Omnichannel MijnServices

Inleiding[bewerken]

In aanvulling op de omnichannel-kanaalstrategie is in 2020 een referentiearchitectuur Omnichannel beschreven. In die referentiearchitectuur is een aantal perspectieven beschreven die invulling geven aan omnichannel. Eén van de aspecten is het kunnen tonen van een integraal of samengesteld klantbeeld. Daarvan is op GEMMA Online een beperkte uitwerking gemaakt. Veel gegevens die nodig zijn om een integraal of samengesteld klantbeeld te kunnen tonen, gaan over zaken die een burger of bedrijf bij een gemeente heeft lopen. De architectuur hiervan is te vinden in een apart beschreven referentiearchitectuur MijnZaken. Bij het gebruik van de MijnZaken service, blijkt dat dienstverlening met een burger of bedrijf verder gaat dan alleen het kunnen tonen en volgen van zaken en bijbehorende zaakgegevens. Een aanvulling op deze dienstverlening is de interactie die geboden wordt tussen burgers of bedrijven en de overheid. Hoe deze interactie kan worden vormgegeven, welke componenten, welke afspraken en welke (beoogde) standaarden daarbij nodig zijn, staat beschreven in deze referentiearchitectuur: de referentiearchitectuur MijnServices. Door de MijnServices in de dienstverlening toe te passen, wordt de dienstverlening vanuit een gemeente meer interactief, krijgt de burger of bedrijf meer mogelijkheden om digitaal te reageren, is de gemeente transparanter in de dienstverlening naar burgers of bedrijven en geeft het de burger of bedrijf meer controle op hoe de burger of bedrijf met de gemeente wil of kan interacteren.

MijnServices is een verzameling van digitale (gegevens) services die gebruikt worden in interactiepatronen tijdens de digitale communicatie tussen burgers of bedrijven en de overheid en tussen overheden onderling. Deze services worden als overheidsbreed toepasbare services ontwikkeld, waarbij (landelijke) standaardisatie het uitgangspunt is. Ze worden bewust platform-, kanaal-, product- en organisatieonafhankelijk ontwikkeld zodat een bredere toepassing binnen de gehele overheid mogelijk is. Omdat het uitgangspunt een (landelijke) standaardisatie van de services is, wordt in deze referentiearchitectuur al gesproken over de 'standaard'.

De MijnServices omvat een aantal services:

 • MijnZaken service
 • MijnTaken service
 • MijnBerichten service
 • MijnContactmomenten service
 • MijnProfiel service
 • Notificatie service

De services leveren een set gegevens op die gebruikt kunnen worden in interactiecomponenten zoals websites, apps, chatbots of applicaties voor medewerkers. Door informatiemodellen is onderlinge samenhang tussen de services geborgd en kunnen specifieke API’s ontwikkeld worden voor het bevragen van de gegevens uit de onderliggende registraties of voorzieningen.

Leveranciers van zowel dienstaanbiedende componenten (zoals registratie-componenten) als dienstafnemende componenten (zoals websites, persoonlijke internet pagina’s, chatbots, zaakafhandelcomponenten of zelfs landelijke overheidsportalen) kunnen softwareproducten ontwikkelen die voldoen aan deze standaard. Daarmee wordt bereikt dat gegevens kanaalonafhankelijk, organisatieonafhankelijk en productonafhankelijk aan burgers, bedrijven en medewerkers kunnen worden getoond om zo in een optimale dienstverlening te voorzien.

Doel en resultaat[bewerken]

Het doel van deze referentiearchitectuur is het beschrijven van de globale architectuur en de keuzen die daarin voor de MijnServices gemaakt zijn.

De referentiearchitectuur bevat de hoofdkeuzen voor te ontwikkelen oplossingen. Daarnaast zorgt de referentiearchitectuur dat oplossingen aansluiten op referentiearchitectuur van Omnichannel en MijnZaken en voldoet aan de gestelde kaders uit de NORA. Dit geheel zorgt ervoor dat de veranderopgave in samenhang met andere veranderingen wordt gerealiseerd en past binnen de gewenste toekomstvaste informatievoorziening van overheden in het algemeen en gemeenten in het bijzonder.

Deze referentiearchitectuur stelt organisaties in staat om een eigen, afgeleide doelarchitectuur op te stellen. Van daaruit voeren organisaties stapsgewijs veranderingen door tijdens de uitvoering van projecten. Het ontwerp van de verandering kan worden vastgelegd in een Project Start Architectuur (PSA). De PSA is gehouden aan de oplossingsrichting en de kaders die beschreven staan in de doelarchitectuur van de organisatie.

De NORA en dochter GEMMA zijn de overkoepelende kapstok met algemene kaders en richtlijnen waar elke referentiearchitectuur aan moet voldoen om een voorziening te realiseren dat werkt en op een eenduidige en samenhangende manier is opgezet.

Grondslagen[bewerken]

De principes uit zowel de NORA als de GEMMA zijn gebruikt om deze referentiearchitectuur op te stellen. Het gaat te ver om elk principe uitvoerig te beschrijven. Daarom wordt verwezen naar de locatie waar de principes staan.

Uitgangspunten[bewerken]

Deze referentiearchitectuur gaat uit van onderstaande uitgangspunten.

Standaarden voor Zaakgericht Werken[bewerken]

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de overheidsorganisatie zaakgericht werkt, zaakgericht registreert of in ieder geval informatie over lopende processen volgens de conventies van zaken beschikbaar stelt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de API-standaarden voor Zaakgericht Werken zoals deze gedefinieerd zijn door VNG. Meer informatie over deze manier van werken (of registreren) en de specificaties van de standaarden is te vinden op de website van VNG of op de Github pagina van VNG.

Standaarden voor Klantinteractie[bewerken]

Een aantal afspraken en specificaties voor de standaarden voor klantinteractie wordt samen met gemeenten, andere overheden en leveranciers ontworpen en ontwikkeld vanuit dit programma. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ideeën en ontwikkelingen die VNG al op Github heeft uitgewerkt. Nieuwe ontwerpen, ontwikkelingen en toepassingen of aanpassingen aan bestaande uitwerkingen worden in samenwerking met VNG besproken en verwerkt in zowel deze referentiearchitectuur als de informatie op de Github pagina van de VNG.

NL Design System (NLDS)[bewerken]

Interactie vanuit de overheid met burgers, bedrijven of instellingen moet op een zo eenduidig mogelijke manier plaatsvinden. Zeker wanneer MijnOmgevingen in de vorm van portalen worden aangeboden. Als de look-and-feel van de portalen overal hetzelfde is, is het voor burgers direct herkenbaar dat ze te maken hebben met een overheidswebsite of -portaal. Het standaardiseren van de wijze van opbouw, manier van werking en hoeveelheid aan gegevens die getoond worden in een portaal helpt daarbij. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bouwblokken van NL Design System van Gebruiker Centraal. Door de bouwblokken in elk portaal op te nemen, wordt eenzelfde uitstraling en werking mogelijk van de MijnOmgevingen. Deze referentiearchitectuur gaat er vanuit dat NLDS wordt toegepast bij het vormgeven van de portalen.

Bedrijfsarchitectuur[bewerken]

De MijnServices worden primair ontwikkeld vanuit de context van gemeenten. Bij het ontwerpen, ontwikkelingen, realiseren en implementeren wordt echter ook rekening gehouden met het toepassen van deze voorzieningen bij en door andere overheidsorganisaties. Op deze manier wordt overheidsbreed eenzelfde manier van interactie geborgd door gebruikte standaarden en interactiepatronen. Hierdoor overstijgen de Generieke Services de gemeentelijke context.

Capabilities[bewerken]

Capabilities geven aan wat een organisatie doet in het kader van de MijnServices. Het geeft aan welke vaardigheden een organisatie moet bezitten. Hoe een organisatie dat doet en hoe een organisatie de vaardigheden inzet, wordt gemodelleerd door diensten en processen.

Tijdens de dienstverlening heeft een organisatie veelvuldig contact met burgers en bedrijven in allerlei vormen. Organisaties kunnen hierbij interactieve dienstverlening bieden, waarbij de organisatie zelf de dienstverlening initieert of dat de dienstverlening wordt geboden naar aanleiding van een verzoek van een burger of bedrijf. (Capability) Bieden van interactieve dienstverlening Het op de hoogte stellen dat er berichten, taken of andere informatie beschikbaar is voor de burger of bedrijf. De organisatie is in staat om de burger of bedrijf hierop te attenderen. (Capability) Notificeren Verzoeken die een burger of bedrijf heeft ingediend bij een organisatie, worden op een zaakgerichte manier behandeld. De organisatie kan een overzicht bieden en detailinformatie vertsrekken van de lopende of afgeronde zaken die een burger of bedrijf bij die organisatie heeft. (Capability) Overzicht en inzage bieden van zaken Tijdens de behandeling van een aanvraag kan het nodig zijn dat een burger of bedrijf een activiteit moet uitvoeren voordat de organisatie verder kan met de behandeling van de aanvraag. De organisatie zet daarvoor een taak uit bij de burger of bedrijf. Ook kunnen taken binnen de organisatie uitgezet worden, als dat nodig is voor een verdere behandeling van de (aan)vraag (bijvoorbeeld een terugbelnotitie aan een collega). (Capability) Uitzetten van taken Vanuit de overheidsorganisatie wordt via een klantcontact informatie digitaal en elektronisch aan een burger of bedrijf verstuurd. De inhoud van de informatie wordt weergegeven als bericht. De organisatie kan een overzicht en detailinformatie bieden van de berichten die aan burgers of bedrijven zijn gestuurd of beschikbaar zijn gesteld. (Capability) Overzicht en inzage bieden van berichten De interactie tussen burgers of bedrijven en de overheidsorganisatie leidt tot klantcontacten. Een overzicht en detailinformatie van deze klantcontacten (of contactmomenten) kunnen aan zowel burgers, bedrijven als aan medewerkers aangeboden worden. In het overzicht is onder andere duidelijk op welk moment via welk kanaal over welk onderwerp contact met de burger of bedrijf is geweest. (Capability) Overzicht en inzage bieden van klantcontacten Deze svg is op 29-05-2024 12:45:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:34 CEST
Capabilities (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving
Bieden van interactieve dienstverlening Tijdens de dienstverlening heeft een organisatie veelvuldig contact met burgers en bedrijven in allerlei vormen. Organisaties kunnen hierbij interactieve dienstverlening bieden, waarbij de organisatie zelf de dienstverlening initieert of dat de dienstverlening wordt geboden naar aanleiding van een verzoek van een burger of bedrijf.
Notificeren Het op de hoogte stellen dat er berichten, taken of andere informatie beschikbaar is voor de burger of bedrijf. De organisatie is in staat om de burger of bedrijf hierop te attenderen.
Overzicht en inzage bieden van klantcontacten De interactie tussen burgers of bedrijven en de overheidsorganisatie leidt tot klantcontacten. Een overzicht en detailinformatie van deze klantcontacten (of contactmomenten) kunnen aan zowel burgers, bedrijven als aan medewerkers aangeboden worden. In het overzicht is onder andere duidelijk op welk moment via welk kanaal over welk onderwerp contact met de burger of bedrijf is geweest.
Overzicht en inzage bieden van berichten Vanuit de overheidsorganisatie wordt via een klantcontact informatie digitaal en elektronisch aan een burger of bedrijf verstuurd. De inhoud van de informatie wordt weergegeven als bericht. De organisatie kan een overzicht en detailinformatie bieden van de berichten die aan burgers of bedrijven zijn gestuurd of beschikbaar zijn gesteld.
Overzicht en inzage bieden van zaken Verzoeken die een burger of bedrijf heeft ingediend bij een organisatie, worden op een zaakgerichte manier behandeld. De organisatie kan een overzicht bieden en detailinformatie vertsrekken van de lopende of afgeronde zaken die een burger of bedrijf bij die organisatie heeft.
Uitzetten van taken Tijdens de behandeling van een aanvraag kan het nodig zijn dat een burger of bedrijf een activiteit moet uitvoeren voordat de organisatie verder kan met de behandeling van de aanvraag. De organisatie zet daarvoor een taak uit bij de burger of bedrijf. Ook kunnen taken binnen de organisatie uitgezet worden, als dat nodig is voor een verdere behandeling van de (aan)vraag (bijvoorbeeld een terugbelnotitie aan een collega).

Bedrijfsobjecten[bewerken]

Een bedrijfsobject is een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft. Onderstaande bedrijfsobjecten zijn relevant voor de MijnServices.

Bedrijfsobjecten (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving
bericht Een afgeronde hoeveelheid informatie (met een begin en een eind) die van een verzender aan een ontvanger beschikbaar wordt gesteld.
klant Een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon waar een product/dienst wordt geleverd
klantcontact Een contactmoment met een klant dat relevant is voor de dienstverlening
notificatie Een attendering dat er berichten, taken of andere informatie beschikbaar is voor de burger of bedrijf
organisatie-eenheid Een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling
taak Eén handeling die op verzoek uitgevoerd wordt in het kader van een zaak.
verzoek Een vraag, melding of aanvraag voor een product/dienst door een klant
zaak Een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden

Actoren en rollen[bewerken]

Een klant kan zowel een burger als een bedrijf zijn. De klant is een dienstafnemer van een organisatie dat als dienverlener optreedt. De relaties tussen overheden (waarin een organisatie zowel de rol van dienstafnemer als dienstverlener kan aannemen) is in dit model niet meegenomen. Dit model is gericht op de interactie tussen een burger/bedrijf en een overheidsorganisatie.

Actoren en rollen (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving Elementtype
Bedrijf Alle belanghebbenden van overheidsdienstverlening in de ruimste zin van het woord. BusinessActor
Burger Alle belanghebbenden van overheidsdienstverlening in de ruimste zin van het woord. BusinessActor
Dienstafnemer De persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. BusinessRole
Dienstverlener De persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers). BusinessRole
Klant Persoon die een product of een dienst bij een dienstverlener afneemt. BusinessRole
Overheidsorganisatie Semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. BusinessActor

Kanalen, diensten en processen[bewerken]

Een organisatie verleent globaal genomen via twee verschillende type kanalen haar (interactieve) dienstverlening: via een offline (of analoog) kanaal en via een online (of digitaal) kanaal. Voorbeelden van offline kanalen zijn een balie, post of telefonie. Onder een online kanaal worden bijvoorbeeld websites en apps geschaard.

De interactieve dienstverlening wordt gerealiseerd door een aantal interne processen. Dit zijn processen voor het verwerken en beschikbaar stellen van zaakgegevens, contactmomentgegevens, taakgegevens en berichten. Ook het proces van notificeren is een vorm van dienstverlening.

Vorm van dienstverlening waarbij de organisatie op een interactieve manier invulling geeft aan de levering van producten en diensten aan burgers of bedrijven. (BusinessService) Interactieve dienstverlening Kanaal waarbij online interactie tussen burger of bedrijf en de organisatie plaats vindt. Dit is bijvoorbeeld een website of chatkanaal. (BusinessInterface) Online kanaal Kanaal waarbij offline interactie tussen burger of bedrijf en de organisatie plaats vindt. Dit is bijvoorbeeld een balie, telefoon of post. (BusinessInterface) Offline kanaal Verzoeken van burgers of bedrijven worden op een zaakgerichte manier verwerkt. De zaakgegevens (bijvoorbeeld de zaakstatus of de zaakdocumenten) worden getoond via de beschikbare kanalen. Zaakgegevens die door burgers of bedrijven aan de organisatie worden aangeleverd, worden verwerkt. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen en verwerken zaakgegevens Klantcontacten tussen burgers of bedrijven en de organisatie worden verwerkt. De klantcontactgegevens (bijvoorbeeld de datum, tijd, kanaal en onderwerp) worden getoond via de beschikbare kanalen. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen en verwerken klantcontacten Naar aanleiding van een klantcontact kan een taak uitgezet worden in de organisatie (interne taak). Ook kan naar aanleiding van een zaak een taak bij de burger of bedrijf uitgezet worden (klanttaak). De klanttaak wordt getoond via de beschikbare kanalen. Taken die een klant heeft afgerond worden door de organisatie verwerkt. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen en verwerken taken Burgers of bedrijven informatie beschikbaar stellen over zaakgegevens, klantcontacten, of taken. (BusinessProcess) Beschikbaar stelllen en verwerken berichten Burgers of bedrijven attenderen dat er informatie over zaken, taken of berichten beschikbaar is. (BusinessProcess) Notificeren AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:45:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:35 CEST
Kanalen, diensten en processen (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving Elementtype
Beschikbaar stellen en verwerken klantcontacten Klantcontacten tussen burgers of bedrijven en de organisatie worden verwerkt. De klantcontactgegevens (bijvoorbeeld de datum, tijd, kanaal en onderwerp) worden getoond via de beschikbare kanalen. BusinessProcess
Beschikbaar stellen en verwerken taken Naar aanleiding van een klantcontact kan een taak uitgezet worden in de organisatie (interne taak). Ook kan naar aanleiding van een zaak een taak bij de burger of bedrijf uitgezet worden (klanttaak). De klanttaak wordt getoond via de beschikbare kanalen. Taken die een klant heeft afgerond worden door de organisatie verwerkt. BusinessProcess
Beschikbaar stellen en verwerken zaakgegevens Verzoeken van burgers of bedrijven worden op een zaakgerichte manier verwerkt. De zaakgegevens (bijvoorbeeld de zaakstatus of de zaakdocumenten) worden getoond via de beschikbare kanalen. Zaakgegevens die door burgers of bedrijven aan de organisatie worden aangeleverd, worden verwerkt. BusinessProcess
Beschikbaar stelllen en verwerken berichten Burgers of bedrijven informatie beschikbaar stellen over zaakgegevens, klantcontacten, of taken. BusinessProcess
Interactieve dienstverlening Vorm van dienstverlening waarbij de organisatie op een interactieve manier invulling geeft aan de levering van producten en diensten aan burgers of bedrijven. BusinessService
Notificeren Burgers of bedrijven attenderen dat er informatie over zaken, taken of berichten beschikbaar is. BusinessProcess
Offline kanaal Kanaal waarbij offline interactie tussen burger of bedrijf en de organisatie plaats vindt. Dit is bijvoorbeeld een balie, telefoon of post. BusinessInterface
Online kanaal Kanaal waarbij online interactie tussen burger of bedrijf en de organisatie plaats vindt. Dit is bijvoorbeeld een website of chatkanaal. BusinessInterface

Informatiearchitectuur[bewerken]

In de informatiearchitectuur worden de verschillende applicatieservices en applicatiecomponenten beschreven. De applicatieservices die gebruikt kunnen worden door de interactiecomponenten, worden beschreven evenals de applicatieservices die door de onderliggende registers worden geleverd.

Applicatieservices t.b.v. overheidsportalen[bewerken]

Ten behoeve van de interactie met burgers of bedrijven wordt een Interactieve dienstverleningscomponent ingezet. De component kan in verschillende verschijningsvormen voorkomen. In bovenstaande figuur zijn Mijngemeentecomponent en MijnOverheid.nl een specialisatie van dit component. Andere voorbeelden zijn een chatcomponent of een KCC-applicatie.

De Interactieve dienstverleningscomponent realiseert vijf generieke applicatieservices welke andere applicatieservices gebruiken. De opbouw en gebruik van de applicatieservices wordt in de volgende paragrafen beschreven.

Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentecomponent Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl Component dat interactieve dienstverlening ondersteunt. Dit kan zowel naar burgers, bedrijven en instellingen zijn als naar medewerkers zijn. (ApplicationComponent) Interactieve dienstverleningscomponent Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnBerichten service geeft een overzicht van gelezen en ongelezen berichten en de inhoud van het bericht zelf die aan de klant zijn aangeboden. (ApplicationService) MijnBerichten Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnZaken service geeft een overzicht van lopende en afgeronde zaken, geeft details van de zaak en toont een overzicht van de contactmomenten die bij de zaak geregistreerd zijn. (ApplicationService) MijnZaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnTaken service geeft een overzicht van openstaande taken. Een openstaande taak kan door de service Afronden taak worden afgedaan. De afgeronde taak verdwijnt daarmee uit het overzicht. MijnTaken omvat ook een service voor het kunnen uploaden van een document dat hoort bij de zaak waarvoor de taak is uitgezet. (ApplicationService) MijnTaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnContactmomenten service geeft een overzicht van contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. Dit zijn zowel de contactmomenten geïnitieerd vanuit de overheidsorganisatie als vanuit de klant zelf. In het overzicht is minimaal het kanaal, datum en onderwerp van het contact zichtbaar. (ApplicationService) MijnContactmoment- en Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnProfiel service geeft persoonsgegevens van de klant weer die nodig zijn voor de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisatie. Dit zijn zowel de contactgegevens (zoals e-mailadres of mobiele telefoonnummer) als de kanaalvoorkeuren (zoals e-mail, SMS of post) waarover de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisaties plaatsvindt. (ApplicationService) MijnProfiel SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:45:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:35 CEST
Referentiecomponenten met applicatieservices (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving Elementtype
Interactieve dienstverleningscomponent Component dat interactieve dienstverlening ondersteunt. Dit kan zowel naar burgers, bedrijven en instellingen zijn als naar medewerkers zijn. ApplicationComponent
MijnBerichten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnBerichten service geeft een overzicht van gelezen en ongelezen berichten en de inhoud van het bericht zelf die aan de klant zijn aangeboden. ApplicationService
MijnContactmomenten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnContactmomenten service geeft een overzicht van contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. Dit zijn zowel de contactmomenten geïnitieerd vanuit de overheidsorganisatie als vanuit de klant zelf. In het overzicht is minimaal het kanaal, datum en onderwerp van het contact zichtbaar. ApplicationService
MijnOverheid.nl Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. ApplicationComponent
MijnProfiel Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnProfiel service geeft persoonsgegevens van de klant weer die nodig zijn voor de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisatie. Dit zijn zowel de contactgegevens (zoals e-mailadres of mobiele telefoonnummer) als de kanaalvoorkeuren (zoals e-mail, SMS of post) waarover de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisaties plaatsvindt. ApplicationService
MijnTaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnTaken service geeft een overzicht van openstaande taken. Een openstaande taak kan door de service Afronden taak worden afgedaan. De afgeronde taak verdwijnt daarmee uit het overzicht. MijnTaken omvat ook een service voor het kunnen uploaden van een document dat hoort bij de zaak waarvoor de taak is uitgezet. ApplicationService
MijnZaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnZaken service geeft een overzicht van lopende en afgeronde zaken, geeft details van de zaak en toont een overzicht van de contactmomenten die bij de zaak geregistreerd zijn. ApplicationService
Mijngemeentecomponent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. ApplicationComponent


Door het programma wordt een aantal applicatieservices ontworpen en ontwikkeld. Deze services kunnen zowel bedoeld zijn voor interactiecomponenten als services die bedoeld zijn voor registratiecomponenten. Daarnaast wordt een aantal al ontwikkelde services gebruikt. In de getoonde modellen in onderstaande paragrafen is een onderverdeling gemaakt in drie categorieën:

 • nieuwe services die gerealiseerd worden door de interactiecomponenten (de dienstafnemers)
 • nieuwe services die gerealiseerd worden door registratiecomponenten (de dienstaanbieders)
 • bestaande services die eerder ontwikkeld zijn.

Het programma richt zich op de services die (nog) ontwikkeld worden: de nieuwe services.

MijnZaken service[bewerken]

Deze MijnZaken service is een verzameling van services die gebruikt worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnZaken service geeft een overzicht van lopende en afgeronde zaken, geeft details van de zaak en toont daarbij een overzicht van de contactmomenten die bij de zaak geregistreerd zijn.

De service die onder MijnZaken vallen zijn nieuwe services. Ze maken gebruik van services die gerealiseerd worden door registratiecomponenten die onderdeel uitmaken van de API-standaard voor Zaakgericht Werken.

De service Overzicht lopende zaken geeft een lijst met zaken van één burger die de organisatie in behandeling heeft. Daarbij worden minimaal de volgende gegevens in de lijst getoond:

 • Zaaknummer
 • Zaakomschrijving
 • Registratiedatum
 • Status
 • Organisatienaam (optioneel; indien afnemende organisatie anders is dan aanbiedende organisatie)

De service Overzicht afgeronde zaken geeft een lijst met zaken van één burger die door de organisatie afgerond zijn. Daarbij worden minimaal de volgende gegevens in de lijst getoond:

 • Zaaknummer
 • Zaakomschrijving
 • Datum afgerond
 • Resultaat
 • Organisatienaam (optioneel; indien afnemende organisatie anders is dan aanbiedende organisatie)

De service Overzicht zaakgegevens toont alle relevante zaakgegevens van de zaak van één burger. Dit geldt voor zowel lopende zaken als afgeronde zaken. Hierbij worden ook contactmomenten via de MijnContactmomenten service opgehaald welke een relatie hebben met de geselecteerde zaak.

ArchiMateNote Nieuwe services dienstafnemers Dit overzicht toont de zaken die niet meer lopen. Dit kunnen afgeronde zaken (ook geannuleerde zaken vallen hieronder) maar ook gearchiveerde zaken. (ApplicationService) Overzicht afgeronde zaken Als een specifieke zaak vanuit het overzicht wordt geselecteerd, dan worden de detailgegevens van de betreffende zaak, inclusief de zaakdocument en de contactmomenten die tot de zaak behoren getoond. (ApplicationService) Overzicht zaakgegevens Dit overzicht toont alleen de zaken die nog lopen en niet zijn afgerond. (ApplicationService) Overzicht lopende zaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnContactmomenten service geeft een overzicht van contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. Dit zijn zowel de contactmomenten geïnitieerd vanuit de overheidsorganisatie als vanuit de klant zelf. In het overzicht is minimaal het kanaal, datum en onderwerp van het contact zichtbaar. (ApplicationService) MijnContactmoment- en Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnZaken service geeft een overzicht van lopende en afgeronde zaken, geeft details van de zaak en toont een overzicht van de contactmomenten die bij de zaak geregistreerd zijn. (ApplicationService) MijnZaken ArchiMateNote Bestaande services dienstaanbieders Service die geleverd wordt door de Zakenregistratiecomponent voor het ophalen van zaakgegevens. (ApplicationService) Zaken service Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten. (ApplicationService) Documenten service Service die geleverd wordt door de Besluitenregistratiecomponent voor het ophalen van besluiten die horen bij de zaak. (ApplicationService) Besluiten service Service die geleverd wordt door de Zaaktypecataloguscomponent voor het ophalen van het zaaktype en statusbenaming van de zaak. (ApplicationService) Catalogi service ArchiMateNote Nieuwe services dienstaanbieders Geaggregeerde service die het mogelijk maakt om bevragingen met een beperkte set aan attributen op te vragen bij de onderliggende CRUD services. (ApplicationService) Zaakbevraging service ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:45:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:36 CEST
MijnZaken service (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving
Besluiten service Service die geleverd wordt door de Besluitenregistratiecomponent voor het ophalen van besluiten die horen bij de zaak.
Catalogi service Service die geleverd wordt door de Zaaktypecataloguscomponent voor het ophalen van het zaaktype en statusbenaming van de zaak.
Documenten service Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten.
MijnContactmomenten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnContactmomenten service geeft een overzicht van contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. Dit zijn zowel de contactmomenten geïnitieerd vanuit de overheidsorganisatie als vanuit de klant zelf. In het overzicht is minimaal het kanaal, datum en onderwerp van het contact zichtbaar.
MijnZaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnZaken service geeft een overzicht van lopende en afgeronde zaken, geeft details van de zaak en toont een overzicht van de contactmomenten die bij de zaak geregistreerd zijn.
Overzicht afgeronde zaken Dit overzicht toont de zaken die niet meer lopen. Dit kunnen afgeronde zaken (ook geannuleerde zaken vallen hieronder) maar ook gearchiveerde zaken.
Overzicht lopende zaken Dit overzicht toont alleen de zaken die nog lopen en niet zijn afgerond.
Overzicht zaakgegevens Als een specifieke zaak vanuit het overzicht wordt geselecteerd, dan worden de detailgegevens van de betreffende zaak, inclusief de zaakdocument en de contactmomenten die tot de zaak behoren getoond.
Zaakbevraging service Geaggregeerde service die het mogelijk maakt om bevragingen met een beperkte set aan attributen op te vragen bij de onderliggende CRUD services.
Zaken service Service die geleverd wordt door de Zakenregistratiecomponent voor het ophalen van zaakgegevens.

MijnTaken service[bewerken]

Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnTaken service geeft een overzicht van openstaande taken. Een openstaande taak kan door de service Afronden taak worden afgedaan. De afgeronde taak verdwijnt daarmee uit het overzicht. MijnTaken omvat ook een service voor het kunnen uploaden van een document dat hoort bij de zaak waarvoor de taak is uitgezet.

ArchiMateNote Nieuwe services dienstafnemers Deze service wordt gebruikt voor het afronden van een taak. Met het afronden van de taak is de taak niet meer zichtbaar in het overzicht. (ApplicationService) Afronden taak Een veelvoorkomende taak is het toevoegen van een document dat door een burger of bedrijf moet worden toegevoegd aan het zaakdossier. Deze service biedt de mogelijk het document toe te voegen aan de betreffende zaak waarvoor de taak is gestart. (ApplicationService) Toevoegen zaakdocument Dit overzicht toont alleen de taken die nog lopen en niet zijn afgerond. (ApplicationService) Overzicht openstaande taken Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnTaken service geeft een overzicht van openstaande taken. Een openstaande taak kan door de service Afronden taak worden afgedaan. De afgeronde taak verdwijnt daarmee uit het overzicht. MijnTaken omvat ook een service voor het kunnen uploaden van een document dat hoort bij de zaak waarvoor de taak is uitgezet. (ApplicationService) MijnTaken ArchiMateNote Bestaande services dienstaanbieders Service die geleverd wordt door de Zakenregistratiecomponent voor het ophalen van zaakgegevens. (ApplicationService) Zaken service Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten. (ApplicationService) Documenten service Service die geleverd wordt door de Zaaktypecataloguscomponent voor het ophalen van het zaaktype en statusbenaming van de zaak. (ApplicationService) Catalogi service ArchiMateNote Nieuwe services dienstaanbieders De Taken service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Taken service AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:45:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:37 CEST
MijnTaken service (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving
Afronden taak Deze service wordt gebruikt voor het afronden van een taak. Met het afronden van de taak is de taak niet meer zichtbaar in het overzicht.
Catalogi service Service die geleverd wordt door de Zaaktypecataloguscomponent voor het ophalen van het zaaktype en statusbenaming van de zaak.
Documenten service Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten.
MijnTaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnTaken service geeft een overzicht van openstaande taken. Een openstaande taak kan door de service Afronden taak worden afgedaan. De afgeronde taak verdwijnt daarmee uit het overzicht. MijnTaken omvat ook een service voor het kunnen uploaden van een document dat hoort bij de zaak waarvoor de taak is uitgezet.
Overzicht openstaande taken Dit overzicht toont alleen de taken die nog lopen en niet zijn afgerond.
Taken service De Taken service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent.
Toevoegen zaakdocument Een veelvoorkomende taak is het toevoegen van een document dat door een burger of bedrijf moet worden toegevoegd aan het zaakdossier. Deze service biedt de mogelijk het document toe te voegen aan de betreffende zaak waarvoor de taak is gestart.
Zaken service Service die geleverd wordt door de Zakenregistratiecomponent voor het ophalen van zaakgegevens.

MijnBerichten service[bewerken]

Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnBerichten service geeft een overzicht van gelezen en ongelezen berichten en de inhoud van het bericht zelf die aan de klant zijn aangeboden.

ArchiMateNote Nieuwe services dienstafnemers Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnBerichten service geeft een overzicht van gelezen en ongelezen berichten en de inhoud van het bericht zelf die aan de klant zijn aangeboden. (ApplicationService) MijnBerichten Dit overzicht toont de gelezen en ongelezen berichten die aan de klant zijn aangeboden. (ApplicationService) Overzicht berichten Deze service toont de inhoudelijk weergave van een geselecteerd bericht inclusief de bijhorende documenten of bijlagen die horen bij het geselecteerde bericht. (ApplicationService) Overzicht berichtgegevens ArchiMateNote Bestaande services dienstaanbieders Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten. (ApplicationService) Documenten service Service die geleverd wordt door de Besluitenregistratiecomponent voor het ophalen van besluiten die horen bij de zaak. (ApplicationService) Besluiten service ArchiMateNote Nieuwe services dienstaanbieders De Berichten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Berichten service AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:45:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:37 CEST
MijnBerichten service (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving
Berichten service De Berichten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent.
Besluiten service Service die geleverd wordt door de Besluitenregistratiecomponent voor het ophalen van besluiten die horen bij de zaak.
Documenten service Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten.
MijnBerichten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnBerichten service geeft een overzicht van gelezen en ongelezen berichten en de inhoud van het bericht zelf die aan de klant zijn aangeboden.
Overzicht berichten Dit overzicht toont de gelezen en ongelezen berichten die aan de klant zijn aangeboden.
Overzicht berichtgegevens Deze service toont de inhoudelijk weergave van een geselecteerd bericht inclusief de bijhorende documenten of bijlagen die horen bij het geselecteerde bericht.

MijnContactmomenten service[bewerken]

Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnContactmomenten service geeft een overzicht van contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. Dit zijn zowel de contactmomenten geïnitieerd vanuit de overheidsorganisatie als vanuit de klant zelf. In het overzicht is minimaal het kanaal, datum en onderwerp van het contact zichtbaar. Het onderwerp staat altijd geschreven in de 'voltooid verleden tijd' aangezien de contactmomenten een gebeurtenis weergeven dat al heeft plaatsgevonden.

ArchiMateNote Nieuwe services dienstafnemers Dit overzicht toont alle contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie in het kader van een specifieke zaak heeft gehad. (ApplicationService) Overzicht contactmomenten per zaak Dit overzicht toont alle contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. (ApplicationService) Overzicht contactmomenten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnContactmomenten service geeft een overzicht van contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. Dit zijn zowel de contactmomenten geïnitieerd vanuit de overheidsorganisatie als vanuit de klant zelf. In het overzicht is minimaal het kanaal, datum en onderwerp van het contact zichtbaar. (ApplicationService) MijnContactmomenten ArchiMateNote Bestaande services dienstaanbieders Service die geleverd wordt door de Zakenregistratiecomponent voor het ophalen van zaakgegevens. (ApplicationService) Zaken service ArchiMateNote Nieuwe services dienstaanbieders De Klantcontacten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Klantcontacten service AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:45:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:38 CEST
MijnContactmomenten service (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving
Klantcontacten service De Klantcontacten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent.
MijnContactmomenten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnContactmomenten service geeft een overzicht van contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. Dit zijn zowel de contactmomenten geïnitieerd vanuit de overheidsorganisatie als vanuit de klant zelf. In het overzicht is minimaal het kanaal, datum en onderwerp van het contact zichtbaar.
Overzicht contactmomenten Dit overzicht toont alle contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad.
Overzicht contactmomenten per zaak Dit overzicht toont alle contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie in het kader van een specifieke zaak heeft gehad.
Zaken service Service die geleverd wordt door de Zakenregistratiecomponent voor het ophalen van zaakgegevens.

MijnProfiel service[bewerken]

Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnProfiel service geeft persoonsgegevens van de klant weer die nodig zijn voor de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisatie. Dit zijn zowel de contactgegevens (zoals e-mailadres of mobiele telefoonnummer) als de kanaalvoorkeuren (zoals e-mail, SMS of post) waarover de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisaties plaatsvindt.

MijnProfiel service (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving
Aanpassen profielgegevens Deze service biedt de klant de mogelijkheid om de profielgegevens aan te passen, zoals het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en voorkeurskanalen.
Klanten service Service die geleverd wordt door de Klantregistratiecomponent voor het ophalen van klantgegevens.
MijnProfiel Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnProfiel service geeft persoonsgegevens van de klant weer die nodig zijn voor de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisatie. Dit zijn zowel de contactgegevens (zoals e-mailadres of mobiele telefoonnummer) als de kanaalvoorkeuren (zoals e-mail, SMS of post) waarover de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisaties plaatsvindt.
Overzicht profielgegevens Dit overzicht toont alle klantgegevens die nodig zijn voor de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisatie.
Raadplegen persoonsgegevens Verstrekking persoonsgegevens voor het afnemers.

Alle applicatieservices t.b.v. overheidsportalen[bewerken]

In onderstaand model zijn alle applicatieservices in samenhang getoond. De bovenste categorie services worden gerealiseerd door de Interactieve dienstverleningscomponent. De middelste categorie services hebben betrekking op nieuwe services die door de dienstaanbiedende componenten worden gerealiseerd. De onderste categorie services zijn bestaande services die door de dienstaanbiedende componenten worden gerealiseerd.

ArchiMateNote Nieuwe services dienstaanbieders De Taken service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Taken service De Berichten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Berichten service De Klantcontacten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Klantcontacten service Service die geleverd wordt door de Klantregistratiecomponent voor het ophalen van klantgegevens. (ApplicationService) Klanten service ArchiMateNote Bestaande services dienstaanbieders Service die geleverd wordt door de Zakenregistratiecomponent voor het ophalen van zaakgegevens. (ApplicationService) Zaken service Service die geleverd wordt door de Besluitenregistratiecomponent voor het ophalen van besluiten die horen bij de zaak. (ApplicationService) Besluiten service Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten. (ApplicationService) Documenten service Verstrekking persoonsgegevens voor het afnemers. (ApplicationService) Raadplegen persoonsgegevens Service die geleverd wordt door de Zaaktypecataloguscomponent voor het ophalen van het zaaktype en statusbenaming van de zaak. (ApplicationService) Catalogi service ArchiMateNote Nieuwe services dienstafnemers Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnZaken service geeft een overzicht van lopende en afgeronde zaken, geeft details van de zaak en toont een overzicht van de contactmomenten die bij de zaak geregistreerd zijn. (ApplicationService) MijnZaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnTaken service geeft een overzicht van openstaande taken. Een openstaande taak kan door de service Afronden taak worden afgedaan. De afgeronde taak verdwijnt daarmee uit het overzicht. MijnTaken omvat ook een service voor het kunnen uploaden van een document dat hoort bij de zaak waarvoor de taak is uitgezet. (ApplicationService) MijnTaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnBerichten service geeft een overzicht van gelezen en ongelezen berichten en de inhoud van het bericht zelf die aan de klant zijn aangeboden. (ApplicationService) MijnBerichten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnContactmomenten service geeft een overzicht van contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. Dit zijn zowel de contactmomenten geïnitieerd vanuit de overheidsorganisatie als vanuit de klant zelf. In het overzicht is minimaal het kanaal, datum en onderwerp van het contact zichtbaar. (ApplicationService) MijnContactmomenten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnProfiel service geeft persoonsgegevens van de klant weer die nodig zijn voor de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisatie. Dit zijn zowel de contactgegevens (zoals e-mailadres of mobiele telefoonnummer) als de kanaalvoorkeuren (zoals e-mail, SMS of post) waarover de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisaties plaatsvindt. (ApplicationService) MijnProfiel Dit overzicht toont de zaken die niet meer lopen. Dit kunnen afgeronde zaken (ook geannuleerde zaken vallen hieronder) maar ook gearchiveerde zaken. (ApplicationService) Overzicht afgeronde zaken Dit overzicht toont alleen de zaken die nog lopen en niet zijn afgerond. (ApplicationService) Overzicht lopende zaken Als een specifieke zaak vanuit het overzicht wordt geselecteerd, dan worden de detailgegevens van de betreffende zaak, inclusief de zaakdocument en de contactmomenten die tot de zaak behoren getoond. (ApplicationService) Overzicht zaakgegevens Deze service wordt gebruikt voor het afronden van een taak. Met het afronden van de taak is de taak niet meer zichtbaar in het overzicht. (ApplicationService) Afronden taak Dit overzicht toont alleen de taken die nog lopen en niet zijn afgerond. (ApplicationService) Overzicht openstaande taken Een veelvoorkomende taak is het toevoegen van een document dat door een burger of bedrijf moet worden toegevoegd aan het zaakdossier. Deze service biedt de mogelijk het document toe te voegen aan de betreffende zaak waarvoor de taak is gestart. (ApplicationService) Toevoegen zaakdocument Dit overzicht toont de gelezen en ongelezen berichten die aan de klant zijn aangeboden. (ApplicationService) Overzicht berichten Deze service toont de inhoudelijk weergave van een geselecteerd bericht inclusief de bijhorende documenten of bijlagen die horen bij het geselecteerde bericht. (ApplicationService) Overzicht berichtgegevens Dit overzicht toont alle contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. (ApplicationService) Overzicht contactmomenten Dit overzicht toont alle contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie in het kader van een specifieke zaak heeft gehad. (ApplicationService) Overzicht contactmomenten per zaak Deze service biedt de klant de mogelijkheid om de profielgegevens aan te passen, zoals het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en voorkeurskanalen. (ApplicationService) Aanpassen profielgegevens Dit overzicht toont alle klantgegevens die nodig zijn voor de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisatie. (ApplicationService) Overzicht profielgegevens ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:45:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:40 CEST
Alle applicatieservices t.b.v. overheidsportalen (open view in nieuw venster)

Applicatieservices t.b.v. interactie[bewerken]

Ten behoeve van de interactie met burgers of bedrijven worden notificaties naar burgers gestuurd om hen te attenderen dat er gedurende de dienstverlening een gebeurtenis bij de overheidsorganisatie heeft plaats gevonden. De ‘trigger’ hiervoor komt vanuit een registratiecomponent dat de gebeurtenis op een kanaal publiceert in het notificatierouteringscomponent.

Een Outputmanagementcomponent dat een abonnement op het kanaal heeft, wordt geattendeerd op de gebeurtenis, haalt vervolgens enkele gegevens op uit het register waarin de gebeurtenis heeft plaats gevonden en gebruikt vervolgens de Klantnotificatie services om een notificatie naar de klant te sturen.

Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagement- component De component ondersteunt het verzenden van notificaties (attenderingen) naar burgers, bedrijven of instellingen. (ApplicationComponent) Klantnotificatiecomp- onent Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden om notificaties naar burgers, bedrijven of instellingen te versturen. (ApplicationService) Klantnotificatie Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationService) Formatteren en routeren van procesoutput Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringc- omponent Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationService) Inwinnen en routeren van notificaties RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:45:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:40 CEST
Applicatieservices t.b.v. interactie (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving Elementtype
Formatteren en routeren van procesoutput Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. ApplicationService
Inwinnen en routeren van notificaties Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen ApplicationService
Klantnotificatie Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden om notificaties naar burgers, bedrijven of instellingen te versturen. ApplicationService
Klantnotificatiecomponent De component ondersteunt het verzenden van notificaties (attenderingen) naar burgers, bedrijven of instellingen. ApplicationComponent
Notificatierouteringcomponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. ApplicationComponent
Outputmanagementcomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. ApplicationComponent

Klantnotificatie service[bewerken]

Klantnotificatie service (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving
E-mail Service voor het versturen van informatie via e-mail.
Klanten service Service die geleverd wordt door de Klantregistratiecomponent voor het ophalen van klantgegevens.
Klantnotificatie Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden om notificaties naar burgers, bedrijven of instellingen te versturen.
SMS Service voor het versturen van informatie via SMS.

Applicatiecomponenten[bewerken]

Onderstaand model toont de referentiecomponenten die toegepast worden bij MijnServices. Omwille van de leesbaarheid zijn de relaties tussen de componenten weggelaten. Uiteraard bestaan er meerdere 'Serving-relationships' tussen de verschillende componenten.

De opbouw van het model volgt (grotendeels) de lagen van Common Ground. De bovenste laag bevat de interactiecomponenten en proceslogica voor zowel de burger als voor de medewerker. De laag eronder bevat componenten voor integratie tussen de interactiecomponenten en registratiecomponenten. De laag daaronder bevat de registratiecomponenten en de bijhorende API's. De drie componenten in de onderste laag zijn ondersteunende componenten.

Component dat interactieve dienstverlening ondersteunt. Dit kan zowel naar burgers, bedrijven en instellingen zijn als naar medewerkers zijn. (ApplicationComponent) Interactieve dienstverleningscomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomp- onent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratie- component Component voor opslag en ontsluiting van taakgegevens. (ApplicationComponent) Taakregistratiecompo- nent Component voor opslag en ontsluiting van klantcontactgegevens. (ApplicationComponent) Klantcontactregistrati- ecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusco- mponent Component voor opslag en ontsluiting van berichtgegevens. (ApplicationComponent) Berichtregistratiecom- ponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Component voor opslag en ontsluiting van klantgegevens. (ApplicationComponent) Klantregistratiecomp- onent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringcomponent De component ondersteunt het verzenden van notificaties (attenderingen) naar burgers, bedrijven of instellingen. (ApplicationComponent) Klantnotificatiecomponent Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelcomponent (abstract component) Component voor opslag en ontsluiting van besluitgegevens. (ApplicationComponent) Besluitregistratiecom- ponent Component dat gebruikt wordt om dienstafnemende componenten te verbinden met dienstaanbiedende componenten. (ApplicationComponent) Integratiecomponent Deze svg is op 29-05-2024 12:45:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:41 CEST
Overzicht van applicatiecomponenten (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving
Berichtregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van berichtgegevens.
Besluitregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van besluitgegevens.
Documentregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.
Integratiecomponent Component dat gebruikt wordt om dienstafnemende componenten te verbinden met dienstaanbiedende componenten.
Interactieve dienstverleningscomponent Component dat interactieve dienstverlening ondersteunt. Dit kan zowel naar burgers, bedrijven en instellingen zijn als naar medewerkers zijn.
Klantcontactregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van klantcontactgegevens.
Klantnotificatiecomponent De component ondersteunt het verzenden van notificaties (attenderingen) naar burgers, bedrijven of instellingen.
Klantregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van klantgegevens.
Notificatierouteringcomponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers.
Outputmanagementcomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren.
Taakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van taakgegevens.
Zaakafhandelcomponent (abstract component) Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht.
Zaakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.
Zaaktypecataloguscomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.


In onderstaande view zijn de applicatiecomponenten getoond en de applicatieservices die door de applicatiecomponenten worden gerealiseerd.

Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomp- onent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratie- component Component voor opslag en ontsluiting van taakgegevens. (ApplicationComponent) Taakregistratiecompo- nent Component voor opslag en ontsluiting van klantcontactgegevens. (ApplicationComponent) Klantcontactregistrati- ecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusco- mponent Component voor opslag en ontsluiting van berichtgegevens. (ApplicationComponent) Berichtregistratiecom- ponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagement- component Component voor opslag en ontsluiting van klantgegevens. (ApplicationComponent) Klantregistratiecomp- onent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringc- omponent De component ondersteunt het verzenden van notificaties (attenderingen) naar burgers, bedrijven of instellingen. (ApplicationComponent) Klantnotificatiecomp- onent Component dat interactieve dienstverlening ondersteunt. Dit kan zowel naar burgers, bedrijven en instellingen zijn als naar medewerkers zijn. (ApplicationComponent) Interactieve dienstverleningscomponent Component voor opslag en ontsluiting van besluitgegevens. (ApplicationComponent) Besluitregistratiecom- ponent Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden om notificaties naar burgers, bedrijven of instellingen te versturen. (ApplicationService) Klantnotificatie De Klantcontacten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Klantcontacten service Service die geleverd wordt door de Klantregistratiecomponent voor het ophalen van klantgegevens. (ApplicationService) Klanten service Service die geleverd wordt door de Zakenregistratiecomponent voor het ophalen van zaakgegevens. (ApplicationService) Zaken service Service die geleverd wordt door de Zaaktypecataloguscomponent voor het ophalen van het zaaktype en statusbenaming van de zaak. (ApplicationService) Catalogi service De Taken service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Taken service De Berichten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. (ApplicationService) Berichten service Service die geleverd wordt door de Besluitenregistratiecomponent voor het ophalen van besluiten die horen bij de zaak. (ApplicationService) Besluiten service Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten. (ApplicationService) Documenten service Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnBerichten service geeft een overzicht van gelezen en ongelezen berichten en de inhoud van het bericht zelf die aan de klant zijn aangeboden. (ApplicationService) MijnBerichten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnContactmomenten service geeft een overzicht van contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. Dit zijn zowel de contactmomenten geïnitieerd vanuit de overheidsorganisatie als vanuit de klant zelf. In het overzicht is minimaal het kanaal, datum en onderwerp van het contact zichtbaar. (ApplicationService) MijnContactmoment- en Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnProfiel service geeft persoonsgegevens van de klant weer die nodig zijn voor de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisatie. Dit zijn zowel de contactgegevens (zoals e-mailadres of mobiele telefoonnummer) als de kanaalvoorkeuren (zoals e-mail, SMS of post) waarover de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisaties plaatsvindt. (ApplicationService) MijnProfiel Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnTaken service geeft een overzicht van openstaande taken. Een openstaande taak kan door de service Afronden taak worden afgedaan. De afgeronde taak verdwijnt daarmee uit het overzicht. MijnTaken omvat ook een service voor het kunnen uploaden van een document dat hoort bij de zaak waarvoor de taak is uitgezet. (ApplicationService) MijnTaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnZaken service geeft een overzicht van lopende en afgeronde zaken, geeft details van de zaak en toont een overzicht van de contactmomenten die bij de zaak geregistreerd zijn. (ApplicationService) MijnZaken Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationService) Formatteren en routeren van procesoutput Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationService) Inwinnen en routeren van notificaties RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 29-05-2024 12:45:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:42 CEST
Overzicht van applicatieservices per applicatiecomponent (open view in nieuw venster)


Element Beschrijving Elementtype
Berichten service De Berichten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. ApplicationService
Berichtregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van berichtgegevens. ApplicationComponent
Besluiten service Service die geleverd wordt door de Besluitenregistratiecomponent voor het ophalen van besluiten die horen bij de zaak. ApplicationService
Besluitregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van besluitgegevens. ApplicationComponent
Catalogi service Service die geleverd wordt door de Zaaktypecataloguscomponent voor het ophalen van het zaaktype en statusbenaming van de zaak. ApplicationService
Documenten service Service die geleverd wordt door de Documentenregistratiecomponent voor het ophalen van gerelateerde zaakdocumenten. ApplicationService
Documentregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. ApplicationComponent
Formatteren en routeren van procesoutput Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. ApplicationService
Interactieve dienstverleningscomponent Component dat interactieve dienstverlening ondersteunt. Dit kan zowel naar burgers, bedrijven en instellingen zijn als naar medewerkers zijn. ApplicationComponent
Inwinnen en routeren van notificaties Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen ApplicationService
Klantcontacten service De Klantcontacten service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. ApplicationService
Klantcontactregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van klantcontactgegevens. ApplicationComponent
Klanten service Service die geleverd wordt door de Klantregistratiecomponent voor het ophalen van klantgegevens. ApplicationService
Klantnotificatie Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden om notificaties naar burgers, bedrijven of instellingen te versturen. ApplicationService
Klantnotificatiecomponent De component ondersteunt het verzenden van notificaties (attenderingen) naar burgers, bedrijven of instellingen. ApplicationComponent
Klantregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van klantgegevens. ApplicationComponent
MijnBerichten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnBerichten service geeft een overzicht van gelezen en ongelezen berichten en de inhoud van het bericht zelf die aan de klant zijn aangeboden. ApplicationService
MijnContactmomenten Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnContactmomenten service geeft een overzicht van contactmomenten die de klant met de overheidsorganisatie heeft gehad. Dit zijn zowel de contactmomenten geïnitieerd vanuit de overheidsorganisatie als vanuit de klant zelf. In het overzicht is minimaal het kanaal, datum en onderwerp van het contact zichtbaar. ApplicationService
MijnProfiel Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnProfiel service geeft persoonsgegevens van de klant weer die nodig zijn voor de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisatie. Dit zijn zowel de contactgegevens (zoals e-mailadres of mobiele telefoonnummer) als de kanaalvoorkeuren (zoals e-mail, SMS of post) waarover de communicatie tussen de klant en de overheidsorganisaties plaatsvindt. ApplicationService
MijnTaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt kunnen worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnTaken service geeft een overzicht van openstaande taken. Een openstaande taak kan door de service Afronden taak worden afgedaan. De afgeronde taak verdwijnt daarmee uit het overzicht. MijnTaken omvat ook een service voor het kunnen uploaden van een document dat hoort bij de zaak waarvoor de taak is uitgezet. ApplicationService
MijnZaken Deze service is een verzameling van services die gebruikt worden in portalen of andere soorten interactiecomponenten. De MijnZaken service geeft een overzicht van lopende en afgeronde zaken, geeft details van de zaak en toont een overzicht van de contactmomenten die bij de zaak geregistreerd zijn. ApplicationService
Notificatierouteringcomponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. ApplicationComponent
Outputmanagementcomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. ApplicationComponent
Taakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van taakgegevens. ApplicationComponent
Taken service De Taken service omvat de CRUD operaties die worden gebruikt door de services die gebruikt worden in de interactieve dienstverleningscomponent. ApplicationService
Zaakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. ApplicationComponent
Zaaktypecataloguscomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. ApplicationComponent
Zaken service Service die geleverd wordt door de Zakenregistratiecomponent voor het ophalen van zaakgegevens. ApplicationService


Onderstaand model toont de gegevensuitwisseling tussen de verschillende componenten die nodig zijn bij de Generieke Services. In de tabel eronder wordt aangeven wat voor soort gegevens tussen welke componenten worden uitgewisseld.

Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomp- onent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratie- component Component voor opslag en ontsluiting van taakgegevens. (ApplicationComponent) Taakregistratiecompo- nent Component voor opslag en ontsluiting van klantcontactgegevens. (ApplicationComponent) Klantcontactregistrati- ecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusco- mponent Component voor opslag en ontsluiting van berichtgegevens. (ApplicationComponent) Berichtregistratiecom- ponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagement- component Component voor opslag en ontsluiting van klantgegevens. (ApplicationComponent) Klantregistratiecomp- onent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringc- omponent De component ondersteunt het verzenden van notificaties (attenderingen) naar burgers, bedrijven of instellingen. (ApplicationComponent) Klantnotificatiecomp- onent Component dat interactieve dienstverlening ondersteunt. Dit kan zowel naar burgers, bedrijven en instellingen zijn als naar medewerkers zijn. (ApplicationComponent) Interactieve dienstverleningscomponent Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelcomponent (abstract component) Component voor opslag en ontsluiting van besluitgegevens. (ApplicationComponent) Besluitregistratiecom- ponent Zodra er een zaak wordt aangemaakt of de status van een zaak wordt gewijzigd, wordt dit vanuit de zaakregistratiecomponent gepubliceerd op een topic in de notificatierouteringscomponent. (FlowRelationship) Relevante zaakgegevens die nodig zijn om als output (brief/e-mail/sms/etc.) naar een burger, bedrijf of instelling moeten worden gestuurd, worden opgehaald door de outputmanagementcomponent. (FlowRelationship) Zaakgegevens worden opgehaald door de interactieve dienstverleningscomponent. Dit kan een lijst zijn met een overzicht van zaken (lopend of afgerond) of er worden detailgegevens over een zaak opgehaald. (FlowRelationship) Zaakgegevens worden opgehaald. (FlowRelationship) Documenten en documentgegevens (evenals een overzicht van bij de zaak horende documenten) worden door de interactieve dienstverleningscomponent opgehaald. (FlowRelationship) Documenten of documentgegevens worden opgehaald. (FlowRelationship) Relevante documenten of documentgegevens die nodig zijn om als output (brief/e-mail/sms/etc.) naar een burger, bedrijf of instelling moeten worden gestuurd, worden opgehaald door de outputmanagementcomponent. (FlowRelationship) Zodra er een taak wordt aangemaakt of wordt gewijzigd, wordt dit vanuit de taakregistratiecomponent gepubliceerd op een topic in de notificatierouteringscomponent. (FlowRelationship) Relevante taken of taakgegevens die nodig zijn om als output (brief/e-mail/sms/etc.) naar een burger, bedrijf of instelling moeten worden gestuurd, worden opgehaald door de outputmanagementcomponent. (FlowRelationship) Taakgegevens worden opgehaald door de interactieve dienstverleningscomponent. Dit kan een lijst zijn met een overzicht van taken (lopend of afgerond) of er worden detailgegevens over een taak opgehaald. (FlowRelationship) Taakgegevens worden opgehaald. (FlowRelationship) Klantcontactgegevens worden opgehaald door de interactieve dienstverleningscomponent. Dit kan een lijst zijn met een overzicht van klantcontacten of er worden detailgegevens over een klantcontact opgehaald. (FlowRelationship) Klantcontactgegevens (contactmomenten) worden opgehaald. (FlowRelationship) Zodra er een klantcontactgegevens wordt aangemaakt, wordt dit vanuit de klantcontactregistratiecomponent gepubliceerd op een topic in de notificatierouteringscomponent. (FlowRelationship) Zaaktypengegevens worden opgehaald. (FlowRelationship) De zaakregistratiecomponent haalt zaaktypegegevens uit de zaaktypecataloguscomponent. (FlowRelationship) De documentregistratiecomponent haalt documenttypegegevens uit de zaaktypecataloguscomponent. (FlowRelationship) De besluitregistratiecomponent haaltbesluittypegegevens uit de zaaktypecataloguscomponent. (FlowRelationship) Zodra er een bericht wordt aangemaakt of wordt gewijzigd, wordt dit vanuit de berichtregistratiecomponent gepubliceerd op een topic in de notificatierouteringscomponent. (FlowRelationship) Relevante berichtgegevens die nodig zijn om als output (brief/e-mail/sms/etc.) naar een burger, bedrijf of instelling moeten worden gestuurd, worden opgehaald door de outputmanagementcomponent. (FlowRelationship) Berichtgegevens worden opgehaald door de interactieve dienstverleningscomponent. Dit kan een lijst zijn met een overzicht van berichten of er worden detailgegevens van een bericht opgehaald. (FlowRelationship) Berichtgegevens worden opgehaald. (FlowRelationship) Gegevens die nodig zijn om als notificatie naar burger, bedrijf of instelling te verzenden, worden doorgegeven aan de klantnotificatiecomponent. (FlowRelationship) Als er communicatie vanuit de gemeente naar een burger, bedrijf of instelling is geweest, dan wordt dit vanuit de outputmanagementcomponent geregistreerd in de klantcontactregistratiecomponent. (FlowRelationship) Klantgegevens worden opgehaald door de interactieve dienstverleningscomponent. Dit kan een lijst zijn met een overzicht van klantgegevens of er worden specifieke detailgegevens over een klant opgehaald. (FlowRelationship) Klantgegevens worden opgehaald. (FlowRelationship) Zodra er een klantgegevens wordt aangemaakt of wordt gewijzigd, wordt dit vanuit de klantregistratiecomponent gepubliceerd op een topic in de notificatierouteringscomponent. (FlowRelationship) Relevante klantgegevens die nodig zijn om output (brief/e-mail/sms/etc.) naar een burger, bedrijf of instelling te kunnen sturen, worden opgehaald door de outputmanagementcomponent. (FlowRelationship) De notificatierouteringscomponent notificeert een Outputmanagementcomponent van bepaalde wijzigingen, obv een abonnementen op notificaties per zaaktype. Deze kan vervolgens ene berichtgenereren en versturen via een in te stellen kanaal (e-mail, post, SMS,..). (FlowRelationship) Het resultaat van een klantcontact wordt doorgegeven aan de outputmanagementcomponent. (FlowRelationship) Documenten die via de interactieve dienstverleningscomponent door een gebruiker worden ingediend, worden opgeslagen in de documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) Klantcontactgegevens (contactmomenten) worden gecreëerd, gewijzigd of verwijderd. (FlowRelationship) Zaakgegevens worden gecreëerd, gewijzigd of verwijderd. (FlowRelationship) Documenten en documentgegevens worden gecreëerd, gewijzigd of verwijderd. (FlowRelationship) Besluiten of besluitgegevens worden gecreëerd, gewijzigd of verwijderd. (FlowRelationship) Taakgegevens worden gecreëerd, gewijzigd of verwijderd. (FlowRelationship) Berichtgegevens worden gecreëerd, gewijzigd of verwijderd. (FlowRelationship) Zodra er een besluit wordt aangemaakt of een besluit wordt gewijzigd, wordt dit vanuit de besluitregistratiecomponent gepubliceerd op een topic in de notificatierouteringscomponent. (FlowRelationship) Besluiten en besluitgegevens worden door de interactieve dienstverleningscomponent opgehaald. (FlowRelationship) Besluiten of besluitgegevens worden opgehaald (FlowRelationship) Deze svg is op 29-05-2024 12:45:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 12:45:44 CEST
Gegevensuitwisseling tussen applicatiecomponenten (open view in nieuw venster)


Van Relatie Naar Beschrijving
Outputmanagementcomponent <geen label> Klantcontactregistratiecomponent Als er communicatie vanuit de gemeente naar een burger, bedrijf of instelling is geweest, dan wordt dit vanuit de outputmanagementcomponent geregistreerd in de klantcontactregistratiecomponent.
Outputmanagementcomponent <geen label> Klantnotificatiecomponent Gegevens die nodig zijn om als notificatie naar burger, bedrijf of instelling te verzenden, worden doorgegeven aan de klantnotificatiecomponent.
Klantregistratiecomponent <geen label> Zaakafhandelcomponent (abstract component) Klantgegevens worden opgehaald.
Besluitregistratiecomponent <geen label> Zaakafhandelcomponent (abstract component) Besluiten of besluitgegevens worden opgehaald
Documentregistratiecomponent <geen label> Outputmanagementcomponent Relevante documenten of documentgegevens die nodig zijn om als output (brief/e-mail/sms/etc.) naar een burger, bedrijf of instelling moeten worden gestuurd, worden opgehaald door de outputmanagementcomponent.
Interactieve dienstverleningscomponent <geen label> Documentregistratiecomponent Documenten die via de interactieve dienstverleningscomponent door een gebruiker worden ingediend, worden opgeslagen in de documentregistratiecomponent.
Zaaktypecataloguscomponent <geen label> Zaakafhandelcomponent (abstract component) Zaaktypengegevens worden opgehaald.
Klantregistratiecomponent <geen label> Notificatierouteringcomponent Zodra er een klantgegevens wordt aangemaakt of wordt gewijzigd, wordt dit vanuit de klantregistratiecomponent gepubliceerd op een topic in de notificatierouteringscomponent.
Berichtregistratiecomponent <geen label> Zaakafhandelcomponent (abstract component) Berichtgegevens worden opgehaald.
Klantcontactregistratiecomponent <geen label> Interactieve dienstverleningscomponent Klantcontactgegevens worden opgehaald door de interactieve dienstverleningscomponent. Dit kan een lijst zijn met een overzicht van klantcontacten of er worden detailgegevens over een klantcontact opgehaald.
Zaakafhandelcomponent (abstract component) <geen label> Taakregistratiecomponent Taakgegevens worden gecreëerd, gewijzigd of verwijderd.
Besluitregistratiecomponent <geen label> Notificatierouteringcomponent Zodra er een besluit wordt aangemaakt of een besluit wordt gewijzigd, wordt dit vanuit de besluitregistratiecomponent gepubliceerd op een topic in de notificatierouteringscomponent.
Berichtregistratiecomponent <geen label> Outputmanagementcomponent Relevante berichtgegevens die nodig zijn om als output (brief/e-mail/sms/etc.) naar een burger, bedrijf of instelling moeten worden gestuurd, worden opgehaald door de outputmanagementcomponent.
Zaakregistratiecomponent <geen label> Notificatierouteringcomponent Zodra er een zaak wordt aangemaakt of de status van een zaak wordt gewijzigd, wordt dit vanuit de zaakregistratiecomponent gepubliceerd op een topic in de notificatierouteringscomponent.
Notificatierouteringcomponent <geen label> Outputmanagementcomponent De notificatierouteringscomponent notificeert een Outputmanagementcomponent van bepaalde wijzigingen, obv een abonnementen op notificaties per zaaktype. Deze kan vervolgens ene berichtgenereren en versturen via een in te stellen kanaal (e-mail, post, SMS,..).
Taakregistratiecomponent <geen label> Interactieve dienstverleningscomponent Taakgegevens worden opgehaald door de interactieve dienstverleningscomponent. Dit kan een lijst zijn met een overzicht van taken (lopend of afgerond) of er worden detailgegevens over een taak opgehaald.
Zaakafhandelcomponent (abstract component) <geen label> Besluitregistratiecomponent Besluiten of besluitgegevens worden gecreëerd, gewijzigd of verwijderd.
Zaakafhandelcomponent (abstract component) <geen label> Berichtregistratiecomponent Berichtgegevens worden gecreëerd, gewijzigd of verwijderd.
Zaakregistratiecomponent <geen label> Interactieve dienstverleningscomponent Zaakgegevens worden opgehaald door de interactieve dienstverleningscomponent. Dit kan een lijst zijn met een overzicht van zaken (lopend of afgerond) of er worden detailgegevens over een zaak opgehaald.
Zaakafhandelcomponent (abstract component) <geen label> Documentregistratiecomponent Documenten en documentgegevens worden gecreëerd, gewijzigd of verwijderd.
Klantcontactregistratiecomponent <geen label> Notificatierouteringcomponent Zodra er een klantcontactgegevens wordt aangemaakt, wordt dit vanuit de klantcontactregistratiecomponent gepubliceerd op een topic in de notificatierouteringscomponent.
Taakregistratiecomponent <geen label> Notificatierouteringcomponent Zodra er een taak wordt aangemaakt of wordt gewijzigd, wordt dit vanuit de taakregistratiecomponent gepubliceerd op een topic in de notificatierouteringscomponent.
Documentregistratiecomponent <geen label> Zaakafhandelcomponent (abstract component) Documenten of documentgegevens worden opgehaald.
Taakregistratiecomponent <geen label> Outputmanagementcomponent Relevante taken of taakgegevens die nodig zijn om als output (brief/e-mail/sms/etc.) naar een burger, bedrijf of instelling moeten worden gestuurd, worden opgehaald door de outputmanagementcomponent.
Besluitregistratiecomponent <geen label> Interactieve dienstverleningscomponent Besluiten en besluitgegevens worden door de interactieve dienstverleningscomponent opgehaald.
Klantnotificatiecomponent <geen label> Outputmanagementcomponent Het resultaat van een klantcontact wordt doorgegeven aan de outputmanagementcomponent.
Klantregistratiecomponent <geen label> Interactieve dienstverleningscomponent Klantgegevens worden opgehaald door de interactieve dienstverleningscomponent. Dit kan een lijst zijn met een overzicht van klantgegevens of er worden specifieke detailgegevens over een klant opgehaald.
Zaaktypecataloguscomponent <geen label> Besluitregistratiecomponent De besluitregistratiecomponent haaltbesluittypegegevens uit de zaaktypecataloguscomponent.
Taakregistratiecomponent <geen label> Zaakafhandelcomponent (abstract component) Taakgegevens worden opgehaald.
Berichtregistratiecomponent <geen label> Notificatierouteringcomponent Zodra er een bericht wordt aangemaakt of wordt gewijzigd, wordt dit vanuit de berichtregistratiecomponent gepubliceerd op een topic in de notificatierouteringscomponent.
Zaakafhandelcomponent (abstract component) <geen label> Zaakregistratiecomponent Zaakgegevens worden gecreëerd, gewijzigd of verwijderd.
Zaakregistratiecomponent <geen label> Zaakafhandelcomponent (abstract component) Zaakgegevens worden opgehaald.
Zaakregistratiecomponent <geen label> Outputmanagementcomponent Relevante zaakgegevens die nodig zijn om als output (brief/e-mail/sms/etc.) naar een burger, bedrijf of instelling moeten worden gestuurd, worden opgehaald door de outputmanagementcomponent.
Zaaktypecataloguscomponent <geen label> Documentregistratiecomponent De documentregistratiecomponent haalt documenttypegegevens uit de zaaktypecataloguscomponent.
Klantregistratiecomponent <geen label> Outputmanagementcomponent Relevante klantgegevens die nodig zijn om output (brief/e-mail/sms/etc.) naar een burger, bedrijf of instelling te kunnen sturen, worden opgehaald door de outputmanagementcomponent.
Berichtregistratiecomponent <geen label> Interactieve dienstverleningscomponent Berichtgegevens worden opgehaald door de interactieve dienstverleningscomponent. Dit kan een lijst zijn met een overzicht van berichten of er worden detailgegevens van een bericht opgehaald.
Documentregistratiecomponent <geen label> Interactieve dienstverleningscomponent Documenten en documentgegevens (evenals een overzicht van bij de zaak horende documenten) worden door de interactieve dienstverleningscomponent opgehaald.
Zaakafhandelcomponent (abstract component) <geen label> Klantcontactregistratiecomponent Klantcontactgegevens (contactmomenten) worden gecreëerd, gewijzigd of verwijderd.
Klantcontactregistratiecomponent <geen label> Zaakafhandelcomponent (abstract component) Klantcontactgegevens (contactmomenten) worden opgehaald.
Zaaktypecataloguscomponent <geen label> Zaakregistratiecomponent De zaakregistratiecomponent haalt zaaktypegegevens uit de zaaktypecataloguscomponent.

Servicebus[bewerken]

De component ondersteunt het effectief en efficiënt uitwisselen van berichten tussen componenten binnen en buiten de organisatie. Het component speelt hierbij de rol van 'makelaar' die bemiddelt tussen de berichtleverancier en de berichtontvanger. Het 'bemiddelen' omvat minimaal het ontvangen en afleveren van het bericht maar kan ook allerlei aanvullende functies omvatten (bijv. tussentijds transformeren van berichten).

API Gateway[bewerken]

Een API Gateway wordt gebruikt voor (toegangs)beveiliging van API’s. Een API Gateway is vaak onderdeel van een product voor ‘full life cycle API Management’. Een API Gateway bevat ondersteuning voor het design, publiceren, documenteren, beveiligen en analyseren van API’s. Een API Gateway is een must have voor iedere gemeente die gevoelige API’s aan afnemers aanbiedt.

Federatieve Service Connectiviteit (FSC)[bewerken]

De FSC standaard stelt (overheids)organisaties in staat om FSC compliant gegevens uit te wisselen op een eenvoudige, veilige en toegankelijke manier gegevens uit te wisselen. Dit helpt overheden onder andere om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen en om burgers inzicht te geven in hun gegevens. FSC is onderdeel van Common Ground.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:36.