Deelnemen participatie

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het organiseren van participatie, de gemeente neemt er (slechts) aan deel. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente een neutrale rol innemen of juist een actieve. Wel moet het onderscheid tussen gemeente en initiatiefnemer te allen tijde herkenbaar blijven. (BusinessProcess) Deelnemen participatie Gezamenlijk onderzoeken de betrokken partijen hoe het initiatief ingepast kan worden in de fysieke leefomgeving. De gemeente geeft daarbij aan waar harde grenzen liggen en waar bandbreedtes gelden als kaderstelling; ook de ketenpartners brengen hun kaders in. Belanghebbenden brengen hun wensen en eisen naar voren. De initiatiefnemer beoordeelt hoe alle ingebrachte zaken verwerkt kunnen worden in het initiatief. Al naar gelang de situatie kan dit een iteratief of incrementeel proces zijn. (BusinessProcess) Inpassen initiatief Onder ‘team verkenning en begeleiding’ vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die medeverantwoordelijk zijn voor het voeren van ‘vooroverleg’ met initiatiefnemers en het daarin vormgeven en inpassen van initiatieven. Hieronder vallen diverse disciplines zoals juristen, geo-specialisten, vergunningverleners en toezichthouders, en met name ook proces- en relatiemanagementrollen zoals de initiatiefmanager dienen deel uit te maken van dit team. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team verkenning en begeleiding Door belanghebbenden bij de ontwikkeling van het initiatief te betrekken, verbetert de (maatschappelijke) kwaliteit van dat initiatief en groeit het draagvlak onder de belanghebbenden. Het organiseren van participatie is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Het is ook noodzakelijk; het verstrekken van gegevens over participatie van en overleg met derden is in de Omgevingwet genoemd onder de aanvraagvereisten voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag. (BusinessService) Organiseren participatie initiatief Met de oplevering van het plan van aanpak voor de vervolgfase is de verkenningsfase afgerond. Dit vormt het vertrekpunt voor de ontwerpbegeleidingsfase waarin de initiatiefnemer zijn/haar plannen uitwerkt in een ontwerp. (BusinessEvent) Verkenning mogelijkheden gereed TriggeringRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 12-06-2024 23:53:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-06-2024 23:53:27 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Deelnemen participatie
Definitie     De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het organiseren van participatie, de gemeente neemt er (slechts) aan deel. Afhankelijk van de situatie kan de gemeente een neutrale rol innemen of juist een actieve. Wel moet het onderscheid tussen gemeente en initiatiefnemer te allen tijde herkenbaar blijven.
Nestingniveau     04
VolgordeId     013-030-010-010
Object ID     e7fdfb12-5601-477a-b03a-22008d84efed
Object ID_nl     e7fdfb12-5601-477a-b03a-22008d84efed
Original ID     id-e7fdfb12-5601-477a-b03a-22008d84efed
Semanticsearch     deelnemen participatie
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 16:29.