Id-af3d124f-f9fd-40c9-b0a1-9d187c9459d5

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ServingRelationships > Id-af3d124f-f9fd-40c9-b0a1-9d187c9459d5
ArchiMate-relatie Id-af3d124f-f9fd-40c9-b0a1-9d187c9459d5
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatietype  : ServingRelationship
Relatie-id  : Omgevingswet/id-af3d124f-f9fd-40c9-b0a1-9d187c9459d5
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Vanaf  : Afstemming inhoudelijk (BusinessService)
Naar  : Opstellen ontwerpbesluit (BusinessProcess)
Object ID  : af3d124f-f9fd-40c9-b0a1-9d187c9459d5
Object ID_nl  : af3d124f-f9fd-40c9-b0a1-9d187c9459d5
Original ID  : id-af3d124f-f9fd-40c9-b0a1-9d187c9459d5
Semanticsearch  : id-af3d124f-f9fd-40c9-b0a1-9d187c9459d5
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Als er sprake is van een initiatief van een externe partij dan wordt deze partij op diverse momenten in het proces betrokken voor inhoudelijke afstemming. Dit met als doel enerzijds te borgen dat de wijzigingin in het omgevingsplan aansluiten bij het voorgenomen initiatief (voor zover de gemeente daarin wil meegaan) en anderzijds het initiatief te kunnen bijsturen waar dat leidt tot betere inpassing in de fysieke leefomgeving en meer draagvlak onder de belanghebbenden. Daartoe worden initiatiefnemer en belanghebbenden uitgenodigd met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. (BusinessService) Afstemming inhoudelijk Op basis van de uitkomst van de inspraakronde wordt het concept van het ontwerpbesluit aangepast, inclusief de bijbehorende (nieuwe of gewijzigde) toepasbare regels. Vanaf dit moment wordt gesproken van een ‘ontwerpbesluit’ dat zowel inhoudelijk als procedureel geschikt is om formeel in procedure te worden gebracht. Het is belangrijk dat dit wordt gedaan in nauwe samenspraak met de ketenpartners in de overheidsketen, eventuele andere deskundigen en – indien van toepassing – de initiatiefnemer en belanghebbenden. Input vanuit deze partijen worden in het ontwerp verwerkt. In een ‘nota van toelichting’ wordt aangegeven hoe de door alle partijen ingebrachte wensen en zorgen zich tot elkaar verhouden en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. Let erop dat wijzigingen in het concept in overeenstemming moeten zijn met uitgevoerde onderzoeken. Waar nodig moet aanvullend onderzoek plaatsvinden. Als onderdeel van deze stap worden ook de ontvangen inspraakreacties beantwoord. Bij controversiële onderwerpen kan uitgebreidere interne besluitvorming gewenst zijn. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit ServingRelationship Deze svg is op 12-06-2024 20:37:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-06-2024 20:37:29 CEST
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 17:34.