003-00 Wijziging omgevingsplan

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 003-00 Wijziging omgevingsplan
003-00 Wijziging omgevingsplan
Vaststellen van de opdracht tot wijziging, het organiseren van afstemming en ophalen andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerpbesluit van de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Voorbereiden wijziging omgevingsplan In deze processtap wordt het doel, de scope en de impact van de wijziging bepaald en wordt de opdracht tot het wijzigen van het omgevingsplan geformuleerd. Tot slot vindt de accordering van de opdracht plaats. Deze stap is ook een goed moment om te bepalen of en zo ja wanneer de gemeente een voorbereidingsbesluit wil nemen. (BusinessProcess) Vaststellen opdracht De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Deze activiteit is alleen van toepassing als de gemeenteraad de opdracht vaststelt. De gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel om opdracht te geven voor het wijzigen van een omgevingsplan. De raad gaat hierover in debat met het college en eventuele insprekers en stelt de opdracht vast. (BusinessProcess) Vaststellen opdracht De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit vaststellen voor het opnemen van ‘voorbeschermingsregels’ in het omgevingsplan. Met deze voorbeschermingsregels kan de gemeente een gebied beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen tijdens de periode dat de wijzigingsprocedure van het omgevingsplan loopt. Een voorbeeld is de situatie waarin de gemeente een bestaand agrarisch gebied wil omvormen tot woongebied. De voorbeschermingsregels kunnen dan verbieden om in dit agrarisch gebied nieuwe agrarische gebouwen te bouwen, zoals een schuur. De raad kan zelf het moment bepalen waarop zij het voorbereidingsbesluit wil nemen. Gelet op het doel en de beperkte geldigheidsduur van voorbereidingsbescherming, is dit een strategische keuze. Zeker bij ingrijpende wijzigingen. Een van de mogelijkheden is om het voorbereidingsbesluit te nemen gelijktijdig met het vaststellen van de opdracht door de gemeenteraad. (BusinessProcess) Vaststellen voorbereidingsbesluit Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Het college ontvangt de concept opdrachtformulering en accordeert deze (definitieve opdracht). Afhankelijk van de situatie en afspraken binnen de gemeente, kan het college besluiten om de opdracht als raadsvoorstel te agenderen bij de gemeenteraad. Dit kan eventueel gelijktijdig met een voorbereidingsbesluit. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de raad, maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het college. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de raad meestal zelf willen besluiten. Voor kleinere en 'postzegel'-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het college vaak afdoende. (BusinessProcess) Accorderen opdracht OrJunction OrJunction OrJunction Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid Het verzoek tot wijziging van het omgevingsplan wordt ingeboekt en toegewezen aan de behandelende medewerkers. Zij voeren eerst een snelle scan uit of zij voldoende informatie hebben om tot een inhoudelijke beoordeling over te kunnen gaan. Ook gaan zij na of er op voorhand zwaarwegende bezwaren zijn om medewerking te verlenen aan dit verzoek. Indien nodig vindt afstemming en/of terugkoppeling met de initiatiefnemer plaats. Als de uitkomst van de snelle scan positief is, voeren de medewerkers vervolgens een analyse uit om de omvang (scope) en impact van de wijziging te bepalen. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het effect op de evenwichtige toedeling van functies aan locaties en een eventuele MER-plicht. Maar ook om andere aspecten, zoals de relatie met de omgevingsvisie, dienstverlening, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. Voordat een (formeel) verzoek tot wijziging van het omgevingsplan wordt ingediend is er gewoonlijk al veel overleg geweest. In dit proces is besproken of een wijziging van het omgevingsplan nodig en/of wenselijk is en zijn de juiste medewerkers al betrokken. (BusinessProcess) Intake verzoek Op basis van de intake van het verzoek wordt een concept-opdracht geformuleerd en wordt deze ter goedkeuring naar het college van B en W verzonden. In de opdracht staan onder meer: * doelstelling * beknopte toelichting over de wenselijkheid van de ontwikkeling, de relatie met de omgevingsvisie, enzovoorts * afbakening en typering van het gebied (scope) * beoogde wijze van regelen in het omgevingsplan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van TAM-IMRO en toevoegen van nieuwe regels of uitbreiden van bestaande werkingsgebieden. * eventuele noodzaak voor voorbereidingsbescherming (zie onder) * eventuele MER-plicht. De wetgever heeft de procedures voor de milieueffectrapportage (mer) en mer-beoordeling ingepast in de besluitvormingsprocedure. Een plan-mer kent verplichte stappen en facultatieve stappen. Daarnaast gelden voor sommige plannen en programma's procedurestappen waarop de plan-mer kan aansluiten. Het is zaak om snel duidelijkheid te hebben of bij een voorgenomen wijziging van het omgevingsplan een mer benodigd is, zodat dit meegenomen kan worden in de planning en begroting van de opdracht. Lees meer over de milieueffectrapportage (iplo.nl) * te betrekken personen/organisaties (stakeholderanalyse) * planning * begroting (BusinessProcess) Formuleren opdracht OrJunction Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Waar nodig wordt voor het formuleren van de opdracht aanvullend advies ingewonnen. Partijen die betrokken kunnen worden: * ketenpartners en/of andere deskundigen * (als de opdracht voortkomt uit een verzoek van een derde) de externe initiatiefnemer * het (stedenbouwkundig) adviesbureau dat het wijzigingsbesluit gaat voorbereiden * de toezichthoudende afdeling van de gemeente Advies kan gaan over de reikwijdte, de wijze van verwerken in het omgevingsplan, kosten, te betrekken personen en organisaties, enzovoorts. (BusinessProcess) Adviseren over opdracht In deze processtap wordt kennisgeving gedaan van het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen. Vervolgens wordt afstemming en participatie uitgevoerd. Onder afstemming wordt hier verstaan de afstemming met andere bestuursorganen (ketenpartners). Onder participatie wordt hier verstaan het betrekken van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding en de besluitvorming. Aan het einde wordt een rapportage opgesteld. (BusinessProcess) Uitvoeren afstemming en participatie Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid De gemeenteraad moet in het officiële publicatieblad een kennisgeving plaatsen dat zij voornemens is om (een wijziging van) het omgevingsplan vast te stellen (art. 16.29 Ow). Bij de kennisgeving moet de raad aangeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding worden betrokken. Doel van deze kennisgeving is dat belanghebbenden en belangstellenden van dit voornemen op de hoogte zijn en actief kunnen participeren in het totstandkomingsproces. De manier waarop en de mate waarin dit kan, zal afhangen van gemeentelijke keuzes over participatie en inspraak. (BusinessProcess) Kennisgeven voornemen om omgevingsplan te wijzigen Om belanghebbenden en belangstellenden te betrekken bij wijziging van het omgevingsplan is het belangrijk vroegtijdig in het traject afstemming en participatie te organiseren. Door het vroegtijdig ophalen van inbreng uit de omgeving wordt recht gedaan aan het uitgangspunt van betrokkenheid en het meenemen van meerdere belangen in de besluitvorming. De precieze invulling van de participatie wordt bepaald aan de hand van het gemeentelijk participatiebeleid en de inhoud en omvang van de voorgenomen wijziging van het omgevingsplan. Voor effectieve afstemming en participatie is het van belang dat de juiste doelgroep betrokken wordt. Aan de hand van locatie, gebied, beleidsthema en andere aspecten kan bepaald worden welke inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners belanghebbende zijn. De doelgroep bestaat primair uit deze belanghebbenden. Secundair kunnen belangstellenden deelnemen. Ook kan het zijn dat als gevolg van de kennisgeving nieuwe belanghebbenden en belangstellenden zich melden voor participatie. Zij kunnen meeliften op de reeds beoogde acties voor afstemming en participatie. (BusinessProcess) Vormgeven participatie De input kan op verschillende manieren worden verzameld, afhankelijk van de situatie. Denk aan: * bijeenkomsten * schriftelijke consultaties * internetenquêtes ('polls') * webinars * discussieplatforms op internet Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, ligt het voor de hand om verschillende werkvormen toe te passen. De afwegingen hierover moet de gemeente al maken bij het opstellen van het participatiebeleid. (BusinessProcess) Verzamelen input participatie Doel van deze activiteit is om de resultaten van de afstemming en participatie vast te leggen, zodat deze resultaten later in het proces gebruikt kunnen worden. Naast de inhoudelijke verwerking in het wijzigingsbesluit is het namelijk verplicht om bij de vaststelling van het wijzigingsbesluit (o.g.v. art. 10.2 Omgevingsbesluit) aan te geven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten daar van zijn. Daarbij moet worden aangegeven op welke wijze invulling is gegeven aan het participatiebeleid. Dit kan er als volgt uitzien: De input wordt verwerkt in een rapportage. De rapportage wordt verzonden aan alle deelnemers en wordt zo mogelijk openbaar gemaakt. Geadviseerd wordt een conceptversie van de rapportage eerst terug te leggen bij de deelnemers. Dit geeft hen de kans te beoordelen of de tekst een goede weergave is van het proces, resultaten en gemaakte afspraken. Het is van belang in het vervolg van het wijzigingsproces de deelnemers op de hoogte te houden en weer te betrekken wanneer dit relevant is. Deze stap eindigt daarom niet sec bij de start van de volgende stap, maar zal vaak doorlopen bij de volgende stappen in het schema. Hoe en wanneer precies hangt af van het participatiebeleid en het specifieke geval. (BusinessProcess) Opstellen rapportage Vaak is aan te raden om de primaire doelgroep direct te benaderen, uit te nodigen en aan te moedigen om deel te nemen in het participatietraject. In de aankondiging kan het volgende worden vermeld: * doelstelling * afbakening en typering van het onderwerp * contactpersonen * de wijze waarop u de participatie organiseert Voor verschillende doelgroepen kan een eigen benadering vereist zijn; met name leeftijdsverschillen en achtergrond van de doelgroep spelen hierin een rol. (BusinessProcess) Aankondigen en uitnodigen deelnemers participatie Naast het participatieproces moet worden nagegaan of afstemming nodig is met andere bestuursorganen (ketenpartners) en deze afstemming uitvoeren. (BusinessProcess) Afstemmen met andere bestuursorganen Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Formuleren van de uitgangspunten voor de ontwerpfase en laten vaststellen. (BusinessProcess) Vaststellen uitgangspunten De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Deze activiteit is alleen van toepassing als de gemeenteraad de uitgangspunten vaststelt. De gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel voor vaststelling van de uitgangspunten voor het wijzigen van een omgevingsplan. De raad gaat hierover in debat met het college en eventuele insprekers en stelt de uitgangspunten vast. (BusinessProcess) Vaststellen uitgangspunten Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Het college van B en W ontvangt de nota van uitgangspunten en accordeert deze. Afhankelijk van de situatie kan het college besluiten om de nota als raadsvoorstel te agenderen bij de gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt in beginsel bij de raad, maar die kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren naar het college. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de raad zelf willen besluiten. Voor kleinere en ‘postzegel’-aanpassingen prevaleert snelheid en is de goedkeuring van het college afdoende. (BusinessProcess) Accorderen uitgangspunten OrJunction OrJunction Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid Een ‘nota van uitgangspunten’ wordt opgesteld. Hierin worden de uitkomsten van de afstemming en participatie opgenomen. Daarnaast worden de uitgangspunten opgenomen die volgen uit de eigen beleidsdoelstellingen of beleidsdoorwerking vanuit andere bestuursorganen en eventuele andere relevante bronnen. Ook kan advies ingewonnen worden bij ketenpartners en/of andere deskundigen. In de nota van uitgangspunten wordt inzichtelijk gemaakt welke input is binnengekomen en welke afwegingen zijn gemaakt. Bij het opstellen van de uitgangspunten wordt rekening gehouden met de eis van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en de instructieregels daarover van rijk en provincie. De ‘nota van uitgangspunten’ moet aansluiten bij de gemeentelijke strategie voor de transitie van het omgevingsplan van rechtswege naar het integraal omgevingsplan. Hieruit volgen praktische keuzes over bijvoorbeeld de inhoudelijke opbouw van het omgevingsplan en de functionele structuur. Deze laatste is relevant voor de toepasbare regels die opgesteld of gewijzigd moeten worden bij de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Formuleren uitgangspunten en inwinnen advies Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Net als bij de opdrachtformulering is het ook bij het opstellen van de uitgangspunten wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. (BusinessProcess) Adviseren over uitgangspunten Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner In de beginfase bij het opstellen van de uitgangspunten is naast participatie van burgers en bedrijven een inhoudelijke bijdrage van andere bestuursorganen gewenst, teneinde te komen tot een beleid dat aansluit bij de visie en beleid van de andere bestuursorganen. (BusinessService) Advies uitgangspunten Bij de voorbereiding is advies met betrekking tot kaders en reikwijdte vanuit de ketenpartners gewenst, met name. waar sprake is van beleidsdoorwerking vanuit andere (hogere) bestuursorganen of waar mogelijk sprake is van strijdigheid tussen belangen van bestuursorganen. (BusinessService) Advies kaders en reikwijdte Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Ketenpartners en belanghebbenden kunnen, voor zover niet al eerder in het traject geuit, via de inspraakronde reageren op het voorontwerp van de omgevingsplanwijziging. (BusinessService) Reageren inspraak Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Belanghebbenden waaronder ketenpartners kunnen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Als er sprake is van een initiatiefnemer, kan die ook zelf een zienswijze indienen wanneer het ontwerpbesluit niet naar wens is. (BusinessService) Indienen zienswijze Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. (BusinessRole) Belanghebbende Belanghebbenden kunnen tijdens raadsvergaderingen inspreken om hun visie naar voren te brengen of relevante aspecten te benadrukken waarvan zij menen dat die tot dan toe onderbelicht zijn gebleven. De gemeenteraad zal het naar voren gebrachte meenemen in de overwegingen en besluitvorming. (BusinessService) Inspreken raadsvergadering Belanghebbenden kunnen tijdens raadsvergaderingen inspreken om hun visie naar voren te brengen of relevante aspecten te benadrukken waarvan zij menen dat die tot dan toe onderbelicht zijn gebleven. De gemeenteraad zal het naar voren gebrachte meenemen in de overwegingen en besluitvorming. (BusinessService) Inspreken raadsvergadering Belanghebbenden kunnen participeren in de ontwikkeling en aanpassing van het gemeentelijke omgevingsbeleid. In de participatiefase kunnen ze ideeën, wensen, kanttekeningen en zorgen naar voren brengen en met elkaar, de gemeente en een eventuele initiatiefnemer in gesprek gaan. Op deze wijze kunnen ze invloed uitoefenen op de ontwikkelingen nog voordat een concreet (voor)ontwerp is opgesteld. (BusinessService) Participeren omgevingsbeleid Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Ketenpartners en belanghebbenden kunnen, voor zover niet al eerder in het traject geuit, via de inspraakronde reageren op het voorontwerp van de omgevingsplanwijziging. (BusinessService) Reageren inspraak Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Belanghebbenden waaronder ketenpartners kunnen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Als er sprake is van een initiatiefnemer, kan die ook zelf een zienswijze indienen wanneer het ontwerpbesluit niet naar wens is. (BusinessService) Indienen zienswijze Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Belanghebbenden kunnen tijdens raadsvergaderingen inspreken om hun visie naar voren te brengen of relevante aspecten te benadrukken waarvan zij menen dat die tot dan toe onderbelicht zijn gebleven. De gemeenteraad zal het naar voren gebrachte meenemen in de overwegingen en besluitvorming. (BusinessService) Inspreken raadsvergadering Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. (BusinessRole) Initiatiefnemer Belanghebbenden kunnen participeren in de ontwikkeling en aanpassing van het gemeentelijke omgevingsbeleid. In de participatiefase kunnen ze ideeën, wensen, kanttekeningen en zorgen naar voren brengen en met elkaar, de gemeente en een eventuele initiatiefnemer in gesprek gaan. Op deze wijze kunnen ze invloed uitoefenen op de ontwikkelingen nog voordat een concreet (voor)ontwerp is opgesteld. (BusinessService) Participeren omgevingsbeleid Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Belanghebbenden waaronder ketenpartners kunnen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Als er sprake is van een initiatiefnemer, kan die ook zelf een zienswijze indienen wanneer het ontwerpbesluit niet naar wens is. (BusinessService) Indienen zienswijze Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Wanneer sprake is van een (wenselijk en haalbaar) initiatief dat niet zonder meer past binnen de kaders van het omgevingsplan, is een omgevingsplanwijziging nodig. Dit komt naar voren tijdens de afstemming van het globaal ontwerp van het initiatief, in het proces 'Verkennen initiatief'. De conclusie dat een wijziging van het omgevingsplan nodig is, zal doorgaans door de gemeente worden getrokken; het daarop volgende verzoek tot wijziging komt in beginsel van de initiatiefnemer. (BusinessEvent) Initiatiefnemer verzoekt wijziging OP Wanneer in de gemeenteraad overeenstemming bestaat over de wens om het omgevingsbeleid te veranderen, dan zal de gemeenteraad verzoeken om het omgevingsplan aan te passen. (BusinessEvent) Verzoek van gemeenteraad De wens om het omgevingsplan aan te passen kan van het college komen. De aanleiding kan zijn een voorgenomen ontwikkeling in de fysieke leefomgeving, de uitwerking van een gedeelte van het omgevingsplan als dat vanuit de gemeenteraad aan het college is gedelegeerd, of de wens/verplichting om het omgevingsplan in lijn te brengen met de werkelijke situatie, bijvoorbeeld na verlening van een afwijkingsvergunning. (BusinessEvent) Verzoek van college De aanleiding voor het aanpassen van het omgevingsplan kan gelegen zijn in een verplichting voortvloeiend uit beleidsdoorwerking vanuit EU, Rijk of provincie. (BusinessEvent) Beleidsdoorwerking ketenpartner Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen of wijzigen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. In de fase Ontwerpen stelt u op basis van de uitgangspunten een ontwerp op. Tegelijk stelt u de daarmee corresponderende (toepasbare) regels op of wijzigt deze. (BusinessProcess) Ontwerpen wijziging omgevingsplan In deze stap wordt het concept ontwerpbesluit (voorontwerp) ter inzage gelegd voor informele inspraak. Afhankelijk van het beleid van de gemeente en het specifieke geval wordt bepaald of deze stap uitgevoerd wordt. Sommige gemeenten zijn op basis van een inspraakverordening verplicht een concept ontwerpbesluit (voorontwerpbesluit) te publiceren voor inspraak. Wordt niet met een concept ontwerpbesluit gewerkt, dan volgt het opstellen van het ontwerpbesluit. Deze inspraakronde is nog informeel. Het doel is om vroegtijdig reacties te peilen en mee te nemen in het definitieve ontwerp van het wijzigingsbesluit. De formele inspraak (terinzagelegging) volgt later. (BusinessProcess) Uitvoeren inspraak De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid De stukken (digitaal en fysiek) worden beschikbaar gesteld en de mogelijkheid van inspraak wordt aangekondigd. Heeft de gemeente een inspraakverordening? Check dan de regels voor de inspraak en wie moeten kunnen inspreken: alleen belanghebbenden of iedereen? Specifieke belanghebbenden worden direct uitgenodigd tot reageren. (BusinessProcess) Aanbieden concept ontwerpbesluit (voorontwerp) voor inspraak Op verschillende manieren kan de input verzameld worden, afhankelijk van de situatie en de eventuele gemeentelijke regels. Eventueel kunnen een of meer bijeenkomsten of inloopavonden georganiseerd worden. In andere gevallen is het voldoende om de mogelijkheid te bieden tot schriftelijke reacties of digitale reacties via sociale media of andere digitale kanalen. (BusinessProcess) Verzamelen inspraakreacties Samen met de ketenpartners en de eventuele initiatiefnemer worden de inspraakreacties doorgenomen en wordt een eindverslag opgesteld. Dit verslag vormt input voor het opstellen van het definitief ontwerp (het ontwerpbesluit). Het verslag wordt ook aan de belanghebbenden gestuurd. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag inspraak OrJunction Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Aanpassen van het concept ontwerpbesluit tot een ontwerpbesluit en het accorderen daarvan. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Wanneer alle inspraakreacties en adviezen zijn verwerkt tot een definitief ontwerp van de omgevingsplanwijziging, wordt dit als ontwerpbesluit ter goedkeuring aan het college van B en W gezonden. Het college accordeert het ontwerpbesluit en geeft het vrij om het in procedure te brengen. (BusinessProcess) Accorderen ontwerpbesluit Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid Op basis van de uitkomst van de inspraakronde wordt het concept van het ontwerpbesluit aangepast, inclusief de bijbehorende (nieuwe of gewijzigde) toepasbare regels. Vanaf dit moment wordt gesproken van een ‘ontwerpbesluit’ dat zowel inhoudelijk als procedureel geschikt is om formeel in procedure te worden gebracht. Het is belangrijk dat dit wordt gedaan in nauwe samenspraak met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer en belanghebbenden. Input vanuit deze partijen worden in het ontwerp verwerkt. In een ‘nota van toelichting’ wordt aangegeven hoe de door alle partijen ingebrachte wensen en zorgen zich tot elkaar verhouden en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. Let erop dat wijzigingen in het concept in overeenstemming moeten zijn met uitgevoerde onderzoeken. Waar nodig moet aanvullend onderzoek plaatsvinden. Als onderdeel van deze stap worden ook de ontvangen inspraakreacties beantwoord. Bij controversiële onderwerpen kan uitgebreidere interne besluitvorming gewenst zijn. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Bij het opstellen van het (concept) ontwerpbesluit is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. (BusinessProcess) Adviseren over inhoud Verzamelen adviezen van uiteenlopende deskundigen en ketenpartners, opstellen en accorderen van een concept ontwerpbesluit (voorontwerp). (BusinessProcess) Opstellen concept ontwerpbesluit De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Wanneer het concept van het ontwerpbesluit gereed is, wordt het aan het college gezonden. Het college geeft het na goedkeuring vrij voor inspraak. (BusinessProcess) Accorderen concept ontwerpbesluit Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid Het is belangrijk dat het concept ontwerpbesluit en de toepasbare regels opgestelt worden in nauwe samenwerking met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer. Input vanuit deze partijenworden verwerkt in het concept ontwerpbesluit. Ook belanghebbenden kunnen hier direct bij betrokken worden. Denk in het bijzonder aan deelnemers uit de eerdere afstemmings- en participatiefase. (BusinessProcess) Inwinnen advies concept ontwerpbesluit Op basis van de vastgestelde uitgangspunten wordt het concept van het ontwerpbesluit opgesteld. De input vanuit de eerder georganiseerde afstemming en participatie zijn in de uitgangspunten geborgd en worden zodoende meegenomen in het concept. Bij het opstellen van het concept ontwerpbesluit worden gelijktijdig ook de bijbehorende toepasbare regels opgesteld of worden de bestaande regels (in concept) aangepast. De toepasbare regels moeten immers nauw aansluiten bij de juridische regels in het omgevingsplan. Dit vergt afstemming tussen juristen en regelbeheerders. Lees verder over het opstellen van toepasbare regels. De werkvorm bij het opstellen van het concept kan voor elke organisatie anders zijn. Kenmerkend is dat verschillende disciplines bij elkaar gebracht moeten worden. Denk aan: geo-kennis, juridische kennis, specialistische thematische kennis (geluid, milieu, …), maar ook vergunningverlening, toezicht en handhaving en informatiespecialisten. Activiteiten die in deze processtap uitgevoerd worden: * Vertalen van beoogde beleidswijzigingen naar regels, werkingsgebieden en toepasbare regels * Analyseren van hergebruik van begrippen en definities uit de stelselcatalogus; zo nodig definiëren van nieuwe begrippen * Analyseren van de relatie tussen reeds opgenomen regels in het nieuwe deel van het omgevingsplan en de beoogde nieuwe regels * Analyseren van de impact van de beoogde wijzigingen op reeds opgestelde annotaties en toepasbare regels * Analyseren van de afhechting van de regels uit het tijdelijk deel van het omgevingsplan (‘trekken van de pons’) * Onderbouwen van wijzigingen aan de hand van het criterium van evenwichtige toedeling van functies aan locaties * Uit (laten) voeren van onderzoeken om deze onderbouwing te staven * Toevoegen van een concepttoelichting bij het concept ontwerpbesluit * Afstemmen met ketenpartners en verwerken reacties * Interne inhoudelijke en kwaliteitscontrole * Opstellen collegevoorstel voor vaststelling en vrijgave voor inspraak * Borgen duurzame toegankelijkheid archiefwaardige stukken (BusinessProcess) Opstellen concept ontwerpbesluit Bij complexe of beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal eerst een concept ontwerpbesluit opgesteld worden en voor inspraak beschikbaar gesteld worden, alvorens het definitief ontwerp tot stand komt. Bij kleine wijzigingen kan de concept ontwerpbesluit overgeslagen worden en wordt direct aan het definitief ontwerp begonnen. (OrJunction) Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Bij het opstellen van het (concept) ontwerpbesluit is het wenselijk advies te vragen aan deskundigen binnen de organisatie op diverse, relevante, beleidsterreinen. (BusinessProcess) Adviseren over inhoud Na accordering van de uitgangspunten door het College en eventueel vaststelling daarvan door de Gemeenteraad is de voorbereidingsfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn de uitgangspunten voor het vervolg en de betrokkenheid van de belanghebbenden. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor het opstellen van het (voor)ontwerp van de wijziging in het omgevingsplan. (BusinessEvent) Uitgangspunten gereed Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) en vaststelling van het besluit. (BusinessProcess) Besluiten wijziging omgevingsplan In deze stap wordt het definitieve besluit geformuleerd op basis van het ontwerpbesluit en de ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitief besluit De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid De ontvangen zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve besluit. Voor specifieke aspecten advies gevraagd aan interne deskundigen en/of ketenpartners. Waar belangen botsen is het wenselijk en verstandig om direct met de betrokken partijen – belanghebbenden en de eventuele initiatiefnemer – naar oplossingen te zoeken. De optimale werkvorm is afhankelijk van het onderwerp, de lokale omstandigheden en de betrokken partijen. In feite is dit een voortzetting van het eerder gestarte participatietraject en de eventuele informele inspraak. (BusinessProcess) Verwerken zienswijzen De oplossingen voor de eventuele geschilpunten uit de zienswijzen worden verwerkt in het ontwerpbesluit. Daaruit wordt het definitieve besluit opgesteld voor wijziging van het omgevingsplan. Bij de aanpassingen in het ontwerp worden ook de bijbehorende toepasbare regels aangepast, zodat die weer aansluiten bij het definitieve besluit. (BusinessProcess) Formuleren definitief besluit Als onderdeel van het proces naar een definitief besluit worden de ingediende zienswijzen beantwoord in overeenstemming met de oplossingen voor de geschilpunten. De beantwoording van de zienswijzen kunnen opgenomen worden in het definitieve besluit of in een separate ‘nota van beantwoording zienswijzen’. Wat de beste vorm is, hangt af van het aantal en de omvang van de zienswijzen en de complexiteit van de verwerking. In het besluit of in de nota wordt aangegeven op welke wijze de zienswijzen bij de verdere besluitvorming zijn betrokken en wat de argumentatie daarvoor is. Ook wordt aangegeven of dit heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp of dat er anderszins acties uit zijn voortgekomen. (BusinessProcess) Beantwoorden zienswijzen OrJunction Als er zienswijzen zijn ingediend, dan wordt voor de daarin naar voren gebrachte geschilpunten een oplossing gezocht, worden de zienswijzen beantwoord en wordt het ontwerpbesluit conform de gevonden oplossingen aangepast tot een definitief besluit. Deze stappen kunnen overgeslagen worden als geen zienswijzen zijn ingediend; in dat geval wordt het ontwerpbesluit automatisch het definitieve besluit. (OrJunction) Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs BusinessProcess Adviseren aanpassen besluit Vaststellen van het definitief besluit voor de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Vaststellen definitief besluit De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Deze activiteit is alleen van toepassing als de gemeenteraad het besluit vaststelt. De gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel voor het vaststellen van de omgevingsplanwijziging met daarbij de eventuele nota van beantwoording van zienswijzen. Indien aan de orde gaat de raad hierover onderling in debat en ook met het college en eventuele insprekers. De raad stelt uiteindelijk de omgevingsplanwijziging vast. (BusinessProcess) Vaststellen definitief besluit Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Het college van B en W ontvangt het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan met de beantwoording van de naar voren gebrachte zienswijzen en accordeert dit. Als er geen zienswijzen naar voren zijn gebracht, is het definitieve besluit in beginsel identiek aan het ontwerpbesluit. Tenzij er ambtshalve nog wijzigen en correcties dienen te worden verwerkt. Afhankelijk van de situatie zal het college in beginsel besluiten om het definitieve besluit voor wijziging van het omgevingsplan als raadsvoorstel te agenderen bij de gemeenteraad. De bevoegdheid tot vaststellen (en wijzigen) van het omgevingsplan ligt namelijk bij de raad. De raad kan deze bevoegdheid op onderdelen delegeren aan het college. Voor grote en beleidsgevoelige wijzigingen in het omgevingsplan zal de raad vaak zelf willen besluiten. Bepalend is wat hier – binnen de mogelijkheden van de Omgevingswet – binnen de gemeente over is afgesproken. (BusinessProcess) Accorderen definitief besluit OrJunction OrJunction Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs In deze stap wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit in het publicatieblad van de gemeente en wordt kennis gegeven van de terinzagelegging. Relevante stukken worden ter inzage gelegd en eventuele zienswijzen geregistreerd. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid Als voorbereiding op de vaststelling door het bevoegd gezag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV), conform afdeling 3.4 Awb gevolgd. Daartoe wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit door integrale weergave van het ontwerpbesluit in het gemeentelijk publicatieblad. Ook wordt in het publicatieblad kennis gegeven van de terinzagelegging van eventuele relevante aanvullende stukken. De mededeling van het ontwerpbesluit wordt met behulp van de plansoftware het ontwerpbesluit aangeboden aan de LVBB. De kennisgeving over de terinzagelegging vindt in principe ook plaats via de LVBB, en in de beginfase indien nodig via DROP. Het is verplicht om de stukken zowel elektronisch als fysiek ter inzage te leggen gedurende de terinzageleggingstermijn. Onder huidige jurisprudentie is fysieke terinzagelegging ook in digitale vorm mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de stukken beschikbaar worden gestelt op een computer op het gemeentehuis. Specifieke belanghebbenden worden zo mogelijk direct uitgenodigd tot indienen van een zienswijze en worden hen de stukken toegestuurd. (BusinessProcess) Mededeling doen van het ontwerpbesluit en kennisgeven terinzagelegging Zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit worden bij de gemeente naar voren gebracht. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. In geval van het laatste wordt verslag opgemaakt van de zienswijze. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente hiervoor een hoorzitting organiseren. (BusinessProcess) Verzamelen eventuele zienswijzen Samen met de eventuele bij het ontwerpbesluit betrokken ketenpartners en de eventuele initiatiefnemer wordt kennis genomen van de zienswijzen. Er wordt een eindverslag opgesteld. Het verslag geeft per onderwerp een helder, puntig overzicht van de naar voren gebrachte zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag UOV Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Na accordering van het ontwerpbesluit door het College is de ontwerpfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn het definitief ontwerp c.q ontwerpbesluit en de betrokkenheid van de belanghebbenden. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor de formele besluitvorming over de wijziging in het omgevingsplan. (BusinessEvent) Ontwerpbesluit gereed In de fase Bekendmaken wordt het besluit gepubliceerd en worden de belanghebbenden geïnformeerd. De noodzakelijke toepasbare regels worden aangeleverd bij het DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken wijziging omgevingsplan In deze stap wordt mededeling gedaan van het besluit tot wijziging van het omgevingsplan aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Mededelen besluit De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid Gelijktijdig met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt mededeling gedaan van het besluit aan de belanghebbenden. Dit wordt in beginsel gedaan ten minste aan indieners van een zienswijze en externe adviseurs (als bedoeld in art. 3.5 Awb) van wiens advies is afgeweken. In artikel 3:44 van de Awb zijn uitzonderingen op en bijzondere bepalingen ten aanzien van de mededelingsplicht opgenomen. Zo mogelijk wordt het besluit ook meegedeeld aan overige participanten, insprekers, adviseurs en andere geïnteresseerden (voor zover bekend). Tot slot wordt het besluit toegezonden aan ketenpartners (met name rijk en provincie), als een door hun ingediende zienswijze niet is nagevolgd. Dit in verband met hun wettelijke bevoegdheden tot het doen van een reactieve aanwijzing. (BusinessProcess) Mededelen besluit aan belanghebbenden Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs In deze stap wordt het definitieve besluit tot wijziging van het omgevingsplan gepubliceerd in de LVBB. Tenminste de noodzakelijke toepasbare regels worden aangeleverd bij het DSO. (BusinessProcess) Publiceren besluit De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid Het vastgestelde besluit tot wijziging van het omgevingsplan wordt gepubliceerd in het publicatieblad. Daartoe wordt het besluit bekend gemaakt door het besluit (in STOP-formaat) aan te bieden aan de landelijke voorziening voor bekendmaken (LVBB). Dit volgt uit artikel 3:42 van de Awb en artikel 6 van de Bekendmakingswet. Het besluit wordt daarmee ook zichtbaar in het DSO. Bij de bekendmaking wordt aangegeven door wie en binnen welke termijn er bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld kan worden (art. 3:45 Awb). Een wijziging van een omgevingsplan treedt in beginsel in werking op de dag waarop 4 weken zijn verstreken sinds de dag waarop de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. De gemeente kan een later tijdstip van inwerkingtreding in het omgevingsplan opnemen (zie artikel 16.78, lid 1, Ow). (BusinessProcess) Bekendmaken besluit aan LVBB Gelijktijdig met de bekendmaking van het besluit wordt in het publicatieblad kennis gegeven van de terinzagelegging van de op de zaak betrekking hebbende stukken (art. 3:44 Awb). Deze stukken liggen gedurende de beroepstermijn ter inzage. (BusinessProcess) Kennisgeven terinzagelegging stukken De op de zaak betrekking hebbende stukken worden ter inzage gelegd. Het ligt voor de hand dit op dezelfde manier te doen als bij het ter inzage leggen van de stukken behorende bij het ontwerpbesluit. (BusinessProcess) Ter inzage leggen op de zaak betrekking hebbende stukken De bij de omgevingsplanwijziging horende noodzakelijke toepasbare regels (geautomatiseerd) worden aangeleverd bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast worden de bestaande toepasbare regels die niet meer overeenstemmen met de nieuwe regels gewijzigd. Noodzakelijke toepasbare regels zijn toepasbare regels die direct betrekking hebben op de indieningsvereisten van bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Zo komen de regels voor iedereen beschikbaar bij het oriënteren op en indienen van aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten in de fysieke leefomgeving. Toepasbare regels die zien op de vergunningcheck zijn niet direct noodzakelijk, maar vanuit dienstverleningsperspectief mogelijk wel gewenst. Het is van belang dat het aanleveren van de toepasbare regels gekoppeld wordt aan het inwerkingtredingstijdstip van de omgevingsplanwijziging. Immers, de toepasbare regels in het DSO moeten aansluiten bij de geldende regels in het omgevingsplan. Zo wordt voorkomen dat initiatiefnemers onjuiste vragenbomen zien. (BusinessProcess) Aanleveren toepasbare regels Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Na vaststelling door de gemeenteraad (of accordering door het college) van het definitief besluit is de besluitfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn het definitief besluit en de beantwoording van eventuele zienswijzen. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor de formele bekendmaking van de wijziging in het omgevingsplan. (BusinessEvent) Definitief besluit vastgesteld Na de bekendmaking van het besluit is het proces van wijziging van het omgevingsplan voltooid. (BusinessEvent) Wijziging omgevingsplan gereed TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship eenvoudige wijziging TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-06-2024 13:33:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2024 13:33:10 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 003-00 Wijziging omgevingsplan
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-fc2f1ab7-e131-444c-9533-4a14c6b34c17
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 003-00 Wijziging omgevingsplan
Documentatie  : Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. De gemeente moet daarin regels opnemen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Regels over exploitatie zijn meestal ook verplicht. Soms zijn regels over monitoring nodig. Verder moet een gemeente een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit inpassen in het omgevingsplan. Daarnaast kan de gemeente onderwerpen regelen over de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. Voorbeelden zijn omgevingswaarden, regels over activiteiten en maatwerkregels. De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast maar kan deze bevoegdheid voor delen van het omgevingsplan delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente moet bij het opstellen/wijzigen van het omgevingsplan rekening houden met het beleid van andere bestuursorganen, waaronder de provinciale omgevingsverordening en het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Het omgevingsplan geeft invulling aan de maatschappelijke opgaven uit de gemeentelijke omgevingsvisie, die de langetermijnvisie op de maatschappelijke opgaven waar de gemeente aan wil werken bevat. De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie van de omgeving bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming.
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : fc2f1ab7-e131-444c-9533-4a14c6b34c17
Object ID_nl  : fc2f1ab7-e131-444c-9533-4a14c6b34c17
Original ID  : id-bb432ba1f6a04b8d8d5ea0a9a4e85054
Semanticsearch  : 003-00 wijziging omgevingsplan
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 20:25.