Junction

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
OrJunction Welke rol de gemeente in de ontwerpfase van het initiatief wil vervullen, is afhankelijk van de vraag of de gemeente het initiatief ziet als een kans of juist een bedreiging voor het realiseren van de langetermijndoelstellingen uit de omgevingsvisie, en van de mate waarin het initiatief mag rekenen op draagvlak onder de andere belanghebbenden. Wanneer er sprake is van een 'kans' en/of wanneer er veel draagvlak is zal de gemeente waarschijnlijk een actieve rol willen spelen (zonder de onafhankelijkheid en objectiviteit als bevoegd gezag uit het oog te verliezen); bij het ontbreken van draagvlak of als het initiatief weinig bijdraagt aan de doelstellingen voor de fysieke leefomgeving zal de gemeente een passieve rol spelen. Hierbij is ook van belang in hoeverre het initiatief valt in te passen in de concrete beleidskaders van het omgevingsplan (en de kaders van de ketenpartners). Wanneer sprake is van een initiatief met grote impact, dan zal afgestemd worden met het gemeentebestuur. De gemeente maakt een keuze om wel of niet door te gaan naar de ontwerpfase van het verkenningsproces en koppelt het besluit terug naar de initiatiefnemer en belanghebbenden (voor zover die reeds in het proces betrokken zijn). (BusinessProcess) Bepalen rol van gemeente De gemeente schat in of zij voor de resulterende omgevingsvergunning bevoegd gezag is en welke procedure (regulier of uitgebreid) gevolgd moet worden. Ook het besluitvormingsniveau wordt bepaald. Wanneer er geen bijzondere thema's spelen kan de verdere besluitvorming op ambtelijk niveau plaatsvinden. Bij complexe initiatieven zal besluitvorming op het niveau van het College gewenst zijn, en wanneer bijzondere maatschappelijke of beleidgevoelige aspecten een rol spelen, kan betrekken ven de Gemeenteraad gewenst zijn. Op grond van de uitkomst wordt bepaald welke vervolgacties nodig zijn, welke tijdlijnen daarbij gelden en welke rollen betrokken moeten worden. Een en ander wordt vervat in een plan van aanpak voor het vervolg. (BusinessProcess) Plannen vervolgtraject Wanneer de gemeente van mening is dat het initiatief niet gewenst of niet haalbaar is, wordt de verkenning beëindigd. De initiatiefnemer kan zelf besluiten om het plan verder uit te werken en een vergunningaanvraag in te dienen, maar de gemeente zal in de verdere uitwerking geen rol spelen. (BusinessEvent) Verkenning afgebroken TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship initiatief niet gewenst of niet haalbaar Deze svg is op 13-06-2024 03:07:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:07:49 CEST
Eigenschappen
Elementtype     OrJunction
Label     Junction
Definitie    
Nestingniveau     04
VolgordeId     013-020-020-030
Object ID     f2fd4eef-a7aa-43c8-8584-e6c6d9d1915b
Object ID_nl     f2fd4eef-a7aa-43c8-8584-e6c6d9d1915b
Original ID     id-f2fd4eef-a7aa-43c8-8584-e6c6d9d1915b
Semanticsearch     junction
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 20:10.