Id-658278ff-bd41-467a-a980-0e85582c1d1f

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-658278ff-bd41-467a-a980-0e85582c1d1f
ArchiMate-relatie Id-658278ff-bd41-467a-a980-0e85582c1d1f
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : Omgevingswet/id-658278ff-bd41-467a-a980-0e85582c1d1f
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Vanaf  : Versturen kennisgeving bevindingen (BusinessProcess)
Naar  : Junction (OrJunction)
Object ID  : 658278ff-bd41-467a-a980-0e85582c1d1f
Object ID_nl  : 658278ff-bd41-467a-a980-0e85582c1d1f
Original ID  : id-658278ff-bd41-467a-a980-0e85582c1d1f
Semanticsearch  : id-658278ff-bd41-467a-a980-0e85582c1d1f
ArchiMate-views  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 16:21.