Initiatiefnemer

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. (BusinessRole) Initiatiefnemer Belanghebbenden waaronder ketenpartners kunnen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Als er sprake is van een initiatiefnemer, kan die ook zelf een zienswijze indienen wanneer het ontwerpbesluit niet naar wens is. (BusinessService) Indienen zienswijze Opstellen van beleid en het communiceren hierover. (Product) Beleidsontwik- keling regelgeving en beheer De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de uiteindelijke benodigde vergunningaanvragen ligt bij de initiatiefnemer. Bij het opstellen is het belangrijk dat de aanwijzingen uit het integraal advies worden opgevolgd. (BusinessService) Opstellen vergunningaa- nvragen De initiatiefnemer kan, als de gemeente hem/haar daartoe in de gelegenheid stelt, de aanvraag aanpassen om een of meer kleinere weigeringsgronden op te lossen. Hiertoe zal de procedure opgeschort moeten worden; de inititiefnemer moet hiermee instemmen. (BusinessService) Aanpassen aanvraag Wanneer de behandelende organisatie planschaderisico constateert, is het aangaan van een planschadeovereenkomst nodig. De gemeente doet hiervoor een voorstel. Wanneer de initiatiefnemer het voorstel niet accepteert, is dat een belangrijk argument voor de gemeente om de vergunningaanvraag af te wijzen. De gemeente wil immers niet aansprakelijk zijn voor de eventuele planschade die het gevolg is van een (afwijk)activiteit van de initiatiefnemer. (BusinessService) Afsluiten planschade- overeenkomst Het is van belang dat de initiatiefnemer alle relevante informatie zo snel mogelijk aanlevert. Mede op basis van die informatie wordt de regievoerder bepaald en wordt het verkenningsteam samengesteld. (BusinessService) Aanleveren gegevens initiatief Uit de verkenningsfase en/of uit de bespreking van het globaal ontwerp kan volgen dat bepaalde onderzoeken nodig zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van geluids- of milieuaspecten. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van die onderzoeken ligt bij de initiatiefnemer. (BusinessService) Uitvoeren onderzoeken Nadat het globale ontwerp is opgesteld en besproken zal de initiatiefnemer dat verder uitwerken tot een gedetailleerd (definitief) ontwerp. Dat moet voldoende detail bevatten om bij de vergunningverlening gebruikt te kunnen worden. Tevens moet het de gemeente, de ketenpartners en belanghebbenden voldoende zekerheid bieden dat afspraken die aan de omgevingstafel zijn gemaakt ook echt zullen worden nagekomen. (BusinessService) Opstellen detailontwerp Indien de gemeente de aanvraag wil afwijzen op grond van gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen en die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt, dan moet de gemeente de aanvrager conform art. 4.7 AWB in de gelegenheid stellen hierover zijn/haar zienswijze naar voren te brengen. (BusinessService) Indienen zienswijze Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde benodigde gegevens en bescheiden ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren. (BusinessService) Aanleveren aanvullende informatie Als om een raadsadvies is gevraagd kan de initiatiefnemer desgewenst inspreken op de raadsvergadering waarin de vergunningaanvraag op de agenda staat. (BusinessService) Inspreken raadsvergader- ing Bij het uitvoeren van een integrale afweging van de argumenten voor en tegen het verlenen van de vergunning kan de initiatiefnemer nadere toelichting geven op bepaalde aspecten van de voorgenomen activiteit wanneer daar onduidelijkheid over bestaat en kunnen nadere afspraken gemaakt worden om bijvoorbeeld tegemoet te komen aan de argumenten en bezwaren van belanghebbenden. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Belanghebbenden kunnen participeren in de ontwikkeling en aanpassing van het gemeentelijke omgevingsbeleid. In de participatiefase kunnen ze ideeën, wensen, kanttekeningen en zorgen naar voren brengen en met elkaar, de gemeente en een eventuele initiatiefnemer in gesprek gaan. Op deze wijze kunnen ze invloed uitoefenen op de ontwikkelingen nog voordat een concreet (voor)ontwerp is opgesteld. (BusinessService) Participeren omgevingsbel- eid Door belanghebbenden bij de ontwikkeling van het initiatief te betrekken, verbetert de (maatschappelijke) kwaliteit van dat initiatief en groeit het draagvlak onder de belanghebbenden. Het organiseren van participatie is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Het is ook noodzakelijk; het verstrekken van gegevens over participatie van en overleg met derden is in de Omgevingwet genoemd onder de aanvraagvereisten voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag. (BusinessService) Organiseren participatie initiatief Bij het verwerken van ingediende zienswijzen kan de initiatiefnemer om een reactie worden gevraagd. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Conform art. 16.62 Ow (na wijziging volgens Invoeringsbesluit) kan de uitgebreide procedure gevolgd worden op verzoek van of met instemming van de aanvrager. Als de initiatiefnemer hier zelf om verzoekt of wanneer vanuit het perspectief van de gemeente het volgen van de uitgebreide procedure de voorkeur heeft (maar niet verplicht is), is afstemming tussen gemeente en initiatiefnemer gewenst. (BusinessService) Afstemming procedure BusinessActor Betrokkene Voordat de gemeente tijd en geld investeert in de begeleiding van het initiatief en de uitvoering van (voorbereidende) werkzaamheden voor het initiatief zal zij mogelijk een anterieure overeenkomst willen afsluiten met betrekking tot de kosten. De initiatiefnemer ondertekent deze overeenkomst en wordt daarmee (mede) verantwoordelijk voor de te maken kosten. (BusinessService) Afsluiten anterieure overeenkomst De initiatiefnemer speelt een actieve rol aan de omgevingstafel. Hij/zij presenteert de plannen en werkt deze uit naar een ontwerp, legt uit waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en zoekt naar mogelijkheden om het plan of ontwerp aan te passen op die plaatsen waar het niet binnen de kaders past of waar belanghebbenden onevenredig nadeel ondervinden van de voorgenomen activiteiten. (BusinessService) Deelnemen omgevingstafel Ondersteunen van initiatiefnemers die activiteiten willen ontplooien. (Product) Ruimte voor activiteiten De initiatiefnemer kan een zienswijze indienen wanneer het ontwerpbesluit niet naar wens is. (BusinessService) Indienen zienswijze Hoewel in het verkenningsproces de gezamenlijkheid benadrukt wordt, blijft de verantwoordelijkheid voor een degelijk ontwerp bij de initiatiefnemer. Deze stelt het globaal ontwerp op voor het initiatief, en neemt daarin alle aan de omgevingstafel geuite input mee. Hoe die te verwerken is aan de initiatiefnemer. (BusinessService) Opstellen globaal ontwerp Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de aanvraag vereiste gegevens ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren. (BusinessService) Aanleveren ontbrekende informatie Bij de start van de omgevingstafelgesprekken presenteert de initiatiefnemer zijn/haar plannen aan de aanwezigen. Het gaat daarbij niet alleen om situatieschetsen en bouwtekeningen maar ook om de resultaten van eventueel uitgevoerde haalbaarheids- en milieuonderzoeken en reeds gevoerde overleggen met omwonenden en andere belanghebbenden. (BusinessService) Presenteren initatief Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Beleid- en regelopsteller Verantwoordelijkheid voor het overleggen met initiatiefnemers zodat die hun plannen goed kunnen inpassen in de fysieke leefomgeving en besluitvorming daarover soepel kan verlopen. (BusinessRole) Gesprekspart- ner Verantwoordelijkheid voor besluiten op vergunningaanvragen en het waar nodig of gewenst inschakelen van ketenpartners voor advies (al dan niet met instemming) en samenwerking. (BusinessRole) Vergunningver- lener BusinessRole Handhaver AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship doelgroep AssociationRelationship indiener AssociationRelationship indiener, zienswijze-indiener Verantwoordelijkheid voor het toezien op activiteiten en het handhaven van de orde met betrekking tot de fysieke leefomgeving. (AssociationRelationship) informatieleverancier, gehandhaafde, gehoorde, gesanctioneerde Deze svg is op 13-06-2024 03:13:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:13:17 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessRole
Label     Initiatiefnemer
Definitie     Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt.
VolgordeId     001
Object ID     cdca6d29-b347-48b0-8b02-b4ec6676b360 c07fd80f-6099-4f7c-ab7d-5b51cec54911
Object ID_nl     cdca6d29-b347-48b0-8b02-b4ec6676b360 c07fd80f-6099-4f7c-ab7d-5b51cec54911
Original ID     id-cdca6d29-b347-48b0-8b02-b4ec6676b360
Semanticsearch     initiatiefnemer
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 14:23.