Servicebuscomponent

Contextdiagram
Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatal- oguscompone- nt Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent ApplicationService Aanleveren bericht door bron ApplicationService Verzenden bericht naar afnemers Applicatieservice voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationService) Routeren en transformeren van berichten Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. (Constraint) Digikoppeling ebMS Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. (Constraint) Digikoppeling Grote Berichten Digikoppeling is een door het College Standaardisatie verplicht gestelde set standaarden voor communicatie tussen informatiesystemen van verschillende overheidsorganisaties. Digikoppeling maakt berichtenuitwisseling mogelijk op basis van de ebXML/ebMS en WUS-families van standaarden, inclusief de daarbij behorende verwante standaarden. (Constraint) Digikoppeling WUS Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompo- nent Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistrati- es en landelijke voorzieningen Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data- portaalcompo- nent ApplicationService Servicebusco- mponentservic- e Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt De e-formulieren publicatie- en beheercomponent vraagt via de servicebus een uniek zaaknummer op bij de zaakregistratiecomponent. (FlowRelationship) 1a. opvragen uniek zaaknummer De zakenregistratiecomponent geeft een uniek zaaknummer uit. (FlowRelationship) 1b. uniek zaaknummer De e-formulieren publicatie- en beheercomponent vraagt via de servicebus een het zaaktype en optioneel het afhandelende systeem op bij de zaaktypecataloguscomponent (FlowRelationship) 2a. opvragen zaaktype De Servicebuscomponent vraagt aan de Zaaktypecataloguscomponent welk zaaktype bij de betreffende productaanvraag behoort en (eventueel) in welk systeem deze afgehandeld wordt. Dit laatste is optioneel. Wordt dit niet in de ZTC bijgehouden, dan moet de Servicebuscomponent over een tabel beschikken van zaaktypen en systemen waari deze afgehandeld worden. (FlowRelationship) 2b. opvragen zaaktype Het ingevulde formulier wordt met eventuele bijlagen verzonden naar de servicebuscomponent. (FlowRelationship) 3a. aanvraag product of dienst Op basis van het zaaktype routeert de servicebuscomponent de aanvraag naar een Zaakafhandelcomponent (generiek of specifiek). (FlowRelationship) 3b. aanvraag product of dienst Op basis van het zaaktype routeert de servicebuscomponent de aanvraag naar een Zaakafhandelcomponent (generiek of specifiek). (FlowRelationship) 3b. aanvraag product of dienst FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Levering basisgegevens RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship inzage en bijwerken gegevens FlowRelationship inzage en bijwerken van gegevens FlowRelationship inzage in gegevens FlowRelationship inzage in lopende zaken en aanvragen FlowRelationship inzage in lopende zaken en aanvragen FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie De generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent vraagt de actuele versie van het zaaktype behorende bij de betreffende zaak op bij de Zaaktyperegistratiecomponent. (FlowRelationship) opvragen zaaktype De generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent vraagt de actuele versie van het zaaktype behorende bij de betreffende zaak op bij de Zaaktyperegistratiecomponent. (FlowRelationship) opvragen zaaktype De generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent vraagt de actuele versie van het zaaktype behorende bij de betreffende zaak op bij de Zaaktyperegistratiecomponent. (FlowRelationship) opvragen zaaktype FlowRelationship pre-fill gegevens FlowRelationship pre-fill gegevens FlowRelationship pre-fill gegevens FlowRelationship publicatie van open data FlowRelationship publicatie van publieke gestructureerde content RealizationRelationship realiseert FlowRelationship registratie aanvraag product of dienst FlowRelationship routeren notificatie Deze svg is op 05-06-2024 18:44:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 18:44:36 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Servicebuscomponent
Definitie     Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties.
Toelichting     De component ondersteunt het effectief en efficiënt uitwisselen van berichten tussen applicaties binnen en buiten de organisatie. Het component speelt hierbij de rol van 'makelaar' die bemiddelt tussen de berichtleverancier en de berichtontvanger. Het 'bemiddelen' omvat minimaal het ontvangen en afleveren van het bericht maar kan ook allerlei aanvullende functies omvatten (bijv. tussentijds transformeren van berichten).
GEMMA type     Referentiecomponent
Toelichting     De component ondersteunt het effectief en efficiënt uitwisselen van berichten tussen applicaties binnen en buiten de organisatie. Het component speelt hierbij de rol van 'makelaar' die bemiddelt tussen de berichtleverancier en de berichtontvanger. Het 'bemiddelen' omvat minimaal het ontvangen en afleveren van het bericht maar kan ook allerlei aanvullende functies omvatten (bijv. tussentijds transformeren van berichten).
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     8c2cf498-380a-4fc1-b8ce-becf802d6371
BBN     BBN 2 en risicoanalyse voor beschikbaarheid en integriteit
BIV score BBN     332
Beschikbaarheid     3
Beschikbaarheid     3 : ernstig verlies van motivatie van de medewerkers, ernstige afname van personele capaciteit.
Integriteit     3
Integriteit     3 : systemen waar het ontbreken van zekerheid ten aanzien van integriteit, het volledig stilvallen van een kritisch proces veroorzaakt.
Vertrouwelijkheid     2
Vertrouwelijkheid     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers; significant verlies van motivatie van medewerkers.
Object ID_nl     8c2cf498-380a-4fc1-b8ce-becf802d6371
Original ID     id-8c2cf498-380a-4fc1-b8ce-becf802d6371
Semanticsearch     servicebuscomponent
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:55.