Team toezicht en handhaving

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessRoles > Team toezicht en handhaving
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving In de meeste gevallen waarin een incidentmelding of handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend wordt, zal de gemeente ook het bevoegd gezag zijn, maar in een aantal gevallen zal een ander bestuursorgaan die rol vervullen. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer de melding betrekking heeft op een door de provincie of het waterschap verleende vergunning of op een rijksmonument. Het is ook mogelijk dat de gemeente wel het bevoegde gezag is, maar dat een uitvoeringsdienst de VTH-taken uitvoert voor het onderwerp van de melding. Als een ander bestuursorgaan als bevoegd gezag de melding zal behandelen of als een ketenpartner de (gemandateerde) uitvoerende organisatie is, wordt de melding overgedragen aan die ketenpartner en worden de overige processtappen overgeslagen. Overdragen dient --met name bij handhavingsverzoeken-- onverwijld te gebeuren aangezien als dag van ontvangst geldt de dag van ontvangst bij het bestuursorgaan waar de melding is ingediend, niet waar die wordt behandeld. (BusinessProcess) Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder Uitvoeren van de administratieve intake, het versturen van een ontvangstbevestiging en het toewijzen aan een hoofdbehandelaar al dan niet via triage. (BusinessProcess) Registreren en toewijzen melding De opgestelde kennisgeving wordt verstuurd aan de overtreder en aan andere belanghebbenden waaronder een eventuele indiener van een handhavingsverzoek of verzoek toepassen sanctie. (BusinessProcess) Versturen kennisgeving toepassing sanctie De concept beschikking wordt intern getoetst en vervolgens goedgekeurd door een ander dan de opsteller. (BusinessProcess) Vaststellen beschikking Een uitvoerend toezichtteam wordt samengesteld door selectie van een of meerdere geschikte toezichthouders. (BusinessProcess) Samenstellen toezichtteam Hoewel het bedrijfsproces voor het behandelen van een incidentmelding op hoofdlijnen gelijk is aan dat van het behandelen van een formeel handhavingsverzoek, zijn er verschillen. Bij een formeel handhavingsverzoek is minder ruimte voor prioriteitsstelling. De gemeente moet --binnen de wettelijk gestelde termijn-- een formeel besluit nemen over handhaving, en wanneer er inderdaad sprake is van een overtreding dan moet de gemeente in beginsel ook handhaven, in tegenstelling tot bij een 'gewone' incidentmelding; daarbij kan de gemeente besluiten om niet handhavend op te treden. Vanwege deze verschillen is het belangrijk vroegtijdig te onderkennen van welk van de twee varianten sprake is. (BusinessProcess) Beoordelen incidentmeldin- g of handhavingsv- erzoek Wanneer opgevraagde aanvullende informatie ontvangen is, wordt die beoordeeld en toegevoegd in het dossier. Wanneer wel aanvullende informatie is opgevraagd maar die is geweigerd, of wanneer in het geheel niet is gereageerd op een verzoek tot aanleveren van aanvullende informatie, wordt dat als zodanig in het dossier vermeld. (BusinessProcess) Verwerken aanvullende informatie In veruit de meeste gevallen zal een melding eenvoudig van aard zijn en direct toegewezen kunnen worden aan de geschiktste behandelaar, eventueel zelfs geautomatiseerd op basis van het door de indiener vermelde onderwerp. In andere gevallen is de situatie complexer en is afstemming gewenst om te bepalen hoe en door wie de melding het beste kan worden behandeld. Bij complexe zaken kan een 'behandelteam' voor de specifieke casus samengesteld worden uit deskundigen van de diverse relevante disciplines. Deze triage kan in diverse werkvormen worden gedaan; een voorbeeld is een 'integrale intaketafel' waarbij de diverse disciplines frequent met elkaar om de tafel zitten om binnengekomen zaken te bespreken en toe te wijzen aan een hoofdbehandelaar en eventuele medebehandelaren. (BusinessProcess) Triage en toewijzen aan hoofdbehande- laar Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het verzoek tot opleggen van een sanctie. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbev- estiging De concept intrekkingsbeschikking wordt intern getoetst en vervolgens goedgekeurd door een ander dan de opsteller. (BusinessProcess) Vaststellen Intrekking begunstigende beschikking Zo nodig worden registraties bijgewerkt naar aanleiding van het toepassen van de sanctie. Denk aan BAG, BRK en Wkpb-register. (BusinessProcess) Bijwerken registraties Belanghebbenden ontvangen een afschrift van de handhavingsbeschikking. Hieronder vallen belanghebbende ketenpartners en in elk geval de indiener van het sanctieverzoek, wanneer dit niet van de gemeente zelf afkomstig is, en degenen die in de procedure betrokken zijn geweest (verzoek om handhaving, hoor- en wederhoor, zienswijze). (BusinessProcess) Mededelen beschikking aan belanghebben- den De situatie ter plaatse wordt gecontroleerd door middel van een controlebezoek. Van de resultaten wordt een rapport opgemaakt. (BusinessProcess) Uitvoeren controle Gecontroleerd wordt of er sprake is van een voorgeschiedenis met betrekking tot de incidentmelding of het handhavingsverzoek. De eventuele voorgeschiedenis kan van invloed zijn op de wijze waarop de mogelijke overtreding behandeld wordt. Als er een voorgeschiedenis is, worden de hiermee corresponderende zaken aan elkaar gelinkt. (BusinessProcess) Beoordelen voorgeschied- enis BusinessProcess Uitvoeren afronding toezichthouden Beoordeeld wordt welke bestuursorganen bevoegd gezag zijn voor het opleggen van een sanctie. Er zijn meerdere mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of er sprake is van een enkelvoudige of een meervoudige zaak: * De gemeente zal het sanctieverzoek overdragen aan een ander bestuursorgaan wanneer zij voor geen van de onderdelen van het sanctieverzoek bevoegd gezag is. * De gemeente zal het sanctieverzoek overdragen aan een uitvoeringspartner wanneer zij wel bevoegd gezag is voor alle onderdelen van het sanctieverzoek, maar het mandaat bij de uitvoeringspartner ligt. De gemeente blijft in een adviserende rol betrokken. * De gemeente zal het sanctieverzoek zelf behandelen waarbij ketenpartners of uitvoeringspartners betrokken worden in een adviserende rol, wanneer sprake is van een sanctieverzoek waarbij de gemeente voor alle onderdelen bevoegd gezag is en het mandaat voor alle onderdelen binnen de eigen organisatie ligt. * De gemeente zal de behandeling van het sanctieverzoek samen met ketenpartners en/of uitvoeringspartners uitvoeren wanneer sprake is van een meervoudig sanctieverzoek waarbij de gemeente niet voor alle onderdelen bevoegd gezag is en/of het mandaat niet voor alle onderdelen binnen de eigen organisatie ligt. Als een ketenpartner of uitvoeringspartner het sanctieverzoek zal behandelen, wordt dit overgedragen aan die partij en worden de overige processtappen overgeslagen. (BusinessProcess) Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder Meldingen en handhavingsverzoeken die via een digitaal kanaal worden ingediend, kunnen geautomatiseerd geregistreerd worden. Andere meldingen worden handmatig geregistreerd. Met de registratie wordt tevens de duurzame toegankelijkheid (archivering) gewaarborgd. Het is belangrijk alle gegevens van de melding te registreren, waaronder NAW-gegevens van de indiener en alle verstrekte informatie over de situatie. (BusinessProcess) Registreren melding in VTH-systeem Het sanctietoepassingsverzoek wordt geregistreerd in het VTH-systeem van de gemeente, na administratieve controle op juistheid van de gegevens. Sanctietoepassingsverzoeken die via een digitaal kanaal worden ingediend, kunnen geautomatiseerd geregistreerd worden. Andere sanctietoepassingsverzoeken worden handmatig geregistreerd. Met de registratie wordt tevens de duurzame toegankelijkheid (archivering) gewaarborgd. Het is belangrijk alle gegevens van het sanctietoepassingsverzoek te registreren, waaronder NAW-gegevens van de indiener en alle verstrekte informatie over de (vermoedelijke) overtreding. De meeste verzoeken om een sanctie toe te passen zullen komen naar aanleiding van een al genomen sanctiebesluit en dat bij een controle is geconstateerd dat het sanctiebesluit niet is nageleefd binnen de gestelde termijn. In die gevallen is gedetailleerde informatie beschikbaar over de overtreding(en). Bij spoedeisende situaties kan dat anders zijn. (BusinessProcess) Registreren verzoek in VTH-systeem Formuleren van de definitieve handhavingsbeschikking op basis van het concept en eventuele ingediende zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve handhavingsb- eschikking Na afloop van de uitvoering van de controle wordt een eindrapport opgesteld. Daarin staan de bevindingen met betrekking tot de situatie ter plaatse en/of de administratieve aspecten van de ondernomen activiteit beschreven. Ook vermeldt het controlerapport op welke punten wel en op welke punten niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving, aan de verleende vergunningen en/of ontheffingen en eventuele maatwerkvoorschriften. Wanneer sprake is van een overtreding, wordt vermeld wat de aard en grootte is van de geleden schade en/of overlast, wat daarvan de oorzaak is en wie de veroorzaker, en welke maatregelen getroffen zijn of kunnen worden om de gevolgen van de overtreding te beperken en/of om herhaling te voorkomen. Er zijn situaties denkbaar waarin geen sprake is van een overtreding, maar wel overlast ervaren wordt en maatregelen mogelijk zijn om die overlast te verhelpen of te beperken. Ook dergelijke maatregelen worden vermeld. Het controlerapport wordt na opstellen intern gereviewd en goedgekeurd. Dit vormt de basis voor eventuele vervolgacties. Het rapport wordt met het dossier gearchiveerd zodat duurzame toegankelijkheid geborgd is. (BusinessProcess) Opstellen controlerapport Gecontroleerd wordt of sprake is van bijzondere omstandigheden. Bij overtredingen geldt een beginselplicht tot handhaven, maar die plicht vervalt bij bijzondere omstandigheden. Daarvan is met name sprake wanneer concreet uitzicht bestaat op legalisatie of wanneer handhaven onredelijk zou zijn. (BusinessProcess) Controleren bijzondere omstandighed- en Betreft het besluiten over eventuele vervolgacties en het opstellen/vaststellen van een reactie of beschikking. (BusinessProcess) Besluiten reactie Betreft het controleren in hoeverre de actuele situatie ter plaatse in overeenstemming is met de geldende regelgeving en eventuele verstrekte vergunningen en/of ontheffingen. DIt deelproces bestaat uit de processtappen voorbereiden controle, uitvoeren controle, opstellen controleraport en versturen kennisgeving toezichtbevindingen. In bepaalde gevallen kan deze controle overgeslagen worden, met name wanneer de situatie ter plaatse al bekend uit (bijvoorbeeld uit een recent uitgevoerde eerdere controle). (BusinessProcess) Controleren situatie De handhavingsbeschikking (sanctie of gedoogverklaring) wordt verzonden aan de verantwoordelijke voor de activiteit waarop het sanctieverzoek betrekking heeft zodat het besluit in werking kan treden. De verzending kan eventueel aangetekend geschieden, om discussie over de ingangsdatum van de begunstigingstermijn te voorkomen. Bij de beschikking wordt vermeld wie een afschrift ontvangen en of de sanctie gepubliceerd zal worden op de gemeentelijke website en/of lokale media. (BusinessProcess) Verzenden beschikking aan verantwoordeli- jke activiteit Zo nodig worden vervolgacties geïnitieerd. Dit betreft met name het invorderingstraject voor kostenverhaal en dwangsom, maar ook (verscherpt) toezicht en/of het eventueel opleggen van een nieuwe sanctie. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Beoordeeld wordt in hoeverre sprake is van een spoedeisende situatie. In dat geval dienen de navolgende activiteiten versneld te worden uitgevoerd. Eventueel worden bepaalde niet-essentiële activiteiten overgeslagen. (BusinessProcess) Beoordelen urgentie Ongeacht of een sanctie wordt opgelegd, is de situatie na indiening van een sanctieverzoek dusdanig dat (verscherpt) toezicht op de desbetreffende activiteit(en) verstandig is, om voortduring, herhaling of verergering van de overtreding te voorkomen en/of om te zorgen dat de situatie niet escaleert. In geval van een opgelegde sanctie zal in elk geval togezien moeten worden op het (tijdig) voldoen aan de opgelegde last. (BusinessProcess) Initiëren toezichthouden Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het verzoek tot toepassen van een sanctie. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbev- estiging Een reactie op de incidentmelding of het handhavingsverzoek wordt opgesteld. In de reactie staat duidelijk vermeld wat het resultaat is van het onderzoek van de melding, of er een vervolgactie komt en zo ja welke vervolgactie dat is. Als er geen vervolgactie komt, wordt aangegeven waarom dat zo is. Wanneer sprake is van een formeel handhavingsverzoek, dan moet een formele beschikking worden opgesteld. In dat geval moet, wanneer de gemeente voornemens is het handhavingsverzoek af te wijzen, de indiener in de gelegenheid worden gesteld hierover zijn/haar zienswijze in te dienen. Wanneer de gemeente voornemens is het handhavingsverzoek toe te wijzen (met andere woorden wanneer de gemeente voornemens is te gaan handhaven), wordt de initiatiefnemer van de activiteit als overtreder in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze hierover in te dienen. In geval van een formeel handhavingsverzoek geldt ook de wettelijke termijn voor het vaststellen van beschikkingen. Wanneer sprake is van een (informele) incidentmelding dan kan worden volstaan met een brief, e-mail of telefoontje en hoeft geen rekening te worden gehouden met zienswijzen. In dit geval geldt de 'termijn van de redelijkheid'. (BusinessProcess) Opstellen reactie of concept beschikking Na het uitvoeren van de integrale afweging wordt, behalve wanneer wordt afgezien van handhaving zonder dat expliciet gedoogd wordt, een concept handhavingsbeschikking opgesteld. Deze kan twee vormen hebben: een voornemen tot opleggen van een sanctie, of een gedoogverklaring. De beschikking is een formeel document dat review en goedkeuring binnen de organisatie behoeft. Na goedkeuring wordt de concept beschikking verstuurd. Wanneer sprake is van het opleggen van een sanctie, dan zal de concept handhavingsbeschikking verslag doen van feiten en omstandigheden. Ook moet worden vermeld welke herstelmaatregelen genomen moeten worden door de overtreder. Verder dient de beschikking een begunstigingstermijn te vermelden waarbinnen de overtreder geacht wordt de overtreding op te heffen, behalve wanneer een begunstigingstermijn ongewenst is in verband met spoed. Ten slotte zal moeten worden vermeld welke sanctie (inclusief daarbij geldende termijnen) wordt opgelegd als niet aan de termijn van de concept handhavingsbeschikking wordt voldaan. In geval van de sanctie bestuursdwang moet kostenverhaal worden aangekondigd. Tevens wordt vermeld dat tegen het voornemen tot opleggen van een sanctie geen bezwaar mogelijk is maar dat een zienswijze ingediend kan worden (BusinessProcess) Opstellen concept handhavingsb- eschikking De controle wordt uitgevoerd. Wanneer sprake is van een bezoek ter plaatse, kunnen monsters genomen worden of metingen ter plaatse verricht. Zo nodig worden meerdere locaties bezocht of worden meerdere bezoeken aan eenzelfde locatie gebracht. Tijdens de controle worden alle aspecten die in de voorbereiding onderkend zijn onderzocht en worden systematisch aantekeningen gemaakt, foto's genomen etc. Tijdens de controle ligt de nadruk op de vraag wat de situatie ter plaatse is, niet zozeer op de vraag of die situatie in overeenstemming is met de regelgeving, al zal dat veelal wel onderwerp van gesprek zijn. In veel situatie is dat echter geen eenvoudige ja-of-neevraag. Het is daarom zaak om zoveel mogelijk relevante data vast te leggen, om in de volgende processtap te kunnen bepalen welke zaken wel en welke niet in overeenstemming met de kaders zijn. Daarmee ontstaat een compleet beeld van de mate waarin (en de wijze waarop) de initiatiefnemer van de activiteit de regels en voorschriften naleeft. Wanneer schade en/of overlast optreedt die snel met maatregelen te verhelpen is dan kan dat ter plaatse worden besproken en in gang gezet, in het belang van de betrokken omwonenden en andere belanghebbenden en ook in het belang van de veroorzaker. Afhankelijk van de situatie wordt het bezoek vooraf aan de initiatiefnemer van de activiteit aangekondigd c.q. wordt met hem/haar een afspraak gemaakt, of wordt juist gekozen voor een onaangekondigd bezoek. (BusinessProcess) Uitvoeren controle Het versturen van de beschikking(en), bijwerken van registraties en in gang zetten van vervolgacties. (BusinessProcess) Afronden toepassing sanctie In overleg met interne en externe adviseurs wordt bepaald of alle informatie die nodig is om een besluit over het opleggen van een sanctie te kunnen nemen, aanwezig is in het dossier. Als dat niet het geval is kan aanvullende informatie worden opgevraagd bij de initiatiefnemer van de activiteit waarover het sanctieverzoek is ingediend, bij een eventuele verzoeker om handhaving of belanghebbenden of bij ketenpartners. (BusinessProcess) Beoordelen aanvullende informatie nodig Wanneer het sanctietoepassingsverzoek afkomstig is van buiten de eigen organisatie, wordt een ontvangstbevestiging verstuurd aan de afzender van het verzoek. Doel hiervan is dat de indiener weet dat zijn/haar verzoek ontvangen is en dat de gemeente actie onderneemt. Bij de ontvangstbevestiging hoort een beknopte uitleg van de procedure die de gemeente zal volgen en contactgegevens en een uniek (zaak)nummer zodat de indiener desgewenst gericht contact kan opnemen met de gemeente met vragen over de voortgang. In spoedeisende gevallen gebeurt dit mondeling en wordt achteraf alles formeel in besluitvorming vastgesteld. (BusinessProcess) Versturen ontvangstbev- estiging Het aankondigen van het daadwerkelijk toepassen van de opgelegde sanctie. (BusinessProcess) Aankondigen toepassing sanctie Vaststellen van de definitieve handhavingsbeschikking op ambtelijk of bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Vaststellen definitieve handhavingsb- eschikking Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het toezichtverzoek. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbev- estiging Indien een sanctie wordt opgelegd, dient daar in beginsel opvolging aan te worden gegeven. Hoewel de sanctie niet altijd ten uitvoer zal worden gelegd, is het belangrijk om de eventuele tenuitvoerlegging te agenderen zodat daar tijdig over beslist kan worden. (BusinessProcess) Initiëren toepassen sanctie Als aanvullende informatie nodig is, wordt die opgevraagd bij de initiatiefnemer van de activiteit waarop het toezichtverzoek betrekking heeft of bij ketenpartners. Het opvragen van aanvullende gegevens en informatie kan via verschillende kanalen (e-mail, telefoon, etc.). (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Het sanctieverzoek wordt geregistreerd in het VTH-systeem van de gemeente, na administratieve controle op juistheid van de gegevens. Sanctieverzoeken die via een digitaal kanaal worden ingediend, kunnen geautomatiseerd geregistreerd worden. Andere sanctieverzoeken worden handmatig geregistreerd. Met de registratie wordt tevens de duurzame toegankelijkheid (archivering) gewaarborgd. Het is belangrijk alle gegevens te registreren, zoals van welke toezichthouder (intern of extern) het verzoek komt, NAW-gegevens van betrokkenen (verantwoordelijke uitvoering activiteit, evt. verzoeker om handhaving, belanghebbenden) en alle verstrekte informatie over de (geconstateerde) overtreding. (BusinessProcess) Registreren verzoek in VTH-systeem De uitvoering van toepassing van bestuursdwang dient zorgvuldig uitgevoerd te worden. Volg relevante wet- en regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld afvoeren van gevaarlijke stoffen. Zorg dat van in beslag genomen zaken een proces-verbaal wordt opgesteld en verstrek een afschrift. (BusinessProcess) Uitvoeren bestuursdwang De vastgestelde beschikking(en) wordt/worden verstuurd naar de overtreder. Belanghebbenden ontvangen eventueel een afschrift. (BusinessProcess) Versturen beschikking(e- n) Het opvragen en verwerken van aanvullende informatie die nodig is voor het vervolg van het bedrijfsproces. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Wanneer een sanctieverzoek van buiten de eigen organisatie komt, wordt een ontvangstbevestiging gestuurd aan de verzoeker om een sanctie op te leggen. Ook de verantwoordelijke voor de activiteit waartegen een sanctie gaat worden opgelegd, een eventuele verzoeker om handhaving en eventuele andere belanghebbenden krijgen een bevestiging dat het proces voor het opleggen van een sanctie is geregistreerd en gaat starten. Bij de ontvangstbevestiging hoort een beknopte uitleg van de procedure die de gemeente zal volgen en contactgegevens en een uniek (zaak)nummer zodat de indiener desgewenst gericht contact kan opnemen met de gemeente met vragen over de voortgang. (BusinessProcess) Versturen ontvangstbev- estiging De hoofdtoezichthouder betrekt andere deskundigen waar en zolang nodig en vormt daarmee een ‘toezichtteam’. In eenvoudige gevallen kan dit een “eenmansteam” zijn, in andere gevallen is het gewenst om ook medewerkers van ketenpartners te betrekken. Een goede werkwijze is om toezichtzaken te bespreken aan een integrale “toezicht-en-handhavingstafel”. De samenstelling van het team zal vooral afhankelijk zijn van de aard en complexiteit van de activiteit waarop toezicht gehouden wordt. Na invoering van de Wet kwaliteitsborging bouw zal voor een deel van de bouwactiviteiten het “technisch” toezicht uitgevoerd worden door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Die maakt geen deel uit van het toezichtteam maar signaleert eventuele tekortkomingen in de uitvoering aan de gemeente. (BusinessProcess) Selecteren toezichthoude- rs Verzenden van de vastgestelde beschikking aan de verantwoordelijke voor de activiteit waarop het sanctieverzoek betrekking heeft en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen beschikking Op basis van de bevindingen en na toepassen van hoor/wederhoor wordt een integrale afweging gemaakt met betrekking tot de vraag om wel of niet over te gaan tot handhaven. De uitkomst wordt vervat in een voornemen tot (niet) handhaven. (BusinessProcess) Opstellen concept handhavingsb- eschikking Onderzocht wordt of opheffing van de overtreding mogelijk is door legalisatie. Dit kan door een vergunning te verlenen voor de activiteit. Er moet dan wel concreet uitzicht zijn op beëindiging van de overtreding. Daarvan is met name sprake als reeds een vergunning of ontheffing is aangevraagd, als die aanvraag ontvankelijk is (dat wil zeggen als voldoende informatie beschikbaar is om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen), als het bevoegd gezag geen belemmeringen ziet voor het verlenen van de desbetreffende vergunning(en), en als met het verlenen van de aangevraagde vergunning(en) ook daadwerkelijk de overtreding wordt opgeheven. Een andere mogelijkheid is dat een omgevingsplanwijziging waarmee de overtreding opgeheven zou worden in voorbereiding is, dat wil zeggen ter inzage is gelegd. Als onzeker is of een vergunning verleend kan worden of als niet duidelijk is of dat op afzienbare termijn kan gebeuren, is geen sprake van concreet uitzicht op legalisatie. (BusinessProcess) Controleren concreet uitzicht op legalisatie In overleg met interne en externe adviseurs wordt bepaald of alle informatie die nodig is om een besluit over het toepassen van een sanctie te kunnen nemen, aanwezig is in het dossier. Als dat niet het geval is kan aanvullende informatie worden opgevraagd bij de initiatiefnemer van de activiteit waarover het sanctieverzoek is ingediend of bij ketenpartners. De bewijslast ligt bij het bevoegde gezag. Als er niet genoeg informatie is, zal er een extra controle (administratief of ter plaatse) moeten worden uitgevoerd. Daarbij zal zonodig ook de initiatiefnemer van de activiteit worden bevraagd. Dat al bij elkaar (zelf constateren en informatie vragen) de benodigde informatie moeten opleveren om te bepalen of de sanctie binnen de termijn is nageleefd (dan geen toepassing sanctie) of niet (dan wel toepassing sanctie). Bij bestuurlijke handhaving is “een ieder” verplicht om volledig mee te werken, binnen wat redelijkerwijs gevorderd wordt en binnen welke termijn( art. 5.20 Awb). Dat ligt op bepaalde punten anders dan bij een strafrechtelijke sanctie (art. 5:10a Awb). NB informatie die in de rol van bestuursrechtelijk toezichthouder wordt verzameld, mag/kan niet zomaar voor een strafrechtelijke sanctie worden gebruikt. (BusinessProcess) Beoordelen aanvullende informatie nodig Indien op basis van de uitgevoerde controle en de toetsing aan de regelgeving is besloten dat opleggen van een sanctie wenselijk is, dan wordt dat in gang gezet via het registreren van een nieuwe zaak daarvoor in het VTH-systeem, onder vermelding van het type sanctie dat gewenst is en met een verwijzing naar de onderhavige zaak. Als opleggen van een sanctie niet aan de orde is, dan wordt deze processtap overgeslagen. (BusinessProcess) Initiëren opleggen sanctie Het opvragen en verwerken van aanvullende informatie die nodig is voor het vervolg van het bedrijfsproces. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Desgewenst wordt de sanctie gepubliceerd op de gemeentelijke website of in (lokale) media, ter informatie van belanghebbenden (voor zover niet rechtstreeks geïnformeerd) en overige geïnteresseerden en/of ter afschrikking van andere (potentiële) overtreders. Voorzichtigheid is geadviseerd, met name bij het publiceren van sancties die nog niet onherroepelijk zijn geworden. De publicatie kan de overtreder (imago)schade toebrengen. (BusinessProcess) Publiceren sanctie Wanneer bekend is waar de verantwoordelijkheden liggen voor de behandeling van het sanctieverzoek, wordt een behandelteam samengesteld. Bij meervoudige zaken kan dit een interbestuurlijk team zijn. Er is altijd één hoofdbehandelaar die verantwoordelijk is dat de behandeling snel en correct uitgevoerd wordt. Bij eenvoudige zaken kan dit tevens degene zijn die de inhoudelijke expertise levert. Bij complexe zaken is een "procesmanager" c.q. "casemanager" gewenst zodat inhoud en proces gescheiden blijven. Het samentellen van een interbestuurlijk (of inter-afdeling) behandelteam vereist afstemming tussen de betrokken organisaties c.q. afdelingen. Daarom wordt ook deze activiteit bij voorkeur uitgevoerd als onderdeel van een integrale “toezicht-en-handhavingstafel”. (BusinessProcess) Toewijzen aan behandelteam In veel gevallen zal het afronden van toezicht op de uitvoering tevens vertrekpunt zijn voor permanent toezicht zoals in het kader van brandveilig gebruik. Geborgd moet worden dat dergelijk toezicht ingepland wordt, door aanmelding bij de desbetreffende afdeling of ketenpartner. In andere gevallen is permanent toezicht niet nodig en wordt deze processtap overgeslagen. (BusinessProcess) Initiëren permanent toezicht In overleg met interne en externe adviseurs wordt bepaald of alle informatie die nodig is voor toezichthouden, aanwezig is in het dossier. Als dat niet het geval is kan aanvullende informatie worden opgevraagd bij de initiatiefnemer van de activiteit waarover het toezichtverzoek is ingediend of bij ketenpartners. (BusinessProcess) Beoordelen aanvullende informatie nodig OrJunction Opvragen van aanvullende informatie wanneer dat nodig is, en de verwerking van de ontvangen informatie in het dossier. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Beoordeeld wordt of de gemeente daadwerkelijk bevoegd gezag is en ook uitvoerder voor het toepassen van de sanctie. Wanneer de van toepassing zijnde sanctie is opgelegd door een ketenpartner, zal die het sanctietoepassingsverzoek in behandeling moeten nemen. Wanneer sprake is van meerdere, samenhangende sancties kan uit een verzoek tot toepassing van een van die sancties volgen dat ook de ermee samenhangende sancties toegepast gaan worden. Als een ketenpartner of uitvoeringspartner het sanctietoepassingsverzoek zal behandelen, wordt dit overgedragen aan die partij en worden de overige processtappen overgeslagen. NB. In meervoudige zaken geldt het volgende: * Als het een meervoudige zaak is met bijvoorbeeld meerdere sancties door gemeente en (gemandateerde) ketenpartners, dan is het zaak om in het proces opleggen sanctie een strategie/planning te maken voor de timing van besluitvorming en daarin gestelde termijnen. Soms moet een situatie in een bepaalde volgorden worden opgelost of moeten er prioriteiten worden gesteld omdat alles in één keer eisen een te grote (financiële) wissel trekt of onmogelijk is. * Dat betekent dat er verschillende sanctiebesluiten zijn met daarin op elkaar afgestemde termijnen of dat sanctiebesluiten elkaar opvolgen. Daaruit volgen dan controles en (bij niet naleven) verzoeken om sancties toe te passen. Dit kan dus ook betekenen dat er verschillende, aan elkaar gerelateerde zaken gaan lopen bij verschillende organisaties. * Elke partij met bevoegdheden/mandaten voert zelf de besluitvorming, controles en toepassing uit en informeert de ketenpartners daarover. De Omgevingswet eist dat dat goed gecoördineerd wordt, maar eist geen integrale handhavingsbesluiten. Dat is bij handhaving ook lang niet altijd het beste. Dat betekent dat toepassen sanctie over het algemeen binnen dezelfde organisatie gaat en het verzoek daarvoor niet via een andere organisatie loopt. In meervoudige gevallen zullen wel goede afspraken moeten worden gemaakt om alle betrokken ketenpartners binnen de zaak te informeren. (BusinessProcess) Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder Beoordelen van de melding op diverse aspecten. Zo nodig doorsturen van de melding naar een ander bevoegd gezag, en zo nodig opvragen van aanvullende informatie bij de indiener van de melding of bij ketenpartners. Wanneer sprake is van een eenvoudige melding die kan worden afgedaan met een directe reactie aan de indiener, kunnen de stappen in dit deelproces worden overgeslagen. (BusinessProcess) Beoordelen melding en opvragen aanvullende informatie Het vaststellen van kostenverhaal of dwangsominvordering. (BusinessProcess) Uitvoeren financiële maatregelen Wanneer het verzoek van buiten de eigen organisatie komt, wordt een ontvangstbevestiging verstuurd zodat de afzender weet dat het verzoek ontvangen is en verwerkt wordt. Bij de ontvangstbevestiging hoort een beknopte uitleg van de werkwije die de gemeente zal volgen en contactgegevens en een uniek (zaak)nummer zodat de afzender desgewenst gericht contact kan opnemen met de gemeente met vragen over de voortgang. (BusinessProcess) Versturen ontvangstbev- estiging Vervolgacties die nodig of gewenst zijn, worden in gang gezet door deze als (nieuwe) zaak te registreren of door een verzoek te versturen naar de desbetreffende ketenpartner of afdeling. Onder deze vervolgacties kan ook het inplannen van een nieuwe controle zijn, wanneer herhaald/continu toezicht gewenst is. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van een last onder bestuursdwang en de bestuursdwang is daarwerkelijk toegepast, dan kan de gemeente de kosten van het toepassen van de bestuursdwang verhalen op de overtreder. Daarvoor dient een kostenverhaalsbeschikking te worden opgesteld. Kostenverhaal is alleen mogelijk wanneer een begunstigingstermijn is ingesteld (en verlopen). Wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van een last onder dwangsom en de dwangsom is daadwerkelijk verbeurd, dan kan de gemeente de dwangsom vorderen. De betalingstermijn van zes weken start per de datum van verbeurte van de dwangsom (evenals overigens de verjaringstermijn). Die datum moet daarom goed worden gedocumenteerd en onderbouwd. Een invorderingsbeschikking is strikt genomen niet nodig voor de verplichting tot betalen van de dwangsom, maar wel voor een invorderingstraject (of wanneer een belanghebbende daarom verzoekt). Het kan zinvol zijn eerst een gewone nota naar de overtreder te sturen; wanneer die betaald wordt, is een invorderingsbeschikking niet nodig. In plaats van de invorderingsbeschikking kan ook een beschikking tot opheffing of opschorting van de last onder dwangsom worden opgesteld, wanneer de overtreder daarom heeft verzocht (en de gemeente dat verzoek wil honoreren). (BusinessProcess) Opstellen beschikking Beoordeeld wordt in hoeverre sprake is van een urgentie situatie. In dat geval dienen de navolgende activiteiten versneld te worden uitgevoerd, of moeten eventueel noodmaatregelen worden getroffen om schade en/of letsel te voorkomen of te beperken. (BusinessProcess) Beoordelen urgentie Het daadwerkelijk ten uitvoer leggen van de opgelegde dwangmaatregelen. Deze processtap wordt alleen uitgevoerd wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van bestuursdwang. (BusinessProcess) Uitvoeren dwangmaatre- gelen Zo nodig wordt de situatie ter plaatse (opnieuw) gecontroleerd. Kennis van de actuele situatie is in de meeste gevallen noodzakelijk, maar een hercontrole kan overbodig zijn wanneer de situatie ook zonder controle evident is of wanneer reeds kortgeleden een controle is uitgevoerd (welke mogelijk de aanleiding is geweest tot het starten van het onderhavige proces). De controle bestaat uit voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en versturen van een kennisgeving. (BusinessProcess) Controleren situatie Wanneer bekend is waar de verantwoordelijkheden liggen voor de behandeling van het sanctietoepassingsverzoek, wordt een behandelteam samengesteld. Bij meervoudige zaken kan dit een interbestuurlijk team zijn. Er is altijd één hoofdbehandelaar die verantwoordelijk is dat de behandeling snel en correct uitgevoerd wordt. Bij eenvoudige zaken kan dit tevens degene zijn die de inhoudelijke expertise levert; bij complexe zaken is een "procesmanager" c.q. "casemanager" gewenst zodat inhoud en proces gescheiden blijven. Het ligt voor de hand dat bij het toepassen van een sanctie zoveel mogelijk dezelfde mensen betrokken worden als bij het opleggen van de sanctie. Het samentellen van een interbestuurlijk (of inter-afdeling) behandelteam vereist afstemming tussen de betrokken organisaties c.q. afdelingen. Daarom wordt ook deze activiteit bij voorkeur uitgevoerd als onderdeel van een integrale “toezicht-en-handhavingstafel”. (BusinessProcess) Toewijzen aan behandelteam Een kennisgeving van de resultaten wordt verstuurd. (BusinessProcess) Versturen kennisgeving Verzenden van de vastgestelde reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) aan de indiener van de melding en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen reactie of beschikking Wanneer opgevraagde aanvullende informatie ontvangen is, wordt die beoordeeld en toegevoegd in het dossier. Wanneer wel aanvullende informatie is opgevraagd maar die is geweigerd, of wanneer in het geheel niet is gereageerd op een verzoek tot aanleveren van aanvullende informatie, wordt dat als zodanig in het dossier vermeld. (BusinessProcess) Verwerken aanvullende informatie Om de controle effectief te kunnen uitvoeren is een goede voorbereiding vereist. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving en verstrekte vergunningen en/of ontheffingen en van toepassing zijnde (maatwerk)voorschriften worden verzameld. De te volgen aanpak wordt bepaald; in veel gevallen zal een bezoek ter plaatse nodig of gewenst zijn maar soms volstaat een administratieve controle (bijvoorbeeld om te bepalen of een melding is gedaan). Zo nodig worden bij de initiatiefnemer van de te controleren activiteit aanvullende gegevens opgevraagd. Bepaald wordt welke aspecten tijdens de controle aandacht verdienen, zoals geluid, geur, veiligheid, etc. Mede op basis hiervan worden de juiste datum en tijd voor een bezoek vastgesteld. Afhankelijk van de situatie en complexiteit worden een of meerdere interne adviseurs en/of ketenpartners ingeschakeld voor advies. Wanneer bezoek ter plaatse gewenst is, moet dat ingepland worden in overleg met de betrokken ketenpartners en --desgewenst-- de initiatiefnemer van de activiteit en/of belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden controle Beoordeling van het verzoek op urgentie. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdtoezichthouder. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen Onderzocht wordt in hoeverre handhaving onredelijk is in relatie tot de daarmee gediende belangen. Hiervan kan sprake zijn als bijvoorbeeld het opheffen van de overtreding grote kosten met zich meebrengt terwijl de overtreding zelf weinig overlast geeft en/of de verwachting is dat op termijn geen sprake meer zal zijn van een overtreding, bijvoorbeeld als gevolg van een voorgenomen wijziging van het omgevingsplan. Een andere mogelijkheid is dat handhaving in strijd is met beginselen van behoorlijk bestuur (vertrouwen, rechtszekerheid en gelijkheid). Een voorbeeld is het opleggen van een sanctie voor het overtreden van beleidsregels als de gemeente daar eerder mee heeft ingestemd. (BusinessProcess) Controleren onredelijkheid handhaving Wanneer sprake is van een ongewenste situatie, worden op basis van de in het controlerapport genoemde mogelijke maatregelen vervolgacties bepaald. Deze worden in gang gezet door een verzoek (c.q. het starten van een nieuwe zaak) aan de desbetreffende afdeling of ketenpartner. Dit kan het opleggen van een sanctie zijn maar ook een nieuw controlebezoek of een gesprek met de initiatiefnemer. (BusinessProcess) Bepalen vervolgacties Het uitvoeren van het intrekken van eerder afgegeven begunstigende beschikkingen. (BusinessProcess) Uitvoeren intrekkingsma- atregelen Om de controle effectief te kunnen uitvoeren is een goede voorbereiding vereist. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving en verstrekte vergunningen en/of ontheffingen en van toepassing zijnde (maatwerk)voorschriften worden verzameld. De te volgen aanpak wordt bepaald; in veel gevallen zal een bezoek ter plaatse nodig of gewenst zijn maar soms volstaat een administratieve controle (bijvoorbeeld om te bepalen of een melding is gedaan). Zo nodig worden bij de initiatiefnemer van de te controleren activiteit of een eventuele verzoeker om handhaving of een andere belanghebbende aanvullende gegevens opgevraagd. Bepaald wordt welke aspecten tijdens de controle aandacht verdienen, zoals geluid, geur, veiligheid, etc. Mede op basis hiervan worden de juiste datum en tijd voor een bezoek vastgesteld. Afhankelijk van de situatie en complexiteit worden een of meerdere interne adviseurs en/of ketenpartners ingeschakeld voor advies. Wanneer bezoek ter plaatse gewenst is, moet dat ingepland worden in overleg met de betrokken ketenpartners en --desgewenst-- de initiatiefnemer van de activiteit en/of belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden controle Wanneer uit de (her)controle is gebleken dat de overtreding waarvoor de sanctie is opgelegd is opgeheven, wordt de opgelegde sanctie in beginsel niet meer toegepast en eindigt het proces. Is de overtreding niet opgeheven of is herhaling van de overtreding waarschijnlijk, dan is de volgende stap om toepassing van de sanctie aan te kondigen. Is de opgelegde sanctie een last onder bestuursdwang, dan wordt een kennisgeving opgesteld waarin toepassing van de bestuursdwang wordt aangekondigd. NB. Wanneer sprake is van een ingediend verzoek tot toepassen van de opgelegde bestuusdwang, dan is deze kennisgeving een beschikking conform art. 5.31a Awb. Is de opgelegde sanctie een last onder dwangsom, dan wordt een kennisgeving opgesteld waarin de overtreder medegedeeld wordt dat de dwangsom(men) is/zijn verbeurd. (BusinessProcess) Opstellen kennisgeving toepassing sanctie De reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt op ambtelijk niveau vastgesteld wanneer geen beleidsgevoelige zaken spelen. Omwille van de zorgvuldigheid wordt het besluit door minimaal twee personen bekeken voordat het vasatgesteld wordt. De reactie of beschikking wordt met het dossier gearchiveerd zodat duurzame toegankelijkheid geborgd is. (BusinessProcess) Vasatstellen reactie of beschikking (ambtelijk) Als aanvullende informatie nodig is, wordt die opgevraagd bij de initiatiefnemer van de activiteit waarop het sanctietoepassingsverzoek betrekking heeft of bij ketenpartners. Het opvragen van aanvullende gegevens en informatie kan via verschillende kanalen (e-mail, telefoon, etc.). (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie De intern goedgekeurde controlerapportage wordt verzonden aan de aan de betrokken ketenpartners. Een kennisgeving van de bevindingen wordt gedaan aan de verantwoordelijke voor de gecontroleerde activiteit(en) en eventueel aan overige belanghebbenden. De overtreder (als sprake is van een overtreding) is hiermee geïnformeerd. Als uit de (her)controle is gebleken dat van een overtreding geen sprake is, of dat de overtreding al is opgeheven en dat er geen aanleiding is om ter vermoeden dat de overtreding opnieuw zal plaatsvinden en dat opleggen van een sanctie niet (meer) aan de orde is, dan is het verder onderzoeken van de zaak en het besluiten over het opleggen van een sanctie niet meer relevant. In dat geval wordt het bedrijfsproces beëindigd. (BusinessProcess) Versturen kennisgeving bevindingen Om de controle effectief te kunnen uitvoeren is een goede voorbereiding vereist. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving en verstrekte vergunningen en/of ontheffingen en van toepassing zijnde (maatwerk)voorschriften worden verzameld. De te volgen aanpak wordt bepaald; in veel gevallen zal een bezoek ter plaatse nodig of gewenst zijn maar soms volstaat een administratieve controle (bijvoorbeeld om te bepalen of een melding is gedaan). Zo nodig worden bij de initiatiefnemer van de te controleren activiteit of een andere belanghebbende aanvullende gegevens opgevraagd. Bepaald wordt welke aspecten tijdens de controle aandacht verdienen, zoals geluid, geur, veiligheid, etc. Mede op basis hiervan worden de juiste datum en tijd voor een bezoek vastgesteld. Afhankelijk van de situatie en complexiteit worden een of meerdere interne adviseurs en/of ketenpartners ingeschakeld voor advies. Wanneer bezoek ter plaatse gewenst is, moet dat ingepland worden in overleg met de betrokken ketenpartners en --desgewenst-- de initiatiefnemer van de activiteit en/of belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden controle Na afloop van de uitvoering van de controle wordt een eindrapport opgesteld. Daarin staan de bevindingen met betrekking tot de situatie ter plaatse en/of de administratieve aspecten van de ondernomen activiteit beschreven. Ook vermeldt het controlerapport op welke punten wel en op welke punten niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving, aan de verleende vergunningen en/of ontheffingen en eventuele maatwerkvoorschriften. Wanneer sprake is van een overtreding, wordt vermeld wat de aard en grootte is van de geleden schade en/of overlast, wat daarvan de oorzaak is en wie de veroorzaker, en welke maatregelen getroffen zijn of kunnen worden om de gevolgen van de overtreding te beperken en/of om herhaling te voorkomen. Er zijn situaties denkbaar waarin geen sprake is van een overtreding, maar wel overlast ervaren wordt en maatregelen mogelijk zijn om die overlast te verhelpen of te beperken. Ook dergelijke maatregelen worden vermeld. Het controlerapport wordt na opstellen intern gereviewd en goedgekeurd. Dit vormt de basis voor eventuele vervolgacties. Het rapport wordt met het dossier gearchiveerd zodat duurzame toegankelijkheid geborgd is. (BusinessProcess) Opstellen controlerapport Op basis van het sanctieverzoek, de eventueel uitgevoerde controle, de daaropvolgende analyse en de argumenten van de overtreder en eventuele belanghebbenden, voert de gemeente een integrale afweging uit om te komen tot een oordeel over het al dan niet opleggen van een sanctie en, in geval van het eerste, welk type sanctie passend is. Daarbij is van belang dat alle relevante disciplines vertegenwoordigd zijn, zowel van de interne organisatie alsook van keten- en uitvoeringspartners. Om alle feiten en omstandigheden integraal te beoordelen is het verstandig de betrokken adviseurs en ketenpartners ook fysiek bij elkaar te hebben aan de “toezicht-en-handhavingstafel”; dit kan voor eenvoudigere gevallen een vaste tafel zijn met ervaren adviseurs. Bij complexe gevallen ligt het meer voor de hand dat dit een speciaal aangewezen team van adviseurs, vergelijkbaar met een projectteam. Behalve het opleggen van een sanctie zijn er nog twee andere mogelijke uitkomsten: * Afzien van handhaving, hetzij vanwege beleid (lage prioriteit; alleen wanneer geen sprake is van een verzoek tot handhaving), hetzij omdat het opleggen van een sanctie onredelijk zou zijn in verhouding tot het te dienen belang. * Gedogen: in uitzonderingsgevallen zoals overmacht en overgangssituaties, gedurende een korte periode en onder voorwaarden kan een situatie expliciet gedoogd worden. Overtreder en belanghebbenden worden in beginsel niet bij deze processtap betrokken. Bij complexe zaken kan ervoor worden gekozen om verschillende sancties in te zetten op de verschillende geconstateerde overtredingen. Dat kan te maken hebben met de ernst van de overtredingen, specialismes en de benodigde termijn om een overtreding ongedaan te kunnen maken. Tevens wordt, als er sprake is van meerdere sancties en interbestuurlijke aspecten, bepaald welk bestuursorgaan welke sanctie(s) zal opleggen. Wanneer geoordeeld wordt tot het opleggen van een sanctie, dan moet gekozen worden tussen een last onder bestuursdwang en een last onder dwangsom, of eventueel een bestuurlijke boete. Welke van deze twee de beste keuze is, is afhankelijk van de situatie. Wanneer sprake is van acute risico's zoals brandgevaar, is bestuursdwang waarschijnlijk de betere keuze. Een dwangsom is veelal de betere keuze wanneer herhaling van een overtreding voorkomen moet worden, of wanneer alleen de overtreder zelf de kennis en kunde heeft om de juiste maatregelen te kunnen nemen. De op te leggen sanctie kan bestaan uit terugbrengen van de situatie in de oorspronkelijke staat; doorvoeren van aanpassingen; en/of het indienen van de benodigde aanvraag om vergunning of melding. Het laatste kan ook van toepassing zijn als de geconstateerde situatie wel past binnen de geldende regels, maar er wel een melding- of vergunningplicht geldt. (BusinessProcess) Uitvoeren integrale afweging Op basis van de bevindingen van de uitgevoerde controle (al dan niet sprake van een overtreding; geconstateerde schade/overlast; oorzaak en veroorzaker; mogelijkheden voor treffen van maatregelen) en in relatie tot de handhavingsstrategie van de gemeente en haar ketenpartners wordt bepaald welke vervolgacties zinvol zijn. Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk: * Vervolgacties zijn niet nodig omdat de overtreding al opgeheven is en er geen significante kans op herhaling is, of omdat de veroorzaker van de overtreding al met de belanghebbenden afdoende afspraken heeft gemaakt.. * Vervolgacties zijn niet nodig omdat dit niet past binnen het handhavingsbeleid en er geen sprake is van een ingediend handhavingsverzoek. * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van het doen van een 'melding activiteit' door de overtreder, omdat de overtreding daarmee direct wordt opgeheven. * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van het indienen van een vergunningaanvraag door de overtreder, omdat de overtreding met het verlenen van een vergunning direct wordt opgeheven en de gemeente de intentie heeft zo'n vergunning te verlenen.. * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van interne maatregelen zoals frequent(er) toezicht. * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van het opleggen van een sanctie teneinde de overtreding te doen beëindigen. * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van het opleggen van een sanctie teneinde de overtreding te doen beëindigen, aangevuld met interne maatregelen zoals frequent(er) toezicht. * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van terugmelden van incorrecte brondata * Vervolgacties zijn gewenst in de vorm van herstel of vervanging van gemeentelijke objecten In de geest van de Omgevingswet zien we ook hier een integrale benadering waarbij alle betrokken interne adviseurs en ketenpartners gezamenlijk tot een integraal oordeel komen. Zo mogelijk worden ook belanghebbenden (indiener melding en veroorzaker overtreding) betrokken bij het maken van keuzes; dit zal in de praktijk niet altijd haalbaar zijn. Bij aspecten die beleidsmatig, bestuurlijk en/of maatschappelijk gevoelig liggen, kan overleg op bestuurlijk niveau gewenst zijn (niet in het procesdiagram weergegeven). (BusinessProcess) Bepalen vervolgacties De controle wordt uitgevoerd. Wanneer sprake is van een bezoek ter plaatse, kunnen monsters genomen worden of metingen ter plaatse verricht. Zo nodig worden meerdere locaties bezocht of worden meerdere bezoeken aan eenzelfde locatie gebracht. Tijdens de controle worden alle aspecten die in de voorbereiding onderkend zijn onderzocht en worden systematisch aantekeningen gemaakt, foto's genomen etc. Tijdens de controle ligt de nadruk op de vraag wat de situatie ter plaatse is, niet zozeer op de vraag of die situatie in overeenstemming is met de regelgeving, al zal dat veelal wel onderwerp van gesprek zijn. In veel situatie is dat echter geen eenvoudige ja-of-neevraag. Het is daarom zaak om zoveel mogelijk relevante data vast te leggen, om in de volgende processtap te kunnen bepalen welke zaken wel en welke niet in overeenstemming met de kaders zijn. Daarmee ontstaat een compleet beeld van de mate waarin (en de wijze waarop) de initiatiefnemer van de activiteit de regels en voorschriften naleeft. Wanneer schade en/of overlast optreedt die snel met maatregelen te verhelpen is dan kan dat ter plaatse worden besproken en in gang gezet, in het belang van de betrokken omwonenden en andere belanghebbenden en ook in het belang van de veroorzaker. Afhankelijk van de situatie wordt het bezoek vooraf aan de initiatiefnemer van de activiteit aangekondigd c.q. wordt met hem/haar een afspraak gemaakt, of wordt juist gekozen voor een onaangekondigd bezoek. (BusinessProcess) Uitvoeren controle Van het de reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt mededeling gedaan aan belanghebbenden, waaronder ten minste de initiatiefnemer van de activiteit waarop de reactie of beschikking betrekking heeft, en adviseurs van wiens advies is afgeweken, maar zo mogelijk ook aan andere (bekende) belanghebbenden. Ketenpartners (met name Rijk en provincie) moeten, indien een door hen ingediende zienswijze niet is nagevolgd, het besluit toegezonden krijgen in verband met hun wettelijke bevoegdheden tot het doen van een reactieve aanwijzing. (BusinessProcess) Mededelen reactie of beschikking aan belanghebben- den Wanneer sprake is van het toepassen van bestuursdwang, vereist dat doorgaans de nodige voorbereiding. In de eerste plaats moeten de uit te voeren activiteiten worden ingepland in overleg met de in te schakelen medewerkers en externen (denk aan bijvoorbeeld inzet van politie). Ook moeten eventuele benodigde machtigingen en zaken als transport of opslagruimte worden geregeld. Verder moet een inventarisatie gemaakt worden van eventuele risico's verbonden aan de toepassing. (BusinessProcess) Voorbereiden bestuursdwang Wanneer herstel of vervanging van gemeentelijke objecten gewenst is, dan wordt dat doorgegeven aan de desbetreffende afdeling onder vermelding van locatie en object en eventuele aandachtspunten. Als herstel of vervanging van gemeentelijke objecten niet aan de orde is, dan kan deze processtap worden overgeslagen. (BusinessProcess) Initiëren herstel of vervanging van gemeentelijke objecten Wanneer sprake is van een eerder afgegeven begunstigende beschikking die als gevolg van de opgelegde sanctie (geheel of gedeeltelijk) ingetrokken wordt (conform art. 18.10 Ow), dan is dat een besluit dat bekendgemaakt moet worden en waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Voorheen (Wabo) kon de gemeente alleen een begunstigende 'vergunning' of 'ontheffing' intrekken; in de Omgevingswet is de bevoegdheid verruimt tot het intrekken van ook anderssoortige beschikkingen. De beschikking tot intrekking wordt eerst in concept opgesteld en intern ter goedkeuring aangeboden. (BusinessProcess) Opstellen Intrekking begunstigende beschikking Afhankelijk van het mandaat c.q. de beleidsgevoeligheid van de onderhanden casus wordt de handhavingsbeschikking op ambtelijk niveau vastgesteld. (BusinessProcess) Vaststellen beschikking (ambtelijk) Evaluatie ter verbetering van de werkprocessen vindt plaats op basis van de bevindingen in het eindrapport. Bij voorkeur worden hierbij de ketenpartners betrokken. (BusinessProcess) Evalueren uitvoering Een toezichtplan wordt opgesteld dat als leidraad zal worden gebruikt bij de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Opstellen toezichtplan Wanneer uit de inhoudelijke behandeling is gebleken van incorrecte brondata bij de gemeente of een ketenpartner, dan wordt dat als terugmelding doorgegeven aan de desbetreffende afdeling c.q. aan de ketenpartner. Als terugmelden van incorrecte brondata niet aan de orde is, dan kan deze processtap worden overgeslagen. (BusinessProcess) Initiëren behandelen terugmelding brondata Om de controle effectief te kunnen uitvoeren is een goede voorbereiding vereist. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving en verstrekte vergunningen en/of ontheffingen en van toepassing zijnde (maatwerk)voorschriften worden verzameld. De te volgen aanpak wordt bepaald; in veel gevallen zal een bezoek ter plaatse nodig of gewenst zijn maar soms volstaat een administratieve controle (bijvoorbeeld om te bepalen of een melding is gedaan). Zo nodig worden bij de initiatiefnemer van de te controleren activiteit aanvullende gegevens opgevraagd. Bepaald wordt welke aspecten tijdens de controle aandacht verdienen, zoals geluid, geur, veiligheid, etc. Mede op basis hiervan wordt de juisten datum en tijd voor een bezoek vastgesteld. Afhankelijk van de situatie en complexiteit worden een of meerdere interne adviseurs en/of ketenpartners ingeschakeld voor advies. Wanneer bezoek ter plaatse gewenst is, moet dat ingepland worden in overleg met de betrokken ketenpartners en --desgewenst-- de initiatiefnemer en/of indiener van de melding. (BusinessProcess) Voorbereiden controle De intern goedgekeurde controlerapportage wordt verzonden aan de aan de betrokken ketenpartners. Een kennisgeving van de bevindingen wordt gedaan aan de indiener van de melding incident, aan de initiatiefnemer van de gecontroleerde activiteit(en) en eventueel aan overige belanghebbenden. (BusinessProcess) Versturen kennisgeving toezichtbevind- ingen Wanneer toezicht verder gaat dan een enkele controle, zal eerst een toezichtplan opgesteld worden. De voorgeschiedenis van de activiteit is belangrijke input voor het toezichtplan. Voorgeschiedenis kan betrekking hebben op de locatie, op de initiatiefnemer en op de activiteit zelf. Ervaringen van de gemeente en/of ketenpartners met locatie, initiatiefnemer en/of activiteit helpen om effectief toezicht in te plannen. Een bekende initiatiefnemer die zijn/haar zaakjes altijd goed op orde heeft behoeft bijvoorbeeld minder toezicht dan een die meerdere keren betrapt is op overtreden van de regels. (BusinessProcess) Beoordelen voorgeschied- enis Afhankelijk van de resultaten van de controle worden een of meerdere vervolgacties in gang gezet. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Beoordeling van het verzoek op urgentie en op de vraag of de gemeente het juiste bevoegd gezag is. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdbehandelaar. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen verzoek Initiëren van vervolgacties zoals het opleggen van een sanctie en zo nodig inplannen van toezicht. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Afhankelijk van inhoud en complexiteit van het onderwerp wordt de toezichtzaak toegewezen aan een hoofdtoezichthouder. (BusinessProcess) Toewijzen aan hoofdtoezichth- ouder Wanneer opgevraagde aanvullende informatie ontvangen is, wordt die beoordeeld en toegevoegd in het dossier. Wanneer wel aanvullende informatie is opgevraagd maar die is geweigerd, of wanneer in het geheel niet is gereageerd op een verzoek tot aanleveren van aanvullende informatie, wordt dat als zodanig in het dossier vermeld. (BusinessProcess) Verwerken aanvullende informatie De controle wordt uitgevoerd. Wanneer sprake is van een bezoek ter plaatse, kunnen monsters genomen worden of metingen ter plaatse verricht. Zo nodig worden meerdere locaties bezocht of worden meerdere bezoeken aan eenzelfde locatie gebracht. Tijdens de controle worden alle aspecten die in de voorbereiding onderkend zijn onderzocht en worden systematisch aantekeningen gemaakt, foto's genomen etc. Tijdens de controle ligt de nadruk op de vraag wat de situatie ter plaatse is, niet zozeer op de vraag of die situatie in overeenstemming is met de regelgeving, al zal dat veelal wel onderwerp van gesprek zijn. In veel situatie is dat echter geen eenvoudige ja-of-neevraag. Het is daarom zaak om zoveel mogelijk relevante data vast te leggen, om in de volgende processtap te kunnen bepalen welke zaken wel en welke niet in overeenstemming met de kaders zijn. Daarmee ontstaat een compleet beeld van de mate waarin (en de wijze waarop) de initiatiefnemer van de activiteit de regels en voorschriften naleeft. Wanneer schade en/of overlast optreedt die snel met maatregelen te verhelpen is dan kan dat ter plaatse worden besproken en in gang gezet, in het belang van de betrokken omwonenden en andere belanghebbenden en ook in het belang van de veroorzaker. Afhankelijk van de situatie wordt het bezoek vooraf aan de initiatiefnemer van de activiteit aangekondigd c.q. wordt met hem/haar een afspraak gemaakt, of wordt juist gekozen voor een onaangekondigd bezoek. Bij zeer spoedeisende situaties is het mogelijk om direct mondeling bestuursdwang toe te passen en snel daarna schriftelijk met een ondertekend besluit te formaliseren. Het gaat dan om situaties die onomkeerbaar zijn als de activiteiten worden doorgezet of waar direct dreigend gevaar is voor (personen en dieren) op de locatie zelf en/of de in de omgeving. (BusinessProcess) Uitvoeren controle De intern goedgekeurde controlerapportage wordt verzonden aan de aan de betrokken ketenpartners. Een kennisgeving van de bevindingen wordt gedaan aan de verantwoordelijke voor de gecontroleerde activiteit(en) en eventueel aan overige belanghebbenden. De overtreder (als sprake is van een overtreding) is hiermee geïnformeerd. Uit de (her)controle kan blijken dat van een overtreding geen sprake is, of dat de overtreding al is opgeheven en dat er geen aanleiding is om ter vermoeden dat de overtreding opnieuw zal plaatsvinden. (BusinessProcess) Versturen kennisgeving bevindingen Beoordeeld wordt in hoeverre sprake is van een spoedeisende situatie. In dat geval dienen de navolgende activiteiten versneld te worden uitgevoerd. Eventueel worden bepaalde niet-essentiële activiteiten overgeslagen. Ook kan dit invloed hebben op wat voor sanctie wordt opgelegd. (BusinessProcess) Beoordelen urgentie De reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) wordt verzonden aan de indiener van de incidentmelding c.q. het handhavingsverzoek. (BusinessProcess) Verzenden reactie of beschikking aan aanvrager Het verzoek tot toezichthouden wordt geregistreerd in het VTH-systeem, na administratieve controle op juistheid van de gegevens. Wanneer sprake is van het starten van toezicht naar aanleiding van een interne gebeurtenis zoals het verlenen van een vergunning, dan kan deze processtap geautomatiseerd uitgevoerd worden. Anders verzoeken tot toezicht worden handmatig geregistreerd. (BusinessProcess) Registreren verzoek in VTH-systeem Bij het inplannen van toezicht is tevens belangrijk rekening te houden met de doel van het toezicht. Veiligheid laat minder ruimte dan het beperken van overlast. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van “sjablonen” gekoppeld aan toezichtdoelen, gebaseerd op praktijkervaringen. (BusinessProcess) Bepalen doelen en onderwerpen Initiëren van verscherpt toezicht en agenderen van het toepassen van de sanctie (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Desgewenst publiceren van de handhavingsbeschikking en zo nodig registreren in het WKPB-register. (BusinessProcess) Publiceren en registreren beschikking Indien bij de beoordeling is geconcludeerd dat meer/frequenter (al dan niet verscherpt) toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht meer aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt dat meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Als extra toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen. (BusinessProcess) Aanmelden voor (verscherpt) toezicht Zo nodig wordt de situatie ter plaatse (opnieuw) gecontroleerd. Kennis van de actuele situatie is in de meeste gevallen noodzakelijk, maar een hercontrole kan overbodig zijn wanneer de situatie ook zonder controle evident is of wanneer reeds kortgeleden een controle is uitgevoerd (welke mogelijk de aanleiding is geweest tot het starten van het onderhavige proces). De controle bestaat uit voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en versturen van een kennisgeving. (BusinessProcess) Controleren situatie De binnen de termijn ontvangen zienswijzen worden beoordeeld en al dan niet gegrond verklaard. Als termijn geldt meestal twee weken, hoewel hiervan afgeweken kan worden. Op basis van de gegronde zienswijzen wordt de concept-handhavingsbeschikking beoordeeld. Voor specifieke aspecten wordt advies gevraagd aan interne deskundigen en/of ketenpartners. Waar belangen botsen is het wenselijk en verstandig om direct met de betrokken partijen --belanghebbenden en (vermeende) overtreder-- naar oplossingen te zoeken. De optimale werkvorm is afhankelijk van het onderwerp, de lokale omstandigheden en de betrokken partijen. Adviezen en andere stukken dienen met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. De indiener(s) van een zienswijze krijgen, separaat of als onderdeel van de definitieve handhavingsbeschikking– altijd een beantwoording op hun zienswijze. Daarin wordt toegelicht hoe de verschillende onderdelen van de zienswijze zijn beoordeeld en welke invloed dat heeft op de definitieve besluitvorming. De beantwoording van de zienswijzen wordt meestal tegelijk met het definitieve handhavingsbesluit verstuurd. Als in de binnengekomen zienswijzen nieuwe feiten of omstandigheden naar voren komen (die nog niet eerder bekend waren) die tot een substantieel andere afweging en sanctie leiden, is het mogelijk om eerst opnieuw een concept handhavingsbeschikking op te stellen waarop de betrokken partijen weer een zienswijze kunnen indienen. De fase voor het opstellen definitieve handhavingsbeschikking wordt dan opnieuw doorlopen. (BusinessProcess) Verwerken zienswijze(n) Met name bij handhavingsverzoeken maar ook bij andere meldingen is het goed om een ontvangstbevestiging te versturen, zodat de indiener weet dat zijn/haar melding ontvangen is en dat de gemeente de gaat beoordelen. Bij de ontvangstbevestiging hoort een beknopte uitleg van de procedure die de gemeente zal volgen en contactgegevens en een uniek (zaak)nummer zodat de indiener desgewenst gericht contact kan opnemen met de gemeente met vragen over de voortgang. (BusinessProcess) Versturen ontvangstbev- estiging Van de uitvoering van de bestuursdwang dient een rapportage te worden opgesteld waarin de gang van zaken is vastgelegd. Deze kan tevens gebruikt worden ter evaluatie en lering. (BusinessProcess) Opstellen rapportage bestuursdwang De controle wordt uitgevoerd. Wanneer sprake is van een bezoek ter plaatse, kunnen monsters genomen worden of metingen ter plaatse verricht. Zo nodig worden meerdere locaties bezocht of worden meerdere bezoeken aan eenzelfde locatie gebracht. Tijdens de controle worden alle aspecten die in de voorbereiding onderkend zijn onderzocht en worden systematisch aantekeningen gemaakt, foto's genomen etc. Tijdens de controle ligt de nadruk op de vraag wat de situatie ter plaatse is, niet zozeer op de vraag of die situatie in overeenstemming is met de regelgeving, al zal dat veelal wel onderwerp van gesprek zijn. In veel situatie is dat echter geen eenvoudige ja-of-neevraag. Het is daarom zaak om zoveel mogelijk relevante data vast te leggen, om in de volgende processtap te kunnen bepalen welke zaken wel en welke niet in overeenstemming met de kaders zijn. Daarmee ontstaat een compleet beeld van de mate waarin (en de wijze waarop) de initiatiefnemer van de activiteit de regels en voorschriften naleeft. Wanneer schade en/of overlast optreedt die snel met maatregelen te verhelpen is dan kan dat ter plaatse worden besproken en in gang gezet, in het belang van de betrokken omwonenden en andere belanghebbenden en ook in het belang van de veroorzaker. Afhankelijk van de situatie wordt het bezoek vooraf aan de initiatiefnemer van de activiteit aangekondigd c.q. wordt met hem/haar een afspraak gemaakt, of wordt juist gekozen voor een onaangekondigd bezoek. (BusinessProcess) Uitvoeren controle Na afloop van de uitvoering van de controle wordt een eindrapport opgesteld. Daarin staan de bevindingen met betrekking tot de situatie ter plaatse en/of de administratieve aspecten van de ondernomen activiteit beschreven. Ook vermeldt het controlerapport op welke punten wel en op welke punten niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving, aan de verleende vergunningen en/of ontheffingen en eventuele maatwerkvoorschriften. Wanneer sprake is van een overtreding, wordt vermeld wat de aard en grootte is van de geleden schade en/of overlast, wat daarvan de oorzaak is en wie de veroorzaker, en welke maatregelen getroffen zijn of kunnen worden om de gevolgen van de overtreding te beperken en/of om herhaling te voorkomen. Er zijn situaties denkbaar waarin geen sprake is van een overtreding, maar wel overlast ervaren wordt en maatregelen mogelijk zijn om die overlast te verhelpen of te beperken. Ook dergelijke maatregelen worden vermeld. Het controlerapport wordt na opstellen intern gereviewd en goedgekeurd. Dit vormt de basis voor eventuele vervolgacties. Het rapport wordt met het dossier gearchiveerd zodat duurzame toegankelijkheid geborgd is. (BusinessProcess) Opstellen controlerapport Na afloop van de uitvoering van de controle wordt een eindrapport opgesteld. Daarin staan de bevindingen met betrekking tot de situatie ter plaatse en/of de administratieve aspecten van de ondernomen activiteit beschreven. Ook vermeldt het controlerapport op welke punten wel en op welke punten niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving, aan de verleende vergunningen en/of ontheffingen en eventuele maatwerkvoorschriften. Wanneer sprake is van een overtreding, wordt vermeld wat de aard en grootte is van de geleden schade en/of overlast, wat daarvan de oorzaak is en wie de veroorzaker, en welke maatregelen getroffen zijn of kunnen worden om de gevolgen van de overtreding te beperken en/of om herhaling te voorkomen. Er zijn situaties denkbaar waarin geen sprake is van een overtreding, maar wel overlast ervaren wordt en maatregelen mogelijk zijn om die overlast te verhelpen of te beperken. Ook dergelijke maatregelen worden vermeld. Het controlerapport wordt na opstellen intern gereviewd en goedgekeurd. Dit vormt de basis voor eventuele vervolgacties. Het rapport wordt met het dossier gearchiveerd zodat duurzame toegankelijkheid geborgd is. (BusinessProcess) Opstellen controlerapport Wanneer het opleggen van een sanctie beperkingen met zich meebrengt zoals bedoeld in de WKPB, wordt een registratie gedaan in het landelijke WKPB-register. (BusinessProcess) Registreren sanctie in (landelijke) registers De gegrond verklaarde (onderdelen van) zienswijzen worden verwerkt in de concept handhavingsbeschikking. Hiermee komt de definitieve handhavingsbeschikking tot stand. Wanneer geen zienswijzen ontvangen zijn of wanneer alle ontvangen zienswijzen niet gegrond verklaard zijn, wordt de concept handhavingsbeschikking automatisch ook de definitieve handhavingsbeschikking. De definitieve handhavingsbeschikking is ofwel een besluit tot het opleggen van een sanctie ofwel een besluit tot afzien van handhaving c.q. een gedoogverklaring. (BusinessProcess) Formuleren definitieve beschikking Alvorens op basis van het sanctieverzoek, de uitgevoerde controle en de daaropvolgende analyse te komen tot een oordeel, wordt eerst de overtreder in de gelegenheid gesteld zijn visie te geven, conform het algemene rechtsbeginsel van hoor en wederhoor. De overtreder moet daartoe kunnen beschikken over alle relevante informatie zodat hij/zij op alle punten kan reageren. Zo nodig wordt een gesprek gearrangeerd tussen overtreder en belanghebbenden. Naar goed gebruik wordt een hoor/wederhoorverslag opgemaakt en ter accordering voorgelegd aan de deelnemende partijen. Het verslag wordt opgenomen in het dossier en speelt een rol in de navolgende afweging. In bijzondere en spoedeisende omstandigheden kan hiervan worden afgeweken en komt de gemeente tot een oordeel zonder toepassen van hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Uitvoeren hoor/wederho- or Beoordeling van het verzoek op urgentie op de vraag of de gemeente het juiste bevoegd gezag is. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdbehandelaar. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen regelmatig samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen verzoek Als aanvullende informatie nodig is, wordt die opgevraagd. Het opvragen van aanvullende gegevens en informatie kan via verschillende kanalen (e-mail, telefoon, etc.). (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Als laatste stap binnen de intake, wordt beoordeeld of alle benodigde gegevens in het dossier aanwezig zijn. Als er gegevens ontbreken of zaken onduidelijk zijn, vraagt de hoofdbehandelaar aan de indiener van de incidentmelding om aanvulling. In complexe gevallen vraagt de hoofdbehandelaar ook aan de medebehandelaren of zij nog gegevens en informatie missen. Het opvragen van aanvullende gegevens en informatie kan via verschillende kanalen (email, telefoon, etc). (BusinessProcess) Beoordelen aanvullende informatie nodig Toezicht op activiteiten in de fysieke leefomgeving eindigt bij de beëindiging van de onder toezicht staande activiteiten, direct of eventueel enige tijd daarna, na een nacontrole. Een eindrapport wordt opgesteld, met daarin alle informatie die nodig of bruikbaar is bij eventuele vervolgzaken, en informatie die gebruikt kan worden ter verbetering van de werkprocessen. Het eindrapport is voor intern gebruik en wordt in beginsel niet toegezonden aan externe betrokkenen (anders dan de direct betrokken ketenpartners). (BusinessProcess) Opstellen eindrapport toezicht Beoordeeld wordt in hoeverre sprake is van een spoedeisende situatie. In dat geval dienen de navolgende activiteiten versneld te worden uitgevoerd. Eventueel worden bepaalde niet-essentiële activiteiten overgeslagen. (BusinessProcess) Beoordelen urgentie Er wordt een planning opgesteld voor het toezicht, in samenspraak met de ketenpartners. Eventueel wordt ook de initiatiefnemer (of uitvoerder) betrokken. Dit kan praktisch zijn, bijvoorbeeld in verband met toegang tot de locatie of het tijdig beschikbaar hebben van documenten, maar heeft ook nadelen omdat de initiatiefnemer daardoor soms meer mogelijkheden heeft om de regels te ontduiken. In veel gevallen zal sprake zijn van een “relatieve planning” omdat de exacte datums waarop mijlpalen in de realisatie worden bereikt pas later bekend worden. Toezichtacties worden dan vooral gekoppeld aan mijlpalen. Bij continu toezicht na realisatie, bijvoorbeeld op brandveilig gebruik, kan wel een absolute planning gehanteerd worden. (BusinessProcess) Maken planning voor toezicht AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 30-05-2024 11:12:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 11:12:12 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessRole
Label     Team toezicht en handhaving
Definitie     Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst.
VolgordeId     000-06
Object ID     4b2b9c22-4bc1-46a8-a7d3-807ac7d75139
Object ID_nl     4b2b9c22-4bc1-46a8-a7d3-807ac7d75139
Original ID     id-4b2b9c22-4bc1-46a8-a7d3-807ac7d75139
Semanticsearch     team toezicht en handhaving
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 03:22.