FL01 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > FL01 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving
FL01 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving
Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van gerelateerde data. (BusinessFunction) Gegevensanalyse Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming De Omgevingsagenda is de basis voor de samenwerking tussen Rijk en regio bij opgaven in de fysieke leefomgeving. Het doel van de Omgevingsagenda is om als overheden samen gebiedsgericht (dus met het gebied als uitgangspunt) uitwerking te geven aan de gedeelde ambities en opgaven. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Omgevingsagenda Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie De ruimtelijke strategie over de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, de te bereiken kwalitatieve doelen en hoe deze doelen behaald worden, worden vastgelegd in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De fysieke leefomgeving is breder dan alleen de ruimtelijke aspecten. De wet noemt verplichte aspecten die integraal terug moeten komen in de omgevingsvisie. Daarin zit bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt en het nalaten van activiteiten. Ook ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water worden volgens de memorie van toelichting bij de wet meegewogen en beschreven. Een omgevingsvisie bestrijkt daarmee de hele breedte van de fysieke leefomgeving zoals bedoeld in de Omgevingswet. De omgevingsvisie is dus niet een optelsom van beleidsvisies voor de diverse domeinen, maar een samenhangende visie op strategisch niveau. De uitwerking van de Omgevingsvisie vindt zijn weerslag in het Omgevingsplan en notities bij de bedrijfsfunctie ontwikkeling. (BusinessFunction) Strategievorming fysieke leefomgeving Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren fysieke leefomgeving Beheren van gegevens ten behoeve van adressen en gebouwen. (BusinessFunction) BAG Beheer Het verwerken van beperkingsbesluiten op percelen in het kader van de WKPB. Het vaststellen van de beperking gebeurt in andere functies, dit is alleen het vastleggen in de overkoepelende registratie. (BusinessFunction) Beperkingenbesluiten beheer Het registreren van archeologische onderzoeken en het vastleggen van archeologische objecten. (BusinessFunction) Archeologische objectenbeheer Het beheren van gemeentelijke eigendommen waaronder vastgoed en percelen. (BusinessFunction) Gemeentelijke eigendommenbeheer Beheren van gegevens over externe veiligheid. (BusinessFunction) Externe veiligheidbeheer Beheren van gegevens ten behoeve van grootschalige topografie (referentieschaal 1:1000). (BusinessFunction) BGT Beheer Beheren van erfgoed en monumenten (o.a. in de vorm van het vaststellen van beleid en het bepalen van beschermenswaardige objecten). (BusinessFunction) Erfgoed- en monumentenbeheer Beheren van meetgegevens over geluid in de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Geluidbeheer Gegevens over kabels en leidingen in de ondergrond beheren in het kader van de WIBON. Het aanleveren van netinformatie volgens het informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). (BusinessFunction) Kabels- en leidingenbeheer Organiseren van de afvalinzameling voor burgers, bedrijven en instellingen en van openbare afvalbakken. (BusinessFunction) Afvalinzameling Het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de beleidsdoelen voor het beheer van objecten in de fysieke leefomgeving die eigendom zijn van de gemeente of waarvoor contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden: * Groenbeheer * Gebouwenbeheer * Waterbeheer * Rioolbeheer * Wegenbeheer * Bodembeheer * Begraafplaatsenbeheer (BusinessFunction) Beheren fysieke objecten Beheer van de fysieke objecten naar aanleiding van ontvangen signalen (BusinessFunction) Curatief beheer Planmatig beheer van de fysieke objecten (BusinessFunction) Preventief beheer Beheren van meetgegevens over lucht in de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Luchtbeheer Beheren van gegevens ten behoeve van bodem en ondergrond. (BusinessFunction) BRO Beheer BusinessFunction Verkeerbeheer Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Realiseren fysieke leefomgeving Het ontwikkelen van ontwerpen die leiden tot het projectmatig uitvoeren van wijzigingen in de ruimtelijke omgeving. (BusinessFunction) Ruimtelijke ontwerpen Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten die de ruimtelijke omgeving wijzigen. (BusinessFunction) Ruimtelijke uitvoering Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Het uitvoeren van toezicht. (BusinessFunction) Toezicht Het opleggen van een maatregel in het kader van toezicht en handhaving. (BusinessFunction) Handhaving Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie fysieke leefomgeving Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van gemeentelijke accommodaties. Accommodaties zijn gebouwen of terreinen die ingezet worden voor maatschappelijk nut (wijkgebouw, zwembad, evenemententerrein). (BusinessFunction) Exploiteren van accommodaties Exploiteren van de opslag en verwerking van afval. (BusinessFunction) Exploiteren van afvalopslag en- verwerking Het exploiteren van begraafplaatsen, inclusief ondersteunende diensten die bij het uitvoeren van een begrafenis verzorgd worden. (BusinessFunction) Exploiteren van begraafplaatsen Het uitvoeren van activiteiten voor het exploiteren van gemeentelijke haven(s) (BusinessFunction) Exploiteren van havens Het exploiteren van parkeerplaatsen, parkeergarages en tijdelijke voorzieningen voor parkeren. (BusinessFunction) Exploiteren van parkeerplaatsen Het verhuren van gemeentelijk vastgoed en terreinen. (BusinessFunction) Exploiteren vastgoed en terreinen Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie fysieke leefomgeving Het verlenen van het uitvoeren van activiteiten die betrekking hebben op de volgende toestemming: aanvraag vergunning, melding, informatie, informatie ongewoon voorval, aanvraag maatwerkvoorschrift, melding gelijkwaardige maatregel, aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel of het verlenen van het recht op opstal waarbij een burger het recht krijgt om een eigen gebouw (opstal) op gemeentelijk eigendom te plaatsen. (BusinessFunction) Toestemmingverlening activiteit fysieke leefomgeving Het uitgeven van het recht om een aan de gemeente toebehorend stuk grond te gebruiken. (BusinessFunction) Erfpachtuitgifte Het subsidiëren van diverse soorten activiteiten met een ruimtelijke component. (BusinessFunction) Subsidieverlening ruimtelijk Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in realisatiebeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling realisatiebeleid fysieke leefomgeving Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in beheerbeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling beheerbeleid fysieke leefomgeving Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in toezicht- en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling toezicht- en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in exploitatiebeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling exploitatiebeleid fysieke leefomgeving Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in algemeen verbindende voorschriften voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling algemeen verbindende voorschriften fysieke leefomgeving Beheren van WRO-plannen in de ruimtelijke omgeving (waaronder bestemmingsplannen). (BusinessFunction) Afronden procedures WRO-plannen Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (BusinessFunction) Maken van bestekken fysieke leefomgeving Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Deze svg is op 06-06-2024 11:58:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 11:58:22 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view FL01 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-7792d23d-1aa1-4c29-9388-5353eb66e030
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : FL01 Bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Fysieke leefomgeving
Object ID  : 7792d23d-1aa1-4c29-9388-5353eb66e030
Detailniveau  : Overzicht
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Basis
Object ID_nl  : 7792d23d-1aa1-4c29-9388-5353eb66e030
Original ID  : id-7792d23d-1aa1-4c29-9388-5353eb66e030
Semanticsearch  : fl01 bedrijfsfuncties fysieke leefomgeving
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:39.