Id-db4a509fe63e4d77a041dc3ec44fee3a

ArchiMate-modellen > GEMMA > AggregationRelationships > Id-db4a509fe63e4d77a041dc3ec44fee3a
ArchiMate-relatie Id-db4a509fe63e4d77a041dc3ec44fee3a
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : GEMMA/id-5cdff64b-99e4-4b2c-b973-97db1be53e39
ArchiMate-model  : GEMMA
Vanaf  : Beheren van zaken (ApplicationService)
Naar  : Monitoren zaken (ApplicationService)
Object ID  : 5cdff64b-99e4-4b2c-b973-97db1be53e39
Object ID_nl  : 5cdff64b-99e4-4b2c-b973-97db1be53e39
Original ID  : id-db4a509fe63e4d77a041dc3ec44fee3a
Semanticsearch  : id-db4a509fe63e4d77a041dc3ec44fee3a
ArchiMate-views  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:16.