Fysieke leefomgeving applicatieservices voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA > Groupings > Fysieke leefomgeving applicatieservices voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met specifieke ruimtelijke domein applicatieservices voor de gemeente zelf. (Grouping) Fysieke leefomgeving applicatieservi- ces voor gemeente Applicatieservice voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten. (ApplicationService) Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen Beheren van gegevens over rechten op graven. (ApplicationService) Beheren van grafrechten Applicatieservice voor het doen van meldingen naar het KLIC loket van het Kadaster in het kader van de WION en het verwerken van gegevens daarvan. (ApplicationService) Ondersteunen van grondroeren en KLIC- meldingen Applicatieservice voor het beheren van accommodaties. (ApplicationService) Beheren van accommodati- es Deze applicatieservice is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van handhaving Bedoeld voor het planmatig onderhoud aan fysieke objecten (assets) in de openbare ruimte van de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen preventief beheer Applicatieservice voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen. (ApplicationService) Ondersteunen exploiteren van terreinen Applicatieservice voor het verwerken van genomen beperkingenbesluiten in het BRK-PB beheerportaal van het Kadaster. (ApplicationService) Beheren van beperkingsbes- luiten Faciliteren van gegevensonderhoud verkeerregelinstallaties (ApplicationService) Beheren van verkeersregeli- nstallaties Applicatieservice voor het beheren van diverse soorten subsidies. (ApplicationService) Beheren van subsidies Ondersteuning voor het opstellen van een ruimtelijke strategie in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen omgevingsstr- ategie Deze applicatieservice is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van toezicht Applicatieservice voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationService) Beheren van bodemgegeve- ns Applicatieservice voor het beheren van havens. (ApplicationService) Ondersteunen exploiteren van havens Functie voor het beheren en verwerken van gegevens richting het landelijke register basisregistratie ondergrond. (ApplicationService) Beheren en inwinnen BRO- gegevens Applicatieservice voor het registeren van gegevens die betrekking hebben op (gemeentelijke) monumenten. (ApplicationService) Beheren van monumentgeg- evens Applicatieservice voor het aanbrengen van samenhang in gegevens en algoritme dat leidt tot een model. (ApplicationService) Beheren van algoritmen en modellen Applicatieservice voor het inwinnen en verwerken van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationService) Inwinnen en verwerken van geometrische gegevens Applicatieservice voor het beheren van de aansturing onderhoud openbare ruimte, waaronder inspecties en gerichte onderzoeken. (ApplicationService) Ondersteunen van inspectie Ondersteuning voor het opstellen van een omgevingsbeleid in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen omgevingsbel- eid Applicatieservice voor het beheren van BAG gegevens. (ApplicationService) Beheren van BAG gegevens Applicatieservice om archeologische werkzaamheden te ondersteunen (ApplicationService) Ondersteunen van archeologie Applicatieservice voor het in samenhang beheren van projecten (ApplicationService) Project-, programma-, portfoliobeheer Bedoeld voor het herstellen van gebreken aan en het vervangen van onderdelen van fysieke objecten (assets) in de openbare ruimte van de fysieke leefomgeving als gevolg van onderhouds- en storingsmeldingen (signalen). (ApplicationService) Ondersteunen curatief beheer Applicatieservice voor het beheren van BGT gegevens. (ApplicationService) Beheren van BGT gegevens Applicatieservice voor het beheren van gegevens over verkeersaantallen en stromen ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de infrastructuur en het maken van scenario's voor de verdere ontwikkeling. (ApplicationService) Beheren van verkeersprogn- oses ApplicationService Ondersteunen van keuringen Faciliteren van gegevens rondom ophalen en verwerken van afval. (ApplicationService) Ondersteunen van afvalopslag en- verwerking Applicatieservice voor het beheer van parkeervoorzieningen zoals parkeerplaatsen, parkeergarages of tijdelijke voorzieningen op overige gronden. (ApplicationService) Beheren van parkeerdienst- en Groepering van applicatieservices ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (BusinessRole) Gemeente Applicatieservice voor het registreren en beheren van externe veiligheidsgegevens in de landelijke voorziening Register Externe Veiligheid (REV). (ApplicationService) Beheren van gegevens over externe veiligheid Applicatieservice voor het beheren van geluidgegevens in de landelijke voorziening Centrale Voorziening GeluidGegevens (CVGG). (ApplicationService) Beheren van geluidgegeve- ns Applicatieservice voor het beheren van begraafplaatsen (ApplicationService) Beheren van begraafplaats- en ApplicationService Verwerken meldingen openbare ruimte Ondersteuning voor het aanleveren, beheren en inzien van en het samenwerken aan teopasbare regels in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen beheer toepasbare regels Faciliteren van gegevensbeheer voor het ophalen van afval. (ApplicationService) Ondersteunen afvalinzamelin- g Grouping Fysieke leefomgeving Applicatieservice voor het registreren en beheren van erfpachten. (ApplicationService) Beheren van erfpachtrechte- n Het verwerken van lopende procedures en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl (ApplicationService) Beheren van Wro-plannen Applicatieservice voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (ApplicationService) Maken van bestekken Applicatieservice voor het beheren van gemeentelijke eigendommen (ApplicationService) Beheren van gemeentelijke eigendommen Applicatieservice voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed (ApplicationService) Ondersteunen vastgoedexplo- itatie Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten) voor vergunningen in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen van vergunningver- lening AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 29-05-2024 13:03:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 13:03:43 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     Fysieke leefomgeving applicatieservices voor gemeente
Definitie     Een groep met specifieke ruimtelijke domein applicatieservices voor de gemeente zelf.
GEMMA type     Groep
GEMMA subtype     Domein en doelgroep
GEMMA type     Groep
Object ID     9a505387-cf35-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl     9a505387-cf35-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID     id-fe17de65e0634ba0b05d28c6a899425b
Semanticsearch     fysieke leefomgeving applicatieservices voor gemeente
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:01.