Verzenden en mededelen reactie of beschikking

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Verzenden en mededelen reactie of beschikking
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Verzenden van de vastgestelde reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) aan de indiener van de melding en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen reactie of beschikking Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs De derde fase in het behandelen van een melding incident of handhavingsverzoek betreft het versturen van de reactie op de melding aan de indiener, betrokkene en andere belanghebbenden en het in gang zetten van eventuele vervolgacties. (BusinessProcess) Leveren reactie melding incident AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 12-06-2024 18:09:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-06-2024 18:09:46 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Verzenden en mededelen reactie of beschikking
Definitie     Verzenden van de vastgestelde reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) aan de indiener van de melding en mededeling doen aan belanghebbenden.
Nestingniveau     03
VolgordeId     023-030-010
Object ID     6c4a3029-7c6b-4e8f-a3e1-19305421306a
Object ID_nl     6c4a3029-7c6b-4e8f-a3e1-19305421306a
Original ID     id-6c4a3029-7c6b-4e8f-a3e1-19305421306a
Semanticsearch     verzenden en mededelen reactie of beschikking
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 03:22.