Zaak- en documentservices

ArchiMate-modellen > GEMMA > Constraints > Zaak- en documentservices
Contextdiagram
Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformat- iecomponent Component voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen (ApplicationComponent) Terreinexploita- tiecomponent Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecompon- ent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en- imagingcompo- nent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES- component (voorheen CORV) Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcompo- nent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG- beheercompo- nent Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingco- mponent sociaal domein Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercom- ponent Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR- component Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT- beheercompo- nent Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ- voormeldingc- omponent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcrea- tiecomponent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgco- mponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodati- ebeheercomp- onent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheer- component Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbehee- rcomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexplo- itatiecompone- nt Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekende- ncomponent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ- taxatiecompo- nent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheer- component De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbehe- ercomponent Wijzigingen in deze versie: OverdragenZaakservices en Besluitservices toegevoegd, aanscherping CMIS koppelvlak, aanscherping authenticatie en autorisatie. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices 1.2 Grouping Binnengemee- ntelijke standaarden Versie 1.0 en versie 1.1 zijn gelijkwaardig. De 1.0 versie is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Zaak- en documentserv- ices 1.1 Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Versie 1.0 en versie 1.1 zijn gelijkwaardig. De 1.0 versie is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Zaak- en documentserv- ices 1.0 Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 06-06-2024 09:34:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 09:34:08 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Zaak- en documentservices
Definitie     Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     StUF Testplatform
Compliancy URL     https://www.gemmaonline.nl
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     ZDS
URL     http://gemmaonline.nl/index.php/Zaak-_en_Documentservices
Object ID     be7c3b21-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     be7c3b21-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-be7c3b21-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     zaak- en documentservices
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 00:27.