PD01 Bedrijfsfuncties publieksdiensten

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > PD01 Bedrijfsfuncties publieksdiensten
PD01 Bedrijfsfuncties publieksdiensten
Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning De behandeling van bezwaren en beroepen van burgers en/of bedrijven (BusinessFunction) Bezwaar- en beroepafhandeling Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten BusinessFunction Bedrijfsgegevens beheer Het strategisch promoten van een stad voor bedrijven en bezoekers (BusinessFunction) City marketing en toeristische promotie Het acquireren en optimaliseren van de relatie bij en met ondernemers (BusinessFunction) Economische acquisitie en accountmanagement Het adviseren en ondersteunen van ondernemers (BusinessFunction) Bedrijfsadvies en ondersteuning Het uitvoeren van taken om de Basisregistratie Personen actueel en betrouwbaar te houden (BusinessFunction) Bevolkingsadministratie bijhouding Het lokaal organiseren van verkiezingen (BusinessFunction) Verkiezingen gerelateerde diensten Het behandelen van aanvragen van de Nederlandse nationaliteit of het verkrijgen van bewijs daarvan (BusinessFunction) Nederlanderschap diensten Het op aanvraag verstrekken van persoonlijke documenten zoals paspoort of rijbewijs (BusinessFunction) Officiële documenten verstrekking Het bijhouden van de burgerlijke staat van personen n.a.v. geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizing (BusinessFunction) Burgerlijke stand diensten Het subsidiëren van initiatieven die sportbeoefening stimuleren (BusinessFunction) Sportstimulering Het beheren van winkels, markten en verkoopactiviteiten op straat (BusinessFunction) Winkels, markt- en straathandel beheer Het behandelen van ingediende klachten (BusinessFunction) Klachten afhandeling Het behandelen van ingediende ideeën (BusinessFunction) Ideeën verwerking Het verwerken van een informatieverzoek dat niet direct is af te handelen (BusinessFunction) Informatieverzoek verwerking Het subsidiëren van diverse soorten binnengemeentelijke activiteiten. (BusinessFunction) Subsidieverlening Publieksdiensten Het beheren en verlenen van vergunningen voor diverse soorten lokale activiteiten. (BusinessFunction) Vergunningenbeheer Publieksdiensten Het voordragen en toekennen van onderscheidingen (BusinessFunction) Onderscheidingen beheer Het volgen van en waar nodig reageren op mediaberichten waarbij de gemeente een rol speelt (BusinessFunction) Media beheer Het managen van mensen en middelen om diensten via een call center te bieden (BusinessFunction) Call center beheer Het managen van mensen en middelen om dienstverlening via balies te bieden (BusinessFunction) Balie beheer Het beheren van gevonden en verloren voorwerpen (BusinessFunction) Verloren en gevonden voorwerpen beheer Het verlenen van diensten in situaties waarin schade is geleden en de gemeente hierbij betrokken is (BusinessFunction) Schade gerelateerde diensten Het innen van belasting of achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting. (BusinessFunction) Invordering publieksdiensten Het innen van belastingschulden. (BusinessFunction) Belastinginvordering Het achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting. (BusinessFunction) Naheffing en navordering Het vaststellen en opleggen van de aanslag voor gemeentelijke belastingen. (BusinessFunction) Waardering en heffing Het vrijwillig prijsgeven van een vordering op iemand. (BusinessFunction) Kwijtschelding Het waarderen van onroerende zaken voor het heffen van belasting. (BusinessFunction) Waardering onroerende zaken Het opleggen van gemeentelijke belastingen, precario en retributies. (BusinessFunction) Belastingoplegging Het uitvoeren van taken om belastingen- en heffingengerelateerde gegevens actueel en betrouwbaar te houden. (BusinessFunction) Belasting subject- en objectregistratie BusinessFunction Toezicht en handhaving Publieksdiensten Het opleggen van een maatregel in het kader van toezicht en handhaving. (BusinessFunction) Handhaving Het uitvoeren van toezicht. (BusinessFunction) Toezicht Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Ontwikkeling van een aantrekkelijk ondernemersklimaat gericht op het versterken en bevorderen van de lokale en regionale economie. (BusinessFunction) Lokale en regionale economische ontwikkeling Het ontwikkelen van aantrekkelijke vrijetijdsvoorzieningen voor inwoners en toeristen. (BusinessFunction) Recreatie en toerisme ontwikkeling BusinessFunction Overheid, kenniscentra en bedrijfsleven samenwerkingsontwikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het ontwikkelen van beleid om effectief en efficiënt elektronische diensten te kunnen verlenen. (BusinessFunction) Elektronische publieke diensten ontwikkeling Het ontwikkelen van dienstverlening waarbij het afnemersperspectief en mogelijkheden leidend zijn. (BusinessFunction) Dienstenontwikkeling vanuit gebruikersperspectief Het ontwikkelen van dienstverlening die (meer) gebruik maakt van (open) standaarden en gemeenschappelijke voorzieningen in plaats eigen voorzieningen. (BusinessFunction) Gemeenschappelijke voorzieningen ontwikkeling Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Deze svg is op 05-06-2024 22:54:31 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 22:54:31 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view PD01 Bedrijfsfuncties publieksdiensten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-edbfe2a7-b747-48b1-8a9b-7d0aef159ea3
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : PD01 Bedrijfsfuncties publieksdiensten
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Publieksdiensten
Object ID  : edbfe2a7-b747-48b1-8a9b-7d0aef159ea3
Detailniveau  : Overzicht
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Basis
Object ID_nl  : edbfe2a7-b747-48b1-8a9b-7d0aef159ea3
Original ID  : id-edbfe2a7-b747-48b1-8a9b-7d0aef159ea3
Semanticsearch  : pd01 bedrijfsfuncties publieksdiensten
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:09.