Publiceren buitengemeentelijke voorzieningen

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Publiceren buitengemeentelijke voorzieningen
Publiceren buitengemeentelijke voorzieningen
ArchiMateNote Hoe genereer je deze view: * Selecteer alle group buitengemeentelijke voorzieningen * draai script generate_view_buitengemeentelijk met depth op 1 * herhaal script totdat deze alle standaarden geselecteerd zijn. * verwijder wat teveel geselecteerd is. * draai script generate_view_buitengemeentelijk nog een keer, maar met depth op 0 totdat de layout klopt ArchiMateNote Objecten die niet op een view staan, worden bij het importeren door ArchiMedes uitgefilterd. Deze view zorgt ervoor dat van de buitengemeentelijke voorzieningen de * applicatieservices en * standaarden op GEMMA online en in de Softwarecatalogus gepubliceerd worden Groepering van domeinspecifieke centrale voorzieningen (Grouping) Sectorale digitale infrastructuur Groepering van domeinspecifieke portalen gericht op informatieverstrekking en dienstverlening aan inwoners en ondernemers (Grouping) Sectorale dienstverlening Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. (ApplicationComponent) Regelhulp.nl Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. (BusinessService) digitale wegwijzer naar zorg of ondersteuning Met DROP kunt u zowel uw regelgeving bekendmaken en consolideren, als ook kennisgevingen over bijvoorbeeld vergunningen publiceren. (ApplicationComponent) DROP - Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties ApplicationComponent GVOP - Gemeenschappelijke voorziening Officiële Publicaties ApplicationService Publiceren decentrale regelgeving Publicatiesysteem voor de uitvoering van de Wet elektronische bekendmaking. Regelingen die in de CVDR zijn opgenomen, worden gevonden via www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op het Dienstenloket of op een eigen website. (ApplicationService) Invoeren decentrale regelgeving De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. (Constraint) OWMS Publicatiesysteem voor de uitvoering van de Wet elektronische bekendmaking. Regelingen die in de CVDR zijn opgenomen, worden gevonden via www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op het Dienstenloket of op een eigen website. (BusinessService) Geconsolideerde teksten digitaal ter beschikking te stellen Het landelijk loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning (Wabo) (ApplicationComponent) OLO - OmgevingsLoket Online Met Omgevingsloket online kunt u één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. Na indiening wordt de aanvraag indien nodig gesplitst. (BusinessService) digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevingsvergunningen en watervergunningen Digitale berichtuitwisseling tussen aanvrager en bevoegd gezag (ApplicationService) Gegevensuitwisseling vergunningsaanvragen StUF-LVO is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket. (Constraint) StUF LVO De risicokaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in uw omgeving (Risicokaart.nl). (ApplicationComponent) Risicokaart.nl De risicokaart is bedoeld om de communicatie over risico's en veiligheid te verbeteren en het veiligheidsbewustzijn te versterken. (BusinessService) Risico-informatie over eigen woonomgeving Groepering van centrale voorzieningen voor het registreren en ontsluiten van domeinspecifieke gegevens (Grouping) Sectorale registraties Het berekenen en innen van de eigen bijdrage voor zorg in het kader van de Wmo en Wtcg. (ApplicationComponent) Innen eigen bijdrage Wmo en Wtcg (CAK) Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor zorg in het kader van de Wmo en Wtcg. Denk daarbij aan huishoudelijke hulp, een hulpmiddel of een voorziening. Indien de gemeente de burger een eigen bijdrage wil laten betalen, dan levert zij hiervoor de gegevens aan het CAK. (BusinessService) Innen eigen bijdrage zorg (CAK) Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is een landelijke database, beheerd door de RDW, waarin alle actuele parkeerrechten op kenteken geregistreerd staan. Het NPR biedt de noodzakelijke basisinfrastructuur waarmee gemeenten stap voor stap hun parkeerdiensten kunnen digitaliseren. (ApplicationComponent) Nationaal Parkeer Register ApplicationService Gegevensuitwisselingen Nationaal Parkeer Register Parkeerdiensten voor gemeenten. Dat levert burgers een betere parkeerservice op en gemeenten gunstige tarieven door collectieve inkoop en effectievere en efficiëntere handhaving (BusinessService) Parkeerdiensten voor gemeenten De risicosituaties worden vastgelegd in het landelijke Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), dat tegenwoordig door het IPO wordt beheerd. (ApplicationComponent) Risicoregister gevaarlijke stoffen Registratie van vervoer van gevaarlijke stoffen (Provinciale registratie (landelijk dekkend)). (ApplicationService) Bijhouding risico's gevaarlijke stoffen Inzicht in risicobronnen is een voorwaarde om EV-beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren én om de risicocommunicatie met burgers te kunnen verbeteren. Rijk, provincies en gemeenten zijn allen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de risico-inventarisaties. Het gaat zowel om risicovolle situaties rond bedrijven als om risico's die ontstaan door transport van gevaarlijke stoffen. (BusinessService) Inzicht in risicobronnen De Kadaster Dienst KLIC is de schakel tussen gravers en netbeheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen (ApplicationComponent) KLIC service - Kabels en Leidingen De Kadaster Dienst KLIC is de schakel tussen gravers en netbeheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen (BusinessService) Kabels en Leidingen Informatiecentrum De Kadaster Dienst KLIC is de schakel tussen gravers en netbeheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen (ApplicationService) Gegevensuitwisseling Kabels en Leidingen Koppelvlakspecificatie Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC service), onderdeel van Kadaster. (Constraint) BMKL (Berichten Model Kabels en Leidingen) Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak. (ApplicationComponent) PIVA - Persoonsinformatie-voorziening Nederlandse Antillen en Aruba Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak. (ApplicationService) Uitwisseling persoonsgegevens PIVA Koppelvlakspecificatie Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V) (Constraint) PIVA-V koppelvlak Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak. (BusinessService) Uitwisselen persoonsinformatie Nederlandse Antillen en Aruba Landelijke registratie voor ruimtelijke plannen. (ApplicationComponent) Ruimtelijke plannen Landelijke registratie voor ruimtelijke plannen. (BusinessService) Inzage in alle ruimtelijke plannen Landelijke registratie voor ruimtelijke plannen. (ApplicationService) Uitwisselen ruimtelijke plannen Het planproces in de ruimtelijke ordening is volledig digitaal. Om uitwisseling van bestanden mogelijk te maken, zijn afspraken gemaakt: RO Standaarden (STRI 2008 en STRI 2012). Iedereen die ruimtelijke plannen maakt, is verplicht deze standaarden toe te passen. (Constraint) RO Standaarden Groepering van domeinspecifieke centrale voorzieningen gericht op informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners (Grouping) Sectorale interconnectiviteit De JUstitie BErichten Service (JUBES) faciliteert de informatie-uitwisseling tussen gemeentelijke partijen en justitiële partijen. (ApplicationComponent) JUBES - JUstitie BErichten Service CORV is het digitale knooppunt voor het formele elektronische berichtenverkeer tussen justitiële partijen en het gemeentelijke domein. In het jeugdzorg-domein communiceren ketenpartners over jeugdbescherming en reclassering via CORV. (BusinessService) Faciliteren formele communitatie jeugdbescherming en –reclassering JUBES faciliteert de informatie-uitwisseling tussen gemeentelijke partijen en justitiële partijen. (ApplicationService) Gegevensuitwisseling Jubes De standaard specificeert de uitwisseling van gegevens in de justitiële jeugdzorgketen van gemeenten en Veilig Thuis-organisaties via de voorziening Jubes met andere (justitiële) partijen in de Jeugdzorg. (Constraint) StUF Jeugdzorg Landelijk systeem voor het assembleren van aanleveringen van bronhouders voor de basisregistratie grootschalige topografie. Het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB) realiseert hiervoor een webportaal en later webservices waar de bestanden kunnen worden aangeleverd. (ApplicationComponent) SVB-BGT services en portaal Landelijk systeem voor het assembleren van aanleveringen van bronhouders voor de basisregistratie grootschalige topografie. Het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB) realiseert hiervoor een webportaal en later webservices waar de bestanden kunnen worden aangeleverd. (ApplicationService) Aanleveringen BGT Landelijk systeem voor het assembleren van aanleveringen van bronhouders voor de basisregistratie grootschalige topografie. Het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB) realiseert hiervoor een webportaal en later webservices waar de bestanden kunnen worden aangeleverd. (BusinessService) Assembleren BGT aanleveringen van bronhouders Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) ontsluit digitale geo-informatie van de overheid. Dit ontsluiten gebeurt via een centrale voorziening: het PDOK Loket. De data is beschikbaar als data services of als downloadbare bestanden. Voor meer informatie zie https://www.pdok.nl/nl/pdok-producten (ApplicationComponent) PDOK - Publieke Dienstverlening op de Kaart Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) ontsluit digitale geo-informatie van de overheid. Dit ontsluiten gebeurt via een centrale voorziening: het PDOK Loket. De data is beschikbaar als data services of als downloadbare bestanden. Voor meer informatie zie https://www.pdok.nl/nl/pdok-producten (ApplicationService) Raadplegen GEO informatieservices Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) services is een portaal voor standaard kaartdiensten (dataservices). Het PDOK portaal biedt kaarten aan in de vorm van meerdere koppelvlakken en standaarden. (Constraint) PDOK services Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) ontsluit digitale geo-informatie van de overheid. Dit ontsluiten gebeurt via een centrale voorziening: het PDOK Loket. De data is beschikbaar als data services of als downloadbare bestanden. Voor meer informatie zie https://www.pdok.nl/nl/pdok-producten (BusinessService) Ontsluiten digitale geo-informatie van de overheid Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt is een onderdeel van de infrastructuur voor gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners in het sociaal domein. Het GGK ondersteunt de uitwisseling van berichten over Wmo en Jeugdhulp. (ApplicationComponent) GGK - Gemeentelijk Gegevensknooppunt Portaal en webservice voor de uitwisseling van berichten over Jeugdhulp. (ApplicationService) Gegevensuitwisseling jeugdhulp Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet Jeugdhulp. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. (Constraint) iJw voor gemeenten Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt is een onderdeel van de infrastructuur voor gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners in het sociaal domein. Het GGK ondersteunt de uitwisseling van berichten over Wmo en Jeugdhulp. (BusinessService) Faciliteren berichtuitwisseling Wmo en Jeugdhulp. Portaal en webservice voor de uitwisseling van berichten over Wmo. (ApplicationService) Gegevensuitwisseling Wmo Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet WMO 2015. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo (Constraint) iWmo voor gemeenten KNOOP is het knooppunt voor gegevens uit (Basis)registraties en landelijke voorzieningen. Deze gegevens worden gestandaardiseerd en in samenhang aangeboden aan gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en belastingsamenwerkingen. (ApplicationComponent) KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties ApplicationService Ontvangen WOZ gegevens Stuf-TAX is een uitwisselingsformaat voor de gegevenslevering tussen gemeente en dienstverlener. (Constraint) StUF tax ApplicationService Bevragen basisregistratiegegevens Het versturen van notificatieberichten over de organisaties die u met volgindicaties opgeeft (het volgen van organisaties buiten het gebied van uw mutatieabonnement) (ApplicationService) Melden basisregistratie gebeurtenissen StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (ApplicationComponent) DKD - Digitaal Klant Dossier (Suwinet) Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (ApplicationService) Raadplegen Digitaal Klant Dossier (DKD) Het Digitaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (BusinessService) Beschikbaarstellen Digitaal Klant Dossier (DKD) De GDI is een groepering van digitale producten, standaarden en voorzieningen voor het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid en de beschikbaarheid van een aantal basisgegevens voor het gebruik in overheidsprocessen. (Grouping) Generieke digitale infrastructuur (GDI) Groepering van landelijke voorzieningen voor het beschikbaarstellen van basisgegevens voor gebruik in overheidsprocessen. (Grouping) Gegevens Groepering van bij wet als basisregistratie aangemerkte registraties. (Grouping) Basisregistraties Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationComponent) LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationService) Bijhouding BGT Berichtencatalogus StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT (Constraint) StUF Geo IMGeo Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (BusinessService) Beschikbaarstelllen grootschalige topografie Nederland Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (ApplicationComponent) Polisadministratie (doorontwikkeling naar BLAU opgeschort) Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (ApplicationService) Raadpleging polisgegevens De SuwiML berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren en uitwisselen van berichten in de ketens in het werk en inkomen domein. (Constraint) SuwiML berichtstandaard Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (BusinessService) Beschibaarstellen lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingensgegvevens Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) (ApplicationComponent) BRO - Basisregistratie Ondergrond Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) (BusinessService) Beschikbaarstelling gegevens Nederlandse ondergrond Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. (Constraint) Digikoppeling ebMS Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. (ApplicationComponent) NHR - Handelsregister Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. (BusinessService) Inschrijven van en producten over ondernemingen Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. (ApplicationService) Raadplegen rechtspersonen StUF-HR is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op het gegevenswoordenboek van het Handelsregister voor het leveren en opvragen van gegevens uit het HandelsRegister (NHR). (Constraint) StUF HR Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG. (ApplicationComponent) LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG. (BusinessService) Beschikbaarstellen adressen ApplicationService Bestandslevering BAG BAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG: * bevat de adressen van heel Nederland; * op basis van een vaste peildatum; * beschikbaar als eenmalige levering of abonnement. (Constraint) BAG Compact Kopie van de inhoud uit de LV BAG in XML formaat voor gebruik in eigen database. (Constraint) BAG Extract Online opvragen BAG gegevens (ApplicationService) Raadplegen BAG BAG Bevragen biedt een koppelvlak waarop u uw software kunt aansluiten: * directe toegang tot alle gegevens uit de LV BAG; * gegevens op basis van levenscyclus of peildatum. (Constraint) BAG Bevragen ApplicationService Bijhouding BAG Deze catalogus beschrijft per object ('objecttype') de gegevens ('attribuutsoorten') die krachtens de artikelen 19 tot en met 25 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in de adressenregistratie en gebouwenregistratie moeten worden opgenomen en definieert deze gegevens. (Constraint) BAG Grondslagen Catalogus BAG LV koppelvlak is de op STUF LVBAG gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. (Constraint) BAG LV koppelvlak Landelijk voorziening Basisregistratie Inkomen (BRI) (ApplicationComponent) BRI - Basisregistratie Inkomen Registreren van het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van iedereen die aangifte inkomstenbelasting doet (BusinessService) Registreren van inkomsten Landelijk voorziening Basisregistratie Inkomen (BRI) (ApplicationService) Raadplegen inkomsten AIG levering - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hiermee het verzamelinkomen of belastbare jaarloon opvragen van personen (gebruiker: CAK). (Constraint) AIG levering ApplicationService BRI terugmelden AIG service - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hier mee terugmelden op de BRI. (Constraint) AIG service Landelijke voorziening Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Samen met de nieuwe GBA vormt dit de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) (ApplicationComponent) RNI - Registratie Niet Ingezetenen Bijhouding persoongegevens niet ingezetenen (ApplicationService) Bijhouding RNI Het "RNI koppelvlak bijhouding" wordt verder gespecificeerd zodra wetgeving rond is. (Constraint) RNI koppelvlak bijhouding In de Basisregistratie Voertuigen worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de politie en de Belastingdienst. (ApplicationComponent) BRV - Basisregistratie Voertuigen BRV Interactieve/online gegevensdiensten (ApplicationService) Raadplegen voertuiggegevens BRV Interactieve/online gegevensdiensten - Deze interactieve verstrekking kan plaatsvinden op basis van berichtenverkeer van en naar door de klant ontwikkelde applicaties. Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV. (Constraint) BRV Interactieve/online gegevensdiensten BRV abonnementen - Met klanten die een abonnement (batch-levering) van de RDW afnemen, zijn afspraken gemaakt welke gegevens zij frequent in de vorm van een digitaal bestand willen ontvangen. (ApplicationService) Bestandslevering voertuiggegevens BRV abonnementen - Met klanten die een abonnement (batch-levering) van de RDW afnemen, zijn afspraken gemaakt welke gegevens zij frequent in de vorm van een digitaal bestand willen ontvangen. Hierbij worden voornamelijk alleen de wijzigingen ten opzichte van een vorige situatie doorgegeven (het zgn. mutatieabonnement). Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV. (Constraint) BRV Abonnementen In de Basisregistratie Voertuigen worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de politie en de Belastingdienst. (BusinessService) Landelijke registratie voertuigen en eigenaren Landelijke voorziening GBA-V. GBA verstrekkingen voor het afnemers. (ApplicationComponent) GBA-V (Verstrekkingsvoorziening) Beschikbaarstellen persoonsgegevens Nederland (BusinessService) Beschikbaarstellen persoonsgegevens Verstrekking persoonsgegevens voor het afnemers. (ApplicationService) Raadplegen persoonsgegevens ApplicationService Bijhouding GBA De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. De digitale kadastrale kaart toont in één oogopslag de ligging van de kadastrale percelen. (ApplicationComponent) BRK - Basisregistratie Kadaster BRK Levering is de vervanging van de huidige Massale Output (MO). (ApplicationService) Bestandslevering BRK Met BRK Levering ontvangt u actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) (Constraint) BRK Levering De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. De digitale kadastrale kaart toont in één oogopslag de ligging van de kadastrale percelen. (BusinessService) Registeren van onroerende zaken en zakelijke rechten Landelijke voorziening Basisregistratie Topografie (ApplicationComponent) BRT - Basisregistratie Topografie Landelijke voorziening Basisregistratie Topografie (BusinessService) Beschikbaarstelling topografie-kaarten Nederland Landelijke voorziening Basisregistratie Topografie (ApplicationService) Bijhouding BRT Onder de verzamelnaam BRT Levering worden door het Kadaster diverse kaartproducten geleverd uit de Basisregistratie (kleinschalige) Topografie. (Constraint) BRT Levering De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is de centrale voorziening waaruit WOZ-gegevens uit alle gemeenten verkregen kunnen worden. (ApplicationComponent) LV-WOZ - Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is de centrale voorziening waaruit WOZ-gegevens uit alle gemeenten verkregen kunnen worden. (ApplicationService) Bijhouding WOZ-waarden Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de LV WOZ. Het Kadaster beheert de LV WOZ en stelt de gegevens beschikbaar. (BusinessService) Beschikbaarstelling WOZ-waarden ApplicationService Raadplegen WOZ-waarden StUF WOZ LV koppelvlak is een op basis van StUF WOZ sectormodel opgestelde standaard voor de specifieke berichtenuitwisseling met de landelijke voorziening WOZ. (Constraint) StUF WOZ LV koppelvlak Landelijke registratie van publiekrechtelijke beperkingen die op een bepaald perceel rusten. (ApplicationComponent) BRK-PB - Basisregistratie Kadaster Publiekrechtelijke Beperkingenbesluiten inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Vóór de invoering van de WKPB moest u bij verschillende overheden aankloppen om het plaatje compleet te krijgen. Nu krijgt u alle informatie geleverd via bijvoorbeeld het Kadastraal bericht eigendom. (BusinessService) Inzicht in opgelegde beperkingen op grond of gebouw Berichtenuitwisseling publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. (ApplicationService) Beheren registratie beperkingenbesluiten StUF WKPB is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens door gemeenten en Kadaster met de Landelijke Voorziening voor de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken. (Constraint) StUF Wkpb Groepering van standaarden en voorzieningen voor een veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling (Grouping) Stelselvoorzieningen Landelijke voorziening waar overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. De Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorzieningen (Digimelding BLT) is een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) kunnen inloggen om een melding in te voeren. (ApplicationComponent) Digimelding Landelijke voorziening waar overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. De Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorzieningen (Digimelding BLT) is een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) kunnen inloggen om een melding in te voeren. (ApplicationService) Gegevensuitwisseling meldingen Digimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties. (Constraint) Digimelding Landelijke voorziening waar overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. De Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorziening (Digimelding BLT) is een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) kunnen inloggen om een melding in te voeren. (BusinessService) Melden onjuistheden aan bronhouder Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA. (ApplicationComponent) TMV - GBA Terugmeldvoorziening Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA. (ApplicationService) Terugmelden op GBA Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA. (Constraint) GBA koppelvlak Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA. (BusinessService) Melden correctie bij gerede twijfel Digilevering is een centrale, landelijke voorziening voor actuele en accurate berichtuitwisseling over gebeurtenissen. (ApplicationComponent) Digilevering Op basis van abonnementen die u met basisregistraties afsluit, ontvangt u via Digilevering alleen berichten van die gebeurtenissen, waarover u geïnformeerd wilt worden. (ApplicationService) Ontvangen gebeurtenisberichten over gegevens in de basisregistraties Deze standaard bevat: a. Digikoppeling, en b. specificaties van de standaard waarmee welke basisgegevens geleverd worden (als eerste voor NHR). Zie verder de beschrijvingen bij deze standaarden. (Constraint) Digilevering koppelvlak Groepering van landelijke portalen gericht op informatieverstrekking en dienstverlening aan inwoners en ondernemers (Grouping) Dienstverlening ApplicationComponent Ondernemingsdossier BusinessService Aanvragen vergunningen voor ondernemers BusinessService Samenwerking tussen overheid en ondernemers Via Ondernemersplein.nl vindt u informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Ondernemersplein.nl bevat informatie van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. (ApplicationComponent) Ondernemersplein.nl BusinessService Openbare overheidsinformatie voor ondernemers Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl ApplicationService Berichtuitwisseling WOZ-inzage MijnOverheid geeft burgers toegang tot berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken. Het koppelvlak WOZ-inzage is implementeerbaar voor afnemers (o.a. gemeenten, belastingsamenwerkingen of haar leverancier) om de WOZ gegevens beschikbaar te stellen aan burgers. (Constraint) MijnOverheid WOZ-inzage koppelvlak Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationService) Berichtuitwisseling berichtenbox burger Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak ApplicationService Statusupdate lopende zaken Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken. (Constraint) MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (BusinessService) Persoonlijke website voor overheidszaken In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. (ApplicationComponent) Overheid.nl BusinessService De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Landelijke website. Antwoord voor Bedrijven is hét startpunt van de overheid voor ondernemers. Bedrijven zien in een oogopslag met welke regels, vergunningen en belastingen ze te maken krijgen en de subsidies die ze kunnen aanvragen. De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid. (ApplicationComponent) Antwoord voor Bedrijven (en berichtenbox) Aanleveren gemeentelijke informatie/regelgeving voor ondernemers (ApplicationService) Aanleveren gemeentelijk informatie De Berichtenbox werkt ongeveer hetzelfde als e-mail, maar is door de beveiligde verbinding betrouwbaarder dan e-mailverkeer. Ook weet u zeker dat uw berichten op het juiste adres aankomen. (ApplicationService) Berichtuitwisseling berichtenbox bedrijven Constraint Koppelvlak berichtenbox voor ondernemers Met de Berichtenbox voor bedrijven kunt u als ondernemer digitaal berichten uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties. U kunt procedures afhandelen zoals vergunningaanvragen, meldingen, inschrijvingen en registraties. (BusinessService) Digitaal berichten uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties Antwoord voor Bedrijven is hét startpunt van de overheid voor ondernemers. Bedrijven zien in een oogopslag met welke regels, vergunningen en belastingen ze te maken krijgen en de subsidies die ze kunnen aanvragen. Dit is een landelijke website waar gemeentes aan kunnen koppelen. (BusinessService) Informatieverstrekking regels bedrijven Groepering van landelijke voorzieningen voor het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven (Grouping) Identificatie en authentificatie Landelijk systeem voor authenticatie van burgers. (ApplicationComponent) DigiD Applicatieservice voor het authenticeren van burgers (ApplicationService) DigiD authenticatieservice (basis en middel) Specificatie van het DigiD CGI koppelvlak. Webdiensten kunnen met DigiD communiceren met behulp van de in dit document beschreven mechanismen en bijbehorende API. (Constraint) DigiD CGI koppelvlak Voor het aansluiten op DigiD wordt gebruik gemaakt van de SAML standaard. Deze specificatie beschrijft hoe de SAML standaard door DigiD gebruikt wordt en welke eisen er aan deze koppeling gesteld worden. (Constraint) DigiD SAML koppelvlak Landelijk systeem voor authenticatie van bedrijven inclusief bijbehorend machtigingen register. (ApplicationComponent) E-herkenning voor bedrijven Inloggen op websites van overheid en zorg (BusinessService) Inloggen op websites van overheid en zorg Landelijk systeem voor authenticatie van bedrijven inclusief bijbehorend machtigingen register. (ApplicationService) eHerkenning authenticatie en machtigingenservice Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstelsel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl. (Constraint) Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM Groepering van landelijke voorzieningen gericht op informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties en/of ketenpartners (Grouping) Interconnectiviteit Digipoort is een centrale voorziening in de infrastructuur van de e-overheid, waarop overheden en bedrijven kunnen aansluiten om gemakkelijk en betrouwbaar gegevens met elkaar te kunnen uitwisselen. (ApplicationComponent) Digipoort BusinessService e-Factureren Rijksoverheid ApplicationService Uitwisselen van e-Facturen De UBL-OHNL standaard beschrijft de berichten voor inkopen van alle producten en diensten, met uitzondering van inhuur personeel. (Constraint) UBL-OHNL (e-Factureren) Een virtuele catalogus of verwijsregister met informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. (ApplicationComponent) Samenwerkende Catalogi verwijsregister ApplicationService Publiceren overheids producten en diensten ApplicationService Registreren overheids producten en diensten De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. (Constraint) Samenwerkende Catalogi ApplicationComponent Certificering/PKI-overheid Groepering van centrale voorzieningen die door de VNG beschikbaar worden gesteld aan gemeenten (Grouping) VNG Realisatie gemeentelijke ondersteuning Voorziening ter bevordering van de markttransparantie van de gemeentelijke software (ApplicationComponent) Softwarecatalogus.nl ApplicationService Opvragen GEMMA applicatielandschap De Softwarecatalogus biedt ondersteuning aan gemeenten en samenwerkingsverbanden bij ICT-vervangings- of investeringsvraagstukken. U kunt uw ingevoerde applicatielandschap en koppelingen vergelijken met andere gemeenten en contact zoeken met vergelijkbare gemeenten. (BusinessService) Transparantie van de gemeentelijke softwaremarkt Voorziening voor het delen van kennis en informatie, en samen te werken (in co-creatie) aan het doorontwikkelen en verbeteren van gemeentelijke standaarden en de GEMMA. (ApplicationComponent) gemmaonline.nl ApplicationService Opvragen GEMMA referentiearchitectuur Met het ArchiMate Bestandsuitwisselformaat kunnen architectuurtools ArchiMate architectuurmodellen met elkaar uitwisselen. Deze standaard wordt ook aangeduid als ArchiMate Model Exchange File Format (AMEFF) (Constraint) ArchiMate File Format Het doel is om met elkaar kennis en informatie te delen, om samen te werken (in co-creatie) aan het doorontwikkelen en verbeteren van gemeentelijke standaarden en de GEMMA (BusinessService) Cocreatie en kennisdeling gemeentelijke standaarden en architectuur Waarstaatjegemeente.nl is een website waar gemeenten hun eigen prestaties meten en vergelijken met die van andere gemeenten. Op Waarstaatjegemeente.nl staan gegevens van gemeenten. Dit zijn 'harde cijfers’, zoals de hoogte van leges, én oordelen van burgers. (ApplicationComponent) Waarstaatjegemeente.nl Waarstaatjegemeente.nl is een website waar gemeenten hun eigen prestaties meten en vergelijken met die van andere gemeenten. Op Waarstaatjegemeente.nl staan gegevens van gemeenten. Dit zijn 'harde cijfers’, zoals de hoogte van leges, én oordelen van burgers. (BusinessService) Vergelijken prestaties van je gemeente met andere gemeenten Waarstaatjegemeente.nl is een website waar gemeenten hun eigen prestaties meten en vergelijken met die van andere gemeenten. Op Waarstaatjegemeente.nl staan gegevens van gemeenten. Dit zijn 'harde cijfers’, zoals de hoogte van leges, én oordelen van burgers. (ApplicationService) WSJG - Waar staat je gemeente RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 29-05-2024 14:43:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 14:43:27 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Publiceren buitengemeentelijke voorzieningen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-d7f600b1-63dc-494a-9a25-976223aa38c7
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Publiceren buitengemeentelijke voorzieningen
Documentatie  : Deze view zorgt ervoor dat van de buitengemeentelijke voorzieningen de
  • applicatieservices en
  • standaarden

bij het importeren door ArchiMedes niet uitgefilterd worden.

Hoe genereer je deze view:

  • Selecteer alle group buitengemeentelijke voorzieningen
  • draai script generate_view_buitengemeentelijk met depth op 1
  • herhaal script totdat deze alle standaarden geselecteerd zijn.
  • verwijder wat teveel geselecteerd is.
  • draai script generate_view_buitengemeentelijk nog een keer, maar met depth op 0 totdat de layout klopt
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Domein  : Geen
Object ID  : d7f600b1-63dc-494a-9a25-976223aa38c7
Detailniveau  : Detail
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Keten
Viewtype  : Contentfilter
Object ID_nl  : d7f600b1-63dc-494a-9a25-976223aa38c7
Original ID  : id-d7f600b1-63dc-494a-9a25-976223aa38c7
Semanticsearch  : publiceren buitengemeentelijke voorzieningen
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:59.