StUF BG

Contextdiagram
StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheer- component Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercom- ponent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG- beheercompo- nent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcompo- nent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbehe- ercomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementi- nformatiecom- ponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheer- component Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT- beheercompo- nent Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES- component (voorheen CORV) Component voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen (ApplicationComponent) Terreinexploita- tiecomponent Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenc- omponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet. (ApplicationComponent) WRO- component Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Component voor slachtofferregistratie bij een ramp. (ApplicationComponent) CRIB- component Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ- taxatiecompo- nent Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodati- ebeheercomp- onent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekende- ncomponent Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie. (ApplicationComponent) Baliecompone- nt Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstall- atiecomponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbehee- rcomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcrea- tiecomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer. (ApplicationComponent) VOA- component Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercompo- nent (BPM) Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingco- mponent sociaal domein Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR- component Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommen- component Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgco- mponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent ApplicationService Bevragen basisregistrati- egegevens Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat Het versturen van notificatieberichten over de organisaties die u met volgindicaties opgeeft (het volgen van organisaties buiten het gebied van uw mutatieabonnement) (ApplicationService) Melden basisregistrati- e gebeurtenisse- n Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Constraint StUF BG 2.04 Constraint StUF BG 3.10 Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt Component voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA (ApplicationComponent) Bedrijven- en instellingen- registratiecom- ponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 06-06-2024 06:16:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 06:16:41 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     StUF BG
Definitie     StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     StUF Testplatform
Compliancy URL     https://www.gemmaonline.nl
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     StUF BG
URL     http://gemmaonline.nl/index.php/Sectormodel_Basisgegevens:_StUF-BG
Object ID     bcd20d91-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     bcd20d91-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-bcd20d91-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     stuf bg
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:15.