StUF ZKN

Contextdiagram
StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcrea- tiecomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT- beheercompo- nent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpu- blicatie- en beheercompo- nent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheer- component Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcompo- nent Component voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen (ApplicationComponent) Terreinexploita- tiecomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR- component Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbehee- rcomponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheer- component Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingco- mponent sociaal domein Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexplo- itatiecompone- nt Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodati- ebeheercomp- onent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercompo- nent (BPM) Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG- beheercompo- nent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekende- ncomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecompon- ent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformat- iecomponent De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbehe- ercomponent Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES- component (voorheen CORV) Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgco- mponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ- taxatiecompo- nent Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercom- ponent StUF-ZKN 2.01 is een voorloper van StUF-ZKN 3.10 waar sommige leveranciers nog producten voor hebben die ze tot nu toe niet konden opvoeren. (Constraint) StUF ZKN 2.01 Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Constraint StUF ZKN 3.10 Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 21:31:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 21:31:47 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     StUF ZKN
Definitie     StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     StUF Testplatform
Compliancy URL     https://www.gemmaonline.nl
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     StUF ZKN
URL     http://gemmaonline.nl/index.php/Sectormodellen_Zaken:_StUF-ZKN
Object ID     bdc74301-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     bdc74301-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-bdc74301-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     stuf zkn
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:25.