Digitoegankelijk

ArchiMate-modellen > GEMMA > Constraints > Digitoegankelijk
Contextdiagram
Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Webrichtlijnen versie 1 is compatibel met de internationale norm voor webtoegankelijkheid WCAG 1.0 (uit mei 1999). Versie 2 vervangt de eerder opgenomen versie 1.2 van de Webrichtlijnen. (Constraint) Webrichtlijnen versie 1 (WRv1) Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Op 7 september 2018 is de standaard WCAG 2.1 opgenomen in de Europese Standaard EN 301 549 versie 2.1.2. Per 23 december 2018 wordt deze nieuwe versie verplicht gesteld. WCAG 2.1 is geen vernieuwing van de WCAG 2.0 standaard, maar een update. Er zijn 12 nieuwe succescriteria op niveau A en niveau AA toegevoegd aan de 38 criteria op niveau A en AA uit WCAG 2.0. (Constraint) EN 301 549 versie 2.1.2 (WCAG 2.1) De internationale norm voor webtoegankelijkheid WCAG 2.0 (uit december 2008) is volledig en zonder aanpassing in Webrichtlijnen versie 2 opgenomen. (Constraint) Digitoegankelij- k versie 1.1.2 De internationale norm voor webtoegankelijkheid WCAG 2.0 (uit december 2008) is volledig en zonder aanpassing in Webrichtlijnen versie 2 opgenomen. (Constraint) Webrichtlijnen versie 2 (WRv2) Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenc- omponent Component voor het beheren en beveiligen van alle mobiele devices in een ICT infrastructuur. Het is daar een belangrijk onderdeel van.(bv. EMM, MAM, UEM) (ApplicationComponent) Mobile-device- managementc- omponent Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers. (ApplicationComponent) Vacaturematc- hingcomponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbehee- rcomponent Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbe- heercompone- nt Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES- component (voorheen CORV) Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationComponent) IT- objectencomp- onent Component om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen. (ApplicationComponent) Politieke data- analyse component Component voor web- en mediacare (ApplicationComponent) Mediamonitor- en webcarecomp- onent Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (ApplicationComponent) Ketenpartner- portaalcompo- nent Component voor het inwinnen en verwerken van geometrie van locaties. (ApplicationComponent) Geo-gegevens inwincompone- nt Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR- component Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationComponent) Agressieregist- ratie- component Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkin- gscomponent Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexplo- itatiecompone- nt Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheer- component (CRM) Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpenco- mponent Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) (ApplicationComponent) Verkeersregeli- nstallatiecomp- onent Component voor slachtofferregistratie bij een ramp. (ApplicationComponent) CRIB- component Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscompon- ent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpu- blicatie- en beheercompo- nent Component voor het beheren van softwarelicenties (ApplicationComponent) Software- licentiebeheer- component Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel- toezicht-en- handhavingco- mponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit. (ApplicationComponent) Data-analyse criminaliteit component Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component voor het aanbrengen van samenhang in gegevens en algoritme dat leidt tot een model. (ApplicationComponent) Modelbeheerc- omponent Component voor het ontwikkelen van applicaties (ApplicationComponent) Software- ontwikkelcom- ponent Component voor het beheren en publiceren van het register van verwerkingen (ApplicationComponent) Verwerkingenr- egistercompo- nent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG- beheercompo- nent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmelding- en- registratiecom- ponent Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurco- mponent Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ- voormeldingc- omponent Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven. (ApplicationComponent) Buurtmarktpla- atscomponent Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencatalo- guscomponent Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcompo- nent Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is. (ApplicationComponent) Zelfdiagnosec- omponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet. (ApplicationComponent) WRO- component Component voor de behandeling van media (ApplicationComponent) Media- behandelingco- mponent Component voor het beheer van wachtwoorden (ApplicationComponent) Wachtwoordb- eheercompon- ent Component voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationComponent) Sociale werkvoorzieni- ngcomponent Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen. (ApplicationComponent) Archeologieco- mponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanag- ementcompon- ent Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercom- ponent Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade. (ApplicationComponent) Schadeafhand- elcomponent Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautom- atiseringcomp- onent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiële inzamelpunten en containers. (ApplicationComponent) Afvalinzamelin- gcomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT- beheercompo- nent Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer. (ApplicationComponent) VOA- component Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Projectmanag- ementcompon- ent Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetaling- component Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementi- nformatiecom- ponent Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinf- ormatiecompo- nent Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheer- component Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodati- ebeheercomp- onent Component om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien (ApplicationComponent) Ideeëncompo- nent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheer- component Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontr- olecomponent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaal- component Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Software die gebruikt wordt bij het controleren van uitgevoerde werkzaamheden om te bepalen of het opgeleverde resultaat voldoet aan de kwaliteitseisen en overige specificaties zoals beschreven in de opdracht. (ApplicationComponent) Keuringcompo- nent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor het registreren en beheren van erfpachten. (ApplicationComponent) Erfpachtrechtc- omponent Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. (ApplicationComponent) Verkeer- en vervoerinform- atiecomponent Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecom- ponent Component voor het beheren van voorraden. (ApplicationComponent) Voorraadbehe- ercomponent Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencompon- ent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekende- ncomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor het beheren van afvalopslag en verwerking. (ApplicationComponent) Afvalbeheerco- mponent Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt Component voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen (ApplicationComponent) Terreinexploita- tiecomponent Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening. (ApplicationComponent) Klantgeleiding- component Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. (ApplicationComponent) Roosterbehee- rcomponent Component voor risicobeheersing (ApplicationComponent) Risicobeheerc- omponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheer- component Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratie- component Een SIEM-beheercomponent (Security Information & Event management) voor het beheren van technische beveiligingsinformatie (ApplicationComponent) SIEM- beheercompo- nent Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstall- atiecomponent Component voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatie (ApplicationComponent) Crisismanage- mentcompone- nt Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie. (ApplicationComponent) Baliecompone- nt Component voor het maken van bestekken in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Bestekkenco- mponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentenc- omponent Component voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA (ApplicationComponent) Bedrijven- en instellingen- registratiecom- ponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgco- mponent Component voor beheren en verwerken van gegevens richting het landelijke register basisregistratie ondergrond. Dit omvat de onderzoeksgegevens met betrekking tot bodem en ondergrond, onder meer: - waterkwaliteit watervoerende pakketten - sonderingen en boorprofielen (ApplicationComponent) BRO- beheercompo- nent Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercompo- nent (BPM) Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salarisadminis- tratie en- verwerkingco- mponent Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer of innen van havengelden. (ApplicationComponent) Havencompon- ent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden. (ApplicationComponent) Geo-gegevens analysecompo- nent Software die gebruikt wordt bij het vaststellen van de toestand van fysieke objecten in de fysieke leefomgeving (zoals bomen, kunstwerken, beschoeiingen e.d.) en de fysieke leefomgeving als geheel (via de beeldkwaliteit methode van het CROW). (ApplicationComponent) Inspectiecomp- onent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformat- iecomponent Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data- portaalcompo- nent Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommen- component Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcrea- tiecomponent Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer (ApplicationComponent) Bedrijfscontinu- ïteitsbeheerco- mponent Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices (ApplicationComponent) Serviceregiste- rcomponent Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. (ApplicationComponent) Medewerker- registratiecom- ponent Component voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen. (ApplicationComponent) Klachten- en meldingencom- ponent De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbehe- ercomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Component voor systeemacceptatie en releasebeheer (ApplicationComponent) Systeemacce- ptatie-en- release- beheercompo- nent Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en control component Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcom- ponent Component om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen (ApplicationComponent) Digitale- handtekeningc- omponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ- taxatiecompo- nent Component voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's (ApplicationComponent) Cameratoezic- htcomponent Component voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten (ApplicationComponent) Kredietverstre- kkingcompone- nt Component om de schulden van personen te kunnen administreren. (ApplicationComponent) Schuldenadmi- nistratiecompo- nent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheidsma- nagementcom- ponent Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingco- mponent sociaal domein Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep. (ApplicationComponent) Narrowcasting component Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatal- oguscompone- nt Component voor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen. (ApplicationComponent) Gevonden en verloren voorwerpenco- mponent Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. (ApplicationComponent) Beveiliging- en privacycompo- nent Component ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers (ApplicationComponent) Zelfredzaamh- eidontwikkelc- omponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor het registreren en afhandelen van klantfeedback (ApplicationComponent) Klantfeedback- component Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecompon- ent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehouseco- mponent Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Intranetcompo- nent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale mediacompon- ent Component voor forensisch onderzoek (ApplicationComponent) Forensisch- onderzoeksco- mponent Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcompo- nent SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Deze svg is op 06-06-2024 12:59:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 12:59:19 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Digitoegankelijk
Definitie     Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt.
Toelichting     Digitoegankelijk is de nieuwe naam voor de webrichtlijnen en is gebaseerd op de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. De EN 301 549 bevat de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0. Volgens de wet voor digitale toegankelijkheid moeten de websites en apps van overheidsorganisaties verplicht toegankelijk zijn. Dit geldt voor alle websites en apps van de overheid. Daar vallen ook intranetten, extranetten en cloudapplicaties onder. Ook alle mobiele applicaties vallen onder de wet.
GEMMA type     Standaard
Toelichting     Digitoegankelijk is de nieuwe naam voor de webrichtlijnen en is gebaseerd op de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. De EN 301 549 bevat de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0. Volgens de wet voor digitale toegankelijkheid moeten de websites en apps van overheidsorganisaties verplicht toegankelijk zijn. Dit geldt voor alle websites en apps van de overheid. Daar vallen ook intranetten, extranetten en cloudapplicaties onder. Ook alle mobiele applicaties vallen onder de wet.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     Toetsing webrichtlijnen
Compliancy URL     http://checkers.eiii.eu/
Beheerder     ETSI
URL     https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/digitoegankelijk-en-301-549-met-wcag-21
Object ID     819c2fe5-db4e-4b6f-8071-6a63fd400e34
Object ID_nl     819c2fe5-db4e-4b6f-8071-6a63fd400e34
Original ID     id-819c2fe5-db4e-4b6f-8071-6a63fd400e34
Semanticsearch     digitoegankelijk
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:18.