Gemeenteraad

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad In deze stap wordt mededeling gedaan van het besluit tot wijziging van het omgevingsplan aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Mededelen besluit Beoordeling van het verzoek op urgentie en op de vraag of de gemeente het juiste bevoegd gezag is. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdbehandelaar. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen verzoek Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het verzoek tot toepassen van een sanctie. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbev- estiging Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het verzoek tot opleggen van een sanctie. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbev- estiging Het aankondigen van het daadwerkelijk toepassen van de opgelegde sanctie. (BusinessProcess) Aankondigen toepassing sanctie In deze stap wordt het concept ontwerpbesluit (voorontwerp) ter inzage gelegd voor informele inspraak. Afhankelijk van het beleid van de gemeente en het specifieke geval wordt bepaald of deze stap uitgevoerd wordt. Sommige gemeenten zijn op basis van een inspraakverordening verplicht een concept ontwerpbesluit (voorontwerpbesluit) te publiceren voor inspraak. Wordt niet met een concept ontwerpbesluit gewerkt, dan volgt het opstellen van het ontwerpbesluit. Deze inspraakronde is nog informeel. Het doel is om vroegtijdig reacties te peilen en mee te nemen in het definitieve ontwerp van het wijzigingsbesluit. De formele inspraak (terinzagelegging) volgt later. (BusinessProcess) Uitvoeren inspraak Na afstemming van het globaal ontwerp werkt de initiatiefnemer dit verder uit tot een detailontwerp. De uitwerking moet voldoende zijn om een vergunningaanvraag te kunnen opstellen. Ook moet deze de gemeente, ketenpartners en belanghebbenden voldoende zekerheid bieden over de invulling van het plan en de mate waarin het past binnen de door het omgevingsbeleid opgelegde en/of door de betrokken partijen afgesproken kaders. (BusinessProcess) Afstemmen detailontwerp Een toezichtplan wordt opgesteld dat als leidraad zal worden gebruikt bij de uitvoering van het toezicht. (BusinessProcess) Opstellen toezichtplan Formuleren van de definitieve beschikking op basis van de ontwerpbeschikking en ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve beschikking Beoordelen van de melding op diverse aspecten. Zo nodig doorsturen van de melding naar een ander bevoegd gezag, en zo nodig opvragen van aanvullende informatie bij de indiener van de melding of bij ketenpartners. Wanneer sprake is van een eenvoudige melding die kan worden afgedaan met een directe reactie aan de indiener, kunnen de stappen in dit deelproces worden overgeslagen. (BusinessProcess) Beoordelen melding en opvragen aanvullende informatie Initiëren van vervolgacties zoals het bijwerken van het omgevingsplan naar aanleiding van een afwijkvergunning en zo nodig inplannen van toezicht. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Het opvragen en verwerken van aanvullende informatie die nodig is voor het vervolg van het bedrijfsproces. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie De Gemeenteraad heeft bij afwijkingen van het omgevingsplan adviesrecht maar geen instemmingsrecht. Bovendien geldt dat een adviesvraag aan de Gemeenteraad geen reden is voor verlenging van de proceduredoorlooptijd. Het is daarom zaak om de eventuele adviesaanvraag bij de Gemeenteraad vroegtijdig te agenderen en zoveel mogelijk parallel uit te voeren met de verdere activiteiten in het proces. De Gemeenteraad ontvangt de adviesaanvraag van het College en agendeert deze. De Gemeenteraad gaat over de vergunningaanvraag in debat met het College en eventuele insprekers, en zal op basis van de uitkomst van dat debat zijn advies uitbrengen aan het College. Het raadsadvies dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Uitbrengen raadsadvies Een uitvoerend toezichtteam wordt samengesteld door selectie van een of meerdere geschikte toezichthouders. (BusinessProcess) Samenstellen toezichtteam Het vaststellen van kostenverhaal of dwangsominvordering. (BusinessProcess) Uitvoeren financiële maatregelen Gecontroleerd wordt of sprake is van bijzondere omstandigheden. Bij overtredingen geldt een beginselplicht tot handhaven, maar die plicht vervalt bij bijzondere omstandigheden. Daarvan is met name sprake wanneer concreet uitzicht bestaat op legalisatie of wanneer handhaven onredelijk zou zijn. (BusinessProcess) Controleren bijzondere omstandighed- en Uitvoeren van administratieve intake en verzamelen van relevante informatie. (BusinessProcess) Intake Een kennisgeving van de resultaten wordt verstuurd. (BusinessProcess) Versturen kennisgeving Inhoudelijke toetsing aan de regelgeving en eventuele aanpassing van de aanvraag. (BusinessProcess) Toetsen activiteiten aan regelgeving Vaststellen van de definitieve handhavingsbeschikking op ambtelijk of bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Vaststellen definitieve handhavingsb- eschikking Verzenden van de vastgestelde beschikking aan de verantwoordelijke voor de activiteit waarop het sanctieverzoek betrekking heeft en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen beschikking Na de eerste, gezamenlijke verkenning aan de omgevingstafel zal de gemeente intern bepalen welke positie zij ten aanzien van het initiatief wil innemen. Daarbij wordt beoordeeld of het initiatief een kans of juist een bedreiging is voor het realiseren van de in de omgevingsvisie vastgelegde langetermijndoelen, wat de maatschappelijke impact en relevantie is, en of de gemeente een actieve of juist passieve en neutrale rol wil spelen in het vervolgtraject. (BusinessProcess) Bepalen positie gemeente De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit vaststellen voor het opnemen van ‘voorbeschermingsregels’ in het omgevingsplan. Met deze voorbeschermingsregels kan de gemeente een gebied beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen tijdens de periode dat de wijzigingsprocedure van het omgevingsplan loopt. Een voorbeeld is de situatie waarin de gemeente een bestaand agrarisch gebied wil omvormen tot woongebied. De voorbeschermingsregels kunnen dan verbieden om in dit agrarisch gebied nieuwe agrarische gebouwen te bouwen, zoals een schuur. De raad kan zelf het moment bepalen waarop zij het voorbereidingsbesluit wil nemen. Gelet op het doel en de beperkte geldigheidsduur van voorbereidingsbescherming, is dit een strategische keuze. Zeker bij ingrijpende wijzigingen. Een van de mogelijkheden is om het voorbereidingsbesluit te nemen gelijktijdig met het vaststellen van de opdracht door de gemeenteraad. (BusinessProcess) Vaststellen voorbereiding- sbesluit BusinessProcess Uitvoeren afronding toezichthouden Formuleren van de uitgangspunten voor de ontwerpfase en laten vaststellen. (BusinessProcess) Vaststellen uitgangspunten In deze stap wordt het definitieve besluit tot wijziging van het omgevingsplan gepubliceerd in de LVBB. Tenminste de noodzakelijke toepasbare regels worden aangeleverd bij het DSO. (BusinessProcess) Publiceren besluit In deze processtap wordt het doel, de scope en de impact van de wijziging bepaald en wordt de opdracht tot het wijzigen van het omgevingsplan geformuleerd. Tot slot vindt de accordering van de opdracht plaats. Deze stap is ook een goed moment om te bepalen of en zo ja wanneer de gemeente een voorbereidingsbesluit wil nemen. (BusinessProcess) Vaststellen opdracht Bepalen regievoerder, toewijzen aan initiatiefmanager en samenstellen van het team dat de verkenning gaat uitvoeren. (BusinessProcess) Toewijzen en samenstellen team Formuleren van de definitieve handhavingsbeschikking op basis van het concept en eventuele ingediende zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve handhavingsb- eschikking Initiëren van vervolgacties zoals het opleggen van een sanctie en zo nodig inplannen van toezicht. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Beoordeling van het verzoek op urgentie. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdtoezichthouder. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen Beoordeling van het verzoek op urgentie op de vraag of de gemeente het juiste bevoegd gezag is. Tevens toewijzing aan een behandelteam met hoofdbehandelaar. Met name in geval van meervoudige zaken is een integrale benadering noodzakelijk waarbij alle relevante disciplines binnen de eigen organisatie en keten- en uitvoeringspartners betrokken worden. Een geschikte werkvorm is de ''integrale intaketafel'' waarbij de betrokken partijen regelmatig samen aan tafel zitten en binnengekomen zaken bespreken. In zo'n integrale intaketafel wordt de gewenste aanpak vastgesteld en worden de taken verdeeld en toegewezen, zodat direct een interbestuurlijk behandelteam tot stand komt. (BusinessProcess) Beoordelen en toewijzen verzoek Het daadwerkelijk ten uitvoer leggen van de opgelegde dwangmaatregelen. Deze processtap wordt alleen uitgevoerd wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van bestuursdwang. (BusinessProcess) Uitvoeren dwangmaatre- gelen De eerste stap in de ontwerpfase is die van het globaal ontwerp. Dit wordt opgesteld door de initiatiefnemer, in nauw overleg met de gemeente, de ketenpartners en belanghebbenden. Het globaal ontwerp geeft het initiatief vorm en maakt duidelijk hoe een en ander ingepast wordt in de fysieke leefomgeving. Het bevat evenwel niet een gedetailleerde uitwerking op alle aspecten. (BusinessProcess) Afstemmen globaal ontwerp Deze activiteit is alleen van toepassing als de gemeenteraad de uitgangspunten vaststelt. De gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel voor vaststelling van de uitgangspunten voor het wijzigen van een omgevingsplan. De raad gaat hierover in debat met het college en eventuele insprekers en stelt de uitgangspunten vast. (BusinessProcess) Vaststellen uitgangspunten Vaststellen van het definitief besluit voor de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Vaststellen definitief besluit Betreft het controleren in hoeverre de actuele situatie ter plaatse in overeenstemming is met de geldende regelgeving en eventuele verstrekte vergunningen en/of ontheffingen. DIt deelproces bestaat uit de processtappen voorbereiden controle, uitvoeren controle, opstellen controleraport en versturen kennisgeving toezichtbevindingen. In bepaalde gevallen kan deze controle overgeslagen worden, met name wanneer de situatie ter plaatse al bekend uit (bijvoorbeeld uit een recent uitgevoerde eerdere controle). (BusinessProcess) Controleren situatie Betreft het besluiten over eventuele vervolgacties en het opstellen/vaststellen van een reactie of beschikking. (BusinessProcess) Besluiten reactie Zo nodig wordt de situatie ter plaatse (opnieuw) gecontroleerd. Kennis van de actuele situatie is in de meeste gevallen noodzakelijk, maar een hercontrole kan overbodig zijn wanneer de situatie ook zonder controle evident is of wanneer reeds kortgeleden een controle is uitgevoerd (welke mogelijk de aanleiding is geweest tot het starten van het onderhavige proces). De controle bestaat uit voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en versturen van een kennisgeving. (BusinessProcess) Controleren situatie BusinessProcess Adviseren vergunningaa- nvraag Inschakelen van ketenpartners om soepele samenwerking in de inhoudelijke behandeling te waarborgen. (BusinessProcess) Organiseren externe samenwerking In deze stap wordt het definitieve besluit geformuleerd op basis van het ontwerpbesluit en de ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitief besluit In deze processtap wordt kennisgeving gedaan van het voornemen om het omgevingsplan te wijzigen. Vervolgens wordt afstemming en participatie uitgevoerd. Onder afstemming wordt hier verstaan de afstemming met andere bestuursorganen (ketenpartners). Onder participatie wordt hier verstaan het betrekken van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding en de besluitvorming. Aan het einde wordt een rapportage opgesteld. (BusinessProcess) Uitvoeren afstemming en participatie Uitvoeren van de administratieve intake, het versturen van een ontvangstbevestiging en het toewijzen aan een hoofdbehandelaar al dan niet via triage. (BusinessProcess) Registreren en toewijzen melding Het uitvoeren van het intrekken van eerder afgegeven begunstigende beschikkingen. (BusinessProcess) Uitvoeren intrekkingsma- atregelen Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke beoordeling en behandeling van het toezichtverzoek. (BusinessProcess) Registreren verzoek en versturen ontvangstbev- estiging Uitvoeren van controles op de 'behandelbaarheid' van de aanvraag en bepalen van de te volgen procedure. (BusinessProcess) Controleren aanvraag Het opvragen en verwerken van aanvullende informatie die nodig is voor het vervolg van het bedrijfsproces. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie Verzenden van de vastgestelde beschikking aan de initiatiefnemer en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen beschikking Verzamelen adviezen van uiteenlopende deskundigen en ketenpartners, opstellen en accorderen van een concept ontwerpbesluit (voorontwerp). (BusinessProcess) Opstellen concept ontwerpbesluit Het versturen van de beschikking(en), bijwerken van registraties en in gang zetten van vervolgacties. (BusinessProcess) Afronden toepassing sanctie Formuleren van de beschikking op basis van een integrale inhoudelijke afweging van de bevindingen uit de inhoudelijke toetsing. (BusinessProcess) Opstellen concept beschikking Desgewenst publiceren van de handhavingsbeschikking en zo nodig registreren in het WKPB-register. (BusinessProcess) Publiceren en registreren beschikking Verzenden van de vastgestelde reactie (bij informele incidentmelding) of beschikking (bij formeel handhavingsverzoek) aan de indiener van de melding en mededeling doen aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Verzenden en mededelen reactie of beschikking Publiceren van de vergunning (of wijziging of intrekking) in lokale media en registreren in lokale of landelijke registers voor zover nodig. (BusinessProcess) Publiceren en registreren beschikking Aanpassen van het concept ontwerpbesluit tot een ontwerpbesluit en het accorderen daarvan. (BusinessProcess) Opstellen ontwerpbesluit De situatie ter plaatse wordt gecontroleerd door middel van een controlebezoek. Van de resultaten wordt een rapport opgemaakt. (BusinessProcess) Uitvoeren controle Administratieve werkzaamheden ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling. (BusinessProcess) Registreren, publiceren en toewijzen aanvraag Deze activiteit is alleen van toepassing als de gemeenteraad het besluit vaststelt. De gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel voor het vaststellen van de omgevingsplanwijziging met daarbij de eventuele nota van beantwoording van zienswijzen. Indien aan de orde gaat de raad hierover onderling in debat en ook met het college en eventuele insprekers. De raad stelt uiteindelijk de omgevingsplanwijziging vast. (BusinessProcess) Vaststellen definitief besluit Afhankelijk van de resultaten van de controle worden een of meerdere vervolgacties in gang gezet. (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties Deze activiteit is alleen van toepassing als de gemeenteraad de opdracht vaststelt. De gemeenteraad ontvangt het raadsvoorstel om opdracht te geven voor het wijzigen van een omgevingsplan. De raad gaat hierover in debat met het college en eventuele insprekers en stelt de opdracht vast. (BusinessProcess) Vaststellen opdracht Zo nodig wordt de situatie ter plaatse (opnieuw) gecontroleerd. Kennis van de actuele situatie is in de meeste gevallen noodzakelijk, maar een hercontrole kan overbodig zijn wanneer de situatie ook zonder controle evident is of wanneer reeds kortgeleden een controle is uitgevoerd (welke mogelijk de aanleiding is geweest tot het starten van het onderhavige proces). De controle bestaat uit voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en versturen van een kennisgeving. (BusinessProcess) Controleren situatie Ter inzage leggen van de ontwerpbeschikking en verzamelen van zienswijzen. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereiding- sprocedure Op basis van de bevindingen en na toepassen van hoor/wederhoor wordt een integrale afweging gemaakt met betrekking tot de vraag om wel of niet over te gaan tot handhaven. De uitkomst wordt vervat in een voornemen tot (niet) handhaven. (BusinessProcess) Opstellen concept handhavingsb- eschikking Gezamenlijk worden de mogelijkheden verkend om het initiatief doorgang te laten vinden. De insteek is "ja, mits", wat betekent dat alle betrokken partijen zoeken naar mogelijkheden. Zowel aanpassing van het initiatief alsook aanpassing van de kaders zijn in beginsel mogelijk. Belanghebbenden worden al in dit stadium betrokken om mee te praten. (BusinessProcess) Uitvoeren verkenning mogelijkheden Initiëren van verscherpt toezicht en agenderen van het toepassen van de sanctie (BusinessProcess) Initiëren vervolgacties In deze stap wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit in het publicatieblad van de gemeente en wordt kennis gegeven van de terinzagelegging. Relevante stukken worden ter inzage gelegd en eventuele zienswijzen geregistreerd. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereiding- sprocedure Opvragen van aanvullende informatie wanneer dat nodig is, en de verwerking van de ontvangen informatie in het dossier. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende informatie AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 13-06-2024 03:13:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:13:04 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessRole
Label     Gemeenteraad
Definitie     De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen.
VolgordeId     000-01
Object ID     35c2adae-aad6-4f95-8f85-01d2d2d8c6dc
Object ID_nl     35c2adae-aad6-4f95-8f85-01d2d2d8c6dc
Original ID     id-35c2adae-aad6-4f95-8f85-01d2d2d8c6dc
Semanticsearch     gemeenteraad
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 16:07.