KK02 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponenten

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > KK02 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponenten
KK02 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponenten
Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het delen van informatie en kennis met dienstafnemers voor het vergroten van zelfredzaamheid (BusinessFunction) Kennis beschikbaarstelling Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercomponent Het publiceren en matchen van lokaal aanwezige vraag en aanbod (BusinessFunction) Vraag en aanbod matching Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven. (ApplicationComponent) Buurtmarktplaatscomponent Het faciliteren van bekendheid en eventuele deelname aan burgerinitiatieven (BusinessFunction) Burgerinitiatieven facilitering Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecomponent Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is. (ApplicationComponent) Zelfdiagnosecomponent Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het inhoudelijk ondersteunen van klanten bij het afnemen van door de gemeente aangeboden diensten (BusinessFunction) Klantondersteuning Het verzamelen van feedback van klanten over de kwaliteit van plaatsgevonden dienstverlening (BusinessFunction) Klantfeedback verzameling Component voor het registreren en afhandelen van klantfeedback (ApplicationComponent) Klantfeedbackcomponent Het meten van de mate van tevredenheid bij klanten (BusinessFunction) Klanttevredenheids meting Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd (ApplicationComponent) Klanttevredenheidcomponent Het meten en analyseren van de kwantiteit en kwaliteit van diensten ten opzichte van gedefinieerde service-levels (BusinessFunction) Dienstverlening serviceniveau meting Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het uitbetalen aan burger en/of bedrijf (BusinessFunction) Uitbetaling Het verzenden van output (BusinessFunction) Output-verzending Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Beschrijving: Het creëren van documenten NIEUW: Het creëren van producten (BusinessFunction) Documentcreatie Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecomponent Het formatteren van producten volgens geldende afspraken en/of standaarden; bij digitale dienstverlening zijn 'producten' meestal berichten en/of documenten. (BusinessFunction) Output-opmaak Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en-imagingcomponent Het archiveren van geleverde producten en/of bijbehorende metagegevens (BusinessFunction) Output archivering Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponent Het afrekenen van afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen (BusinessFunction) Afrekening Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetalingcomponent Het toevoegen van een waarmerk aan een document of bericht om de echtheid te bekrachtigen (BusinessFunction) Waarmerking Component om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen (ApplicationComponent) Digitale-handtekeningcomponent Het verstrekken van voorzieningen conform afspraak met de gemeente (BusinessFunction) Verstrekking voorzieningen Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het actief detecteren en ontvangen van signalen (BusinessFunction) Signalen detectie en ontvangst Ruwe signalen (voor)bewerken om ze geschikt te maken voor verdere verwerking (BusinessFunction) Signalen bewerking Het doorgeven van (evt. bewerkte) signalen naar gegevensverzamelingen en bedrijfsapplicaties (BusinessFunction) Signalen routering Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscomponent Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Maken van een afspraak tussen klant en professional op een locatie met een bepaald doel. (BusinessFunction) Aanmaken c.q. wijzigen klantafspraak Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercomponent Een contactmoment met een burger of werkgever vastleggen. Datum, reden contact. Resultaat contact, vervolg acties, en vervolgafspraken. (BusinessFunction) Afhandeling klantcontactmoment Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheercomponent (CRM) Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Vaststellen van de identiteit van de persoon. Op basis van DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvaststelling Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbeheercomponent Het informeren van de dienstaanvrager over de bij de dienst behorende rechten en plichten. (BusinessFunction) Verstrekking rechten en plichten Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievaststelling Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbeheercomponent Het indienen respectievelijk wijzigen van een aanvraag. (BusinessFunction) Indiening c.q. wijziging aanvraag Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercomponent Het bepalen of een verzoek of melding voldoet aan de formele indieningsvereisten. (BusinessFunction) Vormacceptatie Het toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan om een aanvraag te kunnen afhandelen (BusinessFunction) Voorwaardentoetsing Het afrekenen van afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen (BusinessFunction) Afrekening Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetalingcomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercomponent Het extraheren van de inhoudelijke gegevens die via een bepaald kanaal zijn verkregen om die kanaalonafhankelijk te kunnen gaan verwerken (BusinessFunction) Informatieextractie en opslag Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en-imagingcomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponent Het bepalen in welke mate een klant zelfredzaam is. (BusinessFunction) Zelfredzaamheidbepaling Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het voor iedereen toegankelijk openbaar informeren (BusinessFunction) Openbare informering Het publiceren van gemeentelijke plannen en realisatiecijfers (BusinessFunction) Plan en realisatie publicatie Het publiceren van gestructureerde en door softwareprogramma's te verwerken gegevens (BusinessFunction) Open data publicatie Het informeren over lokale bekendmakingen (BusinessFunction) Lokale bekendmakingen publicatie Het publiceren van verleende subsidies (BusinessFunction) Subsidies publicatie Het publiceren van informatie over de producten en diensten die de gemeente levert, inclusief de geldende voorwaarden en manier van aanvragen (BusinessFunction) Producten en diensten publicatie Het promoten van stad en gemeentelijke producten en diensten (BusinessFunction) Marketing en promotie Het informeren over algemeen verbindende voorschriften (vaak verordening genoemd) (BusinessFunction) Lokale regelgeving publicatie Het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (BusinessFunction) Informatieobjecten publicatie Het publiceren van allerlei soorten (niet nader gespecificeerde) content die gemeentelijke relevantie heeft (BusinessFunction) Algemene content publicatie Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en beheercomponent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcomponent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencataloguscomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Het ondersteunen van een dienstenafnemer bij het vinden van de juiste dienst (BusinessFunction) Klantgeleiding Het beantwoorden van zoekvragen van klanten door het opleveren van (verwijzingen naar) relevante informatie (BusinessFunction) Zoekondersteuning BusinessFunction Vraag-antwoord dialoog ondersteuning Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening. (ApplicationComponent) Klantgeleidingcomponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. (ApplicationComponent) Zoekmachinecomponent Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencataloguscomponent Het informeren over vertrouwelijke zaken waarbij bekend moet zijn wie de afnemer is en of hij/zij recht heeft op de informatie (BusinessFunction) Vertrouwelijke informering Het informeren over persoonlijke gegevens zoals die bekend zijn bij de overheid (BusinessFunction) Persoonlijke gegevens informering Het geven van informatie over bij de overheid lopende zaken en casussen waarbij de persoon betrokken is (BusinessFunction) Zaken en casussen informering Adviseren aan aanvrager van aanvullende mogelijk dienstverlening van derde partijen. Advies vastleggen in administratie. Kan bij contactmoment of specifiek. (BusinessFunction) Flankerende voorzieningen en advisering Vaststellen van de identiteit van de persoon. Op basis van DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvaststelling Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievaststelling Het informeren over waar en met welk doel persoonlijke gegevens zijn geregistreerd en wanneer en waarvoor deze zijn gebruikt binnen de gemeente (BusinessFunction) Persoonsgegevens gebruik informering Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentecomponent Het informeren conform de doorgegeven voorkeuren van informatieafnemers (BusinessFunction) Gepersonaliseerde informering Het voortdurend, gericht individueel attenderen van een dienstafnemer op nieuw beschikbaar gekomen informatie aan de hand van het opgegeven interesseprofiel (BusinessFunction) Attendering Het voortdurend, gericht individueel toezenden van nieuws aan een dienstafnemer op basis van het opgegeven interesseprofiel (BusinessFunction) Persoonllijke nieuwsvoorziening Het conform persoonlijke voorkeuren gebruiken van kanalen voor communicatie met een dienstenafnemer (BusinessFunction) Kanaal personalisatie Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het faciliteren van bekendheid en eventuele deelname aan burgerinitiatieven (BusinessFunction) Burgerinitiatieven facilitering Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecomponent Het vragen van input en gezamenlijk formuleren van nieuw beleid (BusinessFunction) Beleid cocreatie (nieuw) Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecomponent Het faciliteren van online samenwerking tussen gemeente en (keten)partners voor diverse doelen (BusinessFunction) Algemene online samenwerking facilitering Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomponent Het onderhouden van relaties in bestaande sociale netwerken van personen en organisaties met als doel het bevorderen van openbare orde en veiligheid. Dit omvat onder andere het voeren van preventieve, persoonlijke gesprekken en het onderhouden van relaties met lokale, sociale organisaties. (BusinessFunction) Onderhouden van sociale netwerken Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomponent Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Deze svg is op 05-06-2024 20:56:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 20:56:28 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view KK02 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-9fb84442-5d4c-46de-a106-764e3b3cf40e
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : KK02 Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponenten
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 9fb84442-5d4c-46de-a106-764e3b3cf40e
Detailniveau  : Samenhang
Titel view SWC  : Bedrijfsfuncties klant- en keteninteractie
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Basis
Object ID_nl  : 9fb84442-5d4c-46de-a106-764e3b3cf40e
Original ID  : id-9fb84442-5d4c-46de-a106-764e3b3cf40e
Semanticsearch  : kk02 bedrijfsfuncties klant en keteninteractie met referentiecomponenten
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:46.