Notificatierouteringcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationComponents > Notificatierouteringcomponent
Contextdiagram
Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheer- component (CRM) Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanag- ementcompon- ent De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationService) Inwinnen en routeren van notificaties De Notificaties API beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (ApplicationInterface) Notificaties API (ontvangen) De Notificaties API-standaard voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (Constraint) Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) StUF onderlaag is een standaard waarmee berichtstandaarden kunnen worden opgesteld. De StUF onderlaag zelf beschrijft de generieke toepassing van de berichten en zegt niets over de specifieke gegevens die met de standaard gecommuniceerd kunnen worden, het biedt dus slechts een framework. (Constraint) StUF onderlaag De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) De Notificaties API voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (ApplicationInterface) Notificaties API (aanbieden, routeren, abonneren) StUF protocolbindingen beschrijft de afspraken voor het gebruik van StUF in combinatie met drie manieren van transport: via bestandsoverdracht, via transport op basis van WSDL 1.1 met SOAP 1.1 en http(s) als onderliggend transportmechanisme of via transport op basis van Digikoppeling (voorheen OSB). (Constraint) StUF protocolbindin- gen Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern ApplicationComponent Sectoraal knooppunt Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistrati- es en landelijke voorzieningen Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompo- nent ApplicationService Statusupdate lopende zaken Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent De Zakenregistratiecomponent stuurt bij bepaalde wijzigingen (statusupdates, ..) een notificatie naar de Notificatierouteringscomponent. (FlowRelationship) 1. Notificatie nieuwe of bijgewerkte zaak De Documentregistratiecomponent stuurt bij bepaalde wijzigingen (bv. een nieuw document toegevoegd aan een zaak) een notificatie naar de Notificatierouteringscomponent. (FlowRelationship) 2. Notificatie nieuw of gewijzigd document De Notificatierouteringscomponent notificeert een Relatiebeheercomponent van bepaalde wijzigingen, obv een abonnementen op notificaties per zaaktype. (FlowRelationship) 3a.notificeren over zaak De notificatierouteringscomponent notificeert een Zaakafhandelcomponent van bepaalde wijzigingen, obv een abonnementen op notificaties per zaaktype. (FlowRelationship) 3b. notificeren over zaak De notificatierouteringscomponent notificeert een Outputmanagementcomponent van bepaalde wijzigingen, obv een abonnementen op notificaties per zaaktype. Deze kan vervolgens ene berichtgenereren en versturen via een in te stellen kanaal (e-mail, post, SMS,..). (FlowRelationship) 3c. notificeren over zaak ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Afleveren notificatie nieuwe zaak FlowRelationship Afleveren notificatie nieuwe zaak RealizationRelationship CompositionRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht CompositionRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship aanmelden als afnemer FlowRelationship instellen abonnementen Generieke weergave van een sectoraal knooppunt. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (FlowRelationship) leveren notificatie FlowRelationship leveren notificatie FlowRelationship leveren notificatie FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie 2. De notificatierouteringscomponent stuurt de notificatie door aan Mijnoverheid.nl, via het Statusupdate Lopende Zaken-koppelvak. (Eventueel kan de Notificatierouteringscomponent hier achterwege blijven en kan de zaakregistratiecomponent rechtstreeks de status van een lopende zaak bijwerken) (FlowRelationship) notificatie bijgewerkte zaak Indien dit document aanleiding geeft tot het starten van een nieuwe zaak, stuurt de documentbeheercomponent een notificatie naar de notificatierouteringscomonent. (FlowRelationship) notificatie nieuwe zaak door document FlowRelationship routeren notificatie FlowRelationship routeren notificatie naar afnemer Deze svg is op 07-06-2024 00:32:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-06-2024 00:32:50 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Notificatierouteringcomponent
Definitie     Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers.
Toelichting     De component ondersteunt de berichtuitwisseling integratiestijl op basis van notificaties. Afnemers die notificaties geleverd krijgen kunnen aan de hand daarvan de benodigde acties ondernemen (bijvoorbeeld het met behulp van ontvangen sleutelgegevens ophalen van detailgegevens).
GEMMA type     Referentiecomponent
Toelichting     De component ondersteunt de berichtuitwisseling integratiestijl op basis van notificaties. Afnemers die notificaties geleverd krijgen kunnen aan de hand daarvan de benodigde acties ondernemen (bijvoorbeeld het met behulp van ontvangen sleutelgegevens ophalen van detailgegevens).
GEMMA status     In ontwikkeling
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     5060f0fc-6198-4936-99d3-1c5a35aae8de
BBN     BBN 2
BIV score BBN     222
Beschikbaarheid     2
Beschikbaarheid     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Integriteit     2
Integriteit     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Vertrouwelijkheid     2
Vertrouwelijkheid     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers; significant verlies van motivatie van medewerkers.
Object ID_nl     5060f0fc-6198-4936-99d3-1c5a35aae8de
Original ID     id-5060f0fc-6198-4936-99d3-1c5a35aae8de
Semanticsearch     notificatierouteringcomponent
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:07.