Bedrijfsfuncties ‘klant- en keteninteractie’

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Bedrijfsfuncties ‘klant- en keteninteractie’
Bedrijfsfuncties ‘klant- en keteninteractie’
Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het faciliteren van bekendheid en eventuele deelname aan burgerinitiatieven (BusinessFunction) Burgerinitiatieven facilitering Het delen van informatie en kennis met dienstafnemers voor het vergroten van zelfredzaamheid (BusinessFunction) Kennis beschikbaarstelling Het publiceren en matchen van lokaal aanwezige vraag en aanbod (BusinessFunction) Vraag en aanbod matching Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het inhoudelijk ondersteunen van klanten bij het afnemen van door de gemeente aangeboden diensten (BusinessFunction) Klantondersteuning Het verzamelen van feedback van klanten over de kwaliteit van plaatsgevonden dienstverlening (BusinessFunction) Klantfeedback verzameling Het meten van de mate van tevredenheid bij klanten (BusinessFunction) Klanttevredenheids meting Het meten en analyseren van de kwantiteit en kwaliteit van diensten ten opzichte van gedefinieerde service-levels (BusinessFunction) Dienstverlening serviceniveau meting Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het uitbetalen aan burger en/of bedrijf (BusinessFunction) Uitbetaling Het verstrekken van voorzieningen conform afspraak met de gemeente (BusinessFunction) Verstrekking voorzieningen Het verzenden van output (BusinessFunction) Output-verzending Beschrijving: Het creëren van documenten NIEUW: Het creëren van producten (BusinessFunction) Documentcreatie Het formatteren van producten volgens geldende afspraken en/of standaarden; bij digitale dienstverlening zijn 'producten' meestal berichten en/of documenten. (BusinessFunction) Output-opmaak Het archiveren van geleverde producten en/of bijbehorende metagegevens (BusinessFunction) Output archivering Het afrekenen van afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen (BusinessFunction) Afrekening Het toevoegen van een waarmerk aan een document of bericht om de echtheid te bekrachtigen (BusinessFunction) Waarmerking Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het actief detecteren en ontvangen van signalen (BusinessFunction) Signalen detectie en ontvangst Ruwe signalen (voor)bewerken om ze geschikt te maken voor verdere verwerking (BusinessFunction) Signalen bewerking Het doorgeven van (evt. bewerkte) signalen naar gegevensverzamelingen en bedrijfsapplicaties (BusinessFunction) Signalen routering Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Maken van een afspraak tussen klant en professional op een locatie met een bepaald doel. (BusinessFunction) Aanmaken c.q. wijzigen klantafspraak Een contactmoment met een burger of werkgever vastleggen. Datum, reden contact. Resultaat contact, vervolg acties, en vervolgafspraken. (BusinessFunction) Afhandeling klantcontactmoment Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het informeren van de dienstaanvrager over de bij de dienst behorende rechten en plichten. (BusinessFunction) Verstrekking rechten en plichten Het extraheren van de inhoudelijke gegevens die via een bepaald kanaal zijn verkregen om die kanaalonafhankelijk te kunnen gaan verwerken (BusinessFunction) Informatieextractie en opslag Het indienen respectievelijk wijzigen van een aanvraag. (BusinessFunction) Indiening c.q. wijziging aanvraag Het bepalen in welke mate een klant zelfredzaam is. (BusinessFunction) Zelfredzaamheidbepaling Het bepalen of een verzoek of melding voldoet aan de formele indieningsvereisten. (BusinessFunction) Vormacceptatie Het toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan om een aanvraag te kunnen afhandelen (BusinessFunction) Voorwaardentoetsing Het afrekenen van afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen (BusinessFunction) Afrekening Vaststellen van de identiteit van de persoon. Op basis van DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvaststelling Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievaststelling Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het voor iedereen toegankelijk openbaar informeren (BusinessFunction) Openbare informering Het informeren over vertrouwelijke zaken waarbij bekend moet zijn wie de afnemer is en of hij/zij recht heeft op de informatie (BusinessFunction) Vertrouwelijke informering Het informeren conform de doorgegeven voorkeuren van informatieafnemers (BusinessFunction) Gepersonaliseerde informering Het ondersteunen van een dienstenafnemer bij het vinden van de juiste dienst (BusinessFunction) Klantgeleiding Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het faciliteren van bekendheid en eventuele deelname aan burgerinitiatieven (BusinessFunction) Burgerinitiatieven facilitering Het vragen van input en gezamenlijk formuleren van nieuw beleid (BusinessFunction) Beleid cocreatie (nieuw) Het faciliteren van online samenwerking tussen gemeente en (keten)partners voor diverse doelen (BusinessFunction) Algemene online samenwerking facilitering BusinessInterface Kanaal (nieuw) Applicatieservice voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationService) Geleiden van klanten Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening. (ApplicationComponent) Klantgeleidingcomponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. (ApplicationComponent) Zoekmachinecomponent Applicatieservice om gegevens te tonen over plaatsgevonden registratie en gebruik van vastgelegde gegevens (ApplicationService) Tonen persoonsgegevens gebruik Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentecomponent Applicatieservice voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (ApplicationService) Beschikbaarstellen van informatieobjecten Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en beheercomponent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcomponent Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencataloguscomponent ArchiMateNote Bedrijfsfuncties klant en keteninteractie ArchiMateNote Applicatiefuncties ArchiMateNote Referentiecomponenten Applicatieservice waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationService) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Applicatieservice voor het daadwerkelijk indienen van een aanvraag en het tonen van een ontvangstbevestiging na indiening (ApplicationService) Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging Applicatieservice voor het ondersteunen van een intelligente vraag-antwoord dialoog waarin alle benodigde gegevens voor het kunnen aanvragen van een product of dienst worden verzameld. (ApplicationService) Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercomponent Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationService) Toetsen van voorwaarden Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercomponent Applicatieservice voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak. (ApplicationService) Maken van afspraken Applicatieservice waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van klantcontacten Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheercomponent (CRM) Applicatieservice ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationService) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbeheercomponent Applicatieservice die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen. (ApplicationService) Afrekenen van producten en diensten Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetalingcomponent Applicatieservice voor het genereren van documenten (ApplicationService) Genereren van documenten Applicatieservice voor het registreren en delen van documenten (ApplicationService) Registreren en delen van documenten Applicatieservice voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationService) Archiveren van informatieobjecten Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponent Applicatieservice voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationService) Tonen van (web)content Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationService) Formatteren en routeren van procesoutput Applicatieservice voor het digitaal ondertekenen van documenten. (ApplicationService) Digitaal ondertekenen documenten Component om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen (ApplicationComponent) Digitale- handtekeningcomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en-imagingcomponent Applicatieservice voor het digitaliseren van papieren documenten. Applicatieservice om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationService) Digitaliseren van documenten Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en-imagingcomponent Component voor het registreren en afhandelen van klantfeedback (ApplicationComponent) Klantfeedbackcomponent Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd (ApplicationComponent) Klanttevredenheidcomponent Applicatieservice om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationService) Klanttevredenheidsmeting en analyse Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercomponent Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven. (ApplicationComponent) Buurtmarktplaatscomponent Applicatieservice om digitaal vastgelegde kennisinformatie te ontsluiten (ApplicationService) Ontsluiten van kennis Applicatieservice die vraag en aanbod van individuele burgers aan elkaar koppelt.. Vrijwilligers kunnen hier hun aanbod plaatsen en burgers(of hun mantelzorgers) met een hulpvraag hun verzoek. Burgers kunnen onderling tot overeenstemming komen of worden daarbij begeleid door professionals of vrijwilligers. De rol van de gemeente kan, variëren van ondersteunend, faciliterend tot regulerend en initiërend. (ApplicationService) Matchen van vraag en aanbod Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecomponent Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomponent Applicatieservice waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationService) Ondersteunen van burgerparticipatie ArchiMateNote Bedrijfsfuncties binnen 'klant en keteninteractie' i.r.t. benodigde applicatiefuncties en componenten Applicatieservice voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationService) Ondersteunen van digitaal samenwerken ArchiMateNote Belanghebbenden BusinessActor Burger BusinessActor Bedrijf BusinessActor Instelling BusinessRole Klant BusinessRole Onderdaan BusinessRole Partner BusinessRole Wijkbewoner BusinessRole Belastingbetaler BusinessRole Kiezer ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-06-2024 19:24:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 19:24:00 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Bedrijfsfuncties ‘klant- en keteninteractie’
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-5b07c9f8-a9ea-4acb-b608-252ea079ee5a
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Bedrijfsfuncties ‘klant- en keteninteractie’
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Publieksdiensten
Object ID  : 5b07c9f8-a9ea-4acb-b608-252ea079ee5a
Detailniveau  : Samenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Context
Object ID_nl  : 5b07c9f8-a9ea-4acb-b608-252ea079ee5a
Original ID  : id-5b07c9f8-a9ea-4acb-b608-252ea079ee5a
Semanticsearch  : bedrijfsfuncties ‘klant- en keteninteractie’
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:24.