Id-991965f5-2559-49b6-94ee-a3c06feaa1a8

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-991965f5-2559-49b6-94ee-a3c06feaa1a8
ArchiMate-relatie Id-991965f5-2559-49b6-94ee-a3c06feaa1a8
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : Omgevingswet/id-991965f5-2559-49b6-94ee-a3c06feaa1a8
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Vanaf  : Bepalen aanpak ontwerpfase (BusinessProcess)
Naar  : Bepalen rol van gemeente (BusinessProcess)
Object ID  : 991965f5-2559-49b6-94ee-a3c06feaa1a8
Object ID_nl  : 991965f5-2559-49b6-94ee-a3c06feaa1a8
Original ID  : id-991965f5-2559-49b6-94ee-a3c06feaa1a8
Semanticsearch  : id-991965f5-2559-49b6-94ee-a3c06feaa1a8
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Als het initiatief haalbaar lijkt, wordt gezamenlijk bepaald hoe de volgende fasen te doorlopen. Belangrijke aspecten daarbij zijn: * Het organiseren van participatie van belanghebbenden voorafgaande aan de vergunningaanvraag. de gemeente kan waardevolle kennis inbrengen betreffende welke doelgroepen te benaderen en wat daarbij de juiste aanpak of werkvorm is. * Het inventariseren van welke aanvullende onderzoeken uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld ten aanzien van geluid of bodemverontreiniging. Een en ander wordt vervat in een "programma van eisen en wensen"-document dat als resultaat van deze fase wordt opgeleverd. Hierin wordt aangeven welk toetsingskader van toepassing is, welke harde grenswaarden er zijn en waar nog bandbreedtes zijn om het plan te optimaliseren. (BusinessProcess) Bepalen aanpak ontwerpfase Welke rol de gemeente in de ontwerpfase van het initiatief wil vervullen, is afhankelijk van de vraag of de gemeente het initiatief ziet als een kans of juist een bedreiging voor het realiseren van de langetermijndoelstellingen uit de omgevingsvisie, en van de mate waarin het initiatief mag rekenen op draagvlak onder de andere belanghebbenden. Wanneer er sprake is van een 'kans' en/of wanneer er veel draagvlak is zal de gemeente waarschijnlijk een actieve rol willen spelen (zonder de onafhankelijkheid en objectiviteit als bevoegd gezag uit het oog te verliezen); bij het ontbreken van draagvlak of als het initiatief weinig bijdraagt aan de doelstellingen voor de fysieke leefomgeving zal de gemeente een passieve rol spelen. Hierbij is ook van belang in hoeverre het initiatief valt in te passen in de concrete beleidskaders van het omgevingsplan (en de kaders van de ketenpartners). Wanneer sprake is van een initiatief met grote impact, dan zal afgestemd worden met het gemeentebestuur. De gemeente maakt een keuze om wel of niet door te gaan naar de ontwerpfase van het verkenningsproces en koppelt het besluit terug naar de initiatiefnemer en belanghebbenden (voor zover die reeds in het proces betrokken zijn). (BusinessProcess) Bepalen rol van gemeente TriggeringRelationship Deze svg is op 12-06-2024 23:03:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-06-2024 23:03:38 CEST
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 14:53.