Publiceren standaard(versies)

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Publiceren standaard(versies)
Publiceren standaard(versies)
StUF-HR is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op het gegevenswoordenboek van het Handelsregister voor het leveren en opvragen van gegevens uit het HandelsRegister (NHR). (Constraint) StUF HR Constraint StUF HR 3.00 De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. (Constraint) OWMS Constraint OWMS 4.0 Voor een soepele uitwisseling van geo-informatie tussen brandweer, politie en hulpdiensten tijdens een incident heeft Geonovum samen met de sector het informatiemodel voor geo-objecten binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (IMOOV) ontwikkeld. (Constraint) IMOOV Openbare orde en veiligheid Constraint IMOOV Openbare orde en veiligheid 1.1 Het koppelvlak Kadastrale Mutatieservices specificeert een set van standaardservices voor de binnengemeentelijke distributie in StUF van kadastrale mutaties zoals die door het Kadaster in de vorm van de BRK-levering verstrekt worden. (Constraint) StUF Kadastrale mutatieservices Eerste versie van het koppelvlak (Constraint) StUF Kadastrale mutatieservices 1.0 Kopie van de inhoud uit de LV BAG in XML formaat voor gebruik in eigen database. (Constraint) BAG Extract Constraint BAG Extract 2.1 SIKB 0101 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer): Uitwisselen kwaliteitsgegevens van de bodem, inclusief geografische en administratieve gegevens. (Constraint) SIKB0101 Versie 11 van deze standaard komt overeen met versie 1.0 van IM Metingen. (Constraint) SIKB0101 11 Constraint SIKB0101 12 Basismodel Geo-informatie NEN 3610 (Constraint) NEN 3610 Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) services is een portaal voor standaard kaartdiensten (dataservices). Het PDOK portaal biedt kaarten aan in de vorm van meerdere koppelvlakken en standaarden. (Constraint) PDOK services Constraint PDOK services (actueel) Middels het Informatiemodel Welstand (IMWE) kan data uit welstandsnota's gestructureerd worden opgeslagen. IMWE is ontwikkeld naar analogie van het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO). Ook is een relatie gelegd met Informatiemodel Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (IMKICH). (Constraint) IMWE Welstand Constraint IMWE Welstand 2008 Constraint IMWE Welstand 2014 StUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM). (Constraint) StUF RIHa Constraint StUF RIHa 03.00 StUF-RIHa is nu de VerStUFfing van RIHa 2.0 (i.t.t. eerder RIHa-Milieu 1.0). Mogelijkheden zijn toegevoegd om in zoekopdrachten het te doorzoeken domein en bevoegd gezag te specificeren. Ook wordt zoeken op basis van zaakidentificatie ondersteund. De cardinaliteiten tussen handhavingsobjecten enerzijds en toestemmingen en zaken anderzijds zijn aangepast. De datumvelden bij een toestemming zijn veranderd in datum/tijd velden. (Constraint) StUF RIHa 03.01 StUF WKPB is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens door gemeenten en Kadaster met de Landelijke Voorziening voor de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken. (Constraint) StUF Wkpb Constraint StUF Wkpb 0102 Ook wel genoemd UNIFI (UNIverseel Financiele Industry-standaard berichtenschema) is de internationale standaard die het ISO platform definieert voor de ontwikkeling van financiële standaards. (Constraint) ISO 20022 Constraint ISO 20022 versie mei 2013 Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak Constraint MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5 Constraint MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8 VISI is een door de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele communicatie. (Constraint) VISI Constraint VISI 1.2 Constraint VISI 1.3 Constraint VISI 1.4 DomainKeys Identified Mail Signatures (DKIM) koppelt een e-mail aan een domeinnaam met behulp van een digitale handtekening (Constraint) DKIM Status internetstandaard, vastgesteld juni 2013 (Constraint) DKIM RFC 6376 Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden. (Constraint) imZTC Versie 1 van de ZTC bestaat uit een lijst met zaaktypen en relevante kenmerken in de vorm van een spreadsheet. (Constraint) imZTC 1.0 Versie 2 van de ZTC bestaat uit een informatiemodel voor het specificeren van een zaaktypen en een lijst van referentiezaaktypen conform het informatiemodel. (Constraint) imZTC 2.0 Lijst van referentiezaaktypen (Constraint) imZTC 2.1 Content 1.0 Zaaktypen informatiemodel (Constraint) imZTC 2.1 Informatiemodel Constraint imZTC 2.1 Het Informatiemodel Water (IMWA) maakt de uitwisseling van geografische objecten en informatie in de sector Water mogelijk. Het model is opgezet als sectormodel onder het Basismodel Geo-informatie (NEN3610). (Constraint) IMWA Water Constraint IMWA Water 2010 Constraint IMWA Water 2013 Constraint IMWA Water (actueel) Objecten in het landelijk gebied worden op een eenduidige manier geïdentificeerd, beschreven, geclassificeerd en gerelateerd. Het model is ontwikkeld vanuit een tweetal belangrijke regelingen, de Bedrijfstoeslagregeling (BTR) en de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Voor de toekomst wordt het IMLG verder ontwikkeld als basis voor een nieuw geo-register voor het landelijke gebied dat voldoet aan de kwaliteitscriteria die worden gesteld bij subsidieverlening en voor integratie in de geo-informatie infrastructuur. (Constraint) IMLG Landelijkgebied Constraint IMLG Landelijkgebied 2009 Met IMKICH kan binnen het domein van de cultuurhistorie gestructureerde geo-informatie, maar ook informatie over ongestructureerde documentaire bronnen, eenvoudig worden vastgelegd, uitgewisseld en worden doorzocht. (Constraint) IMKICH Cultuurhistorie Constraint IMKICH Cultuurhistorie 2008 De Security Assertion Markup Language (SAML), is een XML-gebaseerd raamwerk voor het communiceren van gebruikers authenticatie, rechten, en attribuut informatie. SAML biedt organisatie entiteiten de mogelijkheid om claims te maken over de identiteit, attributen en rechten van een subject (een entiteit welke vaak een menselijke gebruiker is) aan andere entiteiten zoals Internet applicaties of diensten. Deze standaard voor Identitymanagement wordt ook gebruikt binnen DigiD en eHerkenning. (Constraint) SAML Constraint SAML 2.0 AIG service - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hier mee terugmelden op de BRI. (Constraint) AIG service Constraint AIG service 1.2 StUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. De burger kan dit formulier invullen, de ingevulde gegevens worden vervolgens via StUF-berichten gecommuniceerd met achterliggende applicaties. Deze StUF-berichten moeten voldoen aan de standaard. (Constraint) StUF EF Constraint StUF EF 2.04 Constraint StUF EF 2.0 Constraint StUF EF 3.10 In versie 3.11 zijn wijzigingen aangebracht zodat StUF EF voldoet aan de StUF Best Practices en eerdere wijzigingen van StUF. (Constraint) StUF EF 3.11 In versie 3.12 zijn wijzigingen aangebracht zodat StUF EF voldoet aan de StUF Best Practices en eerdere wijzigingen van StUF. (Constraint) StUF EF 3.12 Versie 3.15 correspondeert met GEMMA e-formulieren specificatie versie 1.5. (Constraint) StUF EF 3.15 TOP10NL is een model voor het objectgerichte topografisch vectorbestand 1:10.000. Het model ondersteunt zaken als objectoriëntatie, unieke identificatie, was-wordt-detectie, naadloze database en temporele kenmerken. Ook meervoudige geometrie en de koppeling met andere nationale databases worden met TOP10NL mogelijk. (Constraint) TOP10NL Topografie Constraint TOP10NL Topografie 2.2 Constraint TOP10NL Topografie 2.1 Met BRK Levering ontvangt u actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) (Constraint) BRK Levering Constraint BRK Levering 1.1 In versie 1.2.1 zijn ten opzichte van versie 1.1.4 diverse wijzigingen en uitbreidingen doorgevoerd. (Constraint) BRK Levering 1.2.1 Zie https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/brk/brk-levering/brk-levering-2.0 (Constraint) BRK Levering 2.0 Deze catalogus beschrijft per object ('objecttype') de gegevens ('attribuutsoorten') die krachtens de artikelen 19 tot en met 25 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in de adressenregistratie en gebouwenregistratie moeten worden opgenomen en definieert deze gegevens. (Constraint) BAG Grondslagen Catalogus Constraint BAG Grondslagen Catalogus versie 2009 De laatst vrijgegeven versie. (Constraint) BAG Grondslagen Catalogus (actueel) De sectoren bodembeheer en archeologie maken gebruik van het uitwisselformaat SIKB0101. Dit uitwisselformaat ondergaat een transitie naar de NEN 3610. Hiervoor wordt het informatiemodel IM0101 ontwikkeld. (Constraint) IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0101) Constraint IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0101) Constraint IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0102) Het Semantisch Model e-Factuur (SMeF) geeft een semantische beschrijving van de verschillende factuurelementen en legt deze expliciet vast voor het gebruik van elektronische facturatie. Op deze manier wordt semantische interoperabiliteit gegarandeerd. (Constraint) Semantisch Model e-Factureren (SMeF) Constraint Semantisch Model e- Factureren (SMeF) 1.3 Constraint Semantisch Model e- Factureren (SMeF) 2.0 Onder de verzamelnaam BRT Levering worden door het Kadaster diverse kaartproducten geleverd uit de Basisregistratie (kleinschalige) Topografie. (Constraint) BRT Levering Constraint BRT Levering 2.1 BRT 2.2 herziening productspecificaties, wijziging inwinningscriteria en productieproces. (Constraint) BRT Levering 2.2 BRV abonnementen - Met klanten die een abonnement (batch-levering) van de RDW afnemen, zijn afspraken gemaakt welke gegevens zij frequent in de vorm van een digitaal bestand willen ontvangen. Hierbij worden voornamelijk alleen de wijzigingen ten opzichte van een vorige situatie doorgegeven (het zgn. mutatieabonnement). Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV. (Constraint) BRV Abonnementen Constraint BRV Abonnementen 2.0 Standaard services voor het uitwisselen van informatie tussen Wabo- en BAG-systemen, gebaseerd op StUF. Wabo-BAG services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de koppeling van Wabo- en BAG-administraties met als doel de BAG-administratie tijdig op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. (Constraint) Wabo-BAG services Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Wabo-BAG services 1.0 Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstelsel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl. (Constraint) Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM Constraint Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.1 Constraint Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.5 Met de release van het Afsprakenstelsel 1.7 krijgen dienstverleners de mogelijkheid om nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan eHerkenning. Hiermee wordt de bestaande dienstverlening naar klanten verbeterd, verbreed en eenvoudiger gemaakt. (Constraint) Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.7 Constraint Afsprakenstelsel eHerkenning - Koppelvlak DV-HM 1.9 MijnOverheid geeft burgers toegang tot berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken. Het koppelvlak WOZ-inzage is implementeerbaar voor afnemers (o.a. gemeenten, belastingsamenwerkingen of haar leverancier) om de WOZ gegevens beschikbaar te stellen aan burgers. (Constraint) MijnOverheid WOZ-inzage koppelvlak Constraint MijnOverheid WOZ- inzage koppelvlak 1.1 IM Metingen is op initiatief van SIKB, IHW, TNO en Alterra ontwikkeld voor het gezamenlijke domein van 'metingen en waarnemingen'. IM Metingen is gebaseerd op de OGC-standaard voor observations & measurements. IM Metingen is volledig opgenomen in SIKB0101 versie 11. (Constraint) IM Metingen Constraint IM Metingen 1.0 Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden alle planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur (Wro instrumenten) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld. Om dit mogelijk te maken zijn de RO Standaarden 2008/2012 ontwikkeld. (Constraint) IMRO Ruimtelijke Ordening Constraint IMRO Ruimtelijke Ordening 1.2 De gegevenscatalogus BGT is wettelijk verplicht en beschrijft de topografische objecten die bronhouders in ieder geval moeten leveren om tot een landsdekkend bestand te komen. (Constraint) Gegevenscatalogus BGT Constraint Gegevenscatalogus BGT 1.1.1 Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft het Informatiemodel Natuurbeheerplannen (IMNAB) gepubliceerd voor een goede landelijk uniforme uitwisseling van natuurgegevens. (Constraint) IMNAB Natuurbeheer Constraint IMNAB Natuurbeheer 1.2 Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4. Let op: Om interoperabiliteit maximaal te waarborgen heeft College Standaardisatie 'pas toe of leg uit' van toepassing verklaard op de combinatie van IPv4 en IPv6. Een organisatie moet dus beide versies vragen bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst. (Constraint) IPv6 en IPv4 Constraint IPv6 en IPv4 4 en 6 In de catalogus Handelsregister, wordt de inhoud van de registratie beschreven zoals deze zal gelden bij de wettelijk geregelde invoering in 2010. (Constraint) Gegevenscatalogus Handelsregister Constraint Gegevenscatalogus Handelsregister 2.3 ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten; (Constraint) ODF Constraint ODF 1.2 BRV Interactieve/online gegevensdiensten - Deze interactieve verstrekking kan plaatsvinden op basis van berichtenverkeer van en naar door de klant ontwikkelde applicaties. Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV. (Constraint) BRV Interactieve/online gegevensdiensten Constraint BRV Interactieve/online gegevensdiensten 2.0 GEMMA e-formulier specificaties zijn opgesteld voor elektronische dienstverlening van gemeenten via het web. De GEMMA e-formulier specificaties beschrijven de vragen, de mogelijke antwoorden en aanvullende regels. De specificaties worden gebruikt voor web-formulieren voor de meeste gebruikte digitale gemeentelijke diensten. Bij elke GEMMA e-formulier hoort een XML-berichtschema (StUF-EF) (Constraint) GEMMA e-formulieren specificatie Constraint GEMMA e- formulieren specificatie 1.1 Release 1.2 is niet gepubliceerd omdat 1.3 er snel op volgde; de voor 1.2 doorgevoerde wijzigingen zijn meegenomen in release 1.3. (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie 1.2 In release 1.3 is er een aantal formulieren en standaardblokken doorontwikkeld en is er een nieuw formulier (Toestemming hoofdbewoner) toegevoegd. Verder zijn er twee formulieren (Afspraak maken en Bewijs van Nederlanderschap aanvragen) uit de specificatie verwijderd. Ook zijn er wijzigingen in StUF EF aangebracht. Versie 1.2 is niet gepubliceerd omdat 1.3 er snel op volgde; daarin zijn meegenomen de zaken die in 1.2 benoemd waren. (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie 1.3 Release 1.4 van de specificaties van de GEMMA e-formulieren is gereed. Deze release bestaat uit een aantal nieuwe formulieren. Zie de URL. (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie 1.4 Release 1.5 van de specificaties van de GEMMA e-formulieren is gereed. Deze release bestaat uit een aantal nieuwe formulieren. Zie de URL. (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie 1.5 Standaard voor het elektronisch berichtenverkeer in de branche van flexibele arbeid (HR-XML). (Constraint) SETU Constraint SETU 1 Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. (Constraint) Digikoppeling ebMS Constraint Digikoppeling ebMS 1.0 / 1.1 Constraint Digikoppeling ebMS 2.0 Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel). (Constraint) TMLO Constraint TMLO 1.1 StUF protocolbindingen beschrijft de afspraken voor het gebruik van StUF in combinatie met drie manieren van transport: via bestandsoverdracht, via transport op basis van WSDL 1.1 met SOAP 1.1 en http(s) als onderliggend transportmechanisme of via transport op basis van Digikoppeling (voorheen OSB). (Constraint) StUF protocolbindingen Constraint StUF protocolbindingen 03.01 Deze versie beschrijft de binding van StUF berichtenverkeer aan de volgende protocollen: 1. via bestand; 2. WSDL 1.1 (Web Services Description Language) met SOAP1.1 en http, of https als onderliggend transportmechanisme; 3. Digikoppeling (Constraint) StUF protocolbindingen 03.02 RSGB bevragingen is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het opvragen van gegevens zoals beschreven in het RSGB. De standaard bevat scherpe berichtspecificaties voor de meest gebruikte bevragingen in het gemeentelijk domein. (Constraint) RSGB bevragingen Constraint RSGB bevragingen 1.0 Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS De standaard is goedgekeurd als (internationale) OASIS-standaard op 1 mei 2010. Versie 1.0 is opgenomen op de Pas-toe-of-leg-Uit lijst (Constraint) CMIS 1.0 Versie 1.1 is vastgesteld op 1 februari 2013. Deze versie is een superset van versie 1.0. Compliant zijn met 1.1 is gelijk aan compliant zijn met versie 1.0 plus uitbreidingen. (Constraint) CMIS 1.1 StUF Zaaktypen Catalogus (StUF ZTC) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Informatiemodel voor de Zaaktype Catalogus 2 (ZTC2). (Constraint) StUF ZTC Constraint StUF ZTC 3.10 PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding'). (Constraint) PDF/A Dit deel van ISO 19005 specificeert hoe Portable Document Format (PDF) 1.4 voor lange termijn archivering van elektronische documenten dient te worden gebruikt. Het heeft betrekking op documenten die combinaties van data in de vorm van karakters, rasters en vectoren. (Constraint) PDF/A-1 (NEN-ISO 19005-1:2005 en) PDF/A-2 slaat de brug tussen PDF/A-1 en PDF 1.7 waarbij PDF/A-2 een betere geschiktheid heeft voor langdurig archiveren van documenten waar 'elementen' inzitten die niet door PDF/A-1 worden ondersteund en waarbij PDF 1.7 kan worden gebruikt voor 'elementen' die niet door PDF/A-2 ondersteund worden. (Constraint) PDF/A-2 (ISO 19005-2) StUF onderlaag is een standaard waarmee berichtstandaarden kunnen worden opgesteld. De StUF onderlaag zelf beschrijft de generieke toepassing van de berichten en zegt niets over de specifieke gegevens die met de standaard gecommuniceerd kunnen worden, het biedt dus slechts een framework. (Constraint) StUF onderlaag StUF 3.01 is de algemene en generieke deel van de StUF familie. (Constraint) StUF onderlaag 3.01 Constraint StUF onderlaag 2.04 De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. (Constraint) Samenwerkende Catalogi Constraint Samenwerkende Catalogi 4.0 Het informatiemodel van de basisregistratie Kadaster. Het modelleert de beschrijvende en cartografische (geometrische) gegevens van alle onroerende zaken in Nederland en de rechten daarop van personen, die vastgelegd worden in stukken. (Constraint) IMKAD Kadastrale percelen Constraint IMKAD Kadastrale percelen 2.2 Constraint IMKAD Kadastrale percelen 2.1 De laatst vrijgegeven versie. (Constraint) IMKAD Kadastrale percelen (actueel) Voor het aansluiten op DigiD wordt gebruik gemaakt van de SAML standaard. Deze specificatie beschrijft hoe de SAML standaard door DigiD gebruikt wordt en welke eisen er aan deze koppeling gesteld worden. (Constraint) DigiD SAML koppelvlak DigiD koppelvlak gebaseerd op de SAML 2.0 standaard. Zie de Logius website voor de actuele versie van de documentatie. (Constraint) DigiD SAML koppelvlak (actueel) Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. (Constraint) Digikoppeling Grote Berichten Digikoppeling Grote Berichten is onderdeel van de Digikoppeling 2.0 standaard (Constraint) Digikoppeling Grote Berichten 2.0 Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. (Constraint) Digikoppeling WUS Digikoppeling WUS 3.0 is gelijk aan versie 2.0, met als toevoeging de WSRM standaard. Met Digikoppeling WSRM wordt de berichtuitwisseling van meldingen ondersteund. (Constraint) Digikoppeling WUS 3.0 Constraint Digikoppeling WUS 1.0 Digikoppeling WUS 2.0 ondersteund de berichtuitwisseling voor bevragingen. (Constraint) Digikoppeling WUS 2.0 Voldoen aan de norm is verplicht voor elke DigiD aansluiting en wordt getoetst middels het ICT-Beveiligingsassessment DigiD. (Constraint) Norm beveiligingsassessment DigiD De versie 2016 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2016. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2016 (Constraint) Norm beveiligingsassessment DigiD 2016 De versie 2014 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2014. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2014 (Constraint) Norm beveiligingsassessment DigiD 2014 De versie 2015 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2015. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2015 (Constraint) Norm beveiligingsassessment DigiD 2015 De versie 2017 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2017. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2017 (Constraint) Norm beveiligingsassessment DigiD 2017 De versie 2018 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2018. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2018 (Constraint) Norm beveiligingsassessment DigiD 2018 De versie 2019 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2019. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2019 (Constraint) Norm beveiligingsassessment DigiD 2019 De versie 2020 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2020. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2020 (Constraint) Norm beveiligingsassessment DigiD 2020 De versie 2022 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2021. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2022 (Constraint) Norm beveiligingsassessment DigiD 2022 De versie 2021 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2021. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2021 (Constraint) Norm beveiligingsassessment DigiD 2021 De versie 2023 van deze standaard heeft slechts betrekking op de norm van Logius voor het ICT-Beveiligingsassessment 2023. Compliancy voor deze versie is dus ook alleen van toepassing op het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2023 (Constraint) Norm beveiligingsassessment DigiD 2023 Specificatie van het DigiD CGI koppelvlak. Webdiensten kunnen met DigiD communiceren met behulp van de in dit document beschreven mechanismen en bijbehorende API. (Constraint) DigiD CGI koppelvlak Logius maakt voor het aansluiten op DigiD gebruik van het SAML-koppelvlak, de toekomstvaste standaard. Voor het aansluiten op DigiD adviseren wij hiervan gebruik te maken in plaats van het CGI-koppelvlak. Dat voorkomt onnodig overstappen in de nabije toekomst naar het SAML-koppelvlak. (Constraint) DigiD CGI koppelvlak (actueel) De Data Product Specificatie voor berichtenverkeer voor de voorziening Digitale Bereikbaarheidskaart. (Constraint) Informatiemodel berichtenverkeer Digitale Bereikbaarheidskaart Constraint Informatiemodel berichtenverkeer Digitale Bereikbaarheidskaart 1.0 AIG levering - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hiermee het verzamelinkomen of belastbare jaarloon opvragen van personen (gebruiker: CAK). (Constraint) AIG levering Constraint AIG levering 1.2 Met het ArchiMate Bestandsuitwisselformaat kunnen architectuurtools ArchiMate architectuurmodellen met elkaar uitwisselen. Deze standaard wordt ook aangeduid als ArchiMate Model Exchange File Format (AMEFF) (Constraint) ArchiMate File Format Eerste gepubliceerde versie voor uitwisseling van ArchiMate 2.1 modellen. Gepubliceerd als ArchiMate Model Exchange File Format Aug 2015 (Constraint) ArchiMate File Format 2.1 Uitwisseling van ArchiMate 3.0 modellen (may 2017) (Constraint) ArchiMate File Format 3.0 Uitwisseling van ArchiMate 3.1 modellen (release-datum november 2019). (Constraint) Archimate File Format 3.1 Uitwisseling van ArchiMate 3.2 modellen (release-datum oktober 2022). (Constraint) Archimate File Format 3.2 Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening waarbij een gekwalificeerd certificaat is gebruikt. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is juridisch gelijk aan een gewone handtekening. (Constraint) Gekwalificeerde elektronische handtekening Constraint Gekwalificeerde elektronische handtekening geen Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken. (Constraint) MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak Constraint MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.0 Constraint MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak 1.2 IFC (Industry Foundation Classes) is een standaard voor uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen. (Constraint) IFC Constraint IFC 2x3 TC1 Constraint IFC IFC4 Het Informatiemodel Stedelijk Water bevat de deelverzameling Geo-gegevens van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), conform NEN 3610 (Constraint) IMSW (Stedelijk Water) Constraint IMSW (Stedelijk Water) 1.0 Het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijke begrippenkader voor gegevensuitwisseling ten behoeve van grondroerders werkzaamheden. Het IMKL is gekoppeld aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). (Constraint) IMKL Kabels en Leidingen De laatst vrijgegeven versie. Op de website wetten.overheid.nl wordt alleen de geldende versie van het model getoond. (Constraint) IMKL Kabels en Leidingen (actueel) De site wetten.overheid.nl toont alleen de geldende versie van het model (Constraint) IMKL Kabels en Leidingen 1.2 Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Constraint RSGB 2.01 In RSGB 3.0 zijn wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de aanpassingen die zijn doorgevoerd in de gegevens catalogussen van het BRP, NHR, IMGeo (en BGT) en BRWOZ. (Constraint) RSGB 3.0 Het StUF-koppelvlak Geo BAG is een op StUF BG berichtcatalogus BAG en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BAG en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Voor deze standaard worden ook de namen StUF-Geo BAG berichtenverkeer en BAG-IMGeo koppelvlak gebruikt. (Constraint) StUF-koppelvlak Geo BAG De meest actuele versie van de ZGW API (Constraint) StUF-koppelvlak Geo BAG 1.0 StUF-LVO is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket. (Constraint) StUF LVO Constraint StUF LVO 3.05 Constraint StUF LVO 3.10 Constraint StUF LVO 3.11 Constraint StUF LVO 3.12 Berichtencatalogus StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT (Constraint) StUF Geo IMGeo Constraint StUF Geo IMGeo 1.1.1 Constraint StUF Geo IMGeo 1.2 (BGT) Deze standaardversie is vervangen door de berichtstandaard StUF-Geo IMGeo 1.1. (Constraint) IMGeo Grootschalige geografie 2.0 Relatie tussen de BGT en BOR opgenomen (Constraint) StUF Geo IMGeo 1.3 (BOR) Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. (Constraint) RIHa RIHa 2.0 is een concretisering van het eerdere RIHa 1.0 van de Inspectieraad. RIHa-Milieu is vanaf versie 1.1 een toepassingsprofiel van RIHa 2.0. Dat betekent dat het model zelf is opgenomen in de RIHa 2.0 specificatie en RIHa-Milieu slechts de toepassing van RIHa 2.0 in het milieudomein beschrijft. (Constraint) RIHa 2.0 RIHa-Milieu heeft ten doel om de informatie te specificeren die (bestuursrechtelijke en strafrechtelijke) instanties in de milieutoezicht- en handhavingssector op hoofdlijnen met elkaar willen delen teneinde relevante situaties inzake het nalevingsgedrag van bedrijven, organisaties, instellingen en personen te kunnen signaleren en ter ondersteuning van het informatiegestuurd handhaven. (Constraint) RIHa-Milieu 1.0 Koppelvlakspecificatie Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V) (Constraint) PIVA-V koppelvlak Constraint PIVA-V koppelvlak (cf LO BES 1.2) Constraint PIVA-V koppelvlak (cf LO BES 1.0) Het "RNI koppelvlak bijhouding" wordt verder gespecificeerd zodra wetgeving rond is. (Constraint) RNI koppelvlak bijhouding Constraint RNI koppelvlak bijhouding LO RNI 2.11 Het Informatie Publicatie Model Vergunningen beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van vergunningen op internet. Het beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen. (Constraint) IPMV Constraint IPMV 4.0 Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservices Versie 1.0 en versie 1.1 zijn gelijkwaardig. De 1.0 versie is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Zaak- en documentservices 1.0 Wijzigingen in deze versie: OverdragenZaakservices en Besluitservices toegevoegd, aanscherping CMIS koppelvlak, aanscherping authenticatie en autorisatie. (Constraint) Zaak- en documentservices 1.2 Versie 1.0 en versie 1.1 zijn gelijkwaardig. De 1.0 versie is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Zaak- en documentservices 1.1 StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Constraint StUF BG 3.10 Constraint StUF BG 2.04 StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN StUF-ZKN 2.01 is een voorloper van StUF-ZKN 3.10 waar sommige leveranciers nog producten voor hebben die ze tot nu toe niet konden opvoeren. (Constraint) StUF ZKN 2.01 Constraint StUF ZKN 3.10 Het standaard koppelvlak BAG-GBA wordt toegepast voor de binnengemeentelijke synchronisatie van BAG-gegevens in de GBA. Deze maakt gebruik van StUF 2.04. (Constraint) BAG-GBA koppelvlak Constraint BAG-GBA 1.2 koppelvlak IMGeo is het informatiemodel voor grootschalige topografie. (Constraint) IMGeo (BGT) Constraint IMGeo (BGT) 2.1 De laatst vrijgegeven versie (Constraint) IMGeo (BGT) (actueel) De standaard specificeert de uitwisseling van gegevens in de justitiële jeugdzorgketen van gemeenten en Veilig Thuis-organisaties via de voorziening Jubes met andere (justitiële) partijen in de Jeugdzorg. (Constraint) StUF Jeugdzorg De eerste versie van het koppelvlak dat in gebruik is. (Constraint) StUF Jeugdzorg 0.9.4 Actuele versie koppelvlak (Constraint) StUF Jeugdzorg (actueel) BAG Bevragen biedt een koppelvlak waarop u uw software kunt aansluiten: * directe toegang tot alle gegevens uit de LV BAG; * gegevens op basis van levenscyclus of peildatum. (Constraint) BAG Bevragen Constraint BAG Bevragen 2.0 StUF BAG is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor het doorgeven van wijzigingen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan afnemende applicaties waaronder de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). (Constraint) StUF BAG Constraint StUF BAG 3.10 Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern Constraint Digikoppeling adapter intern 1.0 Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ In 2010 is versie 1.0 van het RGBZ gepubliceerd. (Constraint) RGBZ 1.0 In de RGBZ 2.0 versie zijn de inzichten verwerkt uit de ervaringen met zaakgericht werken bij de gemeenten. Het zaakgericht werken heeft bij gemeenten een enorme vlucht genomen. Dat leidt tot voortschrijdend inzicht over de zaakgerichte informatievoorziening en tot de behoefte aan verbetering en uitbreiding van het RGBZ. Met deze 2.0-versie voorzien we hierin. (Constraint) RGBZ 2.0 StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten. (Constraint) StUF WOZ Constraint StUF WOZ 03.11 Constraint StUF WOZ 03.12 De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) StUF WOZ 03.13 BAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG: * bevat de adressen van heel Nederland; * op basis van een vaste peildatum; * beschikbaar als eenmalige levering of abonnement. (Constraint) BAG Compact Constraint BAG Compact 1.0 Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool. (Constraint) i-Spiegel exportspecificatie Uitbreiding I-Spiegel met BAG-WOZ deelobjectchecker. (Constraint) i-Spiegel exportspecificatie 1.2 Constraint i-Spiegel exportspecificatie 2.0 Constraint i-Spiegel exportspecificatie 1.0 Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Betalen en invorderen services 1.0 Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcreatieservices Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Documentcreatieservi- ces 1.0 Diverse verbetering waaronder extra eisen m.b.t. authenticatie (Constraint) Documentcreatieservi- ces 1.1 XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een op XML (EXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet. (Constraint) XBRL Constraint XBRL 2.1 BAG LV koppelvlak is de op STUF LVBAG gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. (Constraint) BAG LV koppelvlak Deze versie is gebaseerd op StUF LVBAG 2.06. (Constraint) BAG LV koppelvlak 1.2.1 Nieuwe URIs (endpoint) voor dezelfde services uit koppelvlak 1.2.1. Verder geen wijzigingen. (Constraint) BAG LV koppelvlak 1.3 Standaard services voor ontsluiten gegevens voor de processen met betrekking tot Toezicht en Handhaving , gebaseerd op StUF. Toezicht en handhaving services is een op StUF-RIHa gebaseerde berichtenstandaard welke het mogelijk maakt complete en gebundelde gegevens uit basisregistraties in de keten en in het veld te gebruiken. De standaard is afgestemd op zaakgericht werken en andere StUF-standaarden. (Constraint) Toezicht en handhaving services Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Toezicht en handhaving services 1.0 IMBRO zorgt voor een duurzame ontsluiting van kennis en informatie over onze bodem en ondergrond. IMBRO is gebaseerd op het Basismodel Geo-informatie (NEN3610). (Constraint) IMBRO Bodem en Ondergrond Constraint IMBRO Bodem en Ondergrond (actueel) StUF Kinderopvang is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het regulier verstrekken van gegevens over doelgroepouders aan de belastingdienst. De gemeente is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een registratie van de doelgroepouders, de gegevens worden verzameld door het Inlichtingenbureau en doorgestuurd naar de Belastingdienst in opdracht van SZW. (Constraint) StUF Kinderopvang Constraint StUF Kinderopvang 1.0 Standaard services voor ontsluiten van basisgegevens voor het voorinvullen van e-Formulieren en eventueel andere systemen, gebaseerd op StUF. Prefill eFormulieren services is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het voorinvullen van GEMMA e-formulieren. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. Deze formulieren worden vooraf zover als mogelijk ingevuld met de gegevens die al bekend zijn in de eigen administratie. (Constraint) Prefill eFormulieren services Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Prefill eFormulieren services 1.0 Koppelvlakspecificatie Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC service), onderdeel van Kadaster. (Constraint) BMKL (Berichten Model Kabels en Leidingen) De site wetten.overheid.nl toont alleen de geldende versie van het model (Constraint) BMKL 1.4 (Berichten Model Kabels en Leidingen) De site wetten.overheid.nl toont alleen de geldende versie van het model (Constraint) BMKL 1.8 (Berichten Model Kabels en Leidingen) Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein. (Constraint) Regie- en zaakservices Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Regie- en zaakservices 1.0 Popolo is een informatiemodel en gegevensuitwisselingsstandaard voor open raadsinformatie (Constraint) Popolo Standaard is niet vastgesteld en wordt door pilotproject "Open Raadsinformatie" onderzocht op geschiktheid. (Constraint) Popolo alpha Sender Policy Framework (SPF) is een standaard voor het veiliger maken van email verkeer door het tegengaan van spam en phisingmail door misbruik van domeinnamen bij e-mail te voorkomen. (Constraint) SPF SPF is een standaard voor het veiliger maken van email verkeer door het tegengaan van spam en phisingmail door misbruik van domeinnamen bij e-mail te voorkomen. (Constraint) SPF RFC 7208 STARTTLS in combinatie met DANE gaan het afluisteren of manipuleren van mailverkeer tegen. (Constraint) STARTTLS en DANE STARTTLS in combinatie met DANE gaan het afluisteren of manipuleren van mailverkeer tegen. (Constraint) STARTTLS en DANE RFC 3207 en RFC 7672 StUF WOZ LV koppelvlak is een op basis van StUF WOZ sectormodel opgestelde standaard voor de specifieke berichtenuitwisseling met de landelijke voorziening WOZ. (Constraint) StUF WOZ LV koppelvlak Dit is het koppelvlak voor aansluiting bronhouders op de LV WOZ. (Constraint) StUF WOZ LV koppelvlak 03.12 Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) dient als schakel tussen de BGT en IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimte (Constraint) IMBOR Constraint IMBOR 1.0 Met SIKB0102 kunnen overheden en bedrijven gestandaardiseerde archeologische informatie uitwisselen. (Constraint) SIKB0102 Versie 11 van deze standaard komt overeen met versie 1.0 van IM Metingen. (Constraint) SIKB0102 versie 3.3.0 De STOSAG standaarden zorgen ervoor dat u het afvalinzamel-proces op verschillende plekken kan ontkoppelen, en daardoor flexibeler wordt (Constraint) STOSAG v2.0 release of the STOSAG with increased version number because of changes in STOSAG Parts 3 and 4. (Constraint) STOSAG 2.1 First release of the STOSAG (Constraint) STOSAG 1.0 ArchiMateNote Deze view is in eerste opzet gegenereerd door alle in de Softwarecatalogus gebruikte standaarden te selecteren en vervolgens een view te genereren van: * alle specialisaties embedded Vervolgens is de view handmatig uitgebreid door nieuwe standaarden of standaardversies toe te voegen en links onderin te tonen. ArchiMateNote Objecten die niet op een view staan, worden bij het importeren door ArchiMedes uitgefilterd. Deze view zorgt ervoor dat de standaarden en standaardversies op GEMMA online en in de Softwarecatalogus gepubliceerd worden De Notificaties API-standaard voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (Constraint) Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) Versie 1.x van de Notificaties API voor aanbieden, routeren en abonneren (Constraint) Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) v1.x De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API-standaard Versie 1.x van de Zaken API (Constraint) Zaken API-standaard v1.x De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) Versie 1.x van de Notificaties API voor ontvangen van notificaties (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) v1.x De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API-standaard Versie 1.x van de Besluiten API (Constraint) Besluiten API-standaard v1.x De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard Versie 1.x van de Documenten API (Constraint) Documenten API-standaard v1.x De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API-standaard Versie 1.x van de Catalogi API (Constraint) Catalogi API-standaard v1.x De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard Versie 1.x van de Autorisaties API (Constraint) Autorisaties API-standaard v1.x Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. (Constraint) GWSW Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.2 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.3.1 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.3.2 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.4 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.4.1 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.5 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.5.1 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.5.2 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW 1.6 Het OroX is het generieke uitwisselformaat ten behoeve van de uitwisseling volgens het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Het OroX is een specificatie binnen de universele semantische taal RDF/RDFS/OWL-2 (Turtle). (Constraint) GWSW.OroX Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW.OroX 1.3.2 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW.OroX 1.4 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW.OroX 1.5 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW.OroX 1.5.1 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW.OroX 1.5.2 Bij het informatiemodel GWSW is het uitwisselformaat GWSW.RibX vastgesteld specifiek voor opdrachtverlening en rapportage bij de inspectie en reiniging van riolen, kolken en putten. (Constraint) GWSW.RibX Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW.RibX 1.2 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW.RibX 1.3.1 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW.RibX 1.3.2 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW.RibX 1.5.1 Voor versie informatie zie https://www.riool.net/producten/gegevenswoordenboek/overzicht-updates (Constraint) GWSW.RibX 1.5.2 Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet Jeugdhulp. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. (Constraint) iJw voor gemeenten 1 januari 2015 is de release van het GGK met de ondersteuning voor een deel van berichtenset van de iJw standaard. Deze versie is per 1-4-2016 uitgefaseerd. (Constraint) iJw voor gemeenten 1.0 Vanaf 1 januari 2016 is iJw 2.0 beschikbaar voor Jeugdwet-ketenpartners. (Constraint) iJw voor gemeenten 2.0 Beschikbaar per 1-4-2017. (Constraint) iJw voor gemeenten 2.1 Beschikbaar per 1-4-2018 (Constraint) iJw voor gemeenten 2.2 Beschikbaar per 1-4-2019 (Constraint) iJw voor gemeenten 2.3 Beschikbaar per 1-4-2020 (Constraint) iJw voor gemeenten 2.4 Beschikbaar per 1-1-2021 (Constraint) iJw voor gemeenten 3.0 De actuele versie is de versie die door het GGK gebruikt wordt (Constraint) iJw voor gemeenten actueel Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet WMO 2015. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo (Constraint) iWmo voor gemeenten Deze versie bevat nieuwe en aangepaste functionaliteit door wijzigingen in wet- en regelgeving. (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.0 Kenmerkend voor iWmo 2.1 is dat XML de primaire taal is. Wordt van kracht medio juni 2017 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.1 Constraint iWmo voor gemeenten 2.2 Beschikbaar per 1-4-2019 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.3 Beschikbaar per 1-4-2020 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.4 1 januari 2015 is de release van het GGK met de ondersteuning voor een deel van berichtenset van de iWMO standaard. Deze versie is per 1-4-2016 uitgefaseerd. (Constraint) iWmo voor gemeenten 1.0 Beschikbaar per 1-1-2021 (Constraint) iWmo voor gemeenten 3.0 De actuele versie is de versie die door het GGK gebruikt wordt (Constraint) iWmo voor gemeenten actueel Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelijk Op 7 september 2018 is de standaard WCAG 2.1 opgenomen in de Europese Standaard EN 301 549 versie 2.1.2. Per 23 december 2018 wordt deze nieuwe versie verplicht gesteld. WCAG 2.1 is geen vernieuwing van de WCAG 2.0 standaard, maar een update. Er zijn 12 nieuwe succescriteria op niveau A en niveau AA toegevoegd aan de 38 criteria op niveau A en AA uit WCAG 2.0. (Constraint) EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1) ArchiMateNote Standaardversie (actueel) Het planproces in de ruimtelijke ordening is volledig digitaal. Om uitwisseling van bestanden mogelijk te maken, zijn afspraken gemaakt: RO Standaarden (STRI 2008 en STRI 2012). Iedereen die ruimtelijke plannen maakt, is verplicht deze standaarden toe te passen. (Constraint) RO Standaarden De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) RO Standaarden (actueel) Stuf-TAX is een uitwisselingsformaat voor de gegevenslevering tussen gemeente en dienstverlener. (Constraint) StUF tax De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) StUF tax (actueel) Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA. (Constraint) GBA koppelvlak Constraint GBA koppelvlak LO GBA 3.8 Constraint GBA koppelvlak LO GBA 3.9 De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) GBA koppelvlak (actueel) Constraint GBA koppelvlak LO GBA 3.10 ArchiMateNote eFactuurstandaarden Met Peppol gebruikt u een veilige, betrouwbare en interoperabele infrastructuur om facturen en orders uit te wisselen (verzenden en ontvangen). (Constraint) Peppol en SimplerInvoicing (e-Factureren) Gebaseerd op UBL 2.0. (Constraint) SimplerInvoicing-UBL 1.0 Gebaseerd op UBL 2.1 (Constraint) SimplerInvoicing-UBL 1.1 De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) SimplerInvoicing-UBL (actueel) Het vanuit de OpenPeppol-verplichting te gebruiken berichtprofiel (Constraint) Peppol BIS Billing (actueel) De UBL-OHNL standaard beschrijft de berichten voor inkopen van alle producten en diensten, met uitzondering van inhuur personeel. (Constraint) UBL-OHNL (e-Factureren) Constraint UBL-OHNL 1.8 Constraint UBL-OHNL 1.9 De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) UBL-OHNL (actueel) Europese Norm voor e-factureren (EN16391) met de Nederlandse Core Usage Invoice Specification voor overheden (NL-CIUS). Deze inperking van de EU norm wordt aanbevolen voor overheden en wordt onder meer door het Simplerinvoicing netwerk volledig ondersteund. Indien u een ander kanaal gebruikt voor het e-factureren (netwerk of e-mail) dient u compliance aan de NL-CIUS zelf te verzekeren. (Constraint) EN16931 / NL-CIUS (e-Factureren) De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) EN16931 / NL-CIUS (actueel) ArchiMateNote Suwi De SuwiML Transactiestandaard beschrijft hoe de gestructureerde elektronische informatie-uitwisseling in de Suwi keten is ingericht. (Constraint) SuwiML transactiestandaard Constraint SuwiML transactiestandaard 03.00 Constraint SuwiML transactiestandaard 03.01 Constraint SuwiML transactiestandaard (actueel) De SuwiML berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren en uitwisselen van berichten in de ketens in het werk en inkomen domein. (Constraint) SuwiML berichtstandaard Constraint SuwiML berichtstandaard 02.01 Constraint SuwiML berichtstandaard 3.1 De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) SuwiML berichtstandaard (actueel) Gegevensstandaard voor het werk en inkomen (SUWI) domein. SGR definieert structuur in de vorm van definities, formaten en mogelijke waarden van het gegevens voor de keten Werk en Inkomen. De standaard is vastgelegd in het Suwi-Gegevensregister (SGR). (Constraint) SGR Constraint SGR 7.0 Constraint SGR 8.0 De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) SGR (actueel) Deze standaard bevat: a. Digikoppeling, en b. specificaties van de standaard waarmee welke basisgegevens geleverd worden (als eerste voor NHR). Zie verder de beschrijvingen bij deze standaarden. (Constraint) Digilevering koppelvlak Constraint Digilevering koppelvlak (actueel) Digimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties. (Constraint) Digimelding De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden. Zie de website van de beheerder voor nadere informatie. (Constraint) Digimelding (actueel) NLCS (Nederlandse CAD Standaard) is een standaard voor het maken en overdragen van digitale CAD modellen in de GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) (Constraint) NLCS Constraint NLCS (actueel) Een PDF/UA document is een PDF document dat voldoet aan aanvullende eisen van digitale toegankelijkheid. (Constraint) PDF/UA Constraint PDF/UA (ISO14289-1:2015) EPUB is een standaard voor het publiceren van documenten die niet bewerkt kunnen worden. De weergave is 'reflowable´, dat wil zeggen dat de weergave zich aanpast aan het apparaat waarop het document gelezen wordt. (Constraint) EPUB Constraint EPUB 3.2 Standaardspecificatie van de BRP Historie bevragen API (Constraint) BRP Historie bevragen API- standaard De actuele versie van de specificatie waarmee de voorziening gebruikt kan worden, en voorgaande minor versies (Constraint) BRP Historie bevragen API-standaard (actueel) Standaardspecificatie van de BRP Bewoning API (Constraint) BRP Bewoning API-standaard De actuele versie van de specificatie waarmee de voorziening gebruikt kan worden, en voorgaande minor versies (Constraint) BRP Bewoning API- standaard (actueel) Standaardspecificatie van de BRP Personen bevragen API (Constraint) BRP Personen bevragen API- standaard De actuele versie van de specificatie waarmee de voorziening gebruikt kan worden, en voorgaande minor versies (Constraint) BRP Personen bevragen API-standaard (actueel) Standaardspecificatie van de BRP Reisdocumenten bevragen API (Constraint) BRP Reisdocumenten API- standaard De actuele versie van de specificatie waarmee de voorziening gebruikt kan worden, en voorgaande minor versies (Constraint) BRP Reisdocumenten API-standaard (actueel) Standaardspecificatie van de BRP Tabellen bevragen API (Constraint) BRP Tabellen API-standaard De actuele versie van de specificatie waarmee de voorziening gebruikt kan worden, en voorgaande minor versies (Constraint) BRP Tabellen API- standaard (actueel) Standaardspecificatie van de BAG bevragen API (Constraint) BAG bevragen API-standaard De actuele versie van de specificatie waarmee de voorziening gebruikt kan worden, en voorgaande minor versies (Constraint) BAG bevragen API- standaard (actueel) Standaardspecificatie van de BRK bevragen API (Constraint) BRK bevragen API-standaard De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) BRK bevragen API- standaard (actueel) Standaardspecificatie van de WOZ bevragen API (Constraint) WOZ bevragen API-standaard De actuele versie van de specificatie waarmee de voorziening gebruikt kan worden, en voorgaande minor versies (Constraint) WOZ bevragen API- standaard (actueel) Informatie-uitwisseling over het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK. Zij wisselen via de iEb-standaard informatie uit die noodzakelijk is om cliënten de juiste eigen bijdrage op te kunnen leggen. (Constraint) iEb voor gemeenten De actuele versie is de versie die door het GGK gebruikt wordt (Constraint) iEb voor gemeenten actueel De informatiestandaard voor de gegevensuitwisseling voor het persoonsgebonden budget (Constraint) iPgb voor gemeenten De actuele versie is de versie die door het GGK gebruikt wordt (Constraint) iPgb voor gemeenten actueel De Erfgoedstandaard is een gestandaardiseerd gegevenswoordenboek (data dictionary) ten behoeve van erfgoedregistraties (Constraint) Erfgoedstandaard Constraint Erfgoedstandaard 1.0 Het informatiemodel Geluid (IMGeluid) beschrijft de semantiek van digitale bestanden voor de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De Centrale Voorziening Geluidgegevens is een centraal punt voor het eenduidig uitwisselen van akoestische gegevens tussen bronhouders en gebruikers voor verschillende geluiddomeinen. Deze gegevens bestaan uit objecten die te maken hebben met bronbeheersing en gegevens voor akoestisch onderzoek. Deze gegevens geven de juridische werkelijkheid weer en worden gebruikt voor vergunningen en monitoring. (Constraint) IMGeluid Constraint IMGeluid 2.1 Bestandsuitwisselformaat voor geo-informatie (Constraint) GeoPackage Constraint GeoPackage (actueel) (Geo Tagged Image File Format) waarbij geo-referentie als tags in de file is opgenomen. Coderingsstandaard voor geo-gerefereerde rasterdata (bijv. satelliet/luchtfoto’s). (Constraint) GeoTIFF Constraint GeoTIFF (actueel) ArchiMateNote Uit DA FL Het StUF-koppelvlak Geo BOR is een op StUF BG berichtcatalogus BOR en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BOR en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Voor deze standaard wordt ook de naam StUF-Geo BOR berichtenverkeer gebruikt. (Constraint) Geo-BOR Constraint Geo-BOR 1.1 Standaard voor Officële Publicaties (Constraint) STOP - Officiele Publicaties Constraint STOP - Officiele Publicaties (actueel) Standaard voor het Toepassingsprofiel Omgevingsplan (Constraint) TPOD Omgevingsplan Constraint TPOD Omgevingsplan (actueel) Koppelvlakstandaard voor Toepasbare Regels (Constraint) STTR - Toepasbare Regels Constraint STTR - Toepasbare Regels (actueel) Koppelvlakstandaard voor Aanvragen en Meldingen (Constraint) STAM - Aanvragen en meldingen Constraint STAM - Aanvragen en meldingen (actueel) Standaard voor het Toepassingsprofiel kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). (Constraint) TPOD BOPA Constraint TPOD BOPA (actueel) Simple feature access (informatiemodel voor 2D geometrietypen) ISO 19125-1 Simple feature access definieert een model voor 2 dimensionale geometrietypen. De daarin opgenomen geometrietypen zijn een selectie uit ISO 19107. De term simple feature staat voor features beperkt tot 2 dimensionale geometrie en lineaire interpolatie (alleen rechte lijnen tussen punten). (Constraint) Simple feature access ISO 19125 Constraint Simple feature access ISO 19125:2004 Geographic information – Spatial Schema + Nederlands Profiel (informatiemodel van geometrieën) De vector representatie wordt gebruikt voor het vastleggen van discrete fenomenen waarin de geometrie van een object wordt beschreven met behulp van primitieven zoals: punt, lijn en vlak (2D) of met volumes(3D). De geometrische basistypes voor vectorgegevens worden gedefinieerd in ISO 19107 middels een geometrie model. In deze standaard worden ook primitieven gedefinieerd voor topologisch modelleren waarbij de onderlinge relaties tussen geografische objecten expliciet worden vastgelegd. (Constraint) ISO 19107 Constraint ISO 19107:2003 Constraint NEN 3610:2011 nl Nederlands metadata profiel gebaseerd op ISO 19115 voor geografie (Constraint) NL metadata profiel voor geografie Laatste versie van NL metadata profiel voor geografie (Constraint) NL metadata profiel voor geografie (actueel) Nederlands metadata profiel gebaseerd op ISO 19119 voor services (Constraint) NL metadata profiel voor services Laatste versie van NL metadata profiel voor services (Constraint) NL metadata profiel voor services (actueel) Nederlands profiel Web Map Service gebaseerd op ISO 19128 (Constraint) WMS NL profiel Nederlands profiel WMS versie 1.1 gebaseerd op ISO 19128 versie 1.3. Deze versie is op 1 mei 2015 ingegaan. (Constraint) WMS NL profiel 1.1 Web Feature Service (WFS) Met een Web Feature Service protocol kan je informatie opvragen, aanleveren, bewerken en analyseren. Je krijgt dan data in GML terug. Dit Nederlandse profiel is een verduidelijking op de internationale ISO 19142 voor Web Feature Services versie 2.0. In het Nederlandse profiel zijn een aantal keuzevrijheden beperkt om meer eenduidigheid te krijgen in dit type services. (Constraint) WFS NL profiel Nederlands WFS profiel 1.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services 2.0 (Constraint) WFS NL profiel 1.1 Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private standaarden voor parkeerdata. (Constraint) Publicatie dynamische parkeerdata Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private standaarden voor parkeerdata. (Constraint) Publicatie dynamische parkeerdata (actueel) MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-metagegevensschema beschrijft de structuur, de relaties en betekenis van de metagegevens, en de waarden die zijn toegestaan. (Constraint) MDTO Metagegevensschema Constraint MDTO Metagegevensschema (actueel) MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). De MDTO-ontologie is een beschrijving van het MDTO-metagegevensschema in RDF. (Constraint) MDTO RDF-ontologie Constraint MDTO RDF-ontologie 1.0 MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-XML-schema beschrijft de XML-syntax waarin de metagegevens conform het metagegevensschema uitgewisseld worden. In de vorm van een XML Schema Definition (XSD), als tekst en als HTML, met daarbij een toelichting en voorbeelden. (Constraint) MDTO XML-schema Constraint MDTO XML-schema 1.0 MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Een Submission Information Package (SIP) is een verzameling informatieobjecten met bijbehorende representaties en metagegevens. De MDTO-specificatie voor een Submission Information Package (SIP) is te gebruiken voor aanlevering aan een e-depot van informatieobjecten met MDTO-metadata. (Constraint) MDTO-specificatie Submission Information Package (SIP) Constraint MDTO-specificatie SIP (actueel) SpecializationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 22:29:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 22:29:49 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Publiceren standaard(versies)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-c9adf6de-4878-4268-b5f8-fa0f1b566900
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Publiceren standaard(versies)
Documentatie  : Standaarden worden gepubliceerd in tabellen, er is (nog) geen zinvolle view. Deze view zorgt ervoor dat de standaarden en standaardversies niet uitgefilterd worden
Domein  : Geen
Object ID  : c9adf6de-4878-4268-b5f8-fa0f1b566900
Detailniveau  : Detail
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Viewtype  : Contentfilter
Scope  : Gemeente
Object ID_nl  : c9adf6de-4878-4268-b5f8-fa0f1b566900
Original ID  : id-c9adf6de-4878-4268-b5f8-fa0f1b566900
Semanticsearch  : publiceren standaard(versies)
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:18.