022-02 Voorbereiden toezichthouden

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 022-02 Voorbereiden toezichthouden
022-02 Voorbereiden toezichthouden
Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over welke toezichthouders te selecteren. (BusinessService) Advies selecteren toezichthouders Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de voorgeschiedenis van het initiatief en de initiatiefnemer. (BusinessService) Advies beoordelen voorgeschiedenis Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over doelen en onderwerpen van de uitvoering van het toezicht. (BusinessService) Advies bepalen doelen en onderwerpen Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de planning van de uitvoering van het toezicht. (BusinessService) Advies maken planning voor toezicht Een "verantwoordelijke uitvoering activiteit" is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die een activiteit in de fysieke leefomgeving onderneemt, al dan niet op grond van een verleende vergunning. De activiteit kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan verantwoordelijke zijn. Bij de toezicht- en handhavingprocessen spreken we veelal van de "overtreder" maar we hanteren hier de term "verantwoordelijke uitvoering activiteit" omdat niet altijd sprake is van een overtreding. (BusinessRole) Verantwoordelijke uitvoering activiteit Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. (BusinessRole) Belanghebbende Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid eenmalig of herhaaldelijk beoordelen of de uitvoering van een activiteit of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten. (BusinessProcess) Toezichthouden Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder(s), opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Informeren betrokkene, indiener verzoek en andere belanghebbenden over resultaat toezicht. (BusinessProcess) Afronden toezichthouden Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder(s), opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Een uitvoerend toezichtteam wordt samengesteld door selectie van een of meerdere geschikte toezichthouders. (BusinessProcess) Samenstellen toezichtteam De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over welke toezichthouders te selecteren. (BusinessProcess) Adviseren selecteren toezichthouders Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving De hoofdtoezichthouder betrekt andere deskundigen waar en zolang nodig en vormt daarmee een ‘toezichtteam’. In eenvoudige gevallen kan dit een “eenmansteam” zijn, in andere gevallen is het gewenst om ook medewerkers van ketenpartners te betrekken. Een goede werkwijze is om toezichtzaken te bespreken aan een integrale “toezicht-en-handhavingstafel”. De samenstelling van het team zal vooral afhankelijk zijn van de aard en complexiteit van de activiteit waarop toezicht gehouden wordt. Na invoering van de Wet kwaliteitsborging bouw zal voor een deel van de bouwactiviteiten het “technisch” toezicht uitgevoerd worden door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Die maakt geen deel uit van het toezichtteam maar signaleert eventuele tekortkomingen in de uitvoering aan de gemeente. (BusinessProcess) Selecteren toezichthouders Een toezichtplan wordt opgesteld dat als leidraad zal worden gebruikt bij de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Opstellen toezichtplan De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de voorgeschiedenis van het initiatief en de initiatiefnemer. (BusinessProcess) Adviseren beoordelen voorgeschiedenis Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over doelen en onderwerpen van de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Adviseren bepalen doelen en onderwerpen Zo nodig geven interne adviseurs vanuit hun eigen expertise advies over de planning van de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Adviseren maken planning voor toezicht Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Wanneer toezicht verder gaat dan een enkele controle, zal eerst een toezichtplan opgesteld worden. De voorgeschiedenis van de activiteit is belangrijke input voor het toezichtplan. Voorgeschiedenis kan betrekking hebben op de locatie, op de initiatiefnemer en op de activiteit zelf. Ervaringen van de gemeente en/of ketenpartners met locatie, initiatiefnemer en/of activiteit helpen om effectief toezicht in te plannen. Een bekende initiatiefnemer die zijn/haar zaakjes altijd goed op orde heeft behoeft bijvoorbeeld minder toezicht dan een die meerdere keren betrapt is op overtreden van de regels. (BusinessProcess) Beoordelen voorgeschiedenis Bij het inplannen van toezicht is tevens belangrijk rekening te houden met de doel van het toezicht. Veiligheid laat minder ruimte dan het beperken van overlast. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van “sjablonen” gekoppeld aan toezichtdoelen, gebaseerd op praktijkervaringen. (BusinessProcess) Bepalen doelen en onderwerpen Er wordt een planning opgesteld voor het toezicht, in samenspraak met de ketenpartners. Eventueel wordt ook de initiatiefnemer (of uitvoerder) betrokken. Dit kan praktisch zijn, bijvoorbeeld in verband met toegang tot de locatie of het tijdig beschikbaar hebben van documenten, maar heeft ook nadelen omdat de initiatiefnemer daardoor soms meer mogelijkheden heeft om de regels te ontduiken. In veel gevallen zal sprake zijn van een “relatieve planning” omdat de exacte datums waarop mijlpalen in de realisatie worden bereikt pas later bekend worden. Toezichtacties worden dan vooral gekoppeld aan mijlpalen. Bij continu toezicht na realisatie, bijvoorbeeld op brandveilig gebruik, kan wel een absolute planning gehanteerd worden. (BusinessProcess) Maken planning voor toezicht Na registreren van het toezichtverzoek, beoordelen en toewijzen daarvan en eventueel opvragen en verwerken van aanvullende informatie, is de eerste fase van het bedrijfsproces afgerond. Dit vormt tevens de start van de tweede fase. (BusinessEvent) Intake gereed Na het samenstellen van het team en het maken van een planning voor de uitvoering, is de voorbereidingsfase van het bedrijfsproces gereed. Dit vormt tevens het vertrekpunt voor de derde fase, de uitvoering van het toezicht. (BusinessEvent) Voorbereiden toezichthouden gereed ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 15-06-2024 16:14:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 15-06-2024 16:14:15 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 022-02 Voorbereiden toezichthouden
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-91d9f65e-1d9d-490a-b224-c8e9ef41d1cc
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 022-02 Voorbereiden toezichthouden
Documentatie  : Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'toezichthouden', de voorbereidingsfase. In deze fase worden de uitvoerende toezichthouders geselecteerd en wordt een toezichtplan opgesteld.
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 91d9f65e-1d9d-490a-b224-c8e9ef41d1cc
Object ID_nl  : 91d9f65e-1d9d-490a-b224-c8e9ef41d1cc
Original ID  : id-91d9f65e-1d9d-490a-b224-c8e9ef41d1cc
Semanticsearch  : 022-02 voorbereiden toezichthouden
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 16:03.