025 Opleggen sanctie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 025 Opleggen sanctie
025 Opleggen sanctie
Na het bekendmaken van de handhavingsbeschikking en het initiëren van eventuele vervolgacties is het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' afgerond. (BusinessEvent) Opleggen sanctie gereed Een mogelijke aanleiding tot het opleggen van een sanctie is een verzoek daartoe gedaan door een ketenpartner, wanneer de ketenpartner is aangewezen als toezichthouder maar geen mandaat heeft voor formele handhaving. (BusinessEvent) Verzoek sanctie opleggen ontvangen Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de situatie of het gedrag weer in overeenstemming wordt gebracht met de geldende norm. (BusinessProcess) Opleggen sanctie De eerste fase in het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' is de intakefase. Deze bestaat uit het registreren van het verzoek en het eventueel sturen van een ontvangstbevestiging; het beoordelen van het verzoek en het toewijzen aan het team dat het verzoek zal behandelen; en het zo nodig opvragen van aanvullende informatie. (BusinessProcess) Intake verzoek opleggen sanctie De tweede fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' is de voorbereidingsfase. In deze fase wordt de situatie ter plaatse gecontroleerd, wordt onderzocht of sprake is van uitzicht op legalisatie of bijzondere omstandigheden, en wordt op basis van integrale afweging en hoor/wederhoor een voornemen tot (geen) sanctie opgesteld. (BusinessProcess) Voorbereiden opleggen sanctie De derde fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' betreft het verwerken van eventuele zienswijzen op de concept handhavingsbeschikking tot een definitieve handhavingsbeschikking, alsmede de goedkeuring daarvan. (BusinessProcess) Besluiten opleggen sanctie Versturen sanctie aan overtreder, afschriften aan ketenpartners en andere belanghebbenden, evt. registratie bij kadaster. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit opleggen sanctie De meest logische aanleiding voor het opleggen van een sanctie is dat een overtreding is geconstateerd tijdens de uitvoering van een controle (administratief of ter plaatse). In dat geval komt het verzoek tot opleggen van een sanctie vanuit de eigen organisatie of vanuit de uitvoeringspartner die de controle heeft uitgevoerd. (BusinessEvent) Overtreding geconstateerd tijdens controle Een mogelijke aanleiding tot het doorlopen van het proces 'opleggen sanctie' is een verzoek van de persoon of organisatie aan wie eerder een sanctie is opgelegd en die via het verzoek vraagt de sanctie te wijzigen of in te trekken. Het proces wordt dan doorlopen waarbij de uitkomst kan zijn dat de sanctie wordt herzien, ingetrokken of in stand gehouden. (BusinessEvent) Verzoek tot intrekken/wijzigen sanctie ontvangen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 20-06-2024 12:57:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-06-2024 12:57:54 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 025 Opleggen sanctie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-fda0bb7c-ae52-4422-a4ec-7415d6c9f258
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 025 Opleggen sanctie
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : fda0bb7c-ae52-4422-a4ec-7415d6c9f258
Object ID_nl  : fda0bb7c-ae52-4422-a4ec-7415d6c9f258
Original ID  : id-fda0bb7c-ae52-4422-a4ec-7415d6c9f258
Semanticsearch  : 025 opleggen sanctie
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 15:27.