Strategie

Contextdiagram
Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie Het ontwikkelen van een strategische visie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de gemeente. (BusinessFunction) Strategische planning Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het bepalen van visie en kaders waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de gemeente moet besturen. (BusinessFunction) Kaderstelling De ruimtelijke strategie over de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, de te bereiken kwalitatieve doelen en hoe deze doelen behaald worden, worden vastgelegd in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De fysieke leefomgeving is breder dan alleen de ruimtelijke aspecten. De wet noemt verplichte aspecten die integraal terug moeten komen in de omgevingsvisie. Daarin zit bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt en het nalaten van activiteiten. Ook ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water worden volgens de memorie van toelichting bij de wet meegewogen en beschreven. Een omgevingsvisie bestrijkt daarmee de hele breedte van de fysieke leefomgeving zoals bedoeld in de Omgevingswet. De omgevingsvisie is dus niet een optelsom van beleidsvisies voor de diverse domeinen, maar een samenhangende visie op strategisch niveau. De uitwerking van de Omgevingsvisie vindt zijn weerslag in het Omgevingsplan en notities bij de bedrijfsfunctie ontwikkeling. (BusinessFunction) Strategievorm- ing fysieke leefomgeving AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 12:41:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 12:41:09 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Strategie
Definitie     Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     ee339dfd-51b9-4c27-8a52-c19e39c90cc1
Object ID_nl     ee339dfd-51b9-4c27-8a52-c19e39c90cc1
Original ID     id-ee339dfd-51b9-4c27-8a52-c19e39c90cc1
Semanticsearch     strategie
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 06:37.