Domeinarchitecturen


GEMMA is een referentiearchitectuur voor gemeenten. Waar mogelijk probeert GEMMA zaken generiek te beschrijven. Gelet op de vele taken die een gemeente heeft is het soms nodig om specifiek te zijn. Binnen de GEMMA-architectuur zijn daarom een aantal specifieke "domeinen" onderkend. Ieder domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de gemeentelijke praktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt.

Er is onderscheid gemaakt in onderstaande domeinen:

  • bestuur: richt zich op bestuurlijke taken (o.a. besturing, strategie, verantwoording)
  • sociaal: richt zich op de sociale kant van de maatschappij (o.a. werk, inkomen, zorg, jeugd)
  • fysieke leefomgeving: richt zich op de fysieke leefomgeving (o.a. beheer openbare ruimte, afvalinzameling)
  • publieksdiensten: richt zich op het verstrekken van, veelal door inwoners of bedrijven aangevraagde, gemeentelijke producten (o.a. reisdocumenten, sportstimulering)
  • openbare orde en veiligheid: richt zich op bestuurlijke handhaving onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsdomeinketen (o.a. preventiecampagnes, rampenoefeningen).
  • ondersteuning: richt zich op het ondersteunen van bestuurlijke en primaire taken (o.a. huisvesting, personeelsmanagement).

Het gemaakte onderscheid is deels gebaseerd op de herkenbaarheid bij gemeenten ("sociaal" en "fysieke leefomgeving" worden bijv. van oudsher als eigen domeinen benoemd) en deels op door gemeenten geuite actuele behoeften (bijv. voor het domein "openbare orde en veiligheid"). Voor de onderscheiden domeinen is een verbijzonderde architectuur ontwikkeld die voortbouwt op de generieke GEMMA referentiearchitectuur. Bij de beschrijving van een domeinarchitectuur gaat de aandacht vooral uit naar domeinspecifieke bedrijfsfuncties, applicatieservices en referentiecomponenten. Maar uiteraard worden er binnen domeinen ook generieke, breed toepasbare concepten uit de generieke referentiearchitectuur toegepast.

Per domein zijn drie typen architectuurplaten gemaakt, met daarop zichtbaar domeinspecifieke:

  1. bedrijfsfuncties en subfuncties
  2. bedrijfsfuncties met ondersteunende referentiecomponenten
  3. applicatieservices met bijbehorende referentiecomponenten.


Plaat 1 en 2 vormen een verdere uitwerking van het generieke bedrijfsfunctiemodel. Op plaat 1 zijn de bedrijfsfuncties voor het domein afgebeeld. Op plaat 2 is zichtbaar via welke referentiecomponenten de verschillende bedrijfsfuncties worden ondersteund.

Plaat 3 is een uitwerking van de generieke informatiearchitectuur. Hier wordt zichtbaar hoe referentiecomponenten de applicatieservices realiseren. Binnen de softwarecatalogus is te vinden welke softwareproducten bepaalde referentiecomponenten implementeren.

Doorontwikkeling[bewerken]

De ontwikkelde modellen zijn op verschillende manieren tot stand gekomen: via overleg met gemeentelijke vertegenwoordigers en live- of online-cocreatie.

Passend bij het dynamische karakter van GEMMA zijn de nu beschikbare architectuurmodellen zeker nog voor verbetering vatbaar. Uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn dan ook welkom. Bijvoorbeeld via de Denk mee-pagina die bij een domeinarchitectuur hoort.

Domeinarchitecturen[bewerken]

Onderwerp
Domeinarchitectuur bestuur
Domeinarchitectuur ondersteuning
Domeinarchitectuur openbare orde en veiligheid
Domeinarchitectuur publieksdiensten
Domeinarchitectuur fysieke leefomgeving
Domeinarchitectuur sociaal
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mei 2024 om 15:30.