022-04 Afronden toezichthouden

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 022-04 Afronden toezichthouden
022-04 Afronden toezichthouden
Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner Ketenpartners die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het opstellen van het eindrapport. Zij adviseren, reviewen en/of leveren een inhoudelijke bijdrage. (BusinessService) Advies opstellen eindrapport toezicht Ketenpartners die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het houden van een evaluatie. (BusinessService) Advies evalueren uitvoering Een "verantwoordelijke uitvoering activiteit" is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die een activiteit in de fysieke leefomgeving onderneemt, al dan niet op grond van een verleende vergunning. De activiteit kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan verantwoordelijke zijn. Bij de toezicht- en handhavingprocessen spreken we veelal van de "overtreder" maar we hanteren hier de term "verantwoordelijke uitvoering activiteit" omdat niet altijd sprake is van een overtreding. (BusinessRole) Verantwoordelijke uitvoering activiteit Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. (BusinessRole) Belanghebbende Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid eenmalig of herhaaldelijk beoordelen of de uitvoering van een activiteit of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten. (BusinessProcess) Toezichthouden Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder(s), opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Informeren betrokkene, indiener verzoek en andere belanghebbenden over resultaat toezicht. (BusinessProcess) Afronden toezichthouden Informeren betrokkene, indiener verzoek en andere belanghebbenden over resultaat toezicht. (BusinessProcess) Afronden toezichthouden BusinessProcess Uitvoeren afronding toezichthouden De Gemeenteraad is binnen de gemeente het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van omgevingsbeleid. De Gemeenteraad kan onderdelen hiervan delegeren aan het College maar blijft eindverantwoordelijk. In het beleid worden tevens kaders (waaronder) kwaliteitseisen opgesteld voor uitvoering van de taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De bevoegdheid voor de uitvoering van de VTH-taken ligt rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. De Gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol op het College mbt de uitvoering van de VTH-taken als geheel, maar niet op individuele gevallen. (BusinessRole) Gemeenteraad Het College is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het bereidt besluiten van de Gemeenteraad voor en kan op onderdelen waarvoor het door de Gemeenteraad is gedelegeerd zelf besluiten nemen. Waar de Gemeenteraad in het beleid kaders opstelt voor de uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving), ligt de bevoegdheid voor die uitvoering van de VTH-taken rechtstreeks bij het College als dagelijks bestuur. (BusinessRole) College Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Interne adviseurs die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het opstellen van het eindrapport. Zij adviseren, reviewen en/of leveren een inhoudelijke bijdrage. (BusinessProcess) Adviseren opstellen eindrapport toezicht Interne adviseurs die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van het toezicht, worden betrokken bij het houden van een evaluatie. (BusinessProcess) Adviseren evalueren uitvoering Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Toezicht op activiteiten in de fysieke leefomgeving eindigt bij de beëindiging van de onder toezicht staande activiteiten, direct of eventueel enige tijd daarna, na een nacontrole. Een eindrapport wordt opgesteld, met daarin alle informatie die nodig of bruikbaar is bij eventuele vervolgzaken, en informatie die gebruikt kan worden ter verbetering van de werkprocessen. Het eindrapport is voor intern gebruik en wordt in beginsel niet toegezonden aan externe betrokkenen (anders dan de direct betrokken ketenpartners). (BusinessProcess) Opstellen eindrapport toezicht In veel gevallen zal het afronden van toezicht op de uitvoering tevens vertrekpunt zijn voor permanent toezicht zoals in het kader van brandveilig gebruik. Geborgd moet worden dat dergelijk toezicht ingepland wordt, door aanmelding bij de desbetreffende afdeling of ketenpartner. In andere gevallen is permanent toezicht niet nodig en wordt deze processtap overgeslagen. (BusinessProcess) Initiëren permanent toezicht Evaluatie ter verbetering van de werkprocessen vindt plaats op basis van de bevindingen in het eindrapport. Bij voorkeur worden hierbij de ketenpartners betrokken. (BusinessProcess) Evalueren uitvoering OrJunction OrJunction Het uitvoeren van toezichthouden eindigt --na het uitvoeren van controles, het in gang zetten van eventuele vervolgacties en het versturen van kennisgevingen-- wanneer de onder toezicht staande activiteit is beëindigd (bijvoorbeeld na voltooiing van de bouw). (BusinessEvent) Uitvoeren toezichthouden gereed Na afronding van het toezichthouden eindigt het bedrijfsproces. (BusinessEvent) Toezichthouden gereed ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship geen permanent toezicht TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-06-2024 16:50:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2024 16:50:44 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 022-04 Afronden toezichthouden
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/id-26b413f0-4693-4d54-b989-73d1ebda2922
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 022-04 Afronden toezichthouden
Documentatie  : Deze view toont een model van de tweede fase van het bedrijfsproces 'toezichthouden', de voorbereidingsfase. In deze fase worden de uitvoerende toezichthouders geselecteerd en wordt een toezichtplan opgesteld.
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 26b413f0-4693-4d54-b989-73d1ebda2922
Object ID_nl  : 26b413f0-4693-4d54-b989-73d1ebda2922
Original ID  : id-26b413f0-4693-4d54-b989-73d1ebda2922
Semanticsearch  : 022-04 afronden toezichthouden
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 jun 2024 om 14:11.