061 Monitoren en analyseren

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 061 Monitoren en analyseren
061 Monitoren en analyseren
Dit bedrijfsproces betreft het op basis van continu of frequent gemeten indicatoren onderzoeken en analyseren in hoeverre het gevoerde beleid leidt tot het bereiken van de beoogde doelstellingen. Dit met als doel het nemen van maatregelen om afwijkingen van die beoogde doelstellingen bij te sturen. (BusinessProcess) Monitoren en analyseren Met de verzamelde en voorbewerkte meetwaarden worden de indicatoren bepaald en vervolgens geanalyseerd, bijvoorbeeld ten opzichte van historische waarden en/of waarden op vergelijkbare locaties. Door de ontwikkeling van de indicatoren te vergelijken met de genomen maatregelen, kan bepaald worden in hoeverre die genomen maatregelen inderdaad leiden tot de beoogde doelstellingen. Het is daarbij van belang de resultaten te toetsen ten opzichte van eventuele verstorende factoren van buiten (in bovenstaand voorbeeld: wanneer de hoeveelheid blauwalg in een recreatieplas is toegenomen terwijl een afname beoogd was als resultaat van het verhogen van de doorstroming in de plas, lijkt het alsof de maatregel niet effectief is, maar langdurig warm weer kan hier een grote invloed hebben gehad). De resultaten van de analyse worden vastgelegd in een analyserapport. (BusinessProcess) Analyseren verzamelde gegevens Op basis van de analyserapportage wordt beoordeeld of de genomen maatregelen effectief zijn of dat bijgestuurd moet worden. In geval van het laatste wordt de (beleids)wijziging geagendeerd zo nodig bij het College en/of de Gemeenteraad. Afhankelijk van de situatie kan het analyserapport gepubliceerd worden. (BusinessProcess) Vaststellen vervolgstappen analyse Om de effectiviteit van het te monitoren beleid te kunnen bepalen, worden indicatoren vastgesteld. Dit begint met het zoeken naar geschikte indicatoren. Een indicator geeft een indruk van de mate waarin een bepaald effect optreedt, bijvoorbeeld de gemiddelde hoeveelheid blauwalg in het water is een indicator van de zwemwaterkwaliteit. Veelal zijn meerdere indicatoren nodig, zoals voor zwemwater ook bacteriologische verontreinigingen een indicator zijn. In veel gevallen is advies van c.q. afstemming met de ketenpartners gewenst. (BusinessProcess) Vaststellen te monitoren indicatoren In veel gevallen zijn de gekozen indicatoren niet rechtstreeks te meten. Dan moet eerst bepaald worden welke meetwaarden nodig zijn om de indicator te kunnen bepalen. In het voorbeeld hierboven is de gemiddelde hoeveelheid blauwalg niet rechtstreeks te meten. Die is wel te berekenen wanneer metingen op (bijvoorbeeld) een drietal locaties worden gecombineerd. Wanneer bekend is wat waar en wanneer gemeten moet worden, start het verzamelen van de benodigde meetwaarden, al dan niet in samenwerking met de ketenpartners. Wanneer de meetwaarden verzameld zijn, moeten deze nog voorbereid worden voor analyse. Bijvoorbeeld door meetwaarden te aggregeren of vertalen naar een ander maatstelsel zodat combineren met andere meetwaarden mogelijk wordt. (BusinessProcess) Verzamelen meetwaarden Een voornemen tot nieuw beleid behoeft onderbouwing in de vorm van analyse van effectiviteit van bestaand beleid. (BusinessEvent) Voornemen tot nieuw beleid Een melding, incident of aanwijzing kan reden zijn tot (nadere) monitoring en analyse. (BusinessEvent) Melding, incident of aanwijzing Voor een (voorgenomen) initiatief kan monitoring en analyse noodzakelijk zijn bij onderbouwing van besluitvorming. (BusinessEvent) Initiatief of plan daartoe BusinessEvent Analyse gereed TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 15-06-2024 21:50:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 15-06-2024 21:50:18 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 061 Monitoren en analyseren
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-5f2d08fd-c475-4d69-b5ec-e68390ddd2d6
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 061 Monitoren en analyseren
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 5f2d08fd-c475-4d69-b5ec-e68390ddd2d6
Object ID_nl  : 5f2d08fd-c475-4d69-b5ec-e68390ddd2d6
Original ID  : id-5f2d08fd-c475-4d69-b5ec-e68390ddd2d6
Semanticsearch  : 061 monitoren en analyseren
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 19:27.