015-01 Intake vergunningaanvraag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 015-01 Intake vergunningaanvraag
015-01 Intake vergunningaanvraag
Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de vergunningaanvraag zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst. (BusinessService) Afstemming bevoegd gezag Om te bepalen of een aangevraagde activiteit vergunningplichtig is, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is. (BusinessService) Advies vergunningplicht Om te bepalen of in voldoende mate aan de aanvraagvereisten voldaan is, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is. (BusinessService) Advies aanvraagvereisten Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is. (BusinessService) Advies procedure Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. (BusinessRole) Belanghebbende Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. (BusinessRole) Initiatiefnemer Indien de gemeente de aanvraag wil afwijzen op grond van gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen en die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt, dan moet de gemeente de aanvrager conform art. 4.7 AWB in de gelegenheid stellen hierover zijn/haar zienswijze naar voren te brengen. (BusinessService) Indienen zienswijze Conform art. 16.62 Ow (na wijziging volgens Invoeringsbesluit) kan de uitgebreide procedure gevolgd worden op verzoek van of met instemming van de aanvrager. Als de initiatiefnemer hier zelf om verzoekt of wanneer vanuit het perspectief van de gemeente het volgen van de uitgebreide procedure de voorkeur heeft (maar niet verplicht is), is afstemming tussen gemeente en initiatiefnemer gewenst. (BusinessService) Afstemming procedure Wanneer de behandelende organisatie constateert dat bepaalde voor het in behandeling nemen van de aanvraag vereiste gegevens ontbreken, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een redelijke termijn alsnog aan te leveren. (BusinessService) Aanleveren ontbrekende informatie Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of het behandelen van een verzoek tot wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaanvraag Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunningaanvraag Inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen activiteit in samenwerking met ketenpartners, opstellen van een concept beschikking en eventueel opvragen van advies van de Gemeenteraad (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunningaanvraag Bekendmaken en mededelen van de beschikking, publiceren daarvan en doen van zo nodig registratie in lokale of landelijke registers en het initieëren van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit vergunningaanvraag Een ontvangen aanvraag voor een vergunning of ontheffing. Normaliter afkomstig van de initiatiefnemer (of diens vertegenwoordiger; in de uitwerking van het bedrijfsproces maken we daar geen onderscheid tussen), maar ook een aanvraag tot ambtshalve revisie/aanscherping afkomstig vanuit de eigen organisatie doet dit proces starten. Aanvragen kunnen ingediend worden via het Omgevingsloket van het DSO of op papier rechtstreeks bij de gemeente. De aanvraag kan een nieuwe omgevingsvergunning betreffen, een wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning of de intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessEvent) Vergunningaanvraa- g ingediend Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunningaanvraag Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling. (BusinessProcess) Registreren, publiceren en toewijzen aanvraag De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverlening Bij vergunningaanvragen die via het Omgevingsloket worden ingediend ontvangt de gemeente geautomatiseerd een signaal vanuit het DSO; in dat geval kan het VTH-systeem de aanvraag automatisch registreren. Bij aanvragen die op papier rechtstreeks bij de gemeente ingediend worden is handmatige registratie nodig in het VTH-systeem. Tevens wordt onverwijld een bevestiging van ontvangst van de aanvraag verzonden aan de aanvrager (art. 16.54 Ow). In deze processtap wordt de aanvraag inclusief eventuele bijlagen direct ook gearchiveerd voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Registreren aanvraag in VTH- systeem OrJunction Als een aanvraag buiten het Omgevingsloket om, dus op papier, is ingediend, is het zinvol deze alsnog in het Omgevingsloket te registreren, zodat de voorzieningen van het DSO, zoals de samenwerkingsruimte, benut kunnen worden bij de behandeling van de aanvraag. (BusinessProcess) Registreren aanvraag in Omgevingsloket OrJunction Ontvangen aanvragen worden conform art. 16.63 Ow ten behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst. (BusinessProcess) Publiceren aanvraag Aan welke hoofdbehandelaar de aanvraag wordt toegewezen is afhankelijk enerzijds van inzet en beschikbaarheid van medewerkers en anderzijds van de voor de behandeling benodigde vaardigheden. Criteria hiervoor zijn de complexiteit van de aanvraag, de locatie waarop die betrekking heeft en de aard van de aangevraagde activiteiten. De hoofdbehandelaar heeft als voornaamste taak zorgdragen dat de aanvraag de procedure correct en tijdig doorloopt en dat, in overeenstemming met de doelen van de omgevingswet, bij de besluitvorming sprake is van een integrale afweging in plaats van geïsoleerde afwegingen op deelgebieden. Voor kleinere aanvragen kan de hoofdbehandelaar tevens de inhoudelijke beoordelaar zijn. Voor complexe aanvragen kan de hoofdbehandelaar zich beperken tot een regievoeringsrol en zullen andere medewerkers en ketenpartners verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke beoordeling. (BusinessProcess) Toewijzen aan hoofdbehandelaar OrJunction Uitvoeren van controles op de 'behandelbaarheid' van de aanvraag en bepalen van de te volgen procedure. (BusinessProcess) Controleren aanvraag Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverlening Normaliter is de gemeente (waar de activiteit of activiteiten geheel of in hoofdzaak zullen worden verricht) bevoegd gezag, maar er zijn uitzonderingen: (samengevat) voor wateractiviteiten is het waterschap bevoegd gezag; voor activiteiten die vallen onder de Richtlijn industriële emissies of Seveso-richtlijn en voor activiteiten die gecombineerd worden aangevraagd met een “magneetactiviteit” kan een hoger bestuursorgaan bevoegd gezag zijn. Verder geldt dat als op een locatie eerder een omgevingsvergunning voor grootschalig milieubelastende activiteiten is verstrekt door een bestuursorgaan, dat bestuursorgaan voor die locatie altijd bevoegd gezag is. Ten slotte kunnen bestuursorganen de behandeling van aanvragen overdragen als daar gegronde reden voor is. Als een ander bestuursorgaan als bevoegd gezag de vergunningaanvraag zal behandelen, wordt de aanvraag overgedragen aan die ketenpartner en worden de overige processtappen overgeslagen. Overdragen dient onverwijld te gebeuren aangezien als dag van ontvangst geldt de dag van ontvangst bij het bestuursorgaan waar de aanvraag is ingediend, niet waar de aanvraag wordt behandeld. (BusinessProcess) Controleren bevoegd gezag OrJunction Gecontroleerd wordt of de aangevraagde activiteiten vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn. Merk op dat in de Omgevingswet het onlosmakelijkheidsbeginsel niet (meer) geldt. De initiatiefnemer bepaalt zelf welke vergunningen gebundeld aan te vragen. Als een of meerdere van de aangevraagde activiteiten vergunningvrij of alleen meldingplichtig is/zijn, wordt een bericht hierover verstuurd aan de aanvrager, met een toelichting over waarom van vergunningplicht geen sprake is, wat de initiatiefnemer in plaats van het indienen van een vergunningaanvraag kan/moet doen, en waar de initiatiefnemer meer relevante informatie kan vinden. De aanvraag wordt vervolgens geheel of gedeeltelijk buiten behandeling gesteld. De buitenbehandelingstelling wordt gepubliceerd via ten minste dezelfde kanalen als via welke de vergunningaanvraag zelf is gepubliceerd. (BusinessProcess) Controleren vergunningplicht OrJunction Gecontroleerd wordt of de ingediende aanvraag voldoet aan de gestelde aanvraagvereisten. Als daar niet of in onvoldoende mate aan is voldaan, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten nadat de aanvrager eerst in de gelegenheid is gesteld binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen. Een besluit om de aanvraag niet te behandelen wordt aan de aanvrager bekendgemaakt, binnen vier weken nadat de aanvraag --klaarblijkelijk onvoldoende-- is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De buitenbehandelingstelling wordt tevens, ter informatie van overige belanghebbenden, gepubliceerd via ten minste dezelfde kanalen als via welke de vergunningaanvraag zelf is gepubliceerd. Eisen kunnen op grond van art. 16.55 Ow zijn gesteld aan de door de aanvrager te verstrekken gegevens en bescheiden. Gegevens en bescheiden waarover de gemeente al beschikt, hoeven niet door de aanvrager te worden geleverd. Nieuw is dat eisen gesteld kunnen worden aan het verstrekken van gegevens over participatie van en overleg met derden; bij ontbreken daarvan kan de gemeente de vergunningaanvraag dus buiten behandeling stellen (NB. dat is niet hetzelfde als het ontbreken van draagvlak voor de aangevraagde activiteit(en)). Indien de gemeente de aanvraag wil afwijzen op grond van gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen en die gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt, dan moet de gemeente de aanvrager conform art. 4.7 AWB in de gelegenheid stellen hierover zijn/haar zienswijze naar voren te brengen. (BusinessProcess) Controleren aanvraagvereisten OrJunction Uitgangspunt in de Omgevingswet is dat zowel voor binnenplanse als buitenplanse activiteiten de reguliere procedure wordt gevolgd, tenzij sprake is van een bijzondere situatie. Van zo’n bijzondere situatie kan sprake zijn op grond van internationaalrechtelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de MER-richtlijn of de Seveso-richtlijn), of als de aangevraagde activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, of als er sprake is van een rijksmonumentenactiviteit. Is sprake van zo’n bijzondere situatie, dan dient de uitgebreide procedure gevolgd te worden (doorgaans zal in die gevallen overigens de provincie of het Rijk bevoegd gezag zijn). Ook kan conform art. 16.62 Ow (na wijziging volgens Invoeringsbesluit) de uitgebreide procedure gevolgd worden op verzoek van of met instemming van de initiatiefnemer. De reguliere procedure kent een termijn van 8 weken; deze kan eventueel verlengd worden tot 14 weken. De reguliere procedure wordt met vier weken verlengd als instemming door een ander bestuursorgaan vereist is (maar niet bij alleen advies, noch van een ander bestuursorgaan noch van de gemeenteraad). De uitgebreide procedure kent een termijn van 6 maanden, eventueel verlengd met 6 weken. Bij overschrijden van de termijn wordt de vergunning NIET (meer) van rechtswege automatisch verleend. Wel kan de gemeente een dwangsom opgelegd krijgen of kan de initiatiefnemer direct beroep aantekenen. (BusinessProcess) Controleren procedure Conform art. 16.54 Ow bevestigt de gemeente aan de aanvrager a) dat de gemeente bevoegd gezag is voor de vergunningaanvraag; b) welke procedure (regulier of uitgebreid) gevolgd wordt en welke beslistermijn van toepassing is; en c) welke rechtsmiddelen tegen het uiteindelijke besluit openstaan. (BusinessProcess) Versturen bericht behandeling en procedure Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Om te bepalen of een aangevraagde activiteit vergunningplichtig is, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies --wanneer op schrift gesteld-- dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Adviseren vergunningplicht Om te bepalen of de ingediende vergunningaanvraag aan de aanvraagvereisten voldoet, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Adviseren aanvraagvereisten Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een op een deelgebied inhoudelijk deskundige gewenst zijn. Het advies dient --wanneer op schrift gesteld-- met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Adviseren procedure De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College OrJunction Met het berichten van de aanvrager en het eventueel publiceren van een buitenbehandelingstelling is de intakefase afgerond. Indien de aanvraag in behandeling genomen wordt, vormt deze gebeurtenis het vertrekpunt voor de fase van inhoudelijke behandeling; in geval van buitenbehandelingstelling of overdracht aan een ander bestuursorgaan eindigt hiermee het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Intake gereed Indien een initiatiefnemer een vergunningaanvraag heeft ingediend bij een ander bestuursorgaan (c.q. als het DSO de vergunningaanvraag naar een ander bestuursorgaan heeft gerouteerd) en dat bestuursorgaan heeft geoordeeld dat de gemeente het van toepassing zijnde bevoegd gezag is, zal dat andere bestuursorgaan de vergunningaanvraag doorzenden naar de gemeente. NB. Als dag van ontvangst geldt conform art. 16.54 Ow de dag van ontvangst bij het bestuursorgaan waar de aanvraag is ingediend, ook als dat bestuursorgaan niet het bevoegd gezag is. (BusinessEvent) Vergunningaanvraa- g doorgezonden Vanuit de eigen organisatie kan het verzoek gedaan worden om te komen tot revisie of aanscherping van een eerder verleende omgevingsvergunning, of om het geheel of gedeeltelijk intrekken daarvan om onbenutte gebruiksruimte vrij te maken. (BusinessEvent) Ambtshalve verzoek revisie/aanscherpin- g/intrekking Als de behandeling van de vergunningaanvraag is overgedragen aan een ander bestuursorgaan, of wanneer de vergunningaanvraag buiten behandeling is gesteld omdat er geen vergunningplicht is of omdat niet in voldoende mate aan de aanvraagvereisten is voldaan, eindigt het bedrijfsproces na de intakefase. Een buitenbehandelingstelling is een besluit dat bekendgemaakt moet worden. (BusinessEvent) Behandeling gestaakt ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship aanvraag ontvangen via omgevingsloket TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship behandeling overgedragen aan anders bestuursorgaan TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship geen vergunningplic- ht TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship niet voldaan aan aanvraagvereis- ten TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 13-06-2024 11:32:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 11:32:32 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 015-01 Intake vergunningaanvraag
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-c5376d6e-60fb-421c-a6f1-ee34d275d073
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 015-01 Intake vergunningaanvraag
Documentatie  : Deze view toont een model van de eerste fase van het bedrijfsproces 'behandelen vergunningaanvraag', de intakefase. In deze fase wordt de ontvangen aanvraag geregistreerd en gepubliceerd en toegewezen, en wordt gecontroleerd of de aanvraag in behandeling genomen kan worden en welke procedure daarbij gevolgd moet worden.
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : c5376d6e-60fb-421c-a6f1-ee34d275d073
Object ID_nl  : c5376d6e-60fb-421c-a6f1-ee34d275d073
Original ID  : id-c5376d6e-60fb-421c-a6f1-ee34d275d073
Semanticsearch  : 015-01 intake vergunningaanvraag
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 20:26.