003-04 Bekendmaken wijziging omgevingsplan

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 003-04 Bekendmaken wijziging omgevingsplan
003-04 Bekendmaken wijziging omgevingsplan
Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan Vaststellen van de opdracht tot wijziging, het organiseren van afstemming en ophalen andere input, en op basis daarvan opstellen van uitgangspunten voor het ontwerpbesluit van de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Voorbereiden wijziging omgevingsplan Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen of wijzigen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. In de fase Ontwerpen stelt u op basis van de uitgangspunten een ontwerp op. Tegelijk stelt u de daarmee corresponderende (toepasbare) regels op of wijzigt deze. (BusinessProcess) Ontwerpen wijziging omgevingsplan Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) en vaststelling van het besluit. (BusinessProcess) Besluiten wijziging omgevingsplan In de fase Bekendmaken wordt het besluit gepubliceerd en worden de belanghebbenden geïnformeerd. De noodzakelijke toepasbare regels worden aangeleverd bij het DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken wijziging omgevingsplan Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. (BusinessRole) Belanghebbende Een initiatiefnemer is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die iets wil ondernemen in de fysieke leefomgeving. Dat kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan initiatiefnemer zijn. Zeker in geval van complexere initiatieven is het gebruikelijk dat de initiatiefnemer vertegenwoordigd wordt door een professioneel adviesbureau of samen daarmee optreedt. (BusinessRole) Initiatiefnemer In de fase Bekendmaken wordt het besluit gepubliceerd en worden de belanghebbenden geïnformeerd. De noodzakelijke toepasbare regels worden aangeleverd bij het DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken wijziging omgevingsplan In deze stap wordt mededeling gedaan van het besluit tot wijziging van het omgevingsplan aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Mededelen besluit De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid Gelijktijdig met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt mededeling gedaan van het besluit aan de belanghebbenden. Dit wordt in beginsel gedaan ten minste aan indieners van een zienswijze en externe adviseurs (als bedoeld in art. 3.5 Awb) van wiens advies is afgeweken. In artikel 3:44 van de Awb zijn uitzonderingen op en bijzondere bepalingen ten aanzien van de mededelingsplicht opgenomen. Zo mogelijk wordt het besluit ook meegedeeld aan overige participanten, insprekers, adviseurs en andere geïnteresseerden (voor zover bekend). Tot slot wordt het besluit toegezonden aan ketenpartners (met name rijk en provincie), als een door hun ingediende zienswijze niet is nagevolgd. Dit in verband met hun wettelijke bevoegdheden tot het doen van een reactieve aanwijzing. (BusinessProcess) Mededelen besluit aan belanghebbenden Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs In deze stap wordt het definitieve besluit tot wijziging van het omgevingsplan gepubliceerd in de LVBB. Tenminste de noodzakelijke toepasbare regels worden aangeleverd bij het DSO. (BusinessProcess) Publiceren besluit De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid Het vastgestelde besluit tot wijziging van het omgevingsplan wordt gepubliceerd in het publicatieblad. Daartoe wordt het besluit bekend gemaakt door het besluit (in STOP-formaat) aan te bieden aan de landelijke voorziening voor bekendmaken (LVBB). Dit volgt uit artikel 3:42 van de Awb en artikel 6 van de Bekendmakingswet. Het besluit wordt daarmee ook zichtbaar in het DSO. Bij de bekendmaking wordt aangegeven door wie en binnen welke termijn er bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld kan worden (art. 3:45 Awb). Een wijziging van een omgevingsplan treedt in beginsel in werking op de dag waarop 4 weken zijn verstreken sinds de dag waarop de gemeente het besluit bekend heeft gemaakt. De gemeente kan een later tijdstip van inwerkingtreding in het omgevingsplan opnemen (zie artikel 16.78, lid 1, Ow). (BusinessProcess) Bekendmaken besluit aan LVBB Gelijktijdig met de bekendmaking van het besluit wordt in het publicatieblad kennis gegeven van de terinzagelegging van de op de zaak betrekking hebbende stukken (art. 3:44 Awb). Deze stukken liggen gedurende de beroepstermijn ter inzage. (BusinessProcess) Kennisgeven terinzagelegging stukken De op de zaak betrekking hebbende stukken worden ter inzage gelegd. Het ligt voor de hand dit op dezelfde manier te doen als bij het ter inzage leggen van de stukken behorende bij het ontwerpbesluit. (BusinessProcess) Ter inzage leggen op de zaak betrekking hebbende stukken De bij de omgevingsplanwijziging horende noodzakelijke toepasbare regels (geautomatiseerd) worden aangeleverd bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast worden de bestaande toepasbare regels die niet meer overeenstemmen met de nieuwe regels gewijzigd. Noodzakelijke toepasbare regels zijn toepasbare regels die direct betrekking hebben op de indieningsvereisten van bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Zo komen de regels voor iedereen beschikbaar bij het oriënteren op en indienen van aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten in de fysieke leefomgeving. Toepasbare regels die zien op de vergunningcheck zijn niet direct noodzakelijk, maar vanuit dienstverleningsperspectief mogelijk wel gewenst. Het is van belang dat het aanleveren van de toepasbare regels gekoppeld wordt aan het inwerkingtredingstijdstip van de omgevingsplanwijziging. Immers, de toepasbare regels in het DSO moeten aansluiten bij de geldende regels in het omgevingsplan. Zo wordt voorkomen dat initiatiefnemers onjuiste vragenbomen zien. (BusinessProcess) Aanleveren toepasbare regels Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Na vaststelling door de gemeenteraad (of accordering door het college) van het definitief besluit is de besluitfase van het proces voltooid. De belangrijkste resultaten zijn het definitief besluit en de beantwoording van eventuele zienswijzen. Deze mijlpaal vormt het startpunt voor de formele bekendmaking van de wijziging in het omgevingsplan. (BusinessEvent) Definitief besluit vastgesteld Na de bekendmaking van het besluit is het proces van wijziging van het omgevingsplan voltooid. (BusinessEvent) Wijziging omgevingsplan gereed TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 16-06-2024 00:15:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-06-2024 00:15:09 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 003-04 Bekendmaken wijziging omgevingsplan
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-568d09d1-2ff8-4d7a-82ec-607c6c425eeb
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 003-04 Bekendmaken wijziging omgevingsplan
Documentatie  : Deze view toont een model van de vierde fase van het bedrijfsproces 'wijzigen omgevingsplan', de bekendmakingsfase. In deze fase wordt het vastgestelde besluiit bekendgemaakt en medegedeeld aan de belanghebbenden, zodat het in werking kan treden. Tevens worden de bijbehorende toepasbare regels aangeleverd aan het DSO.
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 568d09d1-2ff8-4d7a-82ec-607c6c425eeb
Object ID_nl  : 568d09d1-2ff8-4d7a-82ec-607c6c425eeb
Original ID  : id-568d09d1-2ff8-4d7a-82ec-607c6c425eeb
Semanticsearch  : 003-04 bekendmaken wijziging omgevingsplan
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 17:47.