Leefomgevingobjecten (BOM)

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > Leefomgevingobjecten (BOM)
Leefomgevingobjecten (BOM)
- (BusinessObject) FYSIEKE LEEFOMGEVING OBJECT Constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties. (BusinessObject) BOUWWERK Gedeelte van wegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, en spoorwegen, havens, luchthavens, energie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwater- en ontwateringsstelsels en vuilwaterriolen, infrastructuur voor watervoorzienings-werken als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drinkwaterwet en andere vitale infrastructuur. (BusinessObject) INFRASTRUCTUU- ROBJECT Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. (BusinessObject) WATERSYSTEEM Gedeelte van het oppervlaktewater. (BusinessObject) WATEROBJECT Gedeelte van het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen. (BusinessObject) BODEMOBJECT Gedeelte van de ruimte boven het vaste deel van de aarde. (BusinessObject) LUCHTOBJECT Gebied zoals dat door mensen wordt waargenomen, waarvan het karakter wordt bepaald door natuurlijke of menselijke factoren en de interactie daartussen. (BusinessObject) LANDSCHAP Element op, in of boven het aardoppervlak, of een groep daarvan, dat zichzelf ordent en handhaaft, al of niet beïnvloed door menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen. (BusinessObject) NATUUROBJECT Gedeelte van zich in de fysieke leefomgeving bevindend erfgoed bestaande uit: a. monumenten, voor zover het onroerende zaken betreft, met inbegrip van archeologische monumenten, b. stads- en dorpsgezichten, c. cultuurlandschappen, voor zover van algemeen belang vanwege hun schoonheid, vervaardigde structuren, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. (BusinessObject) CULTUUREEL ERFGOEDOBJECT Gedeelte van op het grondgebied van Nederland gelegen cultureel en natuurlijk erfgoed dat op grond van het werelderfgoedverdrag is opgenomen in de Lijst van het Werelderfgoed. (BusinessObject) WERELDERFGOE- DOBJECT BusinessObject FYSIEKE LEEFOMGEVING BusinessObject LOCATIE is onderdeel van (AssociationRelationship) SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship is onderdeel van (AssociationRelationship) Deze svg is op 12-06-2024 20:37:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-06-2024 20:37:36 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Leefomgevingobjecten (BOM)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-9d6ed769-9804-495e-a778-acd49d4ab286
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : Leefomgevingobjecten (BOM)
Documentatie  : Objecten in de fysieke leefomgeving i.h.k.v. de Omgevingswet
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Toelichting  : Deze view toont de bedrijfsobjecten die in de Omgevingswet onderscheiden worden als onderdelen van de fysieke leefomgeving (de specialisaties van Fysieke leefomgeving object zoals Bouwwerk en Werelderfgoedobject). Informatie hierover is essentieel voor het kunnen uitvoeren van de Omgevingswet en wordt tevens geproduceerd bij die uitvoering. Daarnaast spreekt de Omgevingswet van locaties in de fysieke leefomgeving. Niet ondenkbaar is dat een object in de fysieke leefomgeving zich bevindt op een locatie.
Domein  : Ruimtelijk domein
Detailniveau  : Geen
Titel view SWC  : Bedrijfsobjecten - Leefomgevingobjecten
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Geen
GEMMA thema  : Omgevingswet
Viewtype  : Geen
Object ID  : 9d6ed769-9804-495e-a778-acd49d4ab286
Object ID_nl  : 9d6ed769-9804-495e-a778-acd49d4ab286
Original ID  : id-9d6ed769-9804-495e-a778-acd49d4ab286
Semanticsearch  : leefomgevingobjecten (bom)
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 17:41.