Id-7646bcc0-33b2-4d32-a00e-e599a36655d3

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-7646bcc0-33b2-4d32-a00e-e599a36655d3
ArchiMate-relatie Id-7646bcc0-33b2-4d32-a00e-e599a36655d3
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : Omgevingswet/id-7646bcc0-33b2-4d32-a00e-e599a36655d3
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Vanaf  : Besluiten instructie (BusinessProcess)
Naar  : Bekendmaken instructie (BusinessProcess)
Object ID  : 7646bcc0-33b2-4d32-a00e-e599a36655d3
Object ID_nl  : 7646bcc0-33b2-4d32-a00e-e599a36655d3
Original ID  : id-7646bcc0-33b2-4d32-a00e-e599a36655d3
Semanticsearch  : id-7646bcc0-33b2-4d32-a00e-e599a36655d3
ArchiMate-views  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 17:03.