GBA-administratiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationComponents > GBA-administratiecomponent
Contextdiagram
Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG API voor het zoeken en raadplegen van BRP landelijke tabellen. Landelijke Tabellen BRP zijn coderingslijsten waarin gegevens zijn opgenomen die gebruikt worden voor de bijhouding van persoonsgegevens in het geautomatiseerde systeem van de Basisregistratie Personen (BRP). (ApplicationInterface) BRP Tabellen bevragen API Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool. (Constraint) i-Spiegel exportspecific- atie Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Koppelvlakspecificatie Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA-V) (Constraint) PIVA-V koppelvlak Digimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties. (Constraint) Digimelding Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehouseco- mponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistra- tiecomponent De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratie- component Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistratie Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmelding- en- registratiecom- ponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompo- nent De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard Applicatieservice voor het administreren van persoons gerelateerde gegevens (ApplicationService) Beheren van persoons gerelateerde gegevens (BRP) Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Het "RNI koppelvlak bijhouding" wordt verder gespecificeerd zodra wetgeving rond is. (Constraint) RNI koppelvlak bijhouding Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Het koppelvlak met GBA-V is gedefinieerd in het LO GBA. (Constraint) GBA koppelvlak Het standaard koppelvlak BAG-GBA wordt toegepast voor de binnengemeentelijke synchronisatie van BAG-gegevens in de GBA. Deze maakt gebruik van StUF 2.04. (Constraint) BAG-GBA koppelvlak RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 05-06-2024 19:16:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 19:16:54 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     GBA-administratiecomponent
Definitie     Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens.
GEMMA type     Referentiecomponent
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     6a282e83-5d30-4815-a0c5-ad7538f7e5f6
BBN     BBN 1 en risicoanalyse voor Integriteit
BIV score BBN     232
Beschikbaarheid     2
Beschikbaarheid     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Integriteit     3
Integriteit     3 : Verlies, beschadiging, ongeoorloofde wijziging van informatie heeft een grote impact voor betrokkene(n).
Vertrouwelijkheid     2
Vertrouwelijkheid     2 : bindende aanwijzing van de AP in verband met schending van de privacy.
Object ID_nl     6a282e83-5d30-4815-a0c5-ad7538f7e5f6
Original ID     id-6a282e83-5d30-4815-a0c5-ad7538f7e5f6
Semanticsearch     gba-administratiecomponent
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 00:29.