025-04 Bekendmaken besluit opleggen sanctie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 025-04 Bekendmaken besluit opleggen sanctie
025-04 Bekendmaken besluit opleggen sanctie
Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner Een "verantwoordelijke uitvoering activiteit" is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die een activiteit in de fysieke leefomgeving onderneemt, al dan niet op grond van een verleende vergunning. De activiteit kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan verantwoordelijke zijn. Bij de toezicht- en handhavingprocessen spreken we veelal van de "overtreder" maar we hanteren hier de term "verantwoordelijke uitvoering activiteit" omdat niet altijd sprake is van een overtreding. (BusinessRole) Verantwoordelijke uitvoering activiteit Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. (BusinessRole) Belanghebbende Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de situatie of het gedrag weer in overeenstemming wordt gebracht met de geldende norm. (BusinessProcess) Opleggen sanctie De tweede fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' is de voorbereidingsfase. In deze fase wordt de situatie ter plaatse gecontroleerd, wordt onderzocht of sprake is van uitzicht op legalisatie of bijzondere omstandigheden, en wordt op basis van integrale afweging en hoor/wederhoor een voornemen tot (geen) sanctie opgesteld. (BusinessProcess) Voorbereiden opleggen sanctie De eerste fase in het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' is de intakefase. Deze bestaat uit het registreren van het verzoek en het eventueel sturen van een ontvangstbevestiging; het beoordelen van het verzoek en het toewijzen aan het team dat het verzoek zal behandelen; en het zo nodig opvragen van aanvullende informatie. (BusinessProcess) Intake verzoek opleggen sanctie De derde fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' betreft het verwerken van eventuele zienswijzen op de concept handhavingsbeschikking tot een definitieve handhavingsbeschikking, alsmede de goedkeuring daarvan. (BusinessProcess) Besluiten opleggen sanctie Versturen sanctie aan overtreder, afschriften aan ketenpartners en andere belanghebbenden, evt. registratie bij kadaster. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit opleggen sanctie Versturen sanctie aan overtreder, afschriften aan ketenpartners en andere belanghebbenden, evt. registratie bij kadaster. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit opleggen sanctie Verzenden van de vastgestelde beschikking aan de verantwoordelijke voor de activiteit waarop het sanctieverzoek betrekking heeft en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen beschikking De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving De handhavingsbeschikking (sanctie of gedoogverklaring) wordt verzonden aan de verantwoordelijke voor de activiteit waarop het sanctieverzoek betrekking heeft zodat het besluit in werking kan treden. De verzending kan eventueel aangetekend geschieden, om discussie over de ingangsdatum van de begunstigingstermijn te voorkomen. Bij de beschikking wordt vermeld wie een afschrift ontvangen en of de sanctie gepubliceerd zal worden op de gemeentelijke website en/of lokale media. (BusinessProcess) Verzenden beschikking aan verantwoordelijke activiteit Belanghebbenden ontvangen een afschrift van de handhavingsbeschikking. Hieronder vallen belanghebbende ketenpartners en in elk geval de indiener van het sanctieverzoek, wanneer dit niet van de gemeente zelf afkomstig is, en degenen die in de procedure betrokken zijn geweest (verzoek om handhaving, hoor- en wederhoor, zienswijze). (BusinessProcess) Mededelen beschikking aan belanghebbenden Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Desgewenst publiceren van de handhavingsbeschikking en zo nodig registreren in het WKPB-register. (BusinessProcess) Publiceren en registreren beschikking De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving OrJunction Desgewenst wordt de sanctie gepubliceerd op de gemeentelijke website of in (lokale) media, ter informatie van belanghebbenden (voor zover niet rechtstreeks geïnformeerd) en overige geïnteresseerden en/of ter afschrikking van andere (potentiële) overtreders. Voorzichtigheid is geadviseerd, met name bij het publiceren van sancties die nog niet onherroepelijk zijn geworden. De publicatie kan de overtreder (imago)schade toebrengen. (BusinessProcess) Publiceren sanctie OrJunction OrJunction Wanneer het opleggen van een sanctie beperkingen met zich meebrengt zoals bedoeld in de WKPB, wordt een registratie gedaan in het landelijke WKPB-register. (BusinessProcess) Registreren sanctie in (landelijke) registers OrJunction OrJunction Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Initiëren van verscherpt toezicht en agenderen van het toepassen van de sanctie (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Indien een sanctie wordt opgelegd, dient daar in beginsel opvolging aan te worden gegeven. Hoewel de sanctie niet altijd ten uitvoer zal worden gelegd, is het belangrijk om de eventuele tenuitvoerlegging te agenderen zodat daar tijdig over beslist kan worden. (BusinessProcess) Initiëren toepassen sanctie OrJunction Ongeacht of een sanctie wordt opgelegd, is de situatie na indiening van een sanctieverzoek dusdanig dat (verscherpt) toezicht op de desbetreffende activiteit(en) verstandig is, om voortduring, herhaling of verergering van de overtreding te voorkomen en/of om te zorgen dat de situatie niet escaleert. In geval van een opgelegde sanctie zal in elk geval togezien moeten worden op het (tijdig) voldoen aan de opgelegde last. (BusinessProcess) Initiëren toezichthouden Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Met het vaststellen van de handhavingsbeschikking is de derde fase van het bedrijfsproces afgerond. Dit vormt tevens het vertrekpunt voor de vierde fase, de bekendmaking. (BusinessEvent) Handhavingsbeschi- kking vastgesteld Na het bekendmaken van de handhavingsbeschikking en het initiëren van eventuele vervolgacties is het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' afgerond. (BusinessEvent) Opleggen sanctie gereed TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship publicatie niet gewenst TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship geen registratie nodig TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship geen sanctie TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 20-06-2024 13:29:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-06-2024 13:29:18 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 025-04 Bekendmaken besluit opleggen sanctie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-39cd992a-8d03-47d4-acd9-ba1c16d4d9af
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 025-04 Bekendmaken besluit opleggen sanctie
Documentatie  : Deze view toont een model van de vierde fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie', de bekendmakingsfase. In deze fase wordt de handhavingsbeschikking verzonden aan de verantwoordelijke voor de activiteit waarop het sanctieverzoek betrekking heeft, krijgen belanghebbenden een afschrift, wordt de sanctie eventueel gepubliceerd en/of geregistreerd en worden vervolgacties geïnitieerd.
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 39cd992a-8d03-47d4-acd9-ba1c16d4d9af
Object ID_nl  : 39cd992a-8d03-47d4-acd9-ba1c16d4d9af
Original ID  : id-39cd992a-8d03-47d4-acd9-ba1c16d4d9af
Semanticsearch  : 025-04 bekendmaken besluit opleggen sanctie
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 15:56.