OS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponenten

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > OS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponenten
OS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponenten
Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid om met de intern beschikbare middelen een optimale output te realiseren. (BusinessFunction) Interne efficiency verbetering Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het vormen van een samenwerkingsverband met externe partijen om één of meer bedrijfsactiviteiten extern of gezamenlijk te laten uitvoeren. (BusinessFunction) Uit- en inbesteding Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning De behandeling van bezwaren en beroepen van burgers en/of bedrijven (BusinessFunction) Bezwaar- en beroepafhandeling Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliancebeheer Het geven van juridisch advies. (BusinessFunction) Juridische advisering Het afhandelen van klachten van personen over het functioneren van de gemeente of haar medewerkers. (BusinessFunction) Klachtenafhandeling Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het verlenen hulp bij gebeurtenissen die de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en andere aanwezigen bedreigen. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlening Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Vastgoedbeheer Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstallatiecomponent Het ophalen en afvoeren van afval. (BusinessFunction) Intern afvalbeheer Het schoonmaken van gebouwen, ruimtes en meubilair. (BusinessFunction) Schoonmaak Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafhandeling Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent Het verzorgen van catering. (BusinessFunction) Cateringbeheer Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor organisatorische eenheden. (BusinessFunction) Formatieplanning Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het actief stimuleren en begeleiden van kennis- en vaardighedenontwikkeling van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkerontwikkeling Het beoordelen van de prestaties van medewerkers en het nemen van passende maatregelen. (BusinessFunction) Medewerkerbeoordeling Het administreren van gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeradministratie Het registreren van de hoeveelheid en het doel waar tijd van medewerkers aan is besteed. (BusinessFunction) Tijdregistratie Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecomponent Het berekenen en uitkeren van het salaris en verwerken van declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwerking Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salarisadministratie en- verwerkingcomponent Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte- en verlofadministratie Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinformatiecomponent Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het verstrekken en ter beschikking stellen van informatie naar partijen buiten de eigen organisatie. (BusinessFunction) Externe communicatie Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep. (ApplicationComponent) Narrowcasting component Het verstrekken en ter beschikking stellen van informatie voor medewerkers. (BusinessFunction) Interne communicatie Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Intranetcomponent Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep. (ApplicationComponent) Narrowcasting component Het opstellen en beheren van een imago en het uitdragen daarvan. (BusinessFunction) Imago-ontwikkeling Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent Het conform wetgeving aanbesteden van opdrachten voor 'werken', 'diensten' of 'leveringen' waarbij bedrijven een offerte kunnen indienen. (BusinessFunction) Aanbesteding Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbeheer Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbeheercomponent Het bestellen van een bepaald type goederen of diensten bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestelling Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Het beheren van het vermogen van de organisatie en de rendering ervan door investeringen aan te gaan. (BusinessFunction) Vermogensbeheer Het uitbetalen van verplichtingen aan crediteuren. (BusinessFunction) Betalingbeheer Het verwerken van inkomende facturen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het ervoor zorg dragen dat debiteuren openstaande vorderingen betalen. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren. (BusinessFunction) Facturering Het financieel administreren van de bezittingen van de organisatie. (BusinessFunction) Activabeheer Het beheren van de balans van de organisatie. (BusinessFunction) Grootboekbeheer Het vaststellen van de beschikbare financiële middelen en de daaruit voortvloeiende budgetten. (BusinessFunction) Begrotingbeheer Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en control component Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het beheren, delen en gebruiken van binnen de gemeente aanwezige kennis om deze optimaal te benutten. (BusinessFunction) Kennismanagement Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercomponent Het ontwikkelen, beheren en toepassen van architectuur voor het in lijn met bedrijfsdoelen sturen van veranderingen. (BusinessFunction) Architectuur management Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurcomponent Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het managen van een veelheid aan projecten, meestal gemeentebreed, om strategische organisatiedoelen te realiseren. (BusinessFunction) Projectportfoliobeheer Het managen van een groep gerelateerde projecten. (BusinessFunction) Programmabeheer Het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van individuele projecten. (BusinessFunction) Projectbeheer Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Projectmanagementcomponent Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobjecten Het beheren van de gebruikte systeemomgeving zodanig dat verantwoorde duurzame opslag is geborgd. (BusinessFunction) Algemeen beheer duurzame opslag informatieobjecten Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. (BusinessFunction) Duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag. (BusinessFunction) In bewaring nemen van informatieobjecten Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het stimuleren van en toezien op voldoende veiligheidsbewustzijn bij medewerkers. (BusinessFunction) Beveiliging- en privacymanagement Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. (ApplicationComponent) Beveiliging- en privacycomponent Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwen- en ruimtenbeveiliging Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationComponent) IT-objectencomponent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcomponent Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbeheercomponent Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers van IT-voorzieningen en hun autorisaties. (BusinessFunction) Identiteitenbeheer Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en daarbij benodigde gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatie-ontwikkeling Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. IT-infrastructuur, systeemprogrammatuur en applicaties. (BusinessFunction) Systeembeheer Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. bedrijfsapplicaties en de bijbehorende gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Applicatiebeheer Het uitvoeren van beheertaken zodat applicaties bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen. (BusinessFunction) Functioneel beheer Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden via het beschikbaarstellen van, vaak elektronische, middelen. (BusinessFunction) Kantoorwerkzaamheden-ondersteuning Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautomatiseringcomponent Het plannen en beheren van de inzet van mensen en middelen. (BusinessFunction) Middeleninzet planning Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. (ApplicationComponent) Roosterbeheercomponent Component voor het beheren van voorraden. (ApplicationComponent) Voorraadbeheercomponent Deze svg is op 05-06-2024 20:50:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 20:50:57 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view OS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-4b69fd87-0204-4e8a-8084-7b10624d926c
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : OS02 Bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponenten
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ondersteuning
Object ID  : 4b69fd87-0204-4e8a-8084-7b10624d926c
Detailniveau  : Samenhang
Titel view SWC  : Bedrijfsfuncties ondersteuning
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Basis
Object ID_nl  : 4b69fd87-0204-4e8a-8084-7b10624d926c
Original ID  : id-4b69fd87-0204-4e8a-8084-7b10624d926c
Semanticsearch  : os02 bedrijfsfuncties ondersteuning met referentiecomponenten
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:40.