Documentcreatieservices

ArchiMate-modellen > GEMMA > Constraints > Documentcreatieservices
Contextdiagram
Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcrea- tieservices Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenc- omponent Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexplo- itatiecompone- nt Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen (ApplicationComponent) Terreinexploita- tiecomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodati- ebeheercomp- onent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgco- mponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbehee- rcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingco- mponent sociaal domein Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommen- component Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Deze standaard is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Documentcrea- tieservices 1.0 Diverse verbetering waaronder extra eisen m.b.t. authenticatie (Constraint) Documentcrea- tieservices 1.1 Grouping Binnengemee- ntelijke standaarden Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcrea- tiecomponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 06-06-2024 01:53:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 01:53:33 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Documentcreatieservices
Definitie     Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     StUF Testplatform
Compliancy URL     https://www.gemmaonline.nl
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     StUF DCR
URL     http://gemmaonline.nl/index.php/Documentcreatie_services
Object ID     b86c1b61-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     b86c1b61-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-b86c1b61-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     documentcreatieservices
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 00:24.