Toezichthouden

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid eenmalig of herhaaldelijk beoordelen of de uitvoering van een activiteit of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten. (BusinessProcess) Toezichthoude- n Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ontvangen handhavingsverzoek of melding van (vermeende) strijdigheid van een omgevingsactiviteit met de geldende normen, gedaan door een hinder ondervindende belanghebbende. (BusinessProcess) Behandelen melding incident of handhavingsv- erzoek Dit bedrijfsproces betreft het vanuit strafrechtelijke bevoegdheid onderzoeken van een eventuele overtreding. (BusinessProcess) Opsporen Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de situatie of het gedrag weer in overeenstemming wordt gebracht met de geldende norm. (BusinessProcess) Opleggen sanctie Dit bedrijfsproces betreft het in geval van een reparatoire sanctie toepassen van het dwangmiddel indien de overtreder binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een opgelegde sanctie. (BusinessProcess) Toepassen sanctie Informeren betrokkene, indiener verzoek en andere belanghebbenden over resultaat toezicht. (BusinessProcess) Afronden toezichthouden Een strafbaar feit betreffende het niet-naleven van wet- en regelgeving. (BusinessObject) OVERTREDI- NG Een verrichting die gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving. (BusinessObject) ACTIVITEIT BusinessObject BEVINDING Uiting van ontevredenheid over de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet. (BusinessObject) KLACHT Een verzoek tot toezichthouden, afkomstig van de eigen organisatie. Dit kan volgen uit het verlenen van een vergunning of een "melding activiteit" van een initiatiefnemer, of een gevolg zijn van een overtreding of ander incident (verscherpt toezicht). (BusinessEvent) Verzoek toezichthoude- n ontvangen Verzoek tot het doen naleven van wet- en regelgeving. (BusinessObject) HANDHAVIN- GSVERZOEK Na afronding van het toezichthouden eindigt het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Toezichthoude- n gereed Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Waarneming van het mogelijkerwijs niet naleven van wet- en regelgeving. (BusinessObject) CONSTATERI- NG Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Een besluit van de gemeente waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn vastgesteld. (BusinessObject) OMGEVINGS- PLAN BusinessObject ONDER TOEZICHT STAANDE Een persoon die bij besluit van het bevoegd gezag is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet. (BusinessObject) TOEZICHTH- OUDER Toestemming voor het uitoefenen van een activiteit in de fysieke leefomgeving. (BusinessObject) OMGEVINGS- VERGUNNIN- G Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder(s), opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Processen m.b.t. toezichthouden op activiteiten en handhaven van de aan initiatieven gestelde kaders. (BusinessProcess) Toezicht en handhaving Het melden van overlast c.q. doen van een handhavingsverzoek kan voor de gemeente aanleiding zijn tot (extra) toezichthouden. (TriggeringRelationship) 19 Het toezichthouden kan leiden tot opsporen als er sprake lijkt van strafbare feiten. (TriggeringRelationship) 20 Het toezichthouden kan leiden tot het opleggen van een sanctie als strijdigheid met regels/vergunningen wordt geconstateerd. (TriggeringRelationship) 21 Het opleggen van een sanctie kan aanleiding zijn tot (versterkt) toezichthouden ter controle of de overtreding wordt opgeheven, met name bij formele handhavingsbesluiten. (TriggeringRelationship) 23 Het toepassen van een sanctie kan aanleiding zijn tot (versterkt) toezichthouden om vast te stellen of de overtreding is opgeheven of een nieuwe sanctie moet opgelegd. (TriggeringRelationship) 24 AggregationRelationship leidt tot constatering van (AccessRelationship) W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R is aanleiding voor (AccessRelationship) R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 12-06-2024 16:24:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-06-2024 16:24:10 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Toezichthouden
Definitie     Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid eenmalig of herhaaldelijk beoordelen of de uitvoering van een activiteit of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten.
Toelichting     Toezichthouden betreft het van begin tot eind monitoren van de uitvoering van een activiteit in de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld toezicht op de realisatie van een bouwwerk) of het gebruik van een voorziening (bijvoorbeeld toezicht op brandveilig gebruik). Toezichthouden is niet hetzelfde als een controle uitvoeren: controles zijn onderdeel van het toezichthouden, maar het bedrijfsproces omvat ook de intake, het maken van een toezichtplan en het afronden van het toezicht.,Vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid beoordelen of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten.
Nestingniveau     01
VolgordeId     022
Poster beschikbaar     Nee
Status uitwerking     Definitief
Toelichting     Toezichthouden betreft het van begin tot eind monitoren van de uitvoering van een activiteit in de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld toezicht op de realisatie van een bouwwerk) of het gebruik van een voorziening (bijvoorbeeld toezicht op brandveilig gebruik). Toezichthouden is niet hetzelfde als een controle uitvoeren: controles zijn onderdeel van het toezichthouden, maar het bedrijfsproces omvat ook de intake, het maken van een toezichtplan en het afronden van het toezicht.,Vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid beoordelen of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten.
Uitwerking beschikbaar     Ja
Object ID     8b96d756-f34b-4b4e-8cb3-1c6d8e75223b
Object ID_nl     8b96d756-f34b-4b4e-8cb3-1c6d8e75223b
Original ID     id-8b96d756-f34b-4b4e-8cb3-1c6d8e75223b
Semanticsearch     toezichthouden
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 05:03.