Eindproduct

Contextdiagram
Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) services is een portaal voor standaard kaartdiensten (dataservices). Het PDOK portaal biedt kaarten aan in de vorm van meerdere koppelvlakken en standaarden. (Constraint) PDOK services StUF-LVO is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket. (Constraint) StUF LVO SIKB 0101 (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer): Uitwisselen kwaliteitsgegevens van de bodem, inclusief geografische en administratieve gegevens. (Constraint) SIKB0101 Digimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties. (Constraint) Digimelding BAG Compact bevat de adressen en adresgerelateerde elementen uit de LV BAG: * bevat de adressen van heel Nederland; * op basis van een vaste peildatum; * beschikbaar als eenmalige levering of abonnement. (Constraint) BAG Compact Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) Met het ArchiMate Bestandsuitwisselformaat kunnen architectuurtools ArchiMate architectuurmodellen met elkaar uitwisselen. Deze standaard wordt ook aangeduid als ArchiMate Model Exchange File Format (AMEFF) (Constraint) ArchiMate File Format Een REST API waarmee een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) kan worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). Ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek bij een ander bevoegd laten afhandelen. (Constraint) Verzoek afhandelen API-standaard Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten verbeeld worden in een kaartbeeld. (Constraint) Omgevingsdo- cument verbeelden API-standaard Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private standaarden voor parkeerdata. (Constraint) Publicatie dynamische parkeerdata Nederlands metadata profiel gebaseerd op ISO 19119 voor services (Constraint) NL metadata profiel voor services Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet WMO 2015. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo (Constraint) iWmo voor gemeenten Een PDF/UA document is een PDF document dat voldoet aan aanvullende eisen van digitale toegankelijkheid. (Constraint) PDF/UA AIG levering - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hiermee het verzamelinkomen of belastbare jaarloon opvragen van personen (gebruiker: CAK). (Constraint) AIG levering RSGB bevragingen is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het opvragen van gegevens zoals beschreven in het RSGB. De standaard bevat scherpe berichtspecificaties voor de meest gebruikte bevragingen in het gemeentelijk domein. (Constraint) RSGB bevragingen StUF BAG is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor het doorgeven van wijzigingen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan afnemende applicaties waaronder de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). (Constraint) StUF BAG De SuwiML berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren en uitwisselen van berichten in de ketens in het werk en inkomen domein. (Constraint) SuwiML berichtstanda- ard IFC (Industry Foundation Classes) is een standaard voor uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen. (Constraint) IFC Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcrea- tieservices Nederlands profiel Web Map Service gebaseerd op ISO 19128 (Constraint) WMS NL profiel Bestandsuitwisselformaat voor geo-informatie (Constraint) GeoPackage De Notificaties API-standaard voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (Constraint) Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) De Selectielijst API-standaard stelt de gegevens die horen bij de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen beschikbaar. (Constraint) Selectielijst API-standaard Het koppelvlak van de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) biedt een validatieservice en een publicatieservice voor omgevingsdocumenten. (Constraint) Omgevingsdo- cument aanbieden ebMS- standaard De Contactmomenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van gegevens die een contactmoment beschrijven. (Constraint) Contactmome- nten API- standaard Een REST API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. Hierin kan een bevoegd gezag een activiteit waarvoor zij verantwoordelijk is koppelen aan een behandeldienst. (Constraint) Behandeldien- st configuratie beheren API- standaard Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (Constraint) Regels bij activiteiten API-standaard Met Peppol gebruikt u een veilige, betrouwbare en interoperabele infrastructuur om facturen en orders uit te wisselen (verzenden en ontvangen). (Constraint) Peppol en SimplerInvoici- ng (e- Factureren) StUF WKPB is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens door gemeenten en Kadaster met de Landelijke Voorziening voor de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken. (Constraint) StUF Wkpb Koppelvlakspecificatie Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC service), onderdeel van Kadaster. (Constraint) BMKL (Berichten Model Kabels en Leidingen) Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2. (Constraint) Geo- validatieservic- e API- standaard Standaardspecificatie van de BRP Tabellen bevragen API (Constraint) BRP Tabellen API-standaard Een REST API voor het ophalen van vragen en het beantwoorden van vragen (toepasbare regels) voor 1) de vergunningscheck, 2) het opstellen van een aanvraag en/of melding of 3) het checken welke maatregelen nodig zijn. (Constraint) Uitvoeren services API- standaard Het StUF-koppelvlak Geo BAG is een op StUF BG berichtcatalogus BAG en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BAG en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Voor deze standaard worden ook de namen StUF-Geo BAG berichtenverkeer en BAG-IMGeo koppelvlak gebruikt. (Constraint) StUF- koppelvlak Geo BAG Voor het aansluiten op DigiD wordt gebruik gemaakt van de SAML standaard. Deze specificatie beschrijft hoe de SAML standaard door DigiD gebruikt wordt en welke eisen er aan deze koppeling gesteld worden. (Constraint) DigiD SAML koppelvlak Een REST API voor het raadplegen van de (meta)gegevens van Toepasbare Regels en het exporteren van het toepasbare regelbestand (in XML). (Constraint) Uitvoeren gegevens Toepasbare Regels API- standaard De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (Constraint) Verzoeknotific- atie ontvangen ebMS- standaard De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). De MDTO-ontologie is een beschrijving van het MDTO-metagegevensschema in RDF. (Constraint) MDTO RDF- ontologie Een REST API voor het bepalen van het bevoegd gezag en behandeldienst op basis van de meegegeven activiteiten en locatie per verzoek. (Constraint) Verzoeksroute- ring API- standaard Stuf-TAX is een uitwisselingsformaat voor de gegevenslevering tussen gemeente en dienstverlener. (Constraint) StUF tax Standaard services voor ontsluiten van basisgegevens voor het voorinvullen van e-Formulieren en eventueel andere systemen, gebaseerd op StUF. Prefill eFormulieren services is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het voorinvullen van GEMMA e-formulieren. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. Deze formulieren worden vooraf zover als mogelijk ingevuld met de gegevens die al bekend zijn in de eigen administratie. (Constraint) Prefill eFormulieren services Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstelsel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl. (Constraint) Afsprakenstel- sel eHerkenning - Koppelvlak DV- HM Informatie-uitwisseling over het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK. Zij wisselen via de iEb-standaard informatie uit die noodzakelijk is om cliënten de juiste eigen bijdrage op te kunnen leggen. (Constraint) iEb voor gemeenten Met deze REST API kunnen de resources Activiteiten en Locatie worden ontsloten voor Toepasbare Regels uit de omgevingsdocumenten die zijn gepubliceerd in de LVBB. (Constraint) Omgevingsdo- cument Toepasbaar opvragen API- standaard Een standaard voor het publiceren van kennisgevingen op het DRP platform. (Constraint) 3PAS API- standaard Standaardspecificatie van de BRP Historie bevragen API (Constraint) BRP Historie bevragen API- standaard Deze standaard bevat: a. Digikoppeling, en b. specificaties van de standaard waarmee welke basisgegevens geleverd worden (als eerste voor NHR). Zie verder de beschrijvingen bij deze standaarden. (Constraint) Digilevering koppelvlak De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard Met deze REST API kunnen bestaande ruimtelijke plannen worden opgevraagd uit Ruimtelijkeplannen.nl. (Constraint) Ruimtelijke plannen opvragen API- standaard Standaard services voor het uitwisselen van informatie tussen Wabo- en BAG-systemen, gebaseerd op StUF. Wabo-BAG services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de koppeling van Wabo- en BAG-administraties met als doel de BAG-administratie tijdig op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. (Constraint) Wabo-BAG services PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding'). (Constraint) PDF/A Een REST API voor het beheren van de omgevingsoverlegconfiguraties. Hiermee kan een bestuursorgaan bij een activiteit, waarvoor het bevoegd gezag is, aangeven dat hiervoor een omgevingsoverleg is toegestaan. (Constraint) Omgevingsov- erleg configuratie beheren API- standaard BRV Interactieve/online gegevensdiensten - Deze interactieve verstrekking kan plaatsvinden op basis van berichtenverkeer van en naar door de klant ontwikkelde applicaties. Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV. (Constraint) BRV Interactieve/on- line gegevensdien- sten De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (Constraint) OW- validateservic- e API- standaard BRV abonnementen - Met klanten die een abonnement (batch-levering) van de RDW afnemen, zijn afspraken gemaakt welke gegevens zij frequent in de vorm van een digitaal bestand willen ontvangen. Hierbij worden voornamelijk alleen de wijzigingen ten opzichte van een vorige situatie doorgegeven (het zgn. mutatieabonnement). Het versienummer 2.0 hangt samen met de catalogus BRV. (Constraint) BRV Abonnementen Nederlands metadata profiel gebaseerd op ISO 19115 voor geografie (Constraint) NL metadata profiel voor geografie Onder de verzamelnaam BRT Levering worden door het Kadaster diverse kaartproducten geleverd uit de Basisregistratie (kleinschalige) Topografie. (Constraint) BRT Levering Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak Het OroX is het generieke uitwisselformaat ten behoeve van de uitwisseling volgens het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Het OroX is een specificatie binnen de universele semantische taal RDF/RDFS/OWL-2 (Turtle). (Constraint) GWSW.OroX Standaardspecificatie van de BAG bevragen API (Constraint) BAG bevragen API- standaard Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA. (Constraint) GBA koppelvlak EPUB is een standaard voor het publiceren van documenten die niet bewerkt kunnen worden. De weergave is 'reflowable´, dat wil zeggen dat de weergave zich aanpast aan het apparaat waarop het document gelezen wordt. (Constraint) EPUB MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-XML-schema beschrijft de XML-syntax waarin de metagegevens conform het metagegevensschema uitgewisseld worden. In de vorm van een XML Schema Definition (XSD), als tekst en als HTML, met daarbij een toelichting en voorbeelden. (Constraint) MDTO XML- schema De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard Met SIKB0102 kunnen overheden en bedrijven gestandaardiseerde archeologische informatie uitwisselen. (Constraint) SIKB0102 Het koppelvlak Kadastrale Mutatieservices specificeert een set van standaardservices voor de binnengemeentelijke distributie in StUF van kadastrale mutaties zoals die door het Kadaster in de vorm van de BRK-levering verstrekt worden. (Constraint) StUF Kadastrale mutatieservice- s Met deze downloadservice kan de vigerende versie van een Omgevingsdocument in een zip bestand worden gedownload. (Constraint) Omgevingsdo- cument downloaden API-standaard De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken. (Constraint) MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak Europese Norm voor e-factureren (EN16391) met de Nederlandse Core Usage Invoice Specification voor overheden (NL-CIUS). Deze inperking van de EU norm wordt aanbevolen voor overheden en wordt onder meer door het Simplerinvoicing netwerk volledig ondersteund. Indien u een ander kanaal gebruikt voor het e-factureren (netwerk of e-mail) dient u compliance aan de NL-CIUS zelf te verzekeren. (Constraint) EN16931 / NL- CIUS (e- Factureren) Specificatie van het DigiD CGI koppelvlak. Webdiensten kunnen met DigiD communiceren met behulp van de in dit document beschreven mechanismen en bijbehorende API. (Constraint) DigiD CGI koppelvlak BAG LV koppelvlak is de op STUF LVBAG gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. (Constraint) BAG LV koppelvlak Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (Constraint) Toepasbare Regels verifiëren API- standaard Het planproces in de ruimtelijke ordening is volledig digitaal. Om uitwisseling van bestanden mogelijk te maken, zijn afspraken gemaakt: RO Standaarden (STRI 2008 en STRI 2012). Iedereen die ruimtelijke plannen maakt, is verplicht deze standaarden toe te passen. (Constraint) RO Standaarden BAG Bevragen biedt een koppelvlak waarop u uw software kunt aansluiten: * directe toegang tot alle gegevens uit de LV BAG; * gegevens op basis van levenscyclus of peildatum. (Constraint) BAG Bevragen REST API is te gebruiken om de CPA voor de ebMS digikoppelingen te uploaden naar het DSO. (Constraint) CPA aanbieden API-standaard Standaard voor het Toepassingsprofiel Omgevingsplan (Constraint) TPOD Omgevingspla- n Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices Met BRK Levering ontvangt u actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) (Constraint) BRK Levering Standaardspecificatie van de BRP Reisdocumenten bevragen API (Constraint) BRP Reisdocument- en API- standaard Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool. (Constraint) i-Spiegel exportspecific- atie Standaard voor Officële Publicaties (Constraint) STOP - Officiele Publicaties MijnOverheid geeft burgers toegang tot berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken. Het koppelvlak WOZ-inzage is implementeerbaar voor afnemers (o.a. gemeenten, belastingsamenwerkingen of haar leverancier) om de WOZ gegevens beschikbaar te stellen aan burgers. (Constraint) MijnOverheid WOZ-inzage koppelvlak Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet Jeugdhulp. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. (Constraint) iJw voor gemeenten Een REST API voor specifieke samengestelde services in de Registratie Toepasbare Regels. (Constraint) Samengesteld- e registratie toepasbare regels services API- standaard Berichtencatalogus StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT (Constraint) StUF Geo IMGeo Web Feature Service (WFS) Met een Web Feature Service protocol kan je informatie opvragen, aanleveren, bewerken en analyseren. Je krijgt dan data in GML terug. Dit Nederlandse profiel is een verduidelijking op de internationale ISO 19142 voor Web Feature Services versie 2.0. In het Nederlandse profiel zijn een aantal keuzevrijheden beperkt om meer eenduidigheid te krijgen in dit type services. (Constraint) WFS NL profiel StUF-HR is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens gebaseerd op het gegevenswoordenboek van het Handelsregister voor het leveren en opvragen van gegevens uit het HandelsRegister (NHR). (Constraint) StUF HR Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard Het StUF-koppelvlak Geo BOR is een op StUF BG berichtcatalogus BOR en StUF Geo IMGeo gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de binnengemeentelijke koppeling van BOR en BGT administraties met als doel deze administratie over en weer op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. Voor deze standaard wordt ook de naam StUF-Geo BOR berichtenverkeer gebruikt. (Constraint) Geo-BOR Standaardspecificatie van de WOZ bevragen API (Constraint) WOZ bevragen API- standaard Standaard voor het Toepassingsprofiel kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). (Constraint) TPOD BOPA De Verzoeken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van verzoekgegevens. (Constraint) Verzoeken API-standaard NLCS (Nederlandse CAD Standaard) is een standaard voor het maken en overdragen van digitale CAD modellen in de GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) (Constraint) NLCS De STOSAG standaarden zorgen ervoor dat u het afvalinzamel-proces op verschillende plekken kan ontkoppelen, en daardoor flexibeler wordt (Constraint) STOSAG De UBL-OHNL standaard beschrijft de berichten voor inkopen van alle producten en diensten, met uitzondering van inhuur personeel. (Constraint) UBL-OHNL (e- Factureren) De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard Een service voor het uploaden en verifiëren van toepasbare regel-bestanden. Na een geslaagde verificatie worden de toepasbare regels getransformeerd en opgeslagen in het Register Toepasbare Regels. (Constraint) Toepasbare Regels aanleveren ebMS- standaard Groeperingen van standaarden in gradaties waarin op basis van de specificatie een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Gradaties interoperabilite- it Een REST API die de samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet realiseert. (Constraint) Samenwerkfu- nctionaliteit API-standaard Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten in een geo-viewer worden gepresenteerd die zijn gepubliceerd in de LVBB. (Constraint) Omgevingsdo- cument presenteren API-standaard StUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. De burger kan dit formulier invullen, de ingevulde gegevens worden vervolgens via StUF-berichten gecommuniceerd met achterliggende applicaties. Deze StUF-berichten moeten voldoen aan de standaard. (Constraint) StUF EF Kopie van de inhoud uit de LV BAG in XML formaat voor gebruik in eigen database. (Constraint) BAG Extract Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein. (Constraint) Regie- en zaakservices StUF WOZ is een op basis van StUF opgestelde standaard, een zogenaamd Sectormodel, gericht op alle gegevensuitwisseling rond de uitvoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) door gemeenten. (Constraint) StUF WOZ Een REST API voor het raadplegen van de RTR (Register Toepasbare Regels) gegevens (werkzaamheden en activiteiten). Onderdeel van de CRUD RTR gegevens API. (Constraint) Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen API-standaard Koppelvlakspecificatie Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V) (Constraint) PIVA-V koppelvlak Een REST API voor het indienen van een vergunningaanvraag of een melding. (Constraint) Verzoek indienen API- standaard AIG service - Authentieke Inkomen Gegevens. Je kunt hier mee terugmelden op de BRI. (Constraint) AIG service Voldoen aan de norm is verplicht voor elke DigiD aansluiting en wordt getoetst middels het ICT-Beveiligingsassessment DigiD. (Constraint) Norm beveiligingsas- sessment DigiD Standaardspecificatie van de BRK bevragen API (Constraint) BRK bevragen API-standaard De Klanten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van klantgegevens. (Constraint) Klanten API- standaard Standaardspecificatie van de BRP Personen bevragen API (Constraint) BRP Personen bevragen API- standaard Standaard services voor ontsluiten gegevens voor de processen met betrekking tot Toezicht en Handhaving , gebaseerd op StUF. Toezicht en handhaving services is een op StUF-RIHa gebaseerde berichtenstandaard welke het mogelijk maakt complete en gebundelde gegevens uit basisregistraties in de keten en in het veld te gebruiken. De standaard is afgestemd op zaakgericht werken en andere StUF-standaarden. (Constraint) Toezicht en handhaving services Koppelvlakstandaard voor Toepasbare Regels (Constraint) STTR - Toepasbare Regels Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services De Referentielijsten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van gegevens uit een aantal referentielijsten, waaronder Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen (Constraint) Referentielijst- en en Selectielijst API-standaard Bij het informatiemodel GWSW is het uitwisselformaat GWSW.RibX vastgesteld specifiek voor opdrachtverlening en rapportage bij de inspectie en reiniging van riolen, kolken en putten. (Constraint) GWSW.RibX Het standaard koppelvlak BAG-GBA wordt toegepast voor de binnengemeentelijke synchronisatie van BAG-gegevens in de GBA. Deze maakt gebruik van StUF 2.04. (Constraint) BAG-GBA koppelvlak StUF WOZ LV koppelvlak is een op basis van StUF WOZ sectormodel opgestelde standaard voor de specifieke berichtenuitwisseling met de landelijke voorziening WOZ. (Constraint) StUF WOZ LV koppelvlak Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (Constraint) Catalogus opvragen API- standaard De standaard specificeert de uitwisseling van gegevens in de justitiële jeugdzorgketen van gemeenten en Veilig Thuis-organisaties via de voorziening Jubes met andere (justitiële) partijen in de Jeugdzorg. (Constraint) StUF Jeugdzorg ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten; (Constraint) ODF StUF Kinderopvang is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor het regulier verstrekken van gegevens over doelgroepouders aan de belastingdienst. De gemeente is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een registratie van de doelgroepouders, de gegevens worden verzameld door het Inlichtingenbureau en doorgestuurd naar de Belastingdienst in opdracht van SZW. (Constraint) StUF Kinderopvang MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Een Submission Information Package (SIP) is een verzameling informatieobjecten met bijbehorende representaties en metagegevens. De MDTO-specificatie voor een Submission Information Package (SIP) is te gebruiken voor aanlevering aan een e-depot van informatieobjecten met MDTO-metadata. (Constraint) MDTO- specificatie Submission Information Package (SIP) Standaardspecificatie van de BRP Bewoning API (Constraint) BRP Bewoning API- standaard De informatiestandaard voor de gegevensuitwisseling voor het persoonsgebonden budget (Constraint) iPgb voor gemeenten StUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM). (Constraint) StUF RIHa (Geo Tagged Image File Format) waarbij geo-referentie als tags in de file is opgenomen. Coderingsstandaard voor geo-gerefereerde rasterdata (bijv. satelliet/luchtfoto’s). (Constraint) GeoTIFF AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 18:54:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 18:54:02 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     Eindproduct
Definitie     Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest.
Toelichting     In de specificatie van de standaard is de functionaliteit, de (web)services en de rolverdeling tussen systemen scherp gedefinieerd. Op basis van de specificatie is een koppeling bouwbaar en preventief goed testbaar en daardoor is de voorspelbaarheid op goed functioneren hoog.
GEMMA type     Groep
Toelichting     In de specificatie van de standaard is de functionaliteit, de (web)services en de rolverdeling tussen systemen scherp gedefinieerd. Op basis van de specificatie is een koppeling bouwbaar en preventief goed testbaar en daardoor is de voorspelbaarheid op goed functioneren hoog.
GEMMA subtype     Gradaties
GEMMA type     Groep
GEMMA sortering     1
Object ID     93dafe00-e440-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     93dafe00-e440-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID     id-93dafe00-e440-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     eindproduct
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:00.