Ketenpartner

Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerapport advies gevraagd van de ketenpartners. (BusinessService) Advies opstellen controlerapport Om een juist beeld te krijgen van de urgentie kan advies van ketenpartners gewenst zijn. (BusinessService) Advies urgentie Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie. (BusinessService) Advies aanvullende informatie Ook bij de ketenpartners kan een voorgeschiedenis met betrekking tot het onderwerp van de incidentmelding bekend zijn. Voor een adequate respons is het van belang van die voorgeschiedenis op de hoogte te zijn en hierover advies te vragen van de ketenpartners. (BusinessService) Advies voorgeschied- enis Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over welke toezichthouders te selecteren. (BusinessService) Advies selecteren toezichthoude- rs Om te bepalen of een aangevraagde activiteit vergunningplichtig is, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is. (BusinessService) Advies vergunningplic- ht Ketenpartners kunnen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit een zienswijze indienen. (BusinessService) Indienen zienswijze Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerappo advrties gevraagd van de ketenpartners. (BusinessService) Advies opstellen controlerapport Ketenpartners nemen deel aan de omgevingstafel wanneer er sprake is van een initiatief waarvan de impact de gemeentelijke regelgeving overstijgt. In sommige gevallen zal een ketenpartner, bijvoorbeeld de provincie, zelfs de regie voeren. Wanneer de gemeente de regievoerder is, dragen de ketenpartners inhoudelijk bij met expertise en de bereidwilligheid om te zoeken naar mogelijkheden voor inpassing van het initiatief en eventueel aanpassing van de eigen kaders. (BusinessService) Deelnemen omgevingstafel Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessService) Advies voorbereiding controle Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het verzoek. (BusinessService) Advies urgentie Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de melding zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst. (BusinessService) Afstemming bevoegdheid en uitvoerder BusinessActor Gemeente Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerapport advies gevraagd van de ketenpartners. (BusinessService) Advies opstellen controlerapport Om te bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is en/of de vergunningaanvraag zal gaan behandelen, is afstemming met ketenpartners gewenst. (BusinessService) Afstemming bevoegd gezag Wanneer ketenpartners betrokken zijn, is het verstandig hen om advies te vragen. Mogelijk beschikken zij over informatie die in het dossier ontbreekt, of hebben zijn juist behoefte aan nog andere ontbrekende informatie. (BusinessService) Advies aanvullende informatie Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse. (BusinessService) Advies uitvoeren controle Met name indien het eventuele raadsadvies raakt aan de belangen van ketenpartners is het gewenst die ketenpartners te betrekken bij de verwerking van het raadsadvies. (BusinessService) Advies inhoudelijk Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de voorgeschiedenis van het initiatief en de initiatiefnemer. (BusinessService) Advies beoordelen voorgeschied- enis Ketenpartners worden betrokken bij het maken van de integrale afweging over het al dan niet opleggen van een sanctie. Zij adviseren daarbij vanuit hun eigen expertise en rol. (BusinessService) Advies integrale afweging Ketenpartners worden betrokken bij de controle op concreet uitzicht op legalisatie. (BusinessService) Advies legalisatie Ketenpartners worden betrokken bij het bepalen welke vergunningen benodigd zijn en in welke volgorde die het beste ingediend kunnen worden. (BusinessService) Adviseren vergunningaa- nvragen In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse. (BusinessService) Advies uitvoeren controle Ketenpartners die een zienswijze hebben ingediend of wier belangen mogelijk geraakt wordt door voorgestelde wijzigingen in de beschikking die het gevolg zijn van ingediende zienswijzen, kunnen geraadpleegd worden. (BusinessService) Advies inhoudelijk Ondersteunen van ketenpartners bij de uitvoering van hun taken volgens afspraken. (Product) Samenwerking Bij de voorbereiding is advies met betrekking tot kaders en reikwijdte vanuit de ketenpartners gewenst, met name. waar sprake is van beleidsdoorwerking vanuit andere (hogere) bestuursorganen of waar mogelijk sprake is van strijdigheid tussen belangen van bestuursorganen. (BusinessService) Advies kaders en reikwijdte Om te bepalen welke procedure gevolgd gaat worden, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is. (BusinessService) Advies procedure Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over doelen en onderwerpen van de uitvoering van het toezicht. (BusinessService) Advies bepalen doelen en onderwerpen Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de planning van de uitvoering van het toezicht. (BusinessService) Advies maken planning voor toezicht Om de verkenning tijdig en soepel te kunnen uitvoeren is het belangrijk om de werkzaamheden aan de juiste medewerker(s) toe te wijzen en in te plannen in overleg met de initiatiefmanager. (BusinessService) Toewijzing en inplanning werk In de beginfase bij het opstellen van de uitgangspunten is naast participatie van burgers en bedrijven een inhoudelijke bijdrage van andere bestuursorganen gewenst, teneinde te komen tot een beleid dat aansluit bij de visie en beleid van de andere bestuursorganen. (BusinessService) Advies uitgangspunten Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessService) Advies voorbereiding controle Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctieverzoek. (BusinessService) Advies urgentie Wanneer ketenpartners bij de uitvoering van de controle betrokken zijn of wanneer tijdens de uitvoering van de controle is gebleken van interbestuurlijke aspecten wordt bij het opstellen van de controlerapport advies gevraagd van de ketenpartners. (BusinessService) Advies opstellen controlerapport Om het bestuursorgaan dat de vergunningaanvraag behandelt tijdig te kunnen voorzien van gevraagde adviezen en/of instemmingen is het belangrijk om werkzaamheden aan medewerkers toe te wijzen en in te plannen in overleg met de ketenpartner. (BusinessService) Toewijzing en inplanning werk Voor een goede integrale afweging bij de beoordeling van een vergunningaanvraag is het belangrijk dat de ketenpartners niet alleen op afstand hun advies uitbrengen, maar dat ze echt deelnemen aan de afweging zelf. De juiste werkvorm kan per organisatie verschillen. (BusinessService) Deelname aan integrale afweging Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie. (BusinessService) Advies aanvullende informatie Adviseurs bij ketenpartners brengen namens de ketenpartner advies uit en/of geven instemming. Wanneer relatief lange doorlooptijd nodig is, wordt frequent afgestemd over status en voortgang. Bij overschrijding van de voor instemming geldende termijn geldt geen fictieve instemming. (BusinessService) Advies en/of instemming In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse. (BusinessService) Advies uitvoeren controle Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam. (BusinessService) Aanleveren informatie BusinessRole Informatiehuis Zo nodig wordt met de ketenpartners afgestemd over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctieverzoek. (BusinessService) Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over de urgentie van het sanctietoepassingsverzoek. (BusinessService) Advies urgentie Om te bepalen of in voldoende mate aan de aanvraagvereisten voldaan is, kan advies van een ketenpartner gewenst zijn, met name wanneer regelgeving van ketenpartners relevant is. (BusinessService) Advies aanvraagverei- sten Ketenpartners die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het houden van een evaluatie. (BusinessService) Advies evalueren uitvoering Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam. (BusinessService) Aanleveren informatie Ketenpartners kan worden gevraagd te adviseren bij de voorbereiding van het toepassen van bestuursdwang. (BusinessService) Advies voorbereiden bestuursdwang Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessService) Advies voorbereiding controle Ketenpartners die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het opstellen van het eindrapport. Zij adviseren, reviewen en/of leveren een inhoudelijke bijdrage. (BusinessService) Advies opstellen eindrapport toezicht Om te bepalen welk bestuursorgaan het beste als regievoerder kan optreden is afstemming tussen de ketenpartners gewenst. (BusinessService) Afstemmen regievoering verkenning In overleg worden deskundigen van ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de controle, al dan niet als deelnemer bij een bezoek ter plaatse. (BusinessService) Advies uitvoeren controle Wanneer bij de uitvoering van bestuursdwang kosten gemaakt zijn door ketenpartners, dan komen ook deze kosten in aanmerking voor verhaal. De ketenpartner adviseert in dat geval bij het opstellen van de beschikking. (BusinessService) Advies opstellen beschikking Ketenpartners kan worden gevraagd te adviseren of mee te helpen bij de uitvoering van het toepassen van bestuursdwang. (BusinessService) Advies uitvoeren bestuursdwang Ketenpartners en belanghebbenden kunnen, voor zover niet al eerder in het traject geuit, via de inspraakronde reageren op het voorontwerp van de omgevingsplanwijziging. (BusinessService) Reageren inspraak BusinessRole Beheerorganis- atie DSO-LV Ketenpartners adviseren vanuit hun specifieke expertise bij het verwerken van de ontvangen zienswijzen. (BusinessService) Advies verwerking zienswijze(n) Ketenpartners nemen deel aan de integrale overwegingen bij het bepalen van de vervolgacties wanneer sprake is van interbestuurlijke aspecten.. (BusinessService) Advies vervolgacties Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessService) Advies voorbereiding controle Belanghebbenden waaronder ketenpartners kunnen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Als er sprake is van een initiatiefnemer, kan die ook zelf een zienswijze indienen wanneer het ontwerpbesluit niet naar wens is. (BusinessService) Indienen zienswijze Het verkrijgen van een advies van de gemeente als ketenpartner, naar aanleiding van een concrete vraag of proactief vanuit de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld een informeel gesprek zijn, een formeel rapport of participatie van de gemeente in planvorming van een ander bestuursorgaan. (BusinessService) Advisering Ketenpartners worden --indien van toepassing-- betrokken bij het bepalen van eventuele vervolgacties. Zij brengen advies uit. (BusinessService) Advies bepalen vervolgacties Zo nodig geven ketenpartners vanuit hun eigen expertise advies over eventueel benodigde aanvullende informatie. (BusinessService) Advies aanvullende informatie Het coördineren van samenwerking in procesketens wanneer dat het beste vanuit de gemeente kan worden gedaan. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij de behandeling van een vergunningaanvraag met meerdere componenten. (BusinessService) Regievoering Het samen met een of meer ketenpartners werken aan een gezamenlijk resultaat. Dit kan bijvoorbeeld het gezamenlijk beantwoorden van zienswijzen zijn bij het in samenhang wijzigen van een omgevingsplan en een omgevingsverordening. (BusinessService) Co-realisatie Zo nodig wordt met de ketenpartners afgestemd over welke partij bevoegd gezag en/of uitvoerder is voor de behandeling van het sanctietoepassingsverzoek. (BusinessService) Afstemming bevoegdheid en uitvoerder Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam. (BusinessService) Aanleveren informatie Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (ApplicationComponent) DROP AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship Publicatie AssociationRelationship dataverwerker AssociationRelationship informatieproductleverancier Deze svg is op 13-06-2024 03:14:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2024 03:14:27 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessRole
Label     Ketenpartner
Definitie     Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD.
VolgordeId     003
Object ID     2be56ddc-859f-4851-af71-811beda68be3 e731df83-5f47-4a16-b813-ef5eab8656e4 9fa8256c-e761-4b07-9254-89cb4514f818
Object ID_nl     2be56ddc-859f-4851-af71-811beda68be3 e731df83-5f47-4a16-b813-ef5eab8656e4 9fa8256c-e761-4b07-9254-89cb4514f818
Original ID     id-2be56ddc-859f-4851-af71-811beda68be3
Semanticsearch     ketenpartner
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 18:43.