfunctionaliteit, stemfaciliteiten en reactiemogelijkheden.
In gebruik
ContractbeheercomponentDe component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten.

Toelichting:
De component ondersteunt ondermeer de automatische signalering van de afloop van contracttermijnen zodat tijdig actie kan worden ondernomen.
In gebruik
CrisismanagementcomponentComponent voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatie

Toelichting:
In gebruik
Data-analyse criminaliteit componentComponent voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit.

Toelichting:
In gebruik
Data-back-up-en-herstel-componentComponent voor Data back-up en herstel

Toelichting:
Beheer media en backup en terugzetten informatie
In gebruik
Data-laad-en-transformatiecomponentComponent voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer.

Toelichting:
In gebruik
Data-warehousecomponentComponent om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages.

Toelichting:
De component bevat gegevens uit meerdere bronnen die zodanig zijn opgeslagen dat bijvoorbeeld vaker terugkerende of ad-hoc vragen relatief snel beantwoord kunnen worden zonder dat onderliggende bronsystemen daardoor overmatig worden belast. Door het in de tijd vaker opslaan hetzelfde type gegevens wordt het mogelijk om analyses en rapportages te maken die betrekking hebben op meerdere periodes (bijv. trendanalyses).
In gebruik
Digitaal ontwerpencomponentComponent voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten

Toelichting:
De component kan ondersteunen bij het analyseren, beslissen of informeren van betrokkenen. CAD-componenten worden met name veel gebruikt bij het inrichten van de openbare ruimte.
In gebruik
Digitale-handtekeningcomponentComponent om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen

Toelichting:
In gebruik
DocumentbeheercomponentComponent voor het inzien en beheren van documenten.

Toelichting:
De component biedt geautoriseerde gebruikers de mogelijkheid om een document te raadplegen, opslaan, wijzigen of verwijderen. De documentbeheercomponent biedt een gebruikersinterface op de onderliggende documentregistratiecomponent, waarin de documenten zijn opgeslagen en de door de gebruiker geïnitieerde mutaties worden verwerkt.
In gebruik
DocumentcreatiecomponentComponent voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens.

Toelichting:
De component maakt het mogelijk om met behulp van voorgedefinieerde templates, tekstblokken en verwijzingen naar bronsystemen documenten op maat aan te maken. Aanmaak kan volledig automatisch plaatsvinden of er wordt aan een gebruiker gevraagd om eerst een aantal situatieafhankelijke keuzes te maken. Afhankelijk van de configuratie kan opslag van het document al dan niet automatisch plaats vinden.
In gebruik
DocumentregistratiecomponentComponent voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.

Toelichting:
De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van informatieobjecten (in de 'volksmond': documenten). De component slaat deze gestructureerd en voorzien van de benodigde metadata op en stelt applicaties in staat deze te wijzigen, te verwijderen en aan de hand van een aantal zoekcriteria op te vragen. Opslag vindt plaats conform het informatie-objecten-gedeelte van het RGBZ. Ontsluiting vindt plaats volgens koppelvlakspecificaties zoals CMIS conform de door VNG Realisatie vastgestelde Zaak- en Documentservices.
In gebruik
E-formulieren publicatie-en-beheercomponentComponent voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren.

Toelichting:
De component biedt mogelijkheden om verschillende soorten formulieren te ontwikkelen met behulp van standaard bouwblokken en functionaliteiten (bijv. voor controles). Het component biedt ondersteuning voor het slim aanroepen van ontwikkelde formulieren (bijv. t.b.v. voorinvulling van al bekende gegevens), het tijdens invulling gebruik maken van functionaliteit die door andere systemen wordt geleverd (bijv. online betaling) en het tijdens invulling realtime opvragen van gegevens die elders zijn opgeslagen (bijv. via webservices).
In gebruik
ErfpachtrechtcomponentComponent voor het registreren en beheren van erfpachten.

Toelichting:
De component ondersteunt het registeren van verleende en ontvangen subsidies inclusief de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt of ontvangen.
In gebruik
Facilitair reserveer- en uitleencomponentComponent voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen.

Toelichting:
De component maakt het mogelijk om verschillende soorten facilitaire middelen (bijv. laptops en beamers) effectief in te zetten voor gebruik binnen de organisatie.
In gebruik
Financieel componentComponent voor financieel management, administratie en budgetbeheersing

Toelichting:
De component ondersteunt financiële processen en beheer o.a.: * debiteuren * crediteuren * budgettering * uitgavebeheer * budgetbewaking * declaraties en facturen * projectboekhouding * grootboek * vaste activa. Gelet op het grote aantal gemeentelijke producten waarbij betalingen een rol spelen is het van belang dat de component verschillende soorten, liefst standaard, koppelingen ondersteunt.
In gebruik
Firewall-componentEen firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels.

Toelichting:
Beheersen van datastromen en logisch scheiden van netwerken
In gebruik
Forensisch-onderzoekscomponentComponent voor forensisch onderzoek

Toelichting:
Ondersteunen van forensisch onderzoek
In gebruik
GBA-administratiecomponentComponent voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens.

Toelichting:
In gebruik
GebouwinstallatiecomponentComponent om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren).

Toelichting:
In gebruik
GebruikersbeheercomponentComponent voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben.

Toelichting:
De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van Identiteitsgegevens. De component legt vast welke identiteiten een gebruiker kent en welke gebruiksrechten voor objecten, toegangsrechten en regels hieraan gekoppeld zijn. Het component wordt gebruikt in situaties waarin vastgesteld moet worden om welk subject (wie) het gaat en welke rechten het subject heeft voor gebruik van bepaalde systemen.
In gebruik
GegevensdistributiecomponentComponent voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden.

Toelichting:
De component wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. De component distribueert gegevens conform ingestelde abonnementen en distributieregels naar afnemende applicaties binnen de gemeente.
In gebruik
GegevensmagazijncomponentComponent voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens.

Toelichting:
De component ondersteunt de opslag en het naar andere applicaties ontsluiten van basis en aangehaakte gegevens. Opslag van gegevens vindt plaats conform het RSGB, ontsluiting conform GEMMA koppelvlakspecificaties. Basisgegevens zijn afkomstig uit de landelijk vastgestelde basisregistraties. Aangehaakte gegevens zijn in het RSGB opgenomen aanvullende gegevens die afkomstig zijn uit binnengemeentelijke bronnen.
In gebruik
Gemeentelijke eigendommencomponentComponent voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan.

Toelichting:
De component verzorgd het registeren van objecten waarvan de gemeente eigenaar is. Het betreft niet het registeren van de gegevens van een object zelf (deze staan in het geval van een gebouw al in de BAG) maar biedt inzicht in alle objecten waarvan de gemeente eigenaar is en vult basis gegevens over deze objecten aan met aanvullende informatie die vanuit de rol van eigenaar belangrijk is (bijvoorbeeld gegevens over onderhoud).
In gebruik
Generiek zaakafhandelcomponentComponent voor het afhandelen van zaken van alle typen.

Toelichting:
Een generieke component die medewerkers ondersteunt bij het afhandelen van verschillende soorten zaken. Belangrijk is dat de Generieke Zaakafhandelcomponent geschikt is om zaken van alle typen af te handelen. Dus niet beperkt tot zaken van één domein.
In gebruik
Geo-gegevens analysecomponentComponent voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden.

Toelichting:
Bijv. door ruimtelijke analyses te doen van diverse soorten gegevens waarbij een directe (geometrie) of indirecte (bijvoorbeeld adres) verwijzing naar een locatie aanwezig is.
In gebruik
Geo-gegevens inwincomponentComponent voor het inwinnen en verwerken van geometrie van locaties.

Toelichting:
Met het laagdrempelig beschikbaar komen van GPS-apparatuur in smartphones of in sensoren wordt het inwinnen en vastleggen van geometrie steeds meer onderdeel van de reguliere werkzaamheden van beheerders, inspecteurs en andere medewerkers die zich vanuit het primaire proces in de buitenruimte begeven. Deze inwin- en beheercomponent kent specialistische functies voor het inwinnen en beheren van ruimtelijke gegevens. Bijv. om gegevens te kunnen relateren op basis van ruimtelijke kenmerken. * Analyseren van ruimtelijke gegevens vindt plaat via de 'Geo-informatie analysecomponent' (waarbij in het mogelijk is dat 1 softwareapplicatie beide referentiecomponenten levert). * Registreren en delen van gegevens gaat via de Data-warehousecomponent waarin actuele en historische gegevens voor analyses en rapportages worden opgeslagen. * Visualiseren kan (ook) plaats vinden met behulp van de Visualisatiecomponent of door bedrijfsapplicaties die (ook) ruimtelijke gegevens presenteren.
In gebruik
Gevonden en verloren voorwerpencomponentComponent voor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen.

Toelichting:
De component ondersteunt bij het registreren van verloren voorwerpen en het aannemen, beheren en retourneren bij de rechtmatige eigenaar van gevonden voorwerpen. Het component kan een vorm van matching uitvoeren tussen gegevens over verloren en gevonden voorwerpen. Bij voorkeur krijgen burgers via het internet toegang tot het systeem om zelfstandig meldingen te kunnen doen en gegevens te raadplegen.
In gebruik
GravenbeheercomponentComponent voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en).

Toelichting:
Bijv. het registeren van begraafplaatsen, overledenen, rechthebbenden, graven, uitvaartondernemingen, orders en factureren. Het wettelijk kader is beschreven in de wet op de lijkbezorging, een beheersverordening en een verordening lijkbezoringsrechten.
In gebruik
HavencomponentComponent voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer of innen van havengelden.

Toelichting:
Het component ondersteund de specifieke registratie van gegevens omtrent havens (ligplaatsen, beheer en onderhoud e.d.)
In gebruik
HelpdeskcomponentComponent voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.

Toelichting:
De component zorgt dat ingediende meldingen van gebruikers gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt (bijv. conform ITIL) kunnen worden afgehandeld. Meldingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op facilitaire of IT-gerelateerde zaken. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende melding is en om eventueel hierop te reageren. Helpdeskcomponent is met name bedoeld voor ondersteuning van interne medewerkers.
In gebruik
IDS-IPS-beheercomponentComponent voor het beheren van IDS / IPS

Toelichting:
Digitale Inbraakdetectie en -preventie
In gebruik
IT-objectencomponentComponent voor het beheren van hard- en softwarecomponenten.

Toelichting:
De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase".
In gebruik
IdeeëncomponentComponent om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien

Toelichting:
Bijv. in de vorm van een eFormulier, een ideeënbusapplicatie of een interactieve kaart waar inwoners ideeën kunnen indienen
In gebruik
InkomenscomponentComponent voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.

Toelichting:
De component ondersteunt de werkzaamheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de Participatiewet zoals het behandelen van uitkeringsaanvragen, verstrekken van uitkeringen en toezien op de rechtmatigheid van gebruik. Het component maakt gebruik van diverse soorten gegevens uit andere registraties om een compleet klantbeeld te kunnen vormen voor verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden. Suwinet vormt hierbij de belangrijkste gegevensbron via welke diverse soorten gegevens van organisaties uit de keten van Werk en Inkomen beschikbaar komen. De BRP vormt een andere belangrijke bron waar het systeem gegevens uit moet kunnen betrekken voor een goede ondersteuning van de werkzaamheden.
In gebruik
InkoopcomponentComponent voor ondersteuning van het inkopen van producten.

Toelichting:
In gebruik
InningencomponentComponent voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.

Toelichting:
De component ondersteunt het innen van vorderingen die opgelegd worden.
In gebruik
InspectiecomponentSoftware die gebruikt wordt bij het vaststellen van de toestand van fysieke objecten in de fysieke leefomgeving (zoals bomen, kunstwerken, beschoeiingen e.d.) en de fysieke leefomgeving als geheel (via de beeldkwaliteit methode van het CROW).

Toelichting:
In gebruik
IntranetcomponentComponent voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen.

Toelichting:
De component biedt geautoriseerde gebruikers (bijv. gemeentelijke medewerkers en genodigden) de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. De component biedt mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijvoorbeeld een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat gebruikers hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het intranet-systeem.
In gebruik
JUBES-component (voorheen CORV)Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes.

Toelichting:
De component maakt het mogelijk voor gemandateerde medewerkers om gebruik te maken van de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV) om berichten met partners binnen het justitiële domein uit te wisselen.
In gebruik
JeugdzorgcomponentComponent voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet.

Toelichting:
In gebruik
KLIC-componentComponent voor informatie-uitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION))

Toelichting:
De component ondersteunt de verwerking van grondroedersmeldingen conform de KLIC registratie bij het Kadaster.
In gebruik
KantoorautomatiseringcomponentComponent voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.

Toelichting:
De component ondersteunt o.a het: * maken van tekstdocumenten * uitvoeren van berekeningen * maken van presentaties * ontvangen en verzenden van email * maken en werken met afspraken. De component wordt vaak geleverd in de vorm van een suite met programma's met een bepaalde functie (bijv. Microsoft Office of Open Office).
In gebruik
KascomponentComponent waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld.

Toelichting:
In gebruik
KennisbeheercomponentComponent voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.

Toelichting:
De component ondersteunt bij het in meer of mindere mate gestructureerd vastleggen van informatie die op een later moment of voor anderen bruikbaar kan zijn.
In gebruik
Ketenpartner-portaalcomponentComponent voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten

Toelichting:
De component authenticeert een ketenpartner en geeft daarna toegang tot voor die ketenpartner geautoriseerde diensten.
In gebruik
KeuringcomponentSoftware die gebruikt wordt bij het controleren van uitgevoerde werkzaamheden om te bepalen of het opgeleverde resultaat voldoet aan de kwaliteitseisen en overige specificaties zoals beschreven in de opdracht.

Toelichting:
In gebruik
Klachten- en meldingencomponentComponent voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen.

Toelichting:
De component zorgt dat ingediende klachten en meldingen gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot gegevens in het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende melding is en om eventueel hierop te reageren.
In gebruik
KlantfeedbackcomponentComponent voor het registreren en afhandelen van klantfeedback

Toelichting:
  In gebruik
  KlantgeleidingcomponentComponent voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening.

  Toelichting:
  De component helpt klanten om, eventueel stapsgewijs, de gewenste dienstverlening te vinden. Het component kan volledig digitaal diensten leveren (bijv. via een vraag-antwoordpatroon binnen de gemeentelijke website) of gebruik maken van een combinatie van fysieke en digitale voorzieningen (bijv. een zelfbedieningszuil).
  In gebruik
  KlanttevredenheidcomponentComponent waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd

  Toelichting:
  Bijv. via een applicatie waar binnenkomende klantscores via diverse kanalen kunnen worden verzameld en geanalyseerd
  In gebruik
  KredietverstrekkingcomponentComponent voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten

  Toelichting:
  In gebruik
  LeerlingenbeheercomponentComponent voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.

  Toelichting:
  In gebruik
  LeerlingenvervoercomponentComponent voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten.

  Toelichting:
  In gebruik
  ManagementinformatiecomponentComponent voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.

  Toelichting:
  De component gebruikt diverse soorten bedrijfsgegevens om te komen tot analyses en rapportages die voor het management bruikbare sturingsinformatie oplevert. Gegevens kunnen afkomstig zijn uit een datawarehouse-component waarin historische en actuele bedrijfsgegevens zijn opgeslagen of direct uit bedrijfssystemen. Het component wordt vaak aangeduid met de Engelse term: Business Intelligence system (BI-system)
  In gebruik
  Medewerker-registratiecomponentComponent voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen.

  Toelichting:
  In gebruik
  Media-behandelingcomponentComponent voor de behandeling van media

  Toelichting:
  Beheersen en veilig schonen van media
  In gebruik
  Mediamonitor- en webcarecomponentComponent voor web- en mediacare

  Toelichting:
  De component monitort diverse soorten media (bijvoorbeeld sociale media, websites, nieuwsgroepen) en verzamelt aan de hand van ingestelde configuratiegegevens relevante berichten. Het component biedt mogelijkheden om aan de hand van verzamelde berichten gerichte analyses en rapportages te maken (bijv. voor verschillende stakeholders). Het component biedt faciliteiten voor medewerkers om te reageren op bepaalde berichten (bijvoorbeeld berichten die aan de gemeente zijn gericht) of om bijv. taken te verdelen of automatische plaatsing van berichten te plannen.
  In gebruik
  Meldingen openbare ruimtecomponentComponent voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties

  Toelichting:
  De component ondersteunt het ontvangen, registeren en verwerken van MOR (Melding Openbare Ruimte) berichten.
  In gebruik
  MijngemeentecomponentComponent die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening.

  Toelichting:
  De component kent authenticatie- en autorisatiemogelijkheden om derden toegang te geven tot persoonlijke informatie of dienstverlening. "Derden" kunnen bijvoorbeeld burgers, bedrijven, instellingen of ketenpartners zijn. Via het component kunnen diverse soorten diensten worden geleverd, bij voorkeur via zelfstandig uit te voeren configuratie van het systeem. Het component maakt gebruik van landelijke bouwstenen voor authenticatie (bijv. DigiD en eHerkenning). Het component wordt bijvoorbeeld ingezet voor het realiseren van een MijnGemeente-portaal.
  In gebruik
  Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponentComponent voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid)

  Toelichting:
  Bijvoorbeeld voor het met tablets controleren van vergunningen.
  In gebruik
  Mobile-device-managementcomponentComponent voor het beheren en beveiligen van alle mobiele devices in een ICT infrastructuur. Het is daar een belangrijk onderdeel van.(bv. EMM, MAM, UEM)

  Toelichting:
  In gebruik
  ModelbeheercomponentComponent voor het aanbrengen van samenhang in gegevens en algoritme dat leidt tot een model.

  Toelichting:
  In gebruik
  MonumentencomponentComponent voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet.

  Toelichting:
  De component ondersteunt het registreren of toegankelijk maken van gegevens van gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten, archeologische data of overige cultuurhistorische gegevens ten behoeve van het ontwikkelen van beleid op het gebied van het handhaven, conserveren of ontwikkelen van cultuurhistorische en monumentale objecten en gebieden.
  In gebruik
  Narrowcasting componentComponent voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep.

  Toelichting:
  Bijv. het tonen via beelschermen van relevante informatie voor bezoekers in een wachtruimte in een stadswinkel of gemeentehuis. Voorbeelden van extern gebruik: * acties * (afwijkende) openingstijden * wachttijden * social media berichten Voorbeelden van intern gebruik: * interne vacatures * voorstellen nieuw personeel * bewegwijzering * nieuwe diensten.
  In gebruik
  NetwerkbeheercomponentComponent beheren van netwerkcomponenten en configuraties

  Toelichting:
  Beheren van netwerkcomponenten en configuraties
  In gebruik
  NotificatierouteringcomponentComponent voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers.

  Toelichting:
  De component ondersteunt de berichtuitwisseling integratiestijl op basis van notificaties. Afnemers die notificaties geleverd krijgen kunnen aan de hand daarvan de benodigde acties ondernemen (bijvoorbeeld het met behulp van ontvangen sleutelgegevens ophalen van detailgegevens).
  In ontwikkeling
  OmgevingsbeleidcomponentComponent voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden.

  Toelichting:
  De Omgevingsbeleidcomponent de opvolger van de GEMMA Wro-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten).
  In gebruik
  OmgevingsdocumentviewercomponentComponent voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming.

  Toelichting:
  Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven.
  In gebruik
  OnlinebetalingcomponentComponent voor het online kunnen betalen.

  Toelichting:
  De component biedt de mogelijkheid om online te betalen voor aangevraagde of afgenomen producten en diensten (bijv. bij de aanvraag via een eFormulier van een product dat voorafgaand aan levering betaald moet worden).
  In gebruik
  Open-data-portaalcomponentComponent waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers.

  Toelichting:
  De component kan open data uit meerdere bronnen inwinnen, catalogiseren en ontsluiten naar geïnteresseerde afnemers.
  In gebruik
  OutputmanagementcomponentComponent voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren.

  Toelichting:
  Output van een proces kan een brief, een beschikking of een andersoortig document zijn. Afhankelijk van de kanaalvoorkeur van klant of ketenpartner en de inrichting van de gemeente, moeten deze berichten per e-mail, berichtenbox of printer gestuurd worden. Door hiervoor één generiek component te voorzien, hoeven procesondersteunende systemen deze logica niet in te bouwen.
  In gebruik
  ParkeerbeheercomponentComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.

  Toelichting:
  De component verzorgt het registreren van parkeergelegenheden (wat, waar).
  In gebruik
  PersoneelsinformatiecomponentComponent voor het administreren en managen van medewerkers.

  Toelichting:
  Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens.
  In gebruik
  Planning en control componentComponent om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren.

  Toelichting:
  In gebruik
  Politieke data-analyse componentComponent om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen.

  Toelichting:
  Bijv. het inzicht geven in stemgedrag van de raad of individuele raadsleden op basis raadsvergaderinggegevens.
  In gebruik
  Preventie-dataverliescomponentComponent voor het detecteren en voorkomen van datalekken

  Toelichting:
  Monitoring, blokkering en signalering van gevoelige data
  In gebruik
  Producten-en-dienstencataloguscomponentComponent voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.

  Toelichting:
  De component biedt de mogelijkheid voor medewerkers om gegevens over beschikbare producten en diensten in te brengen en actueel te houden. Het component biedt eveneens faciliteiten waarmee afnemers van diensten geholpen worden om het door hen gewenste dienst af te kunnen nemen. Ondersteuning kan bijvoorbeeld plaatsvinden via vraag-antwoord dialogen waarbij het te volgen pad dynamisch wordt bepaald of door bij persoonlijke dienstverlening gebruik te maken van reeds bekende gegevens.
  In gebruik
  ProjectmanagementcomponentComponent voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's.

  Toelichting:
  * Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren. * Voor programmamanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemensing) te kunnen signaleren. * Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren.
  In gebruik
  RegiecomponentComponent voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.

  Toelichting:
  De component ondersteunt het gecoördineerd (samen)werken binnen het sociale domein passend bij het motto "1-gezin 1-plan 1-regisseur".
  In gebruik
  Relatiebeheercomponent (CRM)Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.

  Toelichting:
  In deze component worden gegevens van klanten, alsmede de contactmomenten bijgehouden.
  In gebruik
  Reïntegratie- en werkzoekendencomponentComponent voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet.

  Toelichting:
  De component ondersteunt het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de participatiewet (bijv. intake, bemiddeling, training).
  In gebruik
  RisicobeheercomponentComponent voor risicobeheersing

  Toelichting:
  In gebruik
  RoosterbeheercomponentComponent voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel.

  Toelichting:
  Bijv. door ondersteuning te bieden om op basis van medewerkersgegevens en een aantal parameters bij het maken van een planning voor een bepaalde periode.
  In gebruik
  SIEM-beheercomponentEen SIEM-beheercomponent (Security Information & Event management) voor het beheren van technische beveiligingsinformatie

  Toelichting:
  In gebruik
  Salarisadministratie en -verwerkingcomponentComponent waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.

  Toelichting:
  Bijv. door mutaties in medewerkerwerker of salarisgegevens te laten doorvoeren door medewerkers van een HRM-afdeling.
  In gebruik
  SamenwerkingscomponentComponent voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel.

  Toelichting:
  De component maakt het mogelijk dat meerdere personen of organisaties gezamenlijk kunnen werken aan een doel en daarbij maximaal onafhankelijk van elkaar zijn. Het component moet zoveel mogelijk tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk door deelnemers kunnen worden gebruikt. De Engelse term voor deze vorm van samenwerking is: 'collaboration. Een voorbeeld van een samenwerkingsysteem is een extranet dat geschikt is voor samenwerking tussen medewerkers en personen buiten de organisatie. Andere voorbeelden van samenwerkingssystemen zijn publiek aangeboden voorzieningen zoals Office365 of groepsfaciliteiten binnen platforms als Yammer of Facebook.
  In gebruik
  Scanning-en-imagingcomponentComponent voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager.

  Toelichting:
  De component maakt het mogelijk om analoge gegevens om te zetten in digitale gegevens die eenvoudig toegankelijk zijn binnen bedrijfsprocessen. Wanneer het omzetten plaatsvindt op een geprotocolleerde en goedgekeurde manier kunnen ontstane digitale gegevens als voldoende authentiek worden beschouwd en kunnen de oorspronkelijke analoge gegevens desgewenst worden vernietigd.
  In gebruik
  SchadeafhandelcomponentComponent voor het registreren en kunnen afhandelen van schade.

  Toelichting:
  De component ondersteunt bij het vastleggen van schadegegevens (bijv. na een ongeval of ramp) en het afhandelen daarvan.
  In gebruik
  SchuldenadministratiecomponentComponent om de schulden van personen te kunnen administreren.

  Toelichting:
  In gebruik
  ServicebuscomponentComponent voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties.

  Toelichting:
  De component ondersteunt het effectief en efficiënt uitwisselen van berichten tussen applicaties binnen en buiten de organisatie. Het component speelt hierbij de rol van 'makelaar' die bemiddelt tussen de berichtleverancier en de berichtontvanger. Het 'bemiddelen' omvat minimaal het ontvangen en afleveren van het bericht maar kan ook allerlei aanvullende functies omvatten (bijv. tussentijds transformeren van berichten).
  In gebruik
  ServiceregistercomponentComponent voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices

  Toelichting:
  De component registreert en ontsluit metagegevens over beschikbare services (bijv. aanroepadres, parameters, functies). Het component helpt om overzicht te houden over welke services, in welke vorm, aanwezig zijn en kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van hoe geavanceerd het systeem is biedt het ontwikkelaars en applicaties mogelijkheden om aan de hand van beschikbare services te kunnen gebruiken.
  In gebruik
  Sociale mediacomponentComponent voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden.

  Toelichting:
  De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck.
  In gebruik
  Sociale werkvoorzieningcomponentComponent voor het beheer van de sociale werkvoorziening

  Toelichting:
  In gebruik
  Software-licentiebeheercomponentComponent voor het beheren van softwarelicenties

  Toelichting:
  Beheren softwarelicenties
  In gebruik
  Software-ontwikkelcomponentComponent voor het ontwikkelen van applicaties

  Toelichting:
  In gebruik
  SubsidiecomponentComponent voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.

  Toelichting:
  De component ondersteunt het registeren van verleende en ontvangen subsidies inclusief de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt of ontvangen.
  In gebruik
  Systeemacceptatie-en-release-beheercomponentComponent voor systeemacceptatie en releasebeheer

  Toelichting:
  Beheren van releases en versies
  In gebruik
  Technische logging componentComponent voor registratie van systeemgebeurtenissen

  Toelichting:
  In ontwikkeling
  TerreinexploitatiecomponentComponent voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen

  Toelichting:
  In gebruik
  Terugmeldingen-registratiecomponentComponent voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan.

  Toelichting:
  De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder.
  In gebruik
  TijdregistratiecomponentComponent voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.

  Toelichting:
  De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten.
  In gebruik
  Toepasbare regelscomponentComponent voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)

  Toelichting:
  In gebruik
  Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domeinComponent voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein

  Toelichting:
  Bijv. ondersteuning voor het toezien op rechtmatig ontvangen van uitkeringen en het evt. treffen van handhavingsmaatregelen.
  In gebruik
  VOA-componentComponent voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer.

  Toelichting:
  Het Verzend- en Ontvangststation voor Afnemers (VOA) maakt het mogelijk om persoonsgerelateerde berichten uit te wisselen met de BRP Mailbox-server.
  In gebruik
  VPN-beheercomponentComponent voor het beheren van beveiligde, versleutelde netwerkverbindingen tussen het device van de medewerker en het bedrijfsnetwerk en machine-machine verbindingen

  Toelichting:
  In gebruik
  VacaturematchingcomponentComponent voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers.

  Toelichting:
  De component kan ondersteunen door, aan de hand van vastgelegde gegevens over werkzoekenden, vacatures en werkgevers, potentiele matches te bepalen. Afhankelijk van de context kan dit leiden tot het automatisch versturen van meldingen aan betrokkenen of tot het verwerken van de resultaten door een medewerker die de resultaten als input voor vervolgacties gebruikt. Matching kan als doel hebben het invullen van bestaande vacatures, om leerwerkplekken in te vullen of eenvoudigweg om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen.
  In gebruik
  VastgoedexploitatiecomponentComponent die ondersteuning biedt voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed.

  Toelichting:
  De component zorgt voor het mogelijk maken van exploitatie van gebouwen (registratie gebruik, contracten).
  In gebruik
  VeiligheidsmanagementcomponentComponent voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen.

  Toelichting:
  In gebruik
  Vergunning- Toezicht- HandhavingcomponentComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.

  Toelichting:
  Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijv. Omgevingswetvergunningen binnen het Ruimtelijk Domein, Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen binnen Publieksdiensten en Evenementvergunningenen in het Domein Openbare Orde en Veiligheid. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.
  In gebruik
  Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgevingComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven.

  Toelichting:
  In gebruik
  Verkeer- en vervoerinformatiecomponentComponent voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen.

  Toelichting:
  Voorbeelden zijn: analysetools voor verkeersstroommanagement
  In gebruik
  VerkeersregelinstallatiecomponentComponent voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten)

  Toelichting:
  De component verzorgd het management van verkeersregelinstallaties binnen de gemeente. De component ondersteung ook het aanleggen van netwerken met andere overheden om tot een integraal VRI management te komen in breder (bijvoorbeeld regionaal) verband.
  In gebruik
  VerkiezingencomponentComponent voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.

  Toelichting:
  In gebruik
  VerwerkingenloggingcomponentComponent voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens.

  Toelichting:
  In de Verwerkingenloggingcomponent worden verwerkingen vastgelegd. Een verwerking is de daadwerkelijke uitvoering van verwerkingsactiviteit door de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om iedere verwerking van persoonsgegevens vast te leggen in de verwerkingenloggincomponent. De verwerkingenloggingcomponent wordt door de gemeente gebruikt om zowel naar burgers en ondernemers als naar het bestuur de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteitenvan gegevens mee aan te tonen. De inhoud van het register moet boven alle twijfel verheven te zijn. De gegevens zijn daarom immutable (onaanpasbaar).
  In gebruik
  VerwerkingenregistercomponentComponent voor het beheren en publiceren van het register van verwerkingen

  Toelichting:
  In gebruik
  VerzamelcomponentDe verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt.

  Toelichting:
  Meld aan VNG Realisatie welke component ontbreekt. Bij de migratie van GEMMA 1 naar GEMMA 2 wordt de verzamelcomponent gebruikt in de was - wordt suggesties voor componenten waar geen GEMMA 2 component voor bestaat. Kijk deze suggesties na en bepaal of de verzamelcomponent bij het pakket kan worden verwijderd.
   In gebruik
   VoorraadbeheercomponentComponent voor het beheren van voorraden.

   Toelichting:
   Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag.
   In gebruik
   Vulnerability-beheercomponentComponent voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen

   Toelichting:
   In gebruik
   WMO-componentComponent voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

   Toelichting:
   De component ondersteunt de werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zoals het in behandeling nemen van aanvragen, treffen van beschikkingen en het betalen van zorgaanbieders voor verleende diensten.
   In gebruik
   WOZ-beheercomponentComponent voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ).

   Toelichting:
   In gebruik
   WOZ-taxatiecomponentComponent voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken.

   Toelichting:
   Component voor het registeren van de WOZ waarden bij objecten.
   In gebruik
   WOZ-voormeldingcomponentComponent die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren.

   Toelichting:
   In gebruik
   WRO-componentComponent voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet.

   Toelichting:
   In gebruik
   WachtwoordbeheercomponentComponent voor het beheer van wachtwoorden

   Toelichting:
   Beheren, genereren, controleren, opslaan en uitgeven wachtwoorden
   In gebruik
   Webcontentpublicatie- en beheercomponentComponent voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.

   Toelichting:
   De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem.
   In gebruik
   ZaakregistratiecomponentComponent voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.

   Toelichting:
   De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in de documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc.
   In gebruik
   ZaaktypecataloguscomponentComponent voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.

   Toelichting:
   De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus".
   In gebruik
   ZelfdiagnosecomponentComponent voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is.

   Toelichting:
   De component stelt inwoners in staat om aan de hand van een aantal vragen meer duidelijkheid te krijgen over welke verbeteracties zij zelf kunnen ondernemen en voor welke ondersteuningsmaatregelen zij mogelijk in aanmerking komen.
   In gebruik
   ZelfredzaamheidontwikkelcomponentComponent ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers

   Toelichting:
   In gebruik
   ZoekmachinecomponentComponent voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria.

   Toelichting:
   De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content.
   In gebruik
   Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:34.